English / Thai

ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
Somchai Wongwises (Prof.)

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ระดับ 11
หัวหน้ากลุ่มวิจัย Fluid Mechanics, Thermal Engineering and Multiphase Flow Research Lab. (FUTURE)
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9115 โทรสาร 0-2470-9111
E-mail Address : somchai.won@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา ชื่อสถาบัน ประเทศ
2537 ปริญญาเอก Dr.-Ing.
Doktor Ingenieur
Mechanical
Engineering
University
of Hannover
เยอรมันนี
2532 ปริญญาเอก วศ.ด. วิศวกรรม
เครื่องกล
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
2527 ปริญญาโท M.Eng. Energy Technology AIT ไทย
2525 ปริญญาตรี
เกียรตินิยม
วศ.บ. วิศวกรรม
เครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Fluid Mechanics
   - Multiphase Flow
   - Heat-Mass Transfer
   - Thermodynamics
   - Nano-fluids
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
งานวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมการปรับอากาศและการทำความเย็น (ส่งเสริมกลุ่มวิจัย สกว.49) หัวหน้าโครงการ
คุณลักษณะการไหลสองสถานะของก๊าซของเหลวและการเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความร้อน (ส่งเสริมกลุ่มวิจัย สกว.46-47) หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อขดเป็นวง หัวหน้าโครงการ
การไหลสองสถานะของก๊าซ-ของเหลวภายในช่องวงแหวนแคบของท่อซ้อนร่วมศูนย์กลาง หัวหน้าโครงการ
การใช้เทคนิคอิเล็กโตรไฮโดรไดนามิกส์เพื่อการถ่ายเทความร้อนขณะการระเหยและการควบแน่นของสารทำความเย็น -R34a ที่ไหลภายในท่อเรียบและท่อมีครีบเล็กภายใน หัวหน้าโครงการ
การเดือดและการควบแน่นของสารทำความเย็น R134a ในท่อทองแดงแบบขดเป็นเกลียว หัวหน้าโครงการ
คุณลักษณะการไหลสองสถานะขณะเกิดการเดือดและการระเหยของ nano-fluids หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้สารไฮโดรคาร์บอนผสมกับตู้เย็นที่ใช้ในครัวเรือน หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการไหลสองสถานะก๊าซ-ของเหลวในท่อสี่เหลี่ยมแคบที่วางในแนวดิ่ง หัวหน้าโครงการ
ลักษณะการลดลงของความดันและการถ่ายเทความร้อนในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น หัวหน้าโครงการ
สมรรถนะของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อมีครีบ หัวหน้าโครงการ
A solar-powered low temperature differential Stirling engine หัวหน้าโครงการ
คุณลักษณะทางการไหลสองสถานะของสารทำความเย็นชนิดใหม่ในท่อขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ
การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนและลักษณะการลดลงของความดันของสารทำความเย็นชนิดใหม่ระหว่างการระเหยและการควบแน่น หัวหน้าโครงการ
การไหลของสารทำความเย็นผ่านท่อคาปิลลารี ทั้งแบบ Adiabatic และ Nonadiabatic หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (บางส่วน)
รายงานทางเทคนิค
Wongwises, S., Kamsanam, W., Wang, C.C., 2006, "Flow Patterns of Two-Phase Flow in Vertical U-Type Return Bends", Journal of Thermophysics and Heat Transfer, Vol. 20, No. 3, July-September, pp. 624-627.
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Wongwises, S., 1994, "Experimental Investigation of Two-Phase Countercurrent Flow Limitation in a Bend between Horizontal and Inclined Pipe", Int. Exp. Thermal Fluid Sci., Vol.8, No.3, pp. 245-259.
Wongwises, S., 1996, "Flooding in a Horizontal Pipe with Bend", Int.J. Multiphase Flow, Vol. 22, No.1, pp. 195-201.
Wongwises, S., 1996, "Two-Phase Countercurrent Flow in a Model of Pressurized Water Reactor Hot-leg", Nuclear Engineering & Design, Vol. 166, No.2, pp. 121- 133.
Wongwises, S., Rattanaprayura, I. and Chanchaona, S. 1997, "An Evaluation of Evaporative Emissions of Gasoline from Storage Sites and Service Stations", TIJSAT, Vol. 2, No.2, pp.1-17.
Wongwises, S. and Naphon, P., 1998, "Heat-Mass Transfer and Flow Characteristics of Two-Phase Countercurrent Annular Flow in a Vertical Pipe", International Communication in Heat and Mass Transfer, Vol. 25, No. 6, pp. 819-829.
Wongwises, S., Wimonkaew, W., 1998, "Flow Regime Maps for the Developing Steady Gas-Liquid Two-Phase Flow in a Horizontal Pipe", ASEAN Journal on Science and Technology for Development, Vol. 15, No.2, pp. 101-112.
Kaensup, W., Wongwises, S., and Chutima, S. 1998, Drying of Pepper Seeds Using a Combined Microwave/Fluidized Bed Dryer, Drying Technology, An International Journal, Vol. 16, No. 3-5, pp. 853-862.
Wongwises, S., Pornsee, A. and Siroratsakul, E. 1999, "Gas-Wall Shear Stress Distribution in Horizontal Stratified Two-Phase Flow", International Communication in Heat and Mass Transfer, Vol.26, No.6, pp. 849-860
Wongwises, S., Songnetichavalit, T., Lokathada, N., Kritsadathikarn, P., 2000, "A Comparison of The Flow Characteristics of Refrigerants Flowing Through Adiabatic Capillary Tubes", International Communication in Heat and Mass Transfer, Vol. 27, No. 5, pp. 611-621.
Wongwises, S., Chan, P., Luesuwanatat, N., and Purattanarak, T., 2000, "Two-Phase Separated Flow Model of Refrigerants Flowing through Capillary Tubes", International Communication in Heat and Mass Transfer, Vol. 27, No. 3, pp. 343-356.
Wongwises, S. and Thongprasert, M., 2000, "Thin Layer and Deep Bed Drying of Long Grain Rough Rice", Drying Technology, Vol. 18, No. 7, pp. 1583-1599.
Wongwises, S., Disawas, S., Kaewon, J., and Onurai, C., 2000, "Two-Phase Evaporative Heat Transfer Coefficients of Refrigerant HFC-134a under Forced Flow Conditions in a Smooth Horizontal Tube", International Communication in Heat and Mass Transfer, Vol. 27, No. 1, pp. 35-48.
