English / Thai

ผศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล
ผศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล
Yossapong Laoonual (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องยนต์และการเผาไหม้
โทรศัพท์ 0-2470-9273 โทรสาร 0-2470-9111
E-mail Address : yossapong.lao@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา ชื่อสถาบัน ประเทศ
2549 ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering Imperial College London สหราชอาณาจักร
2544 ปริญญาโท M.Phil. Mechanical Engineering University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST)
(now University of Manchester)
สหราชอาณาจักร
2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma East-West Knowledge Leaders Program Japan America Institute of Management Science (JAIMS) มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
2541 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   Technical Research
    - Hybrid and electric vehicle
    - Internal combustion engines
    - Optical diagnostic techniques e.g. high speed imaging, image velocimetry (PIV) and laser-induced fluorescence (LIF)
    - Renewable and alternative fuels for vehicles e.g. biodiesel, biogas, ethanol and natural gas
    - Sprays and atomization, and electrospray
    - Vehicle energy management
   Policy Research
   - Automotive industry
    - Future mobility technology
    - Low carbon vehicle technology
   - Transportation energy
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การออกแบบระบบการถ่ายภาพเพื่อศึกษาปรากฎการณ์ภายในกระบอกสูบที่ดัดแปลงมาใช้ก๊าซธรรมชาติ [NECTEC 49] 2549 หัวหน้าโครงการ
ออกแบบและสร้างห้องทดสอบเครื่องยนต์ [MECTEC 50] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาพัฒนาระบบ Bio Fuel Engine Heat Pump (BHP) สำหรับเครื่องปรับอากาศ [ก.อุตสาหกรรม 50-51] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
การจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม [ก.อุตสาหกรรม 51] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
กิจกรรมการพัฒนาและทดสอบ Bio-Fuel Engine Heat Pump สำหรับเครื่องปรับอากาศ [ก.อุตสาหกรรม 52] 2552 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาผลกระทบนโยบายส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ E85 ต่อการใช้พลังงานในภาคขนส่ง [สกว. 51] 2552 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากรอบและแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวางแผนและการติดตามประเมินผลกระทบของทางเลือกการประหยัดพลังงานในภาคขนส่ง [สกว. 51] 2552 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเครื่องยนต์เอทานอลเพื่อมาขับเครื่องปรับอากาศ [ก.อุตสาหกรรมร่วมกับ JARI 51-53] 2553 ผู้ร่วมโครงการ
รายงานสรุปสถานภาพและแนวโน้มของเทคโนโลยีในภาคขนส่ง (Transport) [สวทน. 53] 2553 หัวหน้าโครงการ
ความเป็นไปได้ในการใช้เอทานอลเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซลสำหรับภาคขนส่งของไทย [ATRANS 53] 2553 ผู้ร่วมโครงการ
โครงการศึกษาความเป็นไปได้เชิงวิเคราะห์ระบบแปรรูปพลังงานด้วยกระบวนการทางความร้อนสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยในเทศบาลนครหาดใหญ่ [บริษัท จีเดค จำกัด] 2554 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาวิธีพ่นละอองไฟฟ้าสำหรับการเคลือบแม่พิมพ์เซรามิกส์ด้วยสารช่วยการจับตัวของยาง [สกว. 52-54] 2554 หัวหน้าโครงการ
กรณีศึกษาของความเข้มข้นของการใช้พลังงานและปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการขนส่งสินค้าของไทยด้วยรถบรรทุก [ATRANS 54] 2554 ผู้ร่วมโครงการ
โครงการสาธิตการใช้รถโดยสารขนาดใหญ่ที่ใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง [กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสนพ.54] 2554 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำมันสำหรับรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร [สนพ.54] 2554 ผู้ร่วมโครงการ
โครงการพัฒนาระบบการแปลงผันเครื่องยนต์ดีเซลเชื้อเพลิงคู่สำหรับก๊าซธรรมชาติและดีเซลควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ [สกว. 51-52] 2555 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาการพัฒนาของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบที่เกิดขึ้นสำหรับประเทศไทย [โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟฝ.-สวทช.55-56] 2556 หัวหน้าโครงการ
