ผศ.ดร.ทศนพ กำเนิดทอง
ผศ.ดร.ทศนพ กำเนิดทอง
Thoatsanope Kamnerdtong (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9287 โทรสาร 0-2470-9111
E-mail Address : ithotong@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2539 ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering - Vanderbilt University สหรัฐอเมริกา
2536 ปริญญาโท M.Eng. Mechanical Engineering - Vanderbilt University สหรัฐอเมริกา
2527 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม
เครื่องกล
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Microposition and Ultraprecision Mechanisms
   - Failure Analysis
   - Fatigue and Fracture Mechanics
   - Deformation of Materials
   - Finite Element Method
   - Computer Aided Design and Solid Modelling
   - Microposition and Ultraprecision Mechanisms
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
การศึกษาพฤติกรรมของจานเบรกรถยนต์โดยวิธีไฟไนต์อลิเมนต์ [สวทช.48] 2549 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับประเทศ
สุรเชษฐ์ ชุติมา, ทศนพ กำเนิดทอง และอำนาจ สิริวัฒนผลกุล, 2550, "ผลกระทบของความเร็วรถยนต์ต่อพฤติกรรมของจานเบรกในขณะเบรก", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 277-292.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Kamnerdtong, T., Chutima, S., and Ikintumas, K., 2005, "Effects of Swaging Process Parameters on Specimen Deformation", The 8th Asian Symposium on Visualization (8ASV), May 23-27, The Empress Hotel, Chiangmai, Thailand, pp. 184-185.
Kamnerdtong, T., Chutima, S., and Nilyai, S., 2004, "Linear and Nonlinear Finite Element Analyses of a Multi-leaf Spring in Light Truck", The 2004 International Computer-Aided Design Conference and Exhibition (CAD'04), May 24-28, Pattaya Beach, Cholburi, Thailand.
Kamnerdtong, T., Chutima, S., and Kulsirikasem, W., 2003, "A Design of Flexure Mechanism for Precise Motion Control using Finite Element Analysis", The 10th Annual International Conference on Composites/Nano Engineering (ICCE-10), July 20-26, Louisiana, USA, pp. 299-300.
Chutima, S., Kamnerdtong, T., and Aungkurabrut, D., 2003, "A Study of Full-Trailer and Semi-Trailer Structures using Finite Element Method", The 12th International Pacific Conference on Automotive Engineering (IPC-12), April 1-4, Bitec, Bangkok, Thailand.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สุรเชษฐ์ ชุติมา, ทศนพ กำเนิดทอง และวิสวัท อรรจนกุล, 2549, "การศึกษาพฤติกรรมการกระจายอุณหภูมิบนดรัมเบรกของรถยนต์ภายใต้สภาวะการเบรกแบบต่างๆ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่, จ.นครราชสีมา.
ทศนพ กำเนิดทอง, สุรเชษฐ์ ชุติมา และวีระชาติ กุลศิริเกษม, 2548, "การวิเคราะห์สปริงขดแบบ Barrel โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 485-489.
สุรเชษฐ์ ชุติมา, ทศนพ กำเนิดทอง และอำนาจ สิริวัฒนผลกุล, 2548, "การวิเคราะห์การกระจายตัวของอุณหภูมิบนจานเบรกรถยนต์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 496-501.
สุรเชษฐ์ ชุติมา, ทศนพ กำเนิดทอง และมนตรี ช่างประดิษฐ์, 2547, "การวิเคราะห์โครงสร้างเบาะรถยนต์สำหรับการแข่งขัน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 126.
ทศนพ กำเนิดทอง, สุรเชษฐ์ ชุติมา และภาณุวัฒน์ มาเสถียร, 2545, "ผลกระทบของอุณหภูมิห้องเผาไหม้ต่อความล้าตัวของกระบอกสูบ", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 505-510.
ธงชัย ฟองสมุทร, เจริญยุทธ เดชวายุกุล, ทศนพ กำเนิดทอง, Carol A. Rubin และ George T. Hahn, 2545, "Analyses of the Distortion and Fatigue of Sealed Riveted Lap Joints", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 414-418.
เจริญยุทธ เดชวายุกุล, ธงชัย ฟองสมุทร, ทศนพ กำเนิดทอง, Carol A. Rubin และ George T. Hahn, 2545, "Effects of Thin Sealant-Like Adhesive Layer on Countersunk Riveted Lap Joint", การประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2, 6-7 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 56-58.

return topic

© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.