รูปถ่าย
ผศ.ดร.วิศนุรักษ์ เวชสถล
Wishsanuruk Wechsatol (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9129 โทรสาร 0-2470-9111
E-mail Address : wishsanuruk.wec@kmutt.ac.th, ww2@duke.edu
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2548 ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering - Duke University สหรัฐอเมริกา
2544 ปริญญาโท M.S. Mechanical Engineering - Duke University สหรัฐอเมริกา
2540 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Constructal Theory
   - Optimal and Intelligent Design of Multi-scale Thermal and Fluid Flow Systems
   - Cooling Techniques in Machining Processes
   - Cooling of Electronic Packages
   - Sustainable and Renewable Energy
   - Hydrogen Energy,
   - Energy Storage
   - Cleaned-engine Development
   - Control Criteria for Energy Systems
   - Heat Transfer in Food Processing and Transport Phenomena in Biological Systems
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การเคลื่อนย้ายหยดน้ำและการเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความร้อน (ระยะที่ 1-2) [มจธ.50-51รอบ2] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Wechsatal, W., Lorente, S., Bejan, A., and Ordonez, J. C., 2009, "Elemental T and Y Shapes of Tree Networks of Ducts with Various Cross-Sectional Shapes", International Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 135, No. 2, February, pp. 132-139.
Wechsatol, W., Ordonez, J.C., and Kosaraju, S., 2006, "Constructal Dendritic Geometry and the Existence of Asymmetric Bifurcation", Journal of Applied Physics, Vol. 100, No. 11, pp. 113514-1 to 113514-11. (December 1)
Wechsatol, W., Lorente, S., and Bejan, A., 2006, "Tree-shaped Flow Structures with Local Junction Losses", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 49, No. 17-18, August, pp. 2957-2964.
Wechsatol, W., Lorente, S., and Bejan, A., 2005, "Tree-Shaped Flow Architectures: Strategies for Increasing Optimization Speed and Accuracy", Numerical Heat Transfer: Part A, Vol. 48, No. 8, November, pp. 731-744. [*USA]
Wechsatol, W., Lorente, S., and Bejan, A., 2005, "Tree-Shaped Networks with Loops", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol . 48, No. 3-4, January-February, pp. 573-583. [*USA]
Wechsatol, W., Lorente, S., and Bejan, A., 2004, "Tree-Shaped Flow Structures: "are both Thermal-resistance and Flow-resistance Minimization Necessary?", International Journal of Exergy, Vol. 1, No. 1, pp. 2-17. [*USA]
Lorente, S., Wechsatol, W., and Bejan, A., 2004, "Tree-Shaped Flow Structures for Human-Scale and Small-Scale Applications", International Journal of Heat and Technology, Vol. 22, No. 1, July, pp. 15-26. [*USA]
Wechsatol, W., Lorente, S., and Bejan, A., 2003, "Dendritic heat Convection on a Disc", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 46, No. 23, November, pp. 4355-4559. [*USA]
Lorente, S., Wechsatol, W., and Bejan, A., 2003, "Optimization of Tree-shaped Flow Distribution Structures over a Disc-shaped Area", International Journal of Energy Research, Vol. 27, No. 8, pp. 715-723. [*USA]
Lorente, S., Wechsatol, W., and Bejan, A., 2003, "Tree-Shaped Networks for the Distribution of Hot Water", R & D Journal, Vol. 19, No. 1, March, pp. 12-15. [*USA]
Lorente, S., Wechsatol, W., and Bejan, A., 2002, "Fundamentals of Tree-shaped Networks of Insulated Pipes for Hot Water and Exergy", Exergy, An International Journal, Vol. 2, No. 4 , pp. 227-236. [*USA]
Wechsatol, W., Lorente, S., and Bejan, A., 2002, "Optimal Tree-shaped Networks for Fluid Flow in a Disc-shaped Body", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 45, No. 25, December, pp. 4911-4924. [*USA]
Lorente, S., Wechsatol, W., and Bejan, A., 2002, "Tree-shaped Flow Structures Designed by Minimizing Path Lengths", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 45, No. 16, July, pp. 3299-3312. [*USA]
Wechsatol, W., Lorente, S., and Bejan, A., 2002, "Development of Tree-shaped Flows by Adding New users to Existing Networks of Hot Water Pipes", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 45, No. 4, February, pp. 723-733. [*USA]
Wechsatol, W., Lorente, S., and Bejan, A., 2001, "Tree-shaped Insulated Designs for the Uniform Distribution of Hot Water over an Area", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 44, No. 16, August, pp. 3111-3123. [*USA]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Chutima, S., Wechsatol, W., and Atjanakul, W., 2008, "Finite Element Analysis Employed in Hard Disk Drive Industry in Thailand", The 1st International Data Storage Technology Conference (DST-CON2008), April 21-23, Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand, p. 82.
Wechsatol, W., Lorente, S., Bejan, A., Ordonez, J.C., and Kosaraju, S.C., 2006, "Optimization of Elemental Flow Passages of Fluid Flow Networks", International Heat Transfer Conference (IHTC-13), August 13-18, Sydney, Australia.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
เพ็ญญารัตน์ จินดา, พีรวัฒน์ สายสิริรัตน์, เริงชัย ชูใหม่, วิศนุรักษ์ เวชสถล และสมชาย จันทร์ชาวนา, 2543, "ไอเสียและเทคนิคในการคำนวณค่าอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์สองจังหวะ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 2-3 พฤศจิกายน, โรงแรมโนโวเทล, จ. เชียงใหม่, หน้า 324-331
ณทพร จินดาประเสริฐ, เทพพร จันดาลี, ชัชวัฒน์ เกียรติพรพานิช, วิศนุรักษ์ เวชสถล และสมชาย จันทร์ชาวนา, 2542, "การจุดระเบิดโดยหลายหัวเทียนในเครื่องยนต์สองจังหวะ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 2 ธันวาคม, โรงแรมรอยัลคลิฟบีชรีสอร์ท, จ.ชลบุรี.

return topic

© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.