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลและโครงสร้างพื้นฐานระบบประจุไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์สำหรับประเทศ [ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามความต้องการของ บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)55-56] 2556 ที่ปรึกษาโครงการ
โครงการตรวจสอบสภาพปัญหาและแผนการซ่อมบำรุงรถ BRT โครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) (สายสาธร-ราชพฤกษ์) [บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด 57] 2557 ผู้ร่วมโครงการ
โครงการศึกษาและทดสอบการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ในห้องปฏิบัติของเครื่องยนต์ทางการเกษตรขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ [บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส 56-57] 2557 ผู้ร่วมโครงการ
โครงการศึกษาปั๊มความร้อน (Heat Pump) เพื่อการจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวง เฉพาะด้าน ตาม พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550. [กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 56-57] 2557 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาผลของสารช่วยจุดระเบิดต่อคุณลักษณะการเผาไหม้ของเอทานอลภายใต้สภาวะของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด [โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา57] 2558 หัวหน้าโครงการ
การจัดทำแนวทางการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าในประเทศไทย [สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ] 2558 หัวหน้าโครงการ
การออกแบบและพัฒนายานยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมขนาดเล็กสำหรับประเทศไทย [บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จำกัด57] 2559 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตและการใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก [โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช.57] 2559 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Munsin, R., Laoonual, Y., Jugjai, S., Matsuki, M., and H. Kosaka, H.,2015, "Effect of Glycerol Ethoxylate as an Ignition Improver on Injection and Combustion Characteristics of Hydrous Ethanol under CI Engine Condition", Energy Conversion and Management, Vol. 98, pp. 282-289. (July 1)
Saisirirat, P., Chollacoop, N., Tongroona, M., Laoonual, Y., and Pongthanaisawanc, J., 2013, "Scenario Analysis of Electric Vehicle Technology Penetration in Thailand: Comparisons of Required Electricity with Power Development Plan and Projections of Fossil fuel and Greenhouse Gas Reduction", Energy Procedia, Vol. 34, pp. 459-470. (10th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium-EMSES 2012).
Munsin, R., Laoonual, Y., Jugjai, S., and Imai, Y., 2013, "An Experimental Study on Performance and Emissions of A Small SI Engine Generator Set Fuelled by Hydrous Ethanol with High Water Contents Up to 40%", Fuel, Vol. 106, April, pp. 586-592.
Gupta, P., Wang, V., Kanbua, P., and Laoonual, Y., 2011, "Impact of Water Contents Blended with Ethanol on SI Engine Performance and Emissions", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, Vol. 1, No. 1, pp. 49-56.
Makmool, U., Jugjai, S., Tia, S., Laoonual, Y., Vallikul, P., and Fungtammasan, B., 2011, "Laser-Based Investigations of Flow Fields and OH Distributions in Impinging Flames of Domestic Cooker-top Burners", Fuel, Vol. 90, No. 3, March, pp. 1024-1035.
Shrimpton, J.S. and Laoonual, Y., 2006, "Dynamics of Electrically-Charged Transient Evaporating Sprays", International Journal for Numerical Method in Engineering, Vol. 67, No. 8, pp. 1063-1081.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Ratanarodcharoen, S., Ruangjirakit, K., Kaewtatip, P., Laoonual, Y., Tangamchit, P., and Limthongkul, P., 2016, "Performance Improvement of Existing Electric Motorcycles in Thailand by Modifying Battery from Lead Acid Battery to Li-ion Battery", The 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering, December 13-16, Duangtawan Hotel, Chiang Mai.