Wongwises, S., Songnetichavarit, T., Lokathada, N., Kritsadathikarn, P., 2000, "Investigation on Adiabatic Flows of Traditional and Alternative Refrigerants through Capillary Tube", Journal of Energy Heat and Mass Transfer, Vol. 22, No. 4, pp. 285-292.
Wongwises, S. and Pirompak, W., 2001, "Flow Characteristics of Pure Refrigerants and Refrigerant Mixtures in Adiabatic Capillary Tubes", Applied Thermal Engineering, Vol. 21, No. 8, June, pp. 845-861.
Wongwises, S. and Kongkiatwanitch, W., 2001, "Interfacial Friction Factor in Vertical Upward Gas-Liquid Annular Two-Phase Flow", International Communication in Heat and Mass Transfer, Vol. 28, No.3, pp. 323-336.
Wongwises, S., Lokathada, N., Kritsadathikarn, P., and Songnetichavarit, T., 2001, "A Simulation of Refrigerant Flow Through Capillary Tube Expansion Device", Asian Journal Energy Environ, Vol. 2, No.1, March, pp. 69-88.
Bazilevsky, A.V., Wongwises, S., Kalinitchenko, V.A., Sekerj-Zenkovitch, S.Ya., 2001, "Experimental Study on the Effect of Bottom Structures on Damping of Standing Surface Waves in Rectangular Tank", Fluid Dynamics, Vol. 36, No. 4, pp. 652-657.
Wongwises, S., Kalinitchenko, V.A., 2002, "Mean Velocity Distributions in a Horizontal Air-Water Flow", International Journal of Multiphase Flow, Vol. 28, No.1, pp. 167-174.
Krisadathikarn, P., Songnetichaovalit, T., Lokathada, N., and Wongwises, S., 2002, "Pressure Distribution of Refrigerant Flow in an Adiabatic Capillary Tube", ScienceAsia, Vol. 28, No. 1, March, pp. 71-76.
Wongwises, S., Wongchang, T., Kaewon, J., and Wang, C.C., 2002, "A Visual Study of Two Phase Flow Patterns of HFC-134a and Lubricant Oil Mixtures", Heat Transfer Engineering, Vol. 23, No. 4, June, pp. 13-22.
Kaensup, W., Chutima, S., and Wongwises, S., 2002, "Experimental Study on Drying of Chilli in a Combined Microwave-Vacuum-Rotary Drum Dryer", Drying Technology, An International Journal, Vol. 20, No. 10, pp. 2067-2079.
Simpiboon, J. and Wongwises, S., 2002, "Numerical Investigation of Refrigerant Flow through Non-adiabatic Capillary Tubes", Applied Thermal Engineering, Vol. 22, No. 18, December, pp. 2015-2032.
Wongwises, S., Duangthongsuk, W., and Naphon, P., 2002, "Tube-side Two-phase Heat Transfer Coefficients of Refrigerant HFC-134a Flowing through a Fin-And-Tube Evaporator", International Communication in Heat and Mass Transfer, Vol. 29, No. 3, April, pp. 387-400.
Naphon, P. and Wongwises, S., 2002, "An Experimental Study on the In-Tube Convective Heat Transfer Coefficients in a Spiral Coil Heat Exchanger", International Communication in Heat and Mass Transfer, Vol. 29, No. 6, April, pp. 797-809.
Naphon, P. and Wongwises, S., 2003, "Investigation of the Performance of a Spiral-Coil Finned Tube Heat Exchanger under Dehumidifying Conditions", Journal of Engineering Physics and Thermophysics, Vol. 76, No.1, January - February, pp. 71-79.
Wongwises, S. and Suchatawut, M., 2003, "A Simulation for Predicting the Refrigerant Flow Characteristics including the Metastable Region in Adiabatic Capillary Tubes", International Journal of Energy Research, Vol. 27, No. 2, pp. 93-109.
Kongtragool, B. and Wongwises, S., 2003, "A Review of Solar Powered Stirling Engine and Low Temperature Differential Stirling Engines", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 7, No. 2, April, pp. 131-154.
Trivichachai, U. and Wongwises, S., 2003, "A New Turbo Absorption-recompression Refrigeration System", International Journal of Ambient Energy, Vol. 24, No. 3, pp. 115-122.
Wongsangam, J., Nualboonrueng, T. Wongwises, S., 2003, "Performance of Smooth and Micro-fin Tubes in High Mass Flux Region of R-134a during Evaporation", Heat and Mass Transfer (in press).
Wongwises, S., Sripattrapan, W., Wongchang, T., Nualboonlue, T., 2003, "Heat Transfer and Two-Phase Flow Characteristics of Refrigerants Flowing Under Varied Heat Flux in a Double-Pipe Evaporator", International Journal of Heat and Mass Transfer (in press).
Trisaksri, V. and Wongwises S., 2003, "Correlations for Sizing Adiabatic Capillary Tubes", International Journal of Energy Research , Vol. 27, No. 13, pp. 1145-1164
Chinnarasri, C., Tingsanchali, T., Weesakul, S., and Wongwises, S., 2003, "Flow Patterns and Damage of Dike Overtopping", International Journal of Sediment Research, Vol. 18, No. 4, December, pp. 301-309.
Nualboonrueng, T., Kaewon, J., and Wongwises, S., 2003, "Two-phase Condensation Heat Transfer Coefficients of HFC-134a at High Mass Flux in Smooth and Micro-fin Tubes", International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 30, No. 4, pp. 577-590.
Kaensup, W. and Wongwises, S., 2004, "Combined Microwave/Fluidized Bed Drying of Fresh Pepper Corns", Drying Technology, Vol. 22, No. 4, pp. 779-794.
Chinnarasri, C., Tingsanchali, T., Wongwises, S., 2004, "A Laboratory Study of Peak Discharge and Erosion Profile during Embankment Overtopping", Dam Engineering, Vol. 14, No. 4, February, pp. 233-256.
Sripattrapan, W., Wongchang, T., Wongwises, S., 2004, "Heat Transfer and Two-phase Flow Characteristics of Refrigerants Flowing under Varied Heat Flux in a Double-pipe Evaporator", Heat and Mass Transfer, Vol. 40, No. 8, pp. 653-664.
Disawas, S. and Wongwises, S., 2004, "Experimental Investigation on the Performance of the Refrigeration Cycle using a Two-phase Ejector as an Expansion Device", International Journal of Refrigeration, Vol. 27, No. 6, September, pp .587-594.
Nualboonrueng, T. and Wongwises, S., 2004, "Two-phase Flow Pressure Drop of HFC-134a during Condensation in Smooth and Micro-fin Tubes at High Mass Flux", International Communication in Heat and Mass Transfer, Vol. 31, No. 7, pp. 991-1004.
