ค้นหาโครงการวิจัย  

โครงการวิจัยจำแนกตามคณะ ปี 2547

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนหมวดเงินอุดหนุน
1. การผสมและวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมเชิงตัวเลขเพื่อประยุกต์ใช้กับงานด้านการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ของประเทศไทย ดร.ธีรณี อจลากุล 217,220
2. การออกแบบและการหาแบบที่เหมาะสมที่สุดของระบบเครือข่ายแบบไร้สายโดยคำนึงถึงความเชื่อถือได้และคุณภาพของการบริการ (ระยะที่ 1) ผศ.ดร.นฤมล วัฒนพงศกร 185,645
3. การยับยั้งการออกซิเดชันที่ผิวแร่อาร์ซีโนไพไรต์ด้วยฟิล์มซิลิคอนอัลคอกไซด์ (ระยะที่ 2) รศ.ดร.วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา 316,360
4. การใช้กระบวนการเมมเบรนเพอร์แวปเพอเรชันในการเพิ่มความเข้มข้นเอทานอลที่ได้จากการหมัก ผศ.ดร.อนวัช สังข์เพ็ชร 152,630
5. การดูดซับไอระเหยไซลีนด้วยฟองแอฟรอนใน Packed column ดร.สมนึก จารุดิลกกุล
รศ.ดร.วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา
254,065
6. การสกัดสารนิมบินจากเมล็ดสะเดาโดยใช้โมดิฟายด์คาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวด ดร.สุวัสสา พงษ์อำไพ
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส
คุณละเอียด เพ็งโสภา
202,950
7. การแปรรูปและการศึกษาคุณสมบัติของน้ำส้มเข้มข้น ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส
ดร.สุวัสสา พงษ์อำไพ
คุณละเอียด เพ็งโสภา
207,420
8. การพัฒนาและศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตน้ำตาลมะพร้าว ดร.ปานจันทร์ หลงประดิษฐ์ 217,895
9. การพัฒนาเครื่องวัดความชื้นในเมล็ดธัญพืชและเมล็ดพืชโดยการตรวจรู้แบบไม่ทำลายใช้ความถี่ย่านไมโครเวฟ รศ.ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
อ.สุดชาย บุญโต
อ.วุฒิชัย สิทธิอัฐกร
310,525
10. คุณลักษณะการไหลและการอบแห้งของเครื่องอบแห้งแบบสเปาท์เตดเบดแบบเป็นจังหวะ ผศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 120,000
11. การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดคุณภาพมะม่วงโดยใช้วิธีวิเคราะห์ภาพ ผศ.ดร.อัมพวัน ตั๊นสกุล
คุณพูนพัฒน์ พูนน้อย
226,315
12. การจำลองกระบวนการฆ่าเชื้ออาหารเหลวในกระป๋องโดยการใช้น้ำตาลซูโครสเป็นตัวชี้วัด ผศ.สุวิช ศิริวัฒนโยธิน
ผศ.ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา
150,000
13. การศึกษาสมบัติค่าการนำไฟฟ้าของซูริมิแช่เยือกแข็งและผลของขนาดผลึกน้ำแข็ง ที่มีต่อกระบวนการละลาย ด้วยวิธี Ohmic ผศ.ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา
ผศ.สุวิช ศิริวัฒนโยธิน
173,685
14. กลไกการปลดปล่อยหยดน้ำมันจากโครงสร้างประกอบของไข่ขาวและแป้งมันสำปะหลัง ผศ.ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา
คุณปาริฉัตร หงสประภาส
114,500
15. วิธีการสร้างภาพถ่ายรังสีมุมกว้างจากภาพถ่ายรังสีแบบตั้งฉากเต็มทั้งปากโดยใช้การตรวจจับโพรงฟัน รศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย 187,895
16. การใช้กระบวนการซีเควนซิ่งแบทช์ที่จำกัดอากาศในการบำบัดน้ำทิ้งฟาร์มสุกรที่ผ่านการบำบัดแบบไร้อากาศแล้วเพื่อลดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ผศ.ดร.เฉลิมราช วันทวิน
คุณชาญยุทธ กถตสุนันท์กุล
275,360
รวม    3,312,465

ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปี 2547 รอบที่ 1
1. การถ่ายเทมวลของสารจากการพุ่งชนของกระแสอากาศ (ระยะที่ 1) ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ 97,000
2. หุ่นยนต์ปลา (ระยะที่ 2) ดร.สโรช ไทรเมฆ 75,000
3. พัฒนาวิธีการในการทำนายอายุการใช้งานของเครื่องมือตีขึ้นรูปโลหะด้วยคอมพิวเตอร์ (ระยะที่ 2) ดร.กรุณา ตู้จินดา 52,000
4. พฤติกรรมแบบแรงอัดสามทิศทางของดินที่ถูกปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์เมื่อพิจารณาปริมาณน้ำที่อยู่ในดินเดิมเพื่อการปรับปรุงคุณภาพดิน (ระยะที่ 1) ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ 75,000
5. การเปรียบเทียบระหว่างการเรียนรู้ของหุ่นยนต์โดยใช้ heuristics ในรูปแบบของรางวัลและรูปแบบของตัวช่วยการสำรวจ (ระยะที่ 1) ดร.พจน์ ตั้งงามจิตต์ 75,000
6. ผลของส่วนผสมและการนึ่งก้อนแป้งต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกุ้ง คุณรัชนีพร มาลาวัลย์ 75,000
7. ดัชนีชี้วัดความสามารถของกระบวนการสำหรับกรณีที่กระบวนการมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ดร.อัษฎา จิรประยุกต์เลิศ 75,000
8. การตรวจสอบรอยเชื่อมในกระบวนการเชื่อมแบบความต้านทานชนิดจุดด้วยอะคูสติกอิมิชชั่น (ระยะที่ 2) ผศ.ดร.อาษา ประทีปเสน 73,000
9. การแก้ไขค่าตัวประกอบกำลังทางไฟฟ้าและกระแสฮาร์มอนิคในงานอุตสาหกรรมโดยใช้วงจรเรียงกระแสแบบวิธีสวิตซ์และเทคนิคซอฟสวิตชิ่งความถี่สูง (ระยะที่ 2) ผศ.ดร.อิษฎา บุญญาอรุณเนตร 75,000
10. แบบจำลองสำหรับวิเคราะห์ระบบสื่อสารแบบไร้สายในช่องสัญญาณที่มีการลดทอนแบบหลายเส้นทางที่ไม่ใช่การแจกแจงแบบเก๊าส์และมีความสัมพันธ์กันในเชิงสถิติ (ระยะที่ 2) ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ 70,000
11. การออกแบบและสร้างตัวประมวลผลสำหรับเจนเนติกอัลกอริทึม (ระยะที่ 2) ผศ.ดร.พินิจ กำหอม 65,000
12. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดนิเกิลและสังกะสีออกจากน้ำเสียชุบโลหะด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส (ระยะที่ 2) ผศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 58,000
รวม    865,000

ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปี 2547 รอบที่ 2
1. การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนโดยใช้แผ่นระบายน้ำแนวดิ่งร่วมกับน้ำหนักแบบสุญญากาศ ดร.สมโพธิ อยู่ไว 75,000
2. อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาอบที่มีต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปและการจำรูปของ Ti-Ni-Cu shape memory alloys (ระยะที่ 1) ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ 75,000
3. ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยในสภาวะที่มีเสียงรบกวน (ระยะที่ 1) ดร.ภาณุทัต บุญประมุข 75,000
4. การศึกษาอิทธิพลของการเคลือบผิว Glass Fibre ที่มีต่อความสามารถในการเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุผสมกลาสไฟเบอร์โพลีเมอร์ โดยกระบวนการ sizing (ระยะที่ 1) ดร.สุรศิษฐ์ โรจนนันต์ 75,000
5. การเพิ่มระยะเวลาการทำงานของแบตเตอรี่โดยการควบคุมการปรับแรงดัน (ระยะที่ 1) ดร.อนวัช แสงสว่าง 75,000
6. การควบคุมแบบเวกเตอร์ของซิงโครนัสมอเตอร์ที่ใช้แม่เหล็กถาวรโดยใช้รีโสวเวอร์บนตัวประมวลสัญญาณดิจิทัลจุดตรึง (ระยะที่ 1) ดร.มงคล กงศ์หิรัญ 75,000
รวม    450,000

ทุนวิจัยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. การวิจัยและพัฒนาเครื่องผลิตอาหารกุ้งและปลาที่มีขนาดเล็กสำหรับเกษตรกร (โครงการปี 46) ผศ.จุลศิริ ศรีงามผ่อง
ผศ.กอบสิน ทวีสิน
ดร.เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์
144,050
รวม    144,050

ทุนวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1. การพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะโดยการศึกษาด้านไตรบอโลยี (โครงการปี 45) ผศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
ผศ.ดร.วารุณี เปรมานนท์
คุณจีรชัย สุภาสุทธากูล
1,308,204
2. หน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ (โครงการปี 46) รศ.ดร.เดช พุทธเจริญทอง
ผศ.จุลศิริ ศรีงามผ่อง
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ สุรนันทชัย
ดร.กุศล พร้อมมูล
รศ.ดิลก ศรีประไพ
ดร.กรุณา ตู้จินดา
ดร.พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข
ผศ.กอบสิน ทวีสิน
ดร.เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์
คุณรุ่งโรจน์ ตรงธรรมกิจ
คุณสุพจน์ ก้อนทอง
คุณณรงค์เดช จันทวงษ์
คุณไพฑูรย์ ด้วงนิ่ม
137,000
3. การสำรวจสถานะและความสามารถทางเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะแผ่นของประเทศไทยและต่างประเทศ ผศ.จุลศิริ ศรีงามผ่อง 200,000
4. การพัฒนาต้นแบบกระบวนการโฟโตคะตะไลซีสสำหรับการกำจัดและนำกลับโครเมียมจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม ผศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 441,280
รวม    2,086,484

ทุนวิจัยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
1. การศึกษาการพัฒนาระบบสื่อสารด้านการจราจรและขนส่ง ระยะที่ 2 (โครงการปี 46) ผศ.ดร.ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง
รศ.อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์
ผศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ
ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์
1,425,560
รวม    1,425,560

ทุนวิจัยกรมการขนส่งทางอากาศ
1. การสำรวจพฤติกรรมและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน (โครงการปี 46) รศ.ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ 540,000
รวม    540,000


ทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1. การสำรวจและการปรับปรุงเครื่องดูดน้ำและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผศ.จุลศิริ ศรีงามผ่อง 426,300
2. การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโยธา) (โครงการปี 46) รศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล 950,000
รวม    1,376,300

ทุนวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
1. การบำบัดกลิ่นในสถานประกอบการซ่อมรถยนต์ (ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ) รศ.ดร.วิทยา เทพไพฑูรย์ 311,000
2. คุณลักษณะการไหลสองสถานะของก๊าซ-ของเหลวและการเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความร้อน (ส่งเสริมกลุ่มวิจัย) (โครงการปี 46) ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ 2,702,000
3. การวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้นักบิน ดร.อรรณพ นพรัตน์ 9,408,000
4. การศึกษาเถ้าแกลบ - เปลือกไม้ และเถ้าปาล์มน้ำมันในงานคอนกรีต (องค์ความรู้ใหม่) (โครงการปี 46) รศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล 571,000
5. การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่ออาคารจากการทำนายเสียงของการจราจรแบบต่อเนื่องในรูปแบบ 3 มิติ บนฐานของระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (ฝ่ายวิชาการ : องค์ความรู้ใหม่) รศ.ดร.พิชัย ปมาณิกบุตร 390,000
6. การใช้กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูงบำบัดซีโอดีในน้ำออกจากระบบชีวภาพที่บำบัดน้ำชะซึมจากหลุมฝังกลบมั่นคง (ฝ่าย 5) ผศ.ดร.จินต์ อโณทัย 170,000
7. การศึกษาการชะล้างโลหะหนักจากซีเมนต์ที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต(ฝ่าย 5) ผศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 271,000
8. การผสมอาหารเหลวโดยใช้เครื่องผสมแบบกระแสชนในเส้นการไหล (ฝ่าย 5) (โครงการปี 46) ผศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 78,900
9. การศึกษาสภาวะอบแห้งที่เหมาะสมในการทำลาย Salmonella ในผลิตภัณฑ์กระดูกอัด(ฝ่าย 5) (โครงการปี 46) ผศ.ดร.นภาพร เชี่ยวชาญ
ผศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
162,500
รวม    14,064,400