Chayaphum,O., Wongsatanawarid, A., Laoonual, Y., and Chollacoop, N., 2016, "The Effect of Mobile Air Conditioning System on Fuel Economy with New European Driving Cycle in Hot Climate of a Sub-compact Car", TSME International Conference on Mechanical Engineering, December 13-16, Duangtawan Hotel, Chiang Mai.
Chingthamai, N., Laoonual, Y., and Korakot, S., 2016, "Experimental Investigation of Electrospray Coating Technique for Microporous Layer of Electrodes in PEMFCs", The 8th International Conference on Applied Energy (ICAE2016), October 8-11, Beijing International Convention Center, Beijing, China.
Chiawthada, S., Laoonual, Y., and Saisirirat, P., 2016, "Investigation of Combustion Characteristics on An Ethanol Compression Ignition Engine with Low Compression Ratio", JSAE Annual Congress, May 25-27, Pacifico Yokohama, Japan, JSAE Paper Number: 20165138, Issued No.31-16.
Ratanarodcharoen, S., Tuayharn, K., Ruangjirakit, K., Kaewtatip, P., Laoonual, Y., Tangamchit, P., Limthongkul, P., 2016, "Performance Improvement of Existing E-Motorcycles in Thailand by Modifying Battery from Lead Acid Battery to Li-ion Battery", International Electric Vehicle Technology & Automotive Power Electronic Japan Conferences (EVTeC & APE Japan 2016), May 25-27, Pacifico Yokohama, Japan, JSAE Paper Number: 20159826.
Saisirirat, P., Chollacool, N., and Laoonual,Y., 2016, "Estimation of Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas (GHG) Emission for EV in Thailand", International Electric Vehicle Technology & Automotive Power Electronic Japan Conferences (EVTeC & APE Japan 2016), May 25-27, Pacifico Yokohama, Japan, JSAE Paper Number: 20159888.
Trinuruk, P., Kaewpradap, A., Iamtrakul, P., Satiennam, T., Radpukdee, T., Laoonual, Y., and Kanbua, P., 2016, "Evaluation of E-Motorcycle Driving Behaviors Comparing with Conventional Engine Motorcycle in Thailand", International Electric Vehicle Technology & Automotive Power Electronic Japan Conferences (EVTeC & APE Japan 2016), May 25-27, Pacifico Yokohama, Japan, JSAE Paper Number: 20159889.
Chumueang, R., Laoonual, Y., and Chollacoop, N., 2015, "Effects of Injection Timing and Injection Pressure on Combustion Characteristics and Emissions of Ethanol Partially Premixed Combustion", The 21st Small Engine Technology Conference (SETC), Osaka International Convention Center, Japan, November 17-19, JSAE Paper Number: 20159826 & SAE Technical Paper 2015-32-0826.
Wong, V., Laoonual, Y., and Chollacoop, N., 2015, "An Investigation of Pre-injection Flow Characteristics in a Constant Volume Combustion Chamber without Fan using the Particle Image Velocimetry (PIV) Technique ", The 13th Triennial International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems (ICLASS 2015), August 23-27, Tainan, Taiwan.
Aramsiriwat, R., Iempremjit, K., Munsin, R., Laoonual, Y., Jugjai, S., and Tongroon, M., 2015, "Classification of Startability Characteristics of a Compression Ignition Engine Fueled with Ethanol and Ignition Improvers", The 11th International Conference on Automotive Engineering (ICAE), March 30 - April 1, Bangkok, Thailand.
Wang, V., Jadav, A., Munsin, R., and Laoonual, Y., 2014, “Investigation of Pre-Injection Flow Characteristics in Constant Volume Combustion Chamber (CVCC) using Computational Fluid Dynamics (CFD)”, The 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME), December 17-19, The Empress, Chiang Mai, Thailand.
Jensrakoo, R., Wongsa, S., Koolpiruck, D., and Laoonual, Y. , 2014, “Ethanol Content Estimation in a Flex-Fuel Motorcycle using Engine Speed Measurements", The 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2014), May 14-17, Sima Thani Hotel, Nakhon Ratchasima, Thailand.