Wongsa-ngam, J., Nualboonrueng, T., and Wongwises, S., 2004, "Performance of Smooth and Micro-fin Tubes in High Mass Flux Region of R-134a during Evaporation", Heat and Mass Transfer, Vol. 40, pp. 425-435.
Satitchaicharoen, P. and Wongwises, S., 2004, "Two-phase Flow Pattern Maps for Vertical Upward Gas-liquid Flow in Mini-gap Channels", International Journal of Multiphase Flow, Vol. 30, No. 2, February, pp. 225-236.
Chinnarasri, C., Jirakidlert, S., and Wongwises, S., 2004, "Embankment Dam Breach and its Outflow Characteristics", Civil Engineering and Environmental System, Vol. 21, No. 4, pp. 247-264.
Chinnarasri, C. and Wongwises, S., 2004, "Flow Regimes and Energy Loss on Chutes with Upward inclined Steps", Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 31, No. 5, October, pp. 870-879.
Wongwises, S. and Chokeman, Y., 2004, "Effect of Fin Thickness on Air-side Performance of Herringbone Wavy Fin-and-tube Heat Exchangers", Heat and Mass Transfer, Vol. 41, No. 2, December, pp.147-154.
Satitchaicharoen, P. and Wongwises, S., 2004, "Two-phase Flow Pattern Maps for Vertical Upward Gas-Liquid Flow in Mini-gap Channels", International Journal of Multiphase Flow, Vol. 30, No. 2, February, pp. 225-236.
Naphon, P. and Wongwises, S., 2005, "A Study of the Heat Transfer Characteristics of a Compact Spiral Coil Heat Exchanger under Wet-surface Condition", Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 29, No. 4, pp. 511-521.
Kongtragool, B. and Wongwises, S., 2005, "Optimum Absorber Temperature of a Once-reflecting Full Conical Concentrator of a Low Temperature Differential Stirling Engine", Renewable Energy, Vol. 30, No. 11, pp. 1671-1687.
Wongwises, S., and Chimres, N., 2005, "Experimental Study of Hydrocarbon Mixtures to Replace HFC-134a in a Domestic Refrigerator", Energy Conversion and Management, Vol. 46, No. 1, January, pp. 85-100.
Kongtragool, B. and Wongwises, S., 2005, "Investigation on Power Output of the Gamma-configuration Low Temperature Differential Stirling Engines", Renewable Energy, Vol. 30, No. 3, March, pp. 465-476.
Wongwises, S. and Chokeman, Y., 2005, "Effect of Fin Pitch and Number of Tube Rows on the Air-side Performance of Herringbone Wavy Fin-and-tube Heat Exchangers", Energy Conversion and Management, Vol. 46, No. 13-14, August, pp. 2216-2231.
Wongwises, S. and Anansauwapak, B., 2005, "Prediction of Evaporation of Defrosted Water in Refrigerator Water Trays", International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 32, No. 3-4, February, pp. 403-415.
Sripattrapan, W. and Wongwises, S., 2005, "Two-phase Flow of Refrigerants during Evaporation under Constant Heat Flux in a Horizontal Tube", International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 32, No. 3-4, February, pp. 386-402.
Naphon, P. and Wongwises, S., 2005, "Heat Transfer Coefficients under Dry- and Wet-surface Conditions for a Spirally Coiled Finned Tube Heat Exchanger", International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 32, No. 3-4, February, pp. 371-385.
Wongwises, S. and Disawas, S., 2005, "Performance of the Two-phase Ejector Expansion Refrigeration Cycle", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 48, No. 19-20, September, pp. 4282-4286.
Chinnarasri, C. and Wongwises, S., 2005, "Reply to the Discussion by S. Andrè, A.J. Schleiss, and J.L. Boillat on 'Flow regimes and Energy Loss on Chutes with Upward Inclined Steps'", Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 32, No. 4, pp. 787-787.
Pirompugd, W., Wongwises, S., and Wang, C.C., 2005, "A Tube-by-tube Reduction Method for Simultaneous Heat and Mass Transfer Characteristics for Plain Fin-and-tube Heat Exchangers in Dehumidifying Conditions", Heat Mass Transfer, Vol. 41, pp. 756-765
Chokeman,Y. and Wongwises, S., 2005, "Effect of Fin Patterns on Air-side Performance of Herringbone Wavy fin-and-tube Heat Exchanger", Heat and Mass Transfer, Vol. 41, No. 7, pp. 642-650.
Wongwises, S. and Naphon, P., 2005, "Heat Transfer Characteristics and Performance of a Spirally Coiled Heat Exchanger under Sensible Cooling Conditions", Japan Society of Mechanical Engineering (JSME) International Journal Series B, Vol. 48, No. 4, pp. 810-819.
Kongtragool, B. and Wongwises, S., 2006, "Thermodynamic Analysis of a Stirling Engine including Dead Volumes of Hot Space, Cold Space and Regenerator", Renewable Energy, Vol. 31, No. 3, March, pp. 345-359.
Wongwises, S. and Naphon, P. 2006, "Heat Transfer Characteristics of a Spirally Coiled Finned Tube Heat Exchanger under Dry-surface Conditions", Heat Transfer Engineering, Vol. 27, No. 1, January-February, pp. 25-34.
Chinnarasri, C. and Wongwises, S., 2006, "Flow Patterns and Energy Dissipation over Various Stepped Chutes", Journal of Irrigation and Drainage Engineering, Vol. 132, No. 1, January-February, pp. 70-76.
Pirompugd, W., Wongwises, S., and Wang, C.C., 2006, "Simultaneous Heat and Mass Transfer Characteristics for Wavy Fin-and-tube Heat Exchangers under Dehumidifying Conditions", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 49, No. 1-2, January, pp. 132-143.
Kaensup, W., Kulwong, S., and Wongwises, S., 2006, "A Small Scale Pneumatic Conveying Dryer of Rough Rice", Drying Technology, Vol. 24, No. 1, pp. 105-113.
Wongwises, S. and Polsongkram, M., 2006, "Evaporation Heat Transfer and Pressure Drop of HFC-134a in a Helically Coiled Concentric Tube-in-tube Heat Exchanger", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 49, No. 3-4, February, pp. 658-670.
Wongwises, S. and Polsongkram, M., 2006, "Condensation Heat Transfer and Pressure Drop of HFC-134a in a Helically Coiled Concentric Tube-in-tube Heat Exchanger", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 49, No. 23-24, November, pp. 4386-4398.
Naphon, P., Wongwises, S., 2006, "A Review of Flow and Heat Transfer Characteristics in Curves Tubes", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol.10, No. 5, October, pp. 463-490.
