การสมัครสมาชิกวารสาร

ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโอนเงินจำนวน 300 บาทเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาถนนประชาอุทิศ ชื่อบัญชี “มจธ.-การวิจัย” บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 330-1-17205-8 หลังจากโอนเงิน ให้ส่ง ใบสมัครสมาชิก และหลักฐานการโอนเงิน (pay-in-slip) มาที่ e-mail: journal@kmutt.ac.th หรือ โทรสารหมายเลข 0-2872-9083
ทางวารสารฯ จะส่งใบเสร็จรับเงินไปตามรายละเอียดในใบสมัคร


Copyright @1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.Revised: 30 January 2015/10:00:28
Copyright @2005 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center