Kaewpradap, A., Kanbua, P., Cheawchantanakid, P., Nonchana, A., and Laoonual, Y., 2013, "Investigation of Motorcycle Emission Tested by European Standard Driving Cycle and Bangkok Driving Cycle", The 17th Asia-Pacific Automotive Engineering Conference (APAC-17), April 1-3, Impact Arena Maungthong Thani, Bangkok, Thailand.
Kaewpradap, A., Pongsirisuntorn, P., Nuntapap, N., and Laoonual, Y., 2013, "Study of Agricultural Engine for Predicting Engine Performance by Thermodynamics Model", The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME), October 16-18, Dusit Thani Hotel, Pattaya, Thailand.
Lempremjit, K., Laoonual, Y., Nuwong Chollacoop, N., Chanchaona, S., and Jugjai, S., 2013, "Prediction of Mixture Ratio of Ethanol Blended with Bio-diesel as Ignition Improver on CI Engine Startability", The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME), October 16-18, Dusit Thani Hotel, Pattaya, Thailand.
Munsin, R., Chung Lim Shing, B., Phunpheeranurak, K., Phongphankasem, T., Laoonual, Y., Jugjai, S., and Chanchaona, S., 2013, "Design of Constant Volume Combustion Chamber (CVCC) with Pre-Combustion Technique for Simulation of CI Engine Conditions", The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME), October 16-18, Dusit Thani Hotel, Pattaya, Thailand.
Nuntapap, N., Singh, H., Kaewpradap, A., and Laoonual, Y., 2013, "Investigation of Abnormal Combustion Characteristics of Dual Fuel Engine Using Natural Gas and Diesel as Fuels", The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME), October 16-18, Dusit Thani Hotel, Pattaya, Thailand.
Saisirirat, P., Chollacoop, N., Tongroon, M., Laoonual, Y., and Pongthanaisawanc, J., 2012, "Scenario Analysis of Electric Vehicle Technology Penetration in Thailand: Comparisons of Required Electricity with Power Development Plan and Projections of Fossil fuel and Greenhouse Gas Reduction", The 10th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMESE 2012), December 5-8, Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani.
Nilaphai, O., Songchon,S., Chollacoop, N., and Laoonual, Y., 2012, "Effects of Single and Split Injection with Biodiesel (B100) on Performance and Emission Characteristics of a Common-rail Compression Ignition (CI) Engine", The 8th International Conference on Automotive Engineering (ICAE-8), April 2-5, Impact Muang Thong Thani, Bangkok, Thailand.
Munsin, R., Laoonual, Y., Jugjai,S., Matsuki, M., and Kosaka, H., 2012, "The Visualization of Flame Temperature from Combustion of Hydrous Ethanol under CI Engine Condition", The 8th International Conference on Automotive Engineering (ICAE-8), April 2-5, Impact Muang Thong Thani, Bangkok, Thailand.
Koythong, C., Nuntapap, N., Pal, A., Songchon, S., and Laoonual, Y., 2012, "Investigation of Emission Characteristics of Diesel Dual Fuel (DDF) Engine with Multi-Point Natural Gas Injection System", The 3rd TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME), October 24-27, Dusit Island Resort, Chiang Rai, Thailand.
Saisirirat, P., Chollacoop, N., Tongroon, M., Thongchai, S., Pongthanaisawanc, J., Wattanadej, S., and Laoonual, Y., 2012, "Scenario Analysis of Electric Vehicle Technology Penetration: Case Study of Thailand in Preparation for ASEAN Economic Community (AEC)", The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy, September 26-27, Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam.
Chantharasenawong, C., Ruangjirakit, K., Kaewtatip, P., and Laoonual, Y., 2012, "A Preliminary Study of Impact of 2015 Inauguration of ASEAN Economic Community on the Growth of Thailand Electric Vehicle Industry", The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy, September 26-27, Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam, pp. 297-303.