Nilpueng, K. and Wongwises, S., 2006, "Flow Pattern and Pressure Drop for Vertical Upward Gas-liquid Flow in Sinusoidal Wavy Channels", Experimental Thermal Fluid Science, Vol. 30, No. 6, June, pp. 523-534.
Kaensup, W., Kulwong, S., and Wongwises, S., 2006, "Comparison of Drying Kinetics of Paddy using a Pneumatic Conveying Dryer with and without a Cyclone", Drying Technology, Vol. 24, No. 8, pp. 1039-1045.
Kuvannarat, T., Wang, C.C., and Wongwises, S., 2006, "Effect of Fin Thickness on the Air-Side Performance of Wavy Fin-and-Tube Heat Exchangers under Dehumidifying Conditions", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 49, No. 15-16, July, pp. 2587-2596.
Wongwises, S., Kamboon, A., and Orachon, B., 2006, "Experimental Investigation of Hydrocarbon Mixtures to Replace HFC-134a in an Automotive Air Conditioning System", Energy Conversion and Management, Vol. 47, No. 11-12, July, pp. 1644-1659.
Laohalertdecha, S. and Wongwises, S., 2006, "Effects of EHD on Heat Transfer Enhancement and Pressure Drop during Two-Phase Condensation of Pure R-134a at High Mass Flux in a Horizontal Micro-fin Tube", Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 30, No. 7, July, pp. 675-686.
Wongwises, S. and Pipathanakul, M., 2006, "Flow Pattern, Pressure Drop and Void Fraction of Two-phase Gas-liquid Flow in an Inclined Narrow Annular Channel", Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 30, No. 4, March, pp. 345-354.
Wongwises, S. and Naphon, P., 2006, "Thermal Performance of a Spirally Coiled Finned Tube Heat Exchanger under Wet-surface Conditions", Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 20, No. 2, February, pp. 212-226.
Kongtragool, B. and Wongwises, S., 2007, "Performance of Low-temperature Differential Stirling Engines", Renewable Energy, Vol. 32, No. 4, April, pp. 547-566.
Trisaksri, V. and Wongwises, S., 2007, "Critical Review of Heat Transfer Characteristics of Nanofluids", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 11, No. 3, April, pp. 512-523.
Pirompugd, W., Wang, C., and Wongwises, S., 2007, "Finite Circular Fin Method for Heat and Mass Transfer Characteristics for Plain Fin-and-tube Heat Exchangers under Fully and Partially Wet Surface Conditions", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 50, No. 3-4, February, pp. 552-565.
Pirompugd, W., Wang, C.C., and Wongwises, S., 2007, "Heat and Mass Transfer Characteristics for Finned Tube Heat Exchangers with Humidification", Journal of Thermophysics and Heat Transfer, Vol. 21, No. 2, April-June, pp. 361-371.
Muangnoi, T., Asvapoositkul, W., and Wongwises, S., 2007, "An Exergy Analysis on the Performance of a Counterflow Wet Cooling Tower", Applied Thermal Engineering, Vol. 27, No. 5-6, April, pp. 910-917.
Rattanadecho, P. and Wongwises S., 2007, "Simulation of Freezing of Water-Saturated Porous Media in a Rectangular Cavity under Multiple Heat Sources with Different Temperature using a Combined Transfinite Interpolation and PDE Methods", Computers and Chemical Engineering, Vol. 31, No. 4, February, pp. 318-333.
Daungthongsuk, W. and Wongwises, S., 2007, "A Critical Review of Convective Heat Transfer of Nanofluids", Renewable Energy and Sustainable Energy Review, Vol. 11, No. 5, June, pp. 797-817.
Bovornsethanan, S. and Wongwises, S., 2007, "Drying Parawood with Superheated Steam", American Journal of Applied Sciences, Vol. 4, No. 4, pp. 215-219.
Saisorn, S. and Wongwises, S., 2008, "A Review of Two-phase Gas-liquid Adiabatic Flow Characteristics in Micro-channels", Renewable & Sustainable Energy Reviews, Vol. 12, No. 3, April, pp. 824-838.
Saisorn, S. and Wongwises, S., 2008, "Flow Pattern, Void Fraction and Pressure Drop of Two-Phase Air-Water Flow in A Horizontal Circular Micro-Channel", Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 32, No. 3, January, pp. 748-760.
Saisorn, S. and Wongwises, S., 2008, "An Inspection of Viscosity Model for Homogeneous Two-Phase Flow Pressure Drop Prediction in a Horizontal Circular Micro-channel", International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 35, No. 7, August, pp. 833-838.
Saisorn, S. and Wongwises, S., 2008, "A Review of Two-phase Gas-Liquid Adiabatic Flow Characteristics in Micro-channels", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 12, No. 3, April, pp. 824-838.
Saechan, P. and Wongwises, S., 2008, "Optimal Configuration of Cross Flow Plate Finned Tube Condenser Based on the Second Law of Thermodynamics", International Journal of Thermal Sciences, Vol. 47, No. 11, November, pp. 1473-1481.
Kongtragool, B. and Wongwises, S., 2008, "A Four Power-piston Low-temperature Differential Stirling Engine using Simulated Solar Energy as a Heat Source", Solar Energy, Vol. 82, No. 6, June, pp. 493-500.
Chaiwongsa, P. and Wongwises, S., 2008, "Experimental Study on R-134a Refrigeration System using a Two-phase Ejector as an Expansion Device", Applied Thermal Engineering, Vol. 28, No. 5-6, April, pp. 467-477.
Dalkilic, A.S., Laohalertdecha, S., and Wongwises, S., 2008, "Two-phase Friction Factor in Vertical Downward Flow in High Mass Flux Region of Refrigerant HFC-134a during Condensation", International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 35, No. 9, November, pp. 1147-1152.
Dalkilic, A.S., Laohalertdecha, S., and Wongwises, S., 2008, "Effect of Void Fraction Models on the Two-phase Friction Factor of R134a during Condensation in Vertical Downward Flow in a Smooth Tube", International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 35, No. 8, October, pp. 921-927.
Muangnoi, T., Asvapoositkul, W., and Wongwises, S., 2008, "Effects of Inlet Relative Humidity and Inlet Temperature on the Performance of Counterflow Wet Cooling Tower Based on Exergy Analysis", Energy Conversion and Management, Vol. 49, No. 10, October, pp. 2795-2800.
