ค้นหาโครงการวิจัย  

โครงการวิจัยจำแนกตามคณะ ปี 2548

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนหมวดเงินอุดหนุน
1. การออกแบบและการหาแบบที่เหมาะสมที่สุดของระบบเครือข่ายแบบไร้สายโดยคำนึงถึงความเชื่อถือได้และคุณภาพของการบริการ (ระยะที่ 2) ผศ.ดร.นฤมล วัฒนพงศกร 200,460
2. ผลของอุณหภูมิและความดันในระหว่างกระบวนการหุงข้าวต่อคุณภาพของข้าวสุก ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์
ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์
265,000
3. การลดการซึมผ่านของเมทานอลผ่านเมมเบรน Nafion® โดยโพลีไพร์โรล ผศ.ดร.อนวัช สังข์เพ็ชร 105,200
4. การเตรียมแอลฟาพลาสเตอร์จากฟอสโฟยิบซั่มโดยกระบวนการแคลซิเนชั่นแบบเปียก ดร.จินดารัตน์ พิมพ์สมาน
ดร.อรรณพ นพรัตน์
168,000
5. ปัจจัยกระบวนการผลิตที่มีผลกระทบต่อสมบัติและอายุการเก็บรักษามะขามผง คุณวลัยพร ศรีชุมพวง
อ.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี
คุณรัชนีพร มาลาวัลย
คุณทิศ อ้ายตั้ง
160,000
6. การกำจัดก๊าซแอมโมเนียด้วย Colloidal Gas Aphrons (CGA) ดร.สมนึก จารุดิลกกุล
รศ.ดร.วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา
215,000
7. การสกัดสารเคทิชินจากชาเขียวโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวด ดร.สุวัสสา พงษ์อำไพ
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส
คุณละเอียด เพ็งโสภา
222,110
8. การใช้แสงอัลตราไวโอเลตในการยับยั้ง S.Senftenberg : ผลของค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ร่วมกับองค์ประกอบของอาหาร ดร.มณฑิรา นพรัตน์
ผศ.ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา
ผศ.ดร.อนันต์ ทองทา
168,000
9. การเตรียมถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มโดยการกระตุ้นทางเคมีเพื่อใช้ในการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากอากาศ ดร.อำไพ ชนะไชย 170,000
10. ผลของวิธีและสภาวะการอบแห้งต่อจลนศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของเกล็ดมะขามป้อม ดร.นภาพร เชี่ยวชาญ
ผศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
120,000
11. การเตรียมการศึกษาสมบัติพื้นฐานและความสามารถของแผ่นปิดแผลไคโตซาน ผศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ 240,790
12. การเพิ่มความเข้มข้นของน้ำมะนาวด้วยวิธีแช่แข็ง ผศ.ดร.อัมพวัน ตั๊นสกุล
คุณปนัดดา นนทนำ
226,320
13. การสกัดวิตามินอีจากใบปาล์มน้ำมัน ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส
ดร.สุวัสสา พงษ์อำไพ
คุณละเอียด เพ็งโสภา
226,320
14. เครื่องคัดเกรดของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียในฤดูร้อนสำหรับอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง ดร.ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์
ผศ.ดร.อาษา ประทีปเสน
อ.ภาณุทัต บุญประมุข
335,790
15. การศึกษาผลของปริมาณผลึกน้ำแข็งที่มีต่อค่าการนำไฟฟ้าของซูริมิแช่เยือกแข็งระหว่างกระบวนการละลายด้วยวิธี Ohmic ผศ.ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา
รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย
215,000
16. การศึกษาผลของการเติมโอโซนในการย่อยสลายทางเคมีและทางชีวภาพของไพรีน รศ.ดร.วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา
ดร.สมนึก จารุดิลกกุล
288,000
17. การผลิตไข่แดงเค็มโดยใช้ความดันสูง ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์
ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์
215,790
18. ผลของยีสต์และผงฟูต่อการขึ้นฟูของโดซาละเปา ผศ.ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา
ผศ.สุวิช ศิริวัฒนโยธิน
ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์
170,400
รวม    3,702,070

ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปี 2547 รอบที่ 1
1. การถ่ายเทมวลของสารจากการพุ่งชนของกระแสอากาศ (ระยะที่ 2) ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ 92,000
2. พฤติกรรมของโครงข้อแข็งเหล็กเสริมองค์อาคารยึดรั้งบริเวณข้อต่อภายใต้แรงแผ่นดินไหว ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ 75,000
3. พฤติกรรมแบบแรงอัดสามทิศทางของดินที่ถูกปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์เมื่อพิจารณาปริมาณน้ำที่อยู่ในดินเดิมเพื่อการปรับปรุงคุณภาพดิน (ระยะที่ 2) ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ 75,000
4. การเปรียบเทียบระหว่างการเรียนรู้ของหุ่นยนต์โดยใช้ heuristics ในรูปแบบของรางวัลและรูปแบบของตัวช่วยการสำรวจ (ระยะที่ 2) ดร.พจน์ ตั้งงามจิตต์ 75,000
5. การศึกษาการขึ้นรูปวัสดุผสมด้วยกรรมวิธีอัลตราโซนิค (ระยะที่ 1) อ.มงคล สีนะวัฒน์ 75,000
6. การทำแบบจำลองช่องสัญญาณเฟดดิงโดยใช้เทคนิคมาคอฟ ที่มีการจำกัดออเดอร์ (ระยะที่ 1) ดร.วุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์ 75,000
รวม    467,000

ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปี 2548 รอบที่ 2
1. การใช้ Pluronic ®Gel เพื่อควบคุมการปล่อยยารักษาโรคมะเร็ง Doxorubicin ดร.ขวัญชนก วีระไวทยะ 75,000
2. การศึกษาการไหลและโครงสร้างจุลภาคของวัสดุในกระบวนการตัดละเอียด ดร.สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ 75,000
3. แรงดันเบรคดาวน์ของแก็ปขนาดเล็กรูปแบบต่างๆ ภายใต้แรงดันกระแสตรงที่ขึ้นอยู่กับความชื้นของอากาศ ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก 75,000
4. การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านการขนส่งขนาดใหญ่ในประเทศไทย ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา 75,000
5. การหาคุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุโดยการประมวลผลภาพสี (ระยะที่ 1) ดร.ปรัญชลีย์ รัตนสาครชัย 75,000
6. การหาผลของประจุไฟฟ้าที่มีผลต่อการลำเลียงและการตกกระทบของละอองยาในแขนงปอดช่วงปลายของมนุษย์ ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์ 100,000
7. การพัฒนาแบบทดสอบความสามารถในการไหลของอะลูมิเนียมหลอมเหลว คุณก้องเกียรติ ปุภรัตนพงษ์ 73,000
8. การวิเคราะห์และออกแบบทูพอร์ตเน็ทเวิร์คในระบบสายส่งที่มีความต้านทานเฉพาะเป็นแบบคอนจูเกต ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์ 100,000
9. อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาอบที่มีต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปและการจำรูปของ Ti-Ni-Cu shape memory alloys (ระยะที่ 2) ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ 75,000
10. ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยในสภาวะที่มีเสียงรบกวน (ระยะที่ 2) ดร.ภาณุทัต บุญประมุข 75,000
11. การศึกษาอิทธิพลของการเคลือบผิว Glass Fibre ที่มีต่อความสามารถในการเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุผสมกลาสไฟเบอร์โพลีเมอร์ โดยกระบวนการ sizing (ระยะที่ 2) ดร.สุรศิษฐ์ โรจนนันต์ 75,000
12. การเพิ่มระยะเวลาการทำงานของแบตเตอรี่โดยการควบคุมการปรับแรงดัน (ระยะที่ 2) ดร.อนวัช แสงสว่าง 75,000
13. การควบคุมแบบเวกเตอร์ของซิงโครนัสมอเตอร์ที่ใช้แม่เหล็กถาวรโดยใช้รีโสวเวอร์บนตัวประมวลสัญญาณดิจิทัลจุดตรึง (ระยะที่ 2) ดร.มงคล กงศ์หิรัญ 75,000
รวม    850,000

Revised: 3 June 2005/10:48:28
Copyright @2005 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center