Munsin, R., Laoonual, Y., Jugjai, S., Matsuki, M. and Kosaka, H., 2012, "Investigation of Effects of Ignition Improver on Ignition Delay Time of Ethanol Combustion with Rapid Compression-Expansion Machine", SAE 2012 World Congress & Exhibition, April 24-26, Cobo Conference and Exhibition Center, Detroit, Michigan, United States.
Munsin, R., Laoonual, Y., Jugjai,S., Matsuki, M., and Kosaka, H., 2011, "Investigation of Effects of Ignition Improver on Ignition Delay Time of Ethanol Combustion with Rapid Compression-Expansion Machine", The Second TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME), October 19-21, Krabi, Thailand.
Kaewkamjun, P., Laoonual, Y., Songschon, S., Koolpiruck, D., and Jornsanoh, P., 2011, "Investigation of Novel Electrospray Techniques for Coating Ceramic Surfaces with Rubber Coagulants", The 11th Asian Symposium on Visualization (ASV), June 5-9, Niigata, Japan.
Munsin, R., Laoonual, Y., Jugjai,S., Matsuki, M., and Kosaka, H., 2011, "Investigation of Effects of Ignition Improver on Ignition Delay Time of Ethanol Combustion with Rapid Compression-Expansion Machine", The Second TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME), October 19-21, Krabi, Thailand.
Gupta, P., Wang, V., Kanbua, P., and Laoonual, Y., 2010, "Impact of Water Contents Blended with Ethanol on SI Engine Performance and Emissions", The 1st International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME), October 20-22, Sunee Grand Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand.
Munsin, R., Laoonual, Y., Bavornsethanan, S., and Jugjai, S., 2010, "An Experimental Study on Aldehyde Emissions of a Hydrous Ethanol Fuelled Small SI Engine Generator Set", The 1st International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME), October 20-22, Sunee Grand Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand.
Saisirirat, P., Chollacoop, N., Pongthanaisawan, J., Laoonual, Y., Sukkasi, S., and Topaiboul, S., 2010, "Construction of Energy Demand Model in Thai Transportation Sector: A Case Study for Ethanol as Diesel Substitute", The 1st International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME), October 20-22, Sunee Grand Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand.
Koythong, C., Laoonual, Y., and Songchon, S., 2010, "Development of Diesel Dual Fuel (DDF) Conversion System Operating Natural Gas and Diesel using Electronic Control Unit (ECU)", International Symposium on Low Carbon & Renewable Energy Technology (ISLCT 2010), November 15-18, Lotte Hotel, Jeju, Korea.
Keawtubtimthong, A., Koolpiruck, D., Wongsa, S., Laoonual, Y., and Kaewpunya, A., 2010, "Development of Engine Control Technique for Flex-Fuel Motorcycle", The 2010 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-CON 2010), May 19-21, The Empress Hotel & Convention Centre, Chiang Mai, Thailand.
Nilaphai, O., Songchon, S., Chollacoop, N., and Laoonual, Y., 2010, "Effects of Fuel Injection Configuration with Biodiesel (B100) on Performance and Emission Characteristics of a Common-rail Compression Ignition (CI) Engine", The 6th International Conference on Automotive Engineering (ICAE-6), March 29 - April 2, BITEC, Bangkok, Thailand.
Trinuruk, P., Pongthanaisawan, J., and Laoonual, Y., 2009, "Matching Supply and Demand of Ethanol with Difference Scenarios for the Road Transportation Section in Thailand during Next 10 Years", The 5th International Conference on Automotive Engineering (ICAE-5), March 30 – April 3, BITEC, Bangkok, Thailand.
Laoonual, Y., Chollacoop, N., Jugjai, S., Chanchaona, S., and Topaiboul, S., 2008, "Effect of Natural Gas Quality Variation in Thailand on the Engine Performance and Emission", The 11th Conference and Exhibition of International Association for Natural Gas Vehicles (NGV 2008), June 3-5, Rio de Janeiro, Brazil.
Makmool, U., Jugjai, S., Tia, S., and Laoonual, Y., 2008, "Thermal Performance Analysis of Domestic Cooking Burners by Laser Diagnostics", Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9, 2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, p. 219.