Pirompugd, W., Wang, C.C., and Wongwises, S., 2008, "Finite Circular Fin Method for Wavy Fin-and-tube Heat Exchangers under Fully and Partially Wet Surface Conditions", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 51, No. 15-16, pp. 4002-4017. (15 July)
Saenmart, K., Chemuttikul, P., Suriyawong, A. and Wongwises, S., 2008, "Onset of Flooding in A Small Diameter Tube", International Communications In Heat And Mass Transfer, Vol. 35. No. 4, April, pp. 458-465.
Rattanadecho, P. and Wongwises, S., 2008, "Moving Boundary-Moving Mesh Analysis of Freezing Process in Water-Saturated Porous Media Using a Combined Transfinite Interpolation and PDE Mapping Methods", Journal of Heat Transfer, Vol. 130, No. 1, January.
Kongtragool, B. and Wongwises, S., 2008, "Testing of A Low-temperature Differential Stirling Engine by using Actual Solar Energy", International Journal of Green Energy, Vol. 5, No. 6, November, pp. 491-507.
Duangthongsuk, W. and Wongwises, S., 2008, "Effect of Thermophysical Properties Models on the Predicting of the Convective Heat Transfer Coefficient for Low Concentration Nanofluid", International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 35, No. 6, August, pp. 1320-1326.
Kaew-On, J. and Wongwises, S., 2009, "Experimental Investigation of Evaporation Heat Transfer Coefficient and Pressure Drop of R-410A in a Multiport Mini-channel", International Journal of Refrigeration, Vol. 32, No. 1, January, pp. 124-137.
Srisawad, K. and Wongwises, S., 2009, ”Heat Transfer Characteristics of a New Helically Coiled Crimped Spiral Finned Tube Heat Exchanger”, Heat and Mass Transfer, Vol. 45, No. 4, February, pp. 381-391.
Saisorn, S. and Wongwises, S., 2009, "An Experimental Investigation of Two-phase Air-water Flow through a Horizontal Circular Micro-channel", Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 33, No. 2, January, pp. 306-315.
Trisaksri, V. and Wongwises, S., 2009, "Nucleate Pool Boiling Heat Transfer of TiO2-R141b Nanofluids", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 52, No. 5-6, February, pp. 1582-1588.
Duangthongsuk, W. and Wongwises, S., 2009, "Heat Transfer Enhancement and Pressure Drop Characteristics of TiO2-water Nanofluid in a Double-tube Counter Flow Heat Exchanger", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 52, No. 7-8, March, pp. 2059-2067.
Duangthongsuk, W. and Wongwises, S., 2009, “Measurement of Temperature-dependent Thermal Conductivity and Viscosity of TiO2-Water Nanofluids”, Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 33, No. 4, April, pp. 706-714.
Nilpueng, K. and Wongwises, S., 2009, "Experimental Investigation of Two-phase Flow Characteristics of HFC-134a through Short-tube Orifices", International Journal of Refrigeration, Vol. 32, No. 5, August, pp. 854-864.
Dalkilic, A.S. and Wongwises, S., 2009, "Intensive Literature Review of Condensation inside Smooth and Enhanced Tubes", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 52, No. 15-16, July, pp. 3409-3426.
Pirompugd, W., Wang, C.C., and Wongwises, S., 2009, "A Review on Reduction Method for Heat and Mass Transfer Characteristics of Fin-and-tube Heat Exchangers under Dehumidifying Conditions", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 52, No. 9-10, April, pp. 2370-2378.
Dalkilic, A.S., Laohalertdecha, S., and Wongwises, S., 2009, "Effect of Void Fraction Models on the Film Thickness of R134a during Downward Condensation in a Vertical Smooth Tube", International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 36, No. 2, February, pp. 172-179.
Dalkilic, A.S., Laohalertdecha, S., and Wongwises, S., 2009, “Experimental Investigation of Heat Transfer Coefficient of R134a during Condensation in Vertical Downward Flow at High Mass Flux in a Smooth Tube”, International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 36, No. 10, December, pp. 1036-1043.
Dalkilic, A.S., Yildiz, S., and Wongwises, S., 2009, "Experimental Investigation of Convective Heat Transfer Coefficient during Downward Laminar Flow Condensation of R134a in a Vertical Smooth Tube", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 52, No. 1-2, pp. 142-150. (January 15)
Kaewnai, S., Chamaoot, M., and Wongwises, S., 2009, "Predicting Performance of Radial Flow Type Impeller of Centrifugal Pump using CFD", Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 23, No. 6, June, pp. 1620-1627.
Posew, K., Laohalertdecha, S., and Wongwises, S., 2009, “Evaporation Heat Transfer Enhancement of R-134a flowing inside Smooth and Micro-Fin Tubes using the Electrohydrodynamic Technique”, Energy Conversion and Management, Vol. 50, No. 7, July, pp. 1851-1861
Kaewnai, S., Chamaoot, M., and Wongwises, S., 2009, "Predicting Performance of Radial Flow Type Impeller of Centrifugal Pump using CFD", Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 23, No. 6, June, pp. 1620-1627.
Saisorn, S. and Wongwises, S., 2010, “The Effects of Channel Diameter on Flow Pattern, void Fraction and Pressure Drop of Two-phase Air-water Flow in Circular Micro-channels”, Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 34, No. 4, pp. 454-462.
Laohalertdecha, S. and Wongwises, S., 2010, “The Effects of Corrugation Pitch on the Condensation Heat Transfer Coefficient and Pressure Drop of R-134a Inside Horizontal Corrugated Tube”, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 53, No. 13-14, June, pp. 2924-2931.
Nilpueng, K. and Wongwises, S., 2010, "Flow Mechanisms of HFC-410A Inside Short-tube Orifices during Flashing Process", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 53, No. 17-18, August, pp. 3449-3459.
Nilpueng, K. and Wongwises, S., 2010, "Two-phase Gas-liquid Flow Characteristics inside a Plate Heat Exchanger", Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 34, No. 8, November, pp. 1217-1229.
Dalkilic, A.S. and Wongwises, S., 2010, “An Investigation of a Model of the Flow Pattern Transition Mechanism in Relation to the Identification of Annular Flow of R134a in a Vertical Tube using Various Void Fraction Models and Flow Regime Maps”, Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 34, No. 6, September, pp. 692-705.
Dalkilic, A.S. and Wongwises, S., 2010, "New Experimental Approach on the Determination of Condensation Heat Transfer Coefficient Using Frictional Pressure Drop and Void Fraction Models in a Vertical Tube", Energy Conversion and Management, Vol. 51, No. 12, December, pp. 2535-2547.
Dalkilic, A.S. and Wongwises, S., 2010, "A Performance Comparison of Vapour-compression Refrigeration System using Various Alternative Refrigerants", International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 37, No. 9, pp. 1340-1349.
