รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
Djitt Laowattana (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ / ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม / ที่ปรึกษาอธิการบดี
หน่วยงาน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
โทรศัพท์ 0-2470-9339 โทรสาร 0-2427-9111
E-mail Address : djitt@fibo.kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2539 - Cert. Management
of Technology
- Massachusetts Institute of Technology อเมริกา
2537 ปริญญาเอก Ph.D. Mechanics Engineering - Carnegie Mellon
University
อเมริกา
2533 ปริญญาโท M.Eng. Mechanics Engineering - Carnegie Mellon
University
อเมริกา
2531 - Cert. Precision Mechanics
and Robotics
- Kyoto
University
ญี่ปุ่น
2527 ปริญญาตรี วศ.บ.
เกียรตินิยม
วิศวกรรม
เครื่องกล
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Robotic Dexterity
   - Factory Automation Analysis
   - Design of Mechanism and Control Systems
   - Dynamic System and Manufacturing Automation
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
ระบบควบคุมแบบของตัวสกาลาของหุ่นยนต์ [หมวดเงินอุดหนุน42] 2545 หัวหน้าโครงการ
การหลบหลีกสิ่งกีดขวางของหุ่นยนต์งู [หมวดเงินอุดหนุน43] 2546 หัวหน้าโครงการ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบกลไกของหุ่นยนต์ทรงกลมที่สามารถเคลื่อนที่ด้วยการกลิ้งและการกระโดด [หมวดเงินอุดหนุน48] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (โครงการปี 45) [สวทช.47] ผู้ร่วมโครงการ
การเคลื่อนที่โดยอาศัยสัญญาณนำภาพของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ [NECTEC43-45] หัวหน้าโครงการ
ระบบความจริงเสมือนแบบมีแรงป้อนกลับ [สกว.43-45] หัวหน้าโครงการ
ยานกลอัตโนมัติ [หมวดเงินอุดหนุน45] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Ritthipravat, P., Maneewarn, T., Wyatt, J., and Laowattana, D., 2006, “Improved Knowledge Sharing Using Regret Evaluation", International Journal of Information Technology and Intelligent Computing, Vol. 1, No. 1, June, pp.149-162.
Sturges, R. and Laowattana, S., 1996, "Design of an Orthogonal Compliance for Polygonal Peg Insertion", The ASME Journal of Mechanical Design, March.
Sturges, R., Sathirakul, K., and Laowattana, S., 1996, "Directly Visualizing Spatial Freedom from Geometric Models", The International Journal of Robotics Research, MIT Press, October.
Sturges, R. and Laowattana, S., 1996, "Virtual Wedging in Three Dimensional Peg Insertion Tasks", The ASME Journal of Mechanical Design, March.
วารสารระดับประเทศ
ชิต เหล่าวัฒนา และธิดา ธัญญประเสริฐกุล, 2545, "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการพลังงาน", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 111-130.
ชิต เหล่าวัฒนา, ฐิติศักดิ์ จันทร์พรหม และไพศาล สุวรรณเทพ, 2545, "การวิเคราะห์โครงสร้างทางกลและเสถียรภาพของหุ่นยนต์เดินสองขา", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 35-54.
ชิต เหล่าวัฒนา และทศพร บุญแท้, 2545, "หุ่นยนต์ช่วยรักษาความปลอดภัย", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 15-34.
ชิต เหล่าวัฒนา และณัฐพงศ์ วุฒิกร, 2544, "การปรับปรุงคุณภาพระบบการวัดความสั่นสะเทือนของสปินเดิลมอเตอร์โดยผ่านแนวทางของซิกซิกส์ม่า", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 247-267.
ชิต เหล่าวัฒนา, วรพัฒน์ นุกูลวุฒิโอภาส และสิงหา ลีระพันธ์, 2542, "การวิเคราะห์ความแคล่วคล่องของหุ่นยนต์โครงสร้าง 7 ขา", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที 22, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม, หน้า 17-34.
ชิต เหล่าวัฒนา, 2541, "การวิเคราะห์เงื่อนไขบังคับของงานประกอบสามมิติ", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม, หน้า 14 - 37.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Wongsuwarn, H. and Laowattana, D., 2006, "Foot Planning Based on Global Motion Control Method and Fuzzy Logic System", The 3rd International Conference on Autonomous Robots and Agents (ICARA 2006), December 12-14, the Turitea campus of Massey University, Palmerston North, New Zealand.
Wongsuwarn, H. and Laowattana, D., 2006, "Experimental Study for FIBO Humanoid Robot", IEEE International Conference on Robotics, Automation and Mechatronics (RAM 2006), June 7-9, The Twin Towers Hotel , Bangkok, Thailand, pp. 567-572.