Laoonual, Y., Chollacoop, N., Jugjai, S., Chanchaona, S., and Topaiboul, S., 2007, “A Theoretical Gas Quality Analysis of Natural Gas for Vehicles (NGV) in Thailand”, The 2nd Biennial Conference and Exhibition of the Asia-Pacific (ANGVA), November 27-29, BITEC, Bangna, Bangkok, Thailand.
Laoonual, Y.T. and Shrimpton, J.S., 2007, “Structures of Stable Cone-jet Electrosprays”, The 9th Asian Symposium on Visualization, June 4-8, The Hong Kong University of Science and Technology, Kowloon, Hong Kong, China, pp. 137-138.
Laoonual, Y.T. and Shrimpton, J.S., 2007, “The Reliability of Calibration Techniques of Acetone and 3-Pentanone LIF for Measuring Equivalence Ratios”, The 9th Asian Symposium on Visualization, June 4-8, The Hong Kong University of Science and Technology, Kowloon, Hong Kong, China, pp. 158-159.
Laoonual, Y., Stevens, N.E., and Shrimpton, J.S., 2003, "Dynamics of Electrically Charged Evaporating Sprays", The 9th International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems (ICLASS-2003), July 13-17, Sorrento, Italy.
Laoonual, Y., Yule, A.J., and Walmsley, S.J., 2001, "Internal Fluid Flow and Spray Visualisation for a Large Scale Valve Covered Orifice (VCO) Injector Nozzle", The 17th Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems (ILASS-Europe), September 2-6, Zurich, Switzerland.
Tamsanya, S., Chungpaibulaptana S., and Laoonual, Y., 2000, "Preliminary Investigation on Exhaust Emissions from Gasoline Automobiles with Catalytic Converters", The 1st Regional Conference on Energy Technology Towards a Clean Environment, December 1-2, Chiang Mai, Thailand, pp. 409-413.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
นาวี นันต๊ะภาพ, สมชาย จันทร์ชาวนา, สิทธิพร เชี่ยวธาดา และยศพงษ์ ลออนวล, 2557, “ผลกระทบของการปรับองศาการฉีดดีเซลต่อคุณลักษณะของการเผาไหม้ที่ผิดปกติของเครื่องยนต์เชื้อเพลิงร่วมระหว่างแก๊สธรรมชาติและดีเซล”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15-17 ตุลาคม, โรงแรมพลูแมน, จ.ขอนแก่น.
นัฏฐิกา ฉิ่งท่าไม้, พรรณวดี พรหมประเสริฐ, อนนท์พิชญ์ เกิดกุล, วีรชัย ไกลถิ่น, กรกช สมบัติมั่นคง และยศพงษ์ ลออนวล, 2557, “การพัฒนาวิธีการเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาบนผิวขั้วอิเล็กโทรดของเซลล์เชื้อเพลิงด้วยเทคนิคการพ่นละอองไฟฟ้า”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15-17 ตุลาคม, โรงแรมพลูแมน, จ.ขอนแก่น.
อบ นิลผาย, สุรชัย บวรเศรษฐนันท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และยศพงษ์ ลออนวล, 2555, "ผลการประเมินเบื้องต้นของอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถโดยสารขนาดใหญ่ที่ใช้เอทานอล ED95 เป็นเชื้อเพลิงคันแรกในประเทศไทย", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26, 24-27 ตุลาคม, โรงแรมดุสิตธานี, จ.เชียงราย.
กิตติ เอี่ยมเปรมจิต, ธนภูมิ ตวงนิล, ศุภสิทธิ์ เบญจเตชาชัย, นพรัตน์ ช่วยนุสินธิ์, สมชาย จันทร์ชาวนา, สำเริง จักรใจ และยศพงษ์ ลออนวล, 2553, “การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิงเอทานอลผสมกับสารช่วยจุดระเบิดสำหรับเครื่องยนต์การเกษตรแบบฉีดเชื้อเพลิงตรง”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, จ.อุบลราชธานี.