Dalkilic, A.S. and Wongwises, S., 2010, "Validation of Void Fraction Models and Correlations using a Flow Pattern Transition Mechanism Model in Relation to the Identification of Annular Vertical Downflow in-tube Condensation of R134a", International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 37, No. 7, pp. 827-834.
Chingulpitak, S. and Wongwises, S., 2010, "Effects of Coil Diameter and Pitch on the Flow Characteristics of Alternative Refrigerants Flowing through Adiabatic Helical Capillary Tubes”, International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 37, No. 9, pp. 1305-1311.
Chingulpitak, S. and Wongwises, S., 2010, "Two-phase Flow Model of Refrigerants Flowing through Helically Coiled Capillary Tubes”, Applied Thermal Engineering, Vol. 30, No. 14-15, October, pp. 1927-1936.
Suriyawong, A. and Wongwises, S., 2010, "Nucleate Pool Boiling Heat Transfer Characteristics of TiO2-water Nanofluids at very Low Concentrations", Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 34, No. 8, November, pp. 992-999.
Naphon, P. and Wongwises, S., 2010, "Investigation on the Jet Liquid Impingement Heat Transfer for the Central Processing Unit of Personal Computers", International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 37, No. 7, August, pp. 822-826.
Dalklic, A.S., Agra, O., Teke, I., and Wongwises, S., 2010, "Comparison of Frictional Pressure Drop Models during Annular Flow Condensation of R600a in a Horizontal Tube at Low Mass Flux and of R134a in a Vertical Tube at High Mass Flux", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 53, No. 9-10, April, pp. 2052-2064.
Kanokjaruvijit, K., Thawonngamyingsakul, C., and Wongwises, S., 2010, "Numerical Investigation of an Axi-symmetric Laminar Jet Impinging on a Dimpled Surface under Uniform Heat Flux using a Finite Element Method", Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 24, No. 9, September, pp. 1809-1818.
Saisorn, S., Kaew-On, J., and Wongwises, S., 2010, “Flow Pattern and Heat Transfer Characteristics of R-134a Refrigerant during Flow Boiling in a Horizontal Circular Mini-channel”, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 53, No. 19-20, September, pp. 4023-4038.
Chen, I.Y., Wongwises, S., Yang, B.-C., and Wang, C.-C., 2010, “Two-phase Flow across Small Sudden Expansions and Contractions”, Heat Transfer Engineering, Vol. 31, No. 4, pp. 298-309.
Laohalertdecha, S., Kaew-On, J., and Wongwises, S., 2010, “The Effect of the Electrohydrodynamic on the Two-Phase Flow Pressure Drop of R-134a during Evaporation inside Horizontal Smooth and Micro-Fin Tubes”, Heat Transfer Engineering, Vol. 31, No. 2, pp. 108-118.
Godson, L., Raja, B., Mohan Lal, D., and Wongwises, S., 2010, “Enhancement of Heat Transfer Using Nanofluids-An Overview”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 14, No. 2, pp. 629-641.
Godson, L., Raja, B., Lal, D.M., and Wongwises, S., 2010, "Experimental investigation on the thermal conductivity and viscosity of silver-deionized water nanofluid", Experimental Heat Transfer, Vol. 23, No. 4, pp. 317-332.
Godson, L., Lal, D.M., and Wongwises, S., 2010, "Measurement of Thermo Physical Properties of Metallic Nanofluids for High Temperature Applications", Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering, Vol. 14, No. 3, pp. 152-173.
Liu, Y.-C., Wongwises, S., Chang, W.-J., and Wang, C.-C., 2010, “Airside Performance of Fin-and-tube Heat Exchangers in Dehumidifying Conditions - Data with Larger Diameter”, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 53, No. 7-8, pp. 1603-1608.
Pirompugd, W., Wang, C.-C., and Wongwises, S., 2010, “Correlations for Wet Surface Ratio of Fin-and-tube Heat Exchangers”, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 53, No. 1-3, pp. 568-573.
Duangthongsuk, W. and Wongwises, S., 2010, “An Experimental Study on the Heat Transfer Performance and Pressure Drop of TiO2-water Nanofluids Flowing under a Turbulent Flow Regime”, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 53, No. 1-3, pp. 334-344.
Duangthongsuk, W. and Wongwises, S., 2010, “Comparison of the Effects of Measured and Computed Thermophysical Properties of Nanofluids on Heat Transfer Performance”, Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 34, No. 5, July, pp. 616-624.
Rattanadecho, P. and Wongwises, S., "Practical Aspects of the Simulation of Flow around Granular Obstacle", Canadian Journal of Chemical Engineering (accepted).
Laohalertdecha, S. and Wongwises S., "A Review of Electrohydrodynamic Enhancement of Heat Transfer", Renewable and Sustainnable Energy Reviews (in press).
Assavapusitkul, W., Joraden, J., and Wongwises, S., "CFD Modeling of a Gas-liquid Mixing in T-junction", Asian Journal of Energy and Environment (in press)
Asirvatham, L.G., Wongwises, S., and Babu, J., 2015, "Heat Transfer Performance of a Glass Thermosyphon using Graphene-Acetone Nanofluid", ASME Journal of Heat Transfer, Vol. 137, pp. 1-9.
Afrand, M., Rostami, S., Akbari, M., Wongwises, S., Esfe, M.h., and Karimipour, A., 2015, "Effect of Induced Electric Field on Magneto-Natural Convection in a Vertical Cylindrical Annulus Filled with Liquid Potassium", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 90, November, pp. 418-426.
Kiatpachai, P., Pikulkajorn, S., and Wongwises, S., 2015, "Air-Side Perfermance of Serrated Welded Spiral Fin-and-Tude Heat", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 89, October, pp. 724-732.
Nilpueng, K. and Wongwises, S., 2015, "Experimental Study of Single-Phase Heat Transfer and Pressure Drop Inside a Plate Heat Exchanger with a Rough Surface", Experimental Thermal and fluid Science, Vol. 68, November, pp. 268-275.
Aboulhasan alavi, S.m., Safaei, M.r., Mahian, O., Goodarzi, M., Yarmand, H., Dahari, M., and Wongwises, S., 2015, "A Hybrid Finite-Element/Finite-Difference Scheme Solving The 3-D Energy Equation in Transient Nonisothermal Fluid Flow Over a Staggered Tube Bank", Numerical Heat Transfer Part B, Vol. 68, No. 2, pp. 169-183.