Kulvanit, P., Piroonratana, T., Chaiyaratana, N., and Laowattana, D., 2006, "Evolutionary Multi-objective Optimisation by Diversity Control", The 1st International Computer Science Symposium (CSR 2006), June 8-12, HEC Lausanne, St. Petersburg, Russia, pp. 447-456.
Ritthipravat, P., Maneewarn, T., Wyatt, J., and Laowattana, D., 2006, "Comparison and Analysis of Expertness Measure in Knowledge Sharing among Robots", The 19th International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems (IEA/AIE'06), June 27-30, Polytechnic School of Savoie, Annecy, France.
Srisuwan, B., Kulvanit, P., and Laowattana, D., 2005, "The Footstep Planning Algorithm for Biped Robot with Stereovision", The 3rd International Conference on Computational Intelligence, Robotics, and Autonomous Systems (CIRAS 2005), December 13-16, Orchard Hotel, Singapore.
Ritthipravat, P., Maneewarn, T., Laowattana, D., and Wyatt, J., 2004, "A Modified Approach to Fuzzy Q Learning for Mobile Robots", IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (IEEE SMC 2004), October 10-13, The Hague, The Netherlands
Wongsuwan, H. and Laowattana, D., 2004, "Bipedal Gait Synthesizer Using Adaptive Neuro-fuzzy Network", The 1st Asia International Symposium on Mechatronics (AISM), September 27-30, Xi'an China, pp. 433-438.
Kulvanit, P. and Laowattana, D., 2004, "Dynamic Stability and Mobility of a Small-sized Biped Mechanism", The 1st Asia International Symposium on Mechatronics (AISM), September 27-30, Xi'an China, pp. 49-54.
Ritthipravat, P., Maneewarn, T., and Laowattana, D., 2003, "Maintaining Spatial Relations among Robots using Formation Sensitivity Measure", IASTED International Conference on Robot and Applications, June 25-27, Austria.
Lertpolpairoj, S., Maneewarn, T., and Laowattana, D., 2002, "Realistic and Stability Performances of Haptic System with Adaptive Virtual Coupling", IEEE International Conference on Industrial Technology (IEEE ICIT '02), December 11-14, Bangkok, Thailand, pp. 354-358.
Wiriyacharoensunthorn, P. and Laowattana, D., 2002, "Analysis and Design of a Multi-Link Mobile Robot (Serpentine)", IEEE International Conference on Industrial Technology (IEEE ICIT '02), December 11-14, Bangkok, Thailand, pp. 694-699.
Laowattana, D. and Maneewarn, T., 2002, "Dynamic Modeling of a One-wheel Robot by Using Kane's Method", IEEE International Conference on Industrial Technology (IEEE ICIT '02), December 11-14, Bangkok, Thailand, pp. 524-529.
Leeraphan, T., Maneewarn, T., and Laowattana, S., 2002, "Stable Adaptive Bilateral Control of Transparent Teleoperation through Time-Varying Delay", IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, September 30-October 2, Lausanne, Switzerland, pp. 2979 - 2984.
Ritthipravat, P., Maneewarn, T., Laowattana, D., and Nakayama, K. 2002, "Obstacle Avoidance using Modified Hopfield Neural Network for Multiple Robots", International Technical Conference on Circuit/Systems, Computers and Communications, July 16-19, Phuket, Thailand, Vol. 1, pp. 30-31.
Leeraphan, S., Maneewan, T., and Laowattana, D., 2002, "Stable Adaptive Bilateral Control of Tranleoperation through Time-Varying Delay", International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2002), September 30 - October 4, Switzerland.
Lertpolpairoj, S., Maneewarn, S., Charoenseang, S., and Laowattana, D., 2001, "The Effect of Static Virtual Coupling on Realistic Performance of Haptic Systems", The 4th Asian Conference on Robotics and its Application, June 6-8, Singapore.
Tungsubutra, P. and Laowattana, D., 2000, "An Error Reference Plane of an Adaptive Controller for a SCARA Manipulator", IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, October 8-11, Nashville Tennessee, USA.
Laowattana, S. and Satadachakul, W., 1999, "A Directive Motion of a Multiple Constrained Holonomic System", Proceedings of the 1999 Asian Symposium on Industrial Automation and Robotics, 1999, pp. 133-139.
Laowattana, S. and Ritthipravat, P., 1999, "A Quantification of Peak Force in a Switching Controlled Impact Operation", Proceedings of the International Conference RoMoCo, 1999 Kiekrz, Poland, pp. 51-57.