อนุวัฒน์ แก้วทับทิมทอง, กิตติ เอี่ยมเปรมจิต, เดี่ยว กุลพิรักษ์ และยศพงษ์ ลออนวล, 2552, "ผลการทดสอบเบื้องต้นของการปลดปล่อยมลพิษของรถจักรยานยนต์ที่ถูกพัฒนาให้สามารถใช้เอทานอลที่มีอัตราส่วนผสมร้อยละ 85 ขึ้นไปเป็นเชื้อเพลิง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23, 4-7 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่.
ยศพงษ์ ลออนวล, กิตติ เอี่ยมเปรมจิต, รณชาติ มั่นศิลป์, สมชาย จันทร์ชาวนา และสำเริง จักรใจ, 2552, "การศึกษาคุณลักษณะของเครื่องยนต์เมื่อใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งที่แตกต่างกันสำหรับประเทศไทย", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก.
ยศพงษ์ ลออนวล, รักษิต ฐิติพัฒนพงศ์, กิตติ เอี่ยมเปรมจิต, เกียรติธนา จ๊ะราจา และสมชาย จันทร์ชาวนา, 2551, “วิธีการอย่างง่ายในการวัดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับการทดสอบเครื่องยนต์”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22, 15-17 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, จ.ปทุมธานี, หน้า 200-203.
อรรณพ ประวีณวิสารท์, อุษา มากมูล, ยศพงษ์ ลออนวล และสำเริง จักรใจ, 2551, "การศึกษาการไหลแบบสัมผัสภายในท่อทรงกระบอกโดยวิธีการวิเคราะห์ความเร็วด้วยการถ่ายภาพอนุภาค", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22, 15-17 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, จ.ปทุมธานี, หน้า 160-167.
กิตติ เอี่ยมเปรมจิต, เกียรติธนา จ๊ะราจา, สมชาย จันทร์ชาวนา, สำเริง จักรใจ และยศพงษ์ ลออนวล, 2551, "ผลกระทบของส่วนประกอบก๊าซธรรมชาติที่แปรผันจากแหล่งทางตะวันออกและแหล่งทางเหนือที่ส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะของเครื่องยนต์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22, 15-17 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, จ.ปทุมธานี, หน้า 180-186.
อุษา มากมูล, อภินันต์ นามเขต, อรรณพ ประวีณวิสารน์, ยศพงษ์ ลออนวล และสำเริง จักรใจ, 2550, "การศึกษาขั้นพื้นฐานของเทคนิค Planar Laser Induced Fluorescence (PLIF)", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21, 17-19 ตุลาคม, โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช, จ.ชลบุรี.
สำเริง จักรใจ, มกร ลักษขณา และยศพงษ์ ลออนวล, 2550, "Experimental Study of a Liquid Fuel-fired Porous Radiant Burner (LPRB)", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21, 17-19 ตุลาคม, โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช, จ.ชลบุรี.
ยศพงษ์ ลออนวล, สำเริง จักรใจ, สมชาย จันทร์ชาวนา และนุวงศ์ ชลคุป, 2550, "การวิเคราะห์ส่วนประกอบที่แปรผันของก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ที่ใช้ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-25 พฤษภาคม, โรงแรมใบหยกสกาย, กรุงเทพฯ.
รางวัลเกียรติยศ
2560 ศิษย์เก่าอังกฤษดีเด่น (Alumni Award) สาขาผู้ประสบความสำเร็จด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Professional Achievement) บริติชเคานซิล ประเทศไทย
2554 ทุนฮิตาชิ ทำงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น
2554 ทุนฟูจิตสึ ศึกษาหลักสูตรการจัดการ ณ JAIMS มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
2542-2548 ทุนรัฐบาลไทย ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ สหราชอาณาจักร
2539 รางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมแห่งปี สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล SIIT


return topic

© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.