Wongwises, S. and Boonsri, R., 2015, "Mathematical Model for Predicting the Heat Transfer Characteristics of a Helucal-Coiled, Crimped, Spiral, Finned-Tube Heat Exchanger", Heat Transfer Engineering, Vol. 36, No. 18, pp. 1495-1503.
Esfe, M.h., Saedodin, S., Akbari, M., Karimipour, A., Afrand, M., Wongwises, S., Saffaei, M.r., and Bin dahari, M., 2015, "Experimental Investigation and Development of New Correlations for Thermal Conductivity of CuO/EG-Water Nanofluid", International Communication in Heat and Mass Transfer, Vol. 65, July, pp. 47-51.
Wongwises, S., Niazmand, H., Mahian, O., and Meibodi, S., 2015, "Experimental Investigation on the Thermal Efficiency and Performance Characteristics of a flat Plate Solar Collrector using SiO2/EG", International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 65, pp. 71-75.
Mahian, O., Kianifar, A., Sahin, A.z., and Wongwises, S., 2015, "Heat Transfer, Pressure Drop, and Entropy Generation in a Solar Collector using SiO2 Water Nanofluids: Effects of Nanoparticle Size and pH", Journal of Heat Transfer, Vol. 137, No. 6, pp. 1-9.
Duangthongsuk, W. and Wongwises, S., 2015, "An Experimental Study on the Thermal and Hydraulic Performances of Nanofluids Flow in a Miniature Circular Pin Fin Heat Sink", Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 66, September, pp. 28-35.
Keepaiboon, C. and Wongwises, S., 2015, "Two-Phase Flow Patterns and Heat Transfer Characteristics of R134a Refrigerant During Flow Boiling in a Single Rectangular Micro-Channel", Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 66, September, pp. 36-45.
Esfe, M.h., Saedodin, S., Wongwises, S., and Toghraie, D., 2015, "An Experimental Study on the Effect of Diameter on Thermal Conductivity and Dynamic Viscosity of Fe/Water Nanofluids", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol. 119, No. 3, March, pp. 1817-1824.
Mahian, O. and Wongwises, S., 2015, "Is it Ethical for Journals to Request Self-Citation?", Science and Engineering Ethics, Vol. 21, No.2, April, pp. 531-533.
Kumar mondal, P., Mukherjee, S., Kundu, B., and Wongwises, S., 2015, "Investigation of the Crosswind-Influenced Thermal Performance of a Natural Draft Counterflow Cooling Tower", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 85, June, pp. 1049-1057.
Wongwises, S. and Aroonrat, K., 2015, "Current Status and Potential of Hydro Energy in Thailand: a", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 46, June, pp. 70-78.
Esfe, M.h., Akbari, M., Karimipour, A., Afrand, M., Mahian, O., and Wongwises, S., 2015, "Mixed-convection Flow and Heat Transfer in an Inclined Cavity Equipped to a Hot Obstacle using Nanofluids Considering Temperature-Dependent Properties", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 85, pp. 656-666.
Aktas, M., Dalkilic, A.s., Celen, A., Cebi, A., Mahian, O., and Wongwises, S., 2015, "A Theoretical Comparative Study on Nanorefrigerant Performance in a Single-Stage Vapor-Compression Refrigeration Cycle", Advances in Mechanical Engineering, Vol. 7, pp. 1-12.
Naphon, P., Wongwises, S., and Wiriyasart, S., 2015, "Thermal Cooling Enhancement Techniques for Electronic Components", International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 61, February, pp. 140-145.
Wongwises, S. and Wang, C., 2015, "The New Mathematical Models for Plain Fin-and-Tube Heat Exchangers with Dehumidification", Journal of Heat Transfer, Vol. 137, No. 3, p. 11.
Suwankamnerd, P. and Wongwises, S., 2015, "An Experimental Study of Two-Phase Air-Water Flow and Heat Transfer Characteristics of Segmented Flow in a Microchannel", Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 62, April, pp. 29-39.
Afrand, M., Farahat, S., Hossein nezhad, A., Ali sheikhzadeh, G., Sarhaddia, F., and Wongwises, S., 2015, "Multi-Objective Optimization of Natural Convection in a Cylindrical Annulus Mold Under Magnetic Field using Particle Swarm Algorithm", International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 60, January, pp. 13-20.
วารสารระดับประเทศ
Wongwises, S., 1994, "Countercurrent Flooding in a Horizontal Pipe with Bend, Part I: Experiment", Journal of EIT, Vol. 5, No.2, pp. 69-79.
Wongwises, S., 1995, "Countercurrent Flooding in a Horizontal Pipe with Bend, Part II: Theory", Journal of EIT, Vol. 6, No. 1, pp. 13-24.
Wongwises, S., KhanKaew, W. and Vetchsupakhun, W., 1998, "Prediction of Liquid-Hold Up in Horizontal Stratified Two-Phase Flow", Thammasat International Journal of Science and Technology, Vol. 3, No. 2, pp. 48-59.
Wongwises, S., and Napon, P., 2000, "Heat Transfer and Flow Characteristics in Vertical Annular Two-Phase Two-Component Flow", Thammasat International Journal of Science and Technology, Vol. 5, No.1, pp. 16-27.
Sriromruen, P. and Wongwises, S., 2004, "Predicting of Heat Transfer Characteristics for Pipe Flow at Low Reynolds Number using k-e Model", Journal of Engineering Institute of Thailand, Vol. 15, No. 1, pp. 59-66.
Rattanadecho, P., Wongwises, S., 2005, "The Numerical and Experimental Investigation of Heat Transport and Water Infiltration in Granular Packed Bed due to Supplied Hot Water (One- and -Two Dimensional Models)", Thammasat International Journal of Science and Technology, Vol. 10, No. 3, pp. 63-72.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Kalinitchenko, V.A. and Wongwises, S., 1996, "The Velocity Field of Parametrically Excited Standing Waves in Two-Layer Fluid System", Proceedings of the Asian Symposium on Visualization, Beijing, China, May 15-18, pp. 247-250.
Wongwises, S., Ratanaprayura, I. and Chanchaona, S., 1996, "Evaporation Loss of Gasoline from Storage Tanks and Distribution Systems", Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Sustainable Energy and Environmental Technology, Singapore, June 19-21, pp. 655-662.
Wongwises, S., Ratanaprayura I., Chanchaona, S and Bunyasuwat, S., 1996, "Hydrocarbon Emissions from a Vehicle Gasoline Tank During Refueling", Proceedings of the 6th International Energy Conference and Exposition, Beijing, June 3-9, pp.582-586.