Kiitipongpattana, T. and Laowattana, S., 1998, "Robotic Insertion of Dual Pegs based on Force Feedback Signals", The 1998 IEEE Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems, November 24-27, Chiangmai Plaza Hotel, ChiangMai, Thailand.
Chalodhorn, R. and Laowattana, S., 1997, "Feedback Linearization Control for a Two-Link Planar", the 1997 International Symposium on Automotive Technology and Automation, Dusseldorf, Germany 1997
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ปัณรสี ฤทธิประวัติ, ถวิดา มณีวรรณ์ และชิต เหล่าวัฒนา, 2547, "Dynamic Sub-goal Generation using SARSA( ) Algorithm for Robotic Soccer", การประชุมวิชาการของสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย ครั้งที่ 1, 26-27 มีนาคม, โรงแรมโรสกาเด้น เอไพรม รีสอร์ท, จ.นครปฐม.
ธรรมรัตน์ กิตติพงษ์พัฒนา และชิต เหล่าวัฒนา, 2544, "การพิจารณาอุปกรณ์ Spatial Remote Center of Compliance เสมือนเป็นแขนกลขนาน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 28-30 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ (ประสานมิตร), กรุงเทพฯ, หน้า MM-62 ถึง MM-64.
ชิต เหล่าวัฒนา, กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ และณัฐพงศ์ วุฒิกร, 2543, "การปรับปรุงคุณภาพระบบการวัดความสั่นสะเทือนของสปินเดิลมอเตอร์โดยผ่านแนวทางของซิกซิกส์ม่า", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 2-3 พฤศจิกายน, โรงแรมโนโวเทล, จ. เชียงใหม่, หน้า 629-637.
ชิต เหล่าวัฒนา, ชาติชาย มัธยม และเดชดุสิต แสงสว่าง, 2543, "หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกเชิงกราน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 2-3 พฤศจิกายน, โรงแรมโนโวเทล, จ. เชียงใหม่, หน้า 363-368.
ชิต เหล่าวัฒนา และทศพร บุญแท้, 2543, "หุ่นยนต์ช่วยรักษาความปลอดภัย", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 2-3 พฤศจิกายน, โรงแรมโนโวเทล, จ. เชียงใหม่, หน้า 350-357.
ฐิติศักดิ์ จันทร์พรหม ไพศาล สุวรรณเทพ และชิต เหล่าวัฒนา, 2543, "การวิเคราะห์โครงสร้างทางกลและเสถียรภาพของหุ่นยนต์เดินสองขา", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 2-3 พฤศจิกายน, โรงแรมโนโวเทล, จ. เชียงใหม่, หน้า 369-382.
เสนีย์ ศิริไชย, ชิต เหล่าวัฒนา และบรรพต วนาศิริสวัสดิ์, 2543, "พฤติกรรมทางพลศาสตร์ของสะพานขึงพระรามเก้า", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 2-3 พฤศจิกายน, โรงแรมโนโวเทล, จ. เชียงใหม่, หน้า 274-286.
ธิดา ธัญญประเสริฐกุล และชิต เหล่าวัฒนา, 2543 "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการพลังงาน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 2-3 พฤศจิกายน, โรงแรมโนโวเทล, จ. เชียงใหม่, หน้า 618-628.
Ujathammaratana, W., Yuanguen, U., and Laowattana, S., 2542, "An Application of the Sliding Mode Control for A SCARA Manipulator", The 1999 National Computer Science and Engineering Conference, 16-17 ธันวาคม 2542.
รางวัลที่ได้รับ
รางวัลเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการหุ่นยนต์ไทย
"เครื่องเจาะกำจัดสิ่งปลอมปนออกจากยางแผ่นรมควันแบบอัตโนมัติ"
รางวัลภูมิปัญญานักประดิษฐ์ไทย สาขาอุตสาหกรรมเครื่องจักรการเกษตร รางวัลชมเชย ประจำปี 2545
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น : สภาวิจัย รางวัลชมเชย ประจำปี 2545
งานประกวดสิ่งประดิษฐ์โลก(Brussels Eureka 2001) รางวัลเหรียญทองแดง


รางวัลผู้ประกอบอาชีพดีเด่น ประจำปี 2550-51 ในสาขาการศึกษาและนวัตกรรม
ผลงาน "ขาเทียมสำหรับคนพิการแบบปรับอัตราหน่วงได้" รางวัลชมเชย รางวัลนวัตกรรมเพื่อผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว จากบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
รางวัลเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการหุ่นยนต์ไทย จากสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย

return topic

© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.