ดร.สนติพีร์ เอมมณี
ผศ.ดร.สนติพีร์ เอมมณี
Sontipee Aimmanee (Asst. Prof.)


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9108 โทรสาร 0-2470-9111
E-mail Address : sontipee.aim@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2547 ปริญญาเอก Ph.D. Engineering Mechanics - Virginia Polytechnic Institute and State University สหรัฐอเมริกา
2543 ปริญญาโท M.S. Mechanical Engineering - University of Delaware สหรัฐอเมริกา
2539 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม
เครื่องกล
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Composite Materials and Sandwich Structures
   - Smart Materials (Piezoelectric Material)
   - Finite Element Method
   - Solid Mechanics
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
Material Damping Characteristics of Composite Beams 2540 หัวหน้าโครงการ
Mechanical Properties of Aluminum Sandwich Beams with Honeycomb Core Under Flexural Loads 2540 หัวหน้าโครงการ
Analysis and Optimization of Foam-Filled Web Core Sandwich Constructions Subjected to Uniaxial Inplane Compressive Loads 2543 ผู้ร่วมโครงการ
Deformation and Force Characteristics of Laminated Piezoelectric Actuators 2547 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การทำนายรูปร่างของแผ่นคอมโพสิทแบบชั้นไขว้หลังกระบวนการผลิต (ระยะที่ 1-2) [มจธ.50-51รอบ2] หัวหน้าโครงการ
Nonlinearities Analysis in Laminated Piezoelectric Actuators หัวหน้าโครงการ
Manufactured Shapes of Unsymmetric Cross-ply Composite Plates ผู้ร่วมโครงการ
Designs of Composite Sandwich Truck Containers ผู้ร่วมโครงการ
Analysis of Harddisk Media Distortion due to Clamping Supports ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
E-Journal
Aimmanee, S., Chutima, S., and Hyer, M.W., 2009, "Nonlinear Analysis of RAINBOW Actuator Characteristics", Smart Materials & Structures, Vol. 18, No. 4, April, Article Number: 045002
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Aimmanee, S. and Hyer, M.W., 2006, "A Comparison of the Deformations of Various Piezoceramic Actuators", Journal of Intelligent Material Systems and Structures, Vol. 17, No. 2, February, pp. 167-186.
Batra, R.C. and Aimmanee, S., 2005, "Vibrations of Thick Isotropic Plates with Higher Order Shear and Normal Deformable Plate Theories", Computers & Structures, Vol. 83, No. 12-13, May, pp. 934-955. [*USA.]
Aimmanee, S. and Hyer, M.W., 2004, "Analysis of the Manufactured Shape of Rectangular THUNDER-type Actuators", Smart Materials and Structures, Vol. 13, pp. 1389-1406. [*USA]
Batra, R.C. and Aimmanee, S., 2003, "Missing Frequencies in Previous Exact Solutions of Free Vibrations of Simply Supported Rectangular Plates", Journal of Sound & Vibrations, Vol. 265, No. 4, pp. 887-896. [*USA]
Aimmanee, S. and Vinson, J.R., 2002, "Analysis and Optimization of Foam-Reinforced Web Core Composite Sandwich Panels Under In-Plane Compressive Loads", Journal of Sandwich Structures & Materials, Vol. 4, No. 2, pp. 115-139. [*USA]
Jugjai, S., Sanitjai, S., Aimmanee, S., and Boonprasert, T., 1999, "Heat transfer Enhancement to Cooling Water Pipe by a Surface Combustor Heater Equipped with a Convection-Radiation Conveter", ASEAN Journal on Sciece & Technology For Development, Vol. 16, No. 1, June, pp. 91-105.
Jugjai S., Sanitjai, S., Aimmanee, S., and Boonprasert, T., 1998, "Heat transfer Enhancement to Cooling Water Pipe by a Surface Combustor Heater Equipped with a Convection-Radiation Converter", RERIC International Energy Journal, Vol. 20, No. 2, December, pp 91-105.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Aimmanee, S., Chutima, S., and Hyer, M.W., 2007, "A Study of Material Nonlinearities of a Piezoelectric Material in Laminated Piezoelectric Actuators", The 10th Japan International SAMPE Symposium and Exhibition (JISSE-10), November 27-30, Tokyo Big Sight, Tokyo, Japan.
Aimmanee, S. and Vinson, J.R., 2000, "Analysis and Optimization of Foam Reinforced Web Core Composite Sandwich Panels under In-Plane Compressive Loads", The 15th Annual Technical Conference of the American Society for Composites (ASC), September, College Station, TX, USA, pp. 373-382. [*USA]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สนติพีร์ เอมมณี และกิตติพงษ์ เอกอินทุมาศ, 2549, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้โครงสร้างแผ่นบางแบบแซนด์วิชเป็นพื้นตู้บรรทุกสินค้าของรถบรรทุกหกล้อ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่, จ.นครราชสีมา.
สนติพีร์ เอมมณี และเอกชัย คล้ายวงศ์วาลย์, 2548, "อิทธิพลของการวางตัวของเส้นใยสานต่อความหน่วงการสั่นสะเทือนทางวัสดุในวัสดุคอมโพสิทเสริมแรง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 277-282.
สนติพีร์ เอมมณี และเอกชัย คล้ายวงศ์วาลย์, 2542,"คุณสมบัติทางกลของแผ่นแซนด์วิชภายใต้ภาระดัด", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 2-3 ธันวาคม, โรงแรมรอยัลคลิฟบีชรีสอร์ท, จ.ชลบุรี.
บทความที่ได้รับรางวัล
Best Paper Award - Aimmanee, S., Chutima, S., and Hyer, M.W., 2007, "A Study of Material Nonlinearities of a Piezoelectric Material in Laminated Piezoelectric Actuators", The 10th Japan International SAMPE Symposium and Exhibition (JISSE-10), November 27-30, Tokyo Big Sight, Tokyo, Japan.

return topic

© 1999-2007 by Research and Intellectual Property Promotion Center.