Wongwises, S., 1997, "Method for Prediction of Pressure Drop and Liquid Hold-Up in Horizontal Stratified Two-Phase Flow in Pipes", Proceedings of the 1997 ASME Symposium on Gas Liquid Two-Phase Flows, June 22-26, Vancouver, Canada.
Wongwises, S., Suphonthana, Yuwidthaya, T. and Khensup, W., 1997, "Performance of a Heat Pump Dehumidifier Dryer", presented at ASME ASIA'97, Singapore, 30 Sept.-2 Oct.
Kalinitchenko, V.A. and Wongwises, S., 1997, "On the Structure of Free Surface Flow Over Complex Topographic Features", The ASME Fluids Engineering Conference & Exhibition, June 22-26, Vancouver, Canada, pp. 1-6.
Wongwises, S. and Naphon, P., 1998, "Flow, Heat and Mass Transfer Characteristics of Two Phase Countercurrent Annular Flow in a Vertical Pipe", The 3rd International Conference on Multiphase Flow, June 8-12, Lyon, France.
Wongwises, S. and Thanaporn, R., 1998, "Experimental and Theoretical Investigation of Countercurrent Flow Limitation in Inclined Pipes", The 3rd International Conference on Multiphase Flow, June 8-12, Lyon, France.
Kalinitchenko, V.A., Sekerz-zen K. and Wongwises, S., 1999, "Excitation of Compound Three-Dimensional Standing Waves at the Interface of a Two-Layer Fluids", Asian Symposium on Visualization, Serpong, Indonesia, April 8-11.
Naphon, P. and Wongwises, S., 2003, "Experimental and Theoretical Investigation of the Heat Transfer Characteristics and Performance of a Spiral-coil Heat Exchanger under Dry-surface Conditions", The 2nd International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT), June 24-26, Victoria Falls, Zambia.
Kongtrakol, B. and Wongwises, S., 2003, "Theoretical Investigation on Beale Number for Low Temperature Differential Stirling Engines", The 2nd International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT), June 24-26, Victoria Falls, Zambia.
Naphon, P. and Wongwises, S., 2004, "On the Performance of a Spirally Coiled Finned Tube Heat Exchanger under Dry-surface Conditions", The 15th International Symposium on Transport Phenomena, May 9-13, Shangri-La Hotel, Bangkok.
Aschariyaphotha, N., Wongwises, P., and Humphries, U., 2005, "To Prepare Initial Conditions of Numerical Ocean Modeling for the Gulf of Thailand with Interpolation", International Conference on Scientific Computing (ICSC05), June 4-8, Nanjing Normal University, Nanjing, China, p. 80.
Rattanadecho, P. and Wongwises, S., 2006, "Simulation of Freezing of Water in a Porous Media under Multiple Constant Temperature Heat Sources using a Combined Transfinite Interpolation and PDE Methods", III European Conference on Computational Solid and Structural Mechanics (ECCM 2006), June 5-8, LNEC-Lisbon, Portugal.
Saisorn, S. and wongwises, S., 2008, "Two-Phase Flow in Circular Micro-Channels", ECI International Conferences on Heat Transfer and Fluid Flow in Microscale III, September 21-26, Hilton Whistler Resort, British Columbia, Canada.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ไพศาล นาผล และสมชาย วงศ์วิเศษ, 2545, "การจำลองคุณลักษณะของการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อขดเป็นวง", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 15-20.
สุเทพ แก้วนัย และสมชาย วงศ์วิเศษ, 2548, "Design and Analysis of Water Jet Pump", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม 2548, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 1359-1364.
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
   - วิธีการหาความยาวของท่อคาปิลลารี่ที่ใช้ในระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น Patent No. 21195
   - อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อขดเป็นวง Patent no. 31282
   - หมวกนิรภัยที่ได้รับการปรับปรุงระบบระบายอากาศ Patent no. 35878
   - อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อขดแบบสปริงติดครีบ Patent no. 42881
สิทธิบัตรที่ยื่นจด
   - เครื่องผลิตน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรเข้มข้นโดยวิธีแช่แข็ง
   - เครื่องอบแห้งแบบส่งไปตามท่อโดยใช้ลม
   - อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสปริง
   - อุปกรณ์ทำความเย็นแบบดูดกลืนที่ดูดสารทำความเย็นลัดวงจร
   - อุปกรณ์ทำความเย็นแบบเพิ่มความดันทางด้านเข้าคอมเพรสเซอร์ด้วยอีเจ็กเตอร์
   - ระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนที่ดูดสารทำความเย็นร้อนยวดยิ่งลัดวงจร
   - ถาดรองน้ำที่เพิ่มการระเหยน้ำที่ละลายมาจากแผงคอยล์เย็นของตู้เย็น
ลิขสิทธิ์
   - โปรแกรมสำหรับหาขนาดท่อคาปิลลารีแบบแอไดเอบาติก
รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ
- บรรณาธิการ (Editor) วารสาร Experimental Thermal and Fluid Science (Elsevier) (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน)
- ๓ รางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในงาน 44th International Exhibition of Inventions of Geneva ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ เม.ย. ๒๕๕๙ ณ. กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
- รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับ “รางวัลประกาศเกียรติคุณ” ประจำปี ๒๕๕๙ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
- ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิทยาศาสตร์ (ตั้งแต่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘)
- นักศึกษาเก่า มจธ. ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
- รางวัล Thailand Frontier Author Award จาก Thomson Reuter ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
- ๕ รางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในงาน Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑-๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ. กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
- รางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
- ทุนนักวิจัยแกนนำ (NSTDA Chair Grant) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)) (รับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)
- รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบโปสเตอร์ ซุปราคลัสเตอร์ด้านพลังงาน กลุ่มวิจัยด้านพลังงานและระบบสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ และคณะ ผลงานเรื่อง Research on the Improvement of the Thermal Equipment Performance การจัดการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 โดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
- ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
- นักเรียนเก่า เอ ไอ ที ดีเด่น ประจำปี 2554 ด้านการศึกษาวิจัย จากสมาคมนักเรียนเก่า เอ ไอ ที (ประเทศไทย)
- บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2554 จาก สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2552 จาก ปอมท. (สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย)
- เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2551
- อาจารย์ดีเด่น สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2551 จาก ปอมท. (สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย)
- รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านวิชาการและวิจัยในโอกาสครบรอบ 48 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2549 กลุ่มงานวิจัยอุตสาหกรรม จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
   เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบความเย็นและระบบปรับอากาศด้วยการใช้อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนแบบใหม่
- รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2549 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
- รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2549 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
- รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจำปี 2547จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
- รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2546 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)

return engineer topic