ทุนวิจัยสกอ. ร่วมกับ สกว.
1. ผู้ช่วยสอนอัตโนมัติสำหรับวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โครงการปี 46) ผศ.ดร.ณัฐนาถ เหมือนสุวรรณ 140,000
2. การแยกอนุภาคฝุ่นด้วย Colloidal Gas Aphrons (CGA) (โครงการปี 46) ผศ.ดร.สมนึก จารุดิลกกุล 60,000
3. การทดลองแบบจลศาสตร์ในอุโมงค์ลมเพื่อหาแบบจำลองทางอากาศพลศาสตร์ของเครื่องบิน (โครงการปี 46) ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ 180,000
4. การแสดงเอกลักษณ์เชิงพลวัตและการควบคุมแบบทำซ้ำในเวลาจริงของการหมุนวนของอากาศข้างหลังทรงกระบอกเดี่ยว (โครงการปี 46) ผศ.ดร.สาทิสส์ ทรงชน 180,000
5. คุณลักษณะทางด้านกำลังและการเปลี่ยนรูปของดินปรับปรุงคุณภาพด้วยปูนซีเมนต์ที่มีปริมาณน้ำในส่วนผสมสูง ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ 240,000
6. การติดตามวัตถุหลายชนิดข้ามเครือข่ายของกล้องวีดิทัศน์ที่ไม่มีการสอบเทียบ (โครงการปี 46) ดร.ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์ 170,000
7. การใช้กระบวนการแอดวานซ์ออกซิเดชันในการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นสำหรับน้ำเสียจากโรงพยาบาล (โครงการปี 46) ผศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 180,000
8. การแก้ไขค่าตัวประกอบกำลังทางไฟฟ้าและกระแสฮาร์มอนิกโดยใช้วงจรเรียงกระแสแบบวิธีสวิตช์ชนิดซอฟต์สวิตชิ่งและเทคนิคมัลติเฟส อินเตอร์ลีฟ (โครงการปี 46) ผศ.ดร.อิษฎา บุญญาอรุณเนตร 180,000
9. การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบวิทยุเคลื่อนที่ที่ใช้การรับแบบรวมที่เหมาะสมที่สุดพร้อมด้วยตัวแทรกสอดช่องสัญญาณร่วมหลายตัวใน สภาพแวดล้อมแบบเฟดดิงหลายวิถีที่ไม่ใช่การแจกแจงแบบเก๊าส์ (โครงการปี 46) ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ 180,000
รวม    1,510,000

ทุนวิจัยสถาบันยานยนต์
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบและผลิตยานยนต์ ภายใต้แผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 รศ.ดร.สุรเชษฐ์ ชุติมา
337,500
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน ชิ้นส่วน Ball Joint และ Housing Shift Lever รศ.ดิลก ศรีประไพ 225,000
3. โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหนักถ่วงล้อ (Balance Weigths) จากวัสดุเหล็กเหนียว ขนาด 10 กรัม และ 60 กรัม ด้วยวิธีการขึ้นรูปเย็น รศ.ดิลก ศรีประไพ 99,825
4. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อการปรับปรุงแม่พิมพ์และการทุบขึ้นรูปร้อนชิ้นงาน Core Rotor Pole รศ.ดิลก ศรีประไพ 93,500
5. การขึ้นรูปเสมือนและการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์กับกระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะแผ่น รศ.ดิลก ศรีประไพ 336,600
6. การให้คำปรึกษาในการลดของเสียของกระบวนการหล่อโลหะในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร 256,250
7. การออกแบบระบบทางเข้าน้ำโลหะและรูล้นนกระบวนการหล่อลูกสูบยานยนต์ ผศ.กอบสิน ทวีสิน 288,068
รวม    1,636,743

ทุนวิจัยศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
1. ศูนย์เครือข่ายในโครงการศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย (โครงการปี 44) ผศ.จารุรัตน์ วรนิสรากุล 893,425
รวม    893,425

ทุนวิจัยบริษัทสามมิตร มอเตอร์
1. การขึ้นรูปเสมือนและการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ รศ.ดิลก ศรีประไพ 1,909,200
รวม    1,909,200

ทุนวิจัย The European Union Asia Link Programme
1. CITYBLUES : Practical Implementation of Ecological and Engineering Principles in Integrated Stormwater Management ดร.นิตยา หวังวงศ์วิโรจน์ 1,010,832
รวม    1,010,832

Revised: 3 June 2005/10:48:28
Copyright @2005 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center