ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ
ผศ.ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ
Annop Ruangwiset. (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9117 โทรสาร 0-2470-9111
E-mail Address : annop.rua@kmutt.ac.th, annop@fibo.kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2544 ปริญญาเอก D.Eng. Aeronautics and Astronautics - Kyushu University ญี่ปุ่น
2541 ปริญญาโท M.Eng. Aeronautics and Astronautics - Kyushu University ญี่ปุ่น
2537 ปริญญาตรี B.Eng. Aeronautics and Astronautics - Kyushu University ญี่ปุ่น
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Dynamics of Flight : motion, stability of the aircraft
   - UAV (Unmanned Aerial Vehicle) Design , Control and Navigation
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การเชื่อมต่อระหว่างนักบินกับเฮลิคอปเตอร์ไร้นักบินด้วยระบบภาพ [มจธ.45] 2546 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้นักบิน [สกว.47] หัวหน้าโครงการ
การทดลองแบบจลศาสตร์ในอุโมงค์ลมเพื่อหาแบบจำลองทางอากาศพลศาสตร์ของเครื่องบิน (โครงการปี 46) [สกอ.ร่วมกับสกว.47] หัวหน้าโครงการ
การเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (โครงการปี 45) [สวทช.47] ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาระบบควบคุมการบินลอยตัวอัตโนมัติของเฮลิคอปเตอร์ [MTEC45] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
อรรณพ เรืองวิเศษ, 2549, "แนวทางการควบคุมด้วยสัญญาณภาพสำหรับการบินสังเกตและติดตามของเครื่องบิน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่, จ.นครราชสีมา.
ชาตรี นิลน้ำเพชร และอรรณพ เรืองวิเศษ, 2548, "ระบบวัดสภาวะการบินสำหรับหาแบบจำลองทางอากาศพลศาสตร์ของอากาศของยานไร้นักบิน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 20-23.
อรรณพ เรืองวิเศษ, 2548, "การทดสอบการควบคุมมุมพิตช์ของอากาศยานไร้นักบินด้วยการทดลองแบบจลศาสตร์ในอุโมงค์ลม", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 15-19.
อรรณพ เรืองวิเศษ, 2547, "การวัดแรงยกและการจำลองการเคลื่อนที่แนวดิ่งแบบเบื้องต้นของหุ่นกระพือปีก", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทล ราชาออร์คิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 73.
ฐาปนศักดิ์ ทองสุวรรณ และอรรณพ เรืองวิเศษ, 2547, "ฟังก์ชันเลียพูนอฟที่ตั้งตามพื้นฐานกำลังสำหรับควบคุมเสถียรภาพของเครื่องบิน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทล ราชาออร์คิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 88.
ฐาปนศักดิ์ ทองสุวรรณ และอรรณพ เรืองวิเศษ, 2546, "Hybrid Control System for Stabilization of Helicopter", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 15-17 ตุลาคม, จ.ปราจีนบุรี.
อรรณพ เรืองวิเศษ, 2545, "การออกแบบระบบควบคุมและวางแผนการบินด้วยวิธีทำซ้ำแบบกลุ่ม", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 308-313.
Ruangwiset, A. and Sakurai, A., 2000, "Aircraft Fault Detection and Identification Using Aerodynamic Model", the 3rd Asian - Pacific Conference on Aerospace Technology and Science


return topic

© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.