ผศ.ดร.เสนีย์ ศิริไชย
ผศ.ดร.เสนีย์ ศิริไชย
Seney Sirichai (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์/หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9111, 9112 โทรสาร 0-2470-9111
E-mail Address : seney.sir@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2542 ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering - Curtin University of Technology ออสเตรเลีย
2521 ปริญญาตรี M.Eng. Mechanical Engineering - Loyola Marymount University สหรัฐอเมริกา
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
    Finite Element Method
    CAD/CAE/CAM
    Machine Element Design
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
ผลงานที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
ตำรา
Sirichai, S., 1992, "Mechanics of Solids," First Edition, Bangkok, KMUTT, Book Publishing, ISBN 974-8157-53-9
Sirichai, S., 1988, "Machine Design I," Third Edition, Bangkok, KMUTT, Book Publishing, ISBN 974-8121-46-1
Sirichai, S., 1988, "Machine Design II," Third Edition, Bangkok, KMUTT, Book Publishing, ISBN 974-8121-82-8
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Sirichai, S., Howard, I., Morgan, L., and Teh, K., 1998, "A Finite Element Model of Spur Gears in Mesh with A Single Tooth Crack", The 3rd International Symposium on Advanced & Aerospace Science and Technology in Indonesia,August 31 - September 3, Jakarta, Indonesia, pp. 233-241.
Howard, I., Sirichai, S., and Morgan, L., 1998, "A Simplified Model of the Effect of a Crack in a Spur Gear on the Resultant Gear Vibration", Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management, December, Tasmania, Australia, pp. 397-406.
Sirichai, S., I.H., L Morgan, Teh, K., 1998, "The Static Transmission Error of Cracked Spur Gear Teeth using FEA," DETC'98 ASME Design Engineering Technical Conferences, September 13-16, Atlanta, GA, USA.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
จุมพล บำรุงวงศ์ และเสนีย์ ศิริไชย, 2549, "การออกแบบและวิเคราะห์ความถี่ของเสียงระนาดเอกด้วยวิธีการไฟไนท์เอลิเมนต์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่, จ.นครราชสีมา.
วิศิษฐ์ เปี่ยมใจ, เสนีย์ ศิริไชย และจุลศิริ ศรีงามผ่อง, 2549, "การศึกษาอิทธิพลของสารหล่อลื่นในกรรมวิธีการรีดขึ้นรูปเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 3, 5-6 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ, หน้า 137-141.
เสนีย์ ศิริไชย, จุลศิริ ศรีงามผ่อง และอภิชาต ตันกิม, 2549, "การศึกษามุมดายที่เหมาะสมในการผลิตแท่งบัสบาร์ทองแดง", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 3, 5-6 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ, หน้า 153-158.
จุมพล บำรุงวงศ์ และเสนีย์ ศิริไชย, 2548, "การศึกษาหาความเสียหายจากการตกกระทบของแพคเกจแบบ CSP", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 582-588.
เสนีย์ ศิริไชย, ชิต เหล่าวัฒนา และบรรพต วนาศิริสวัสดิ์, 2543, "พฤติกรรมทางพลศาสตร์ของสะพานขึงพระรามเก้า", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 2-3 พฤศจิกายน, โรงแรมโนโวเทล, จ. เชียงใหม่, หน้า 274-286.


return topic

Revised: 17 February 2006/9:23:31
© 1999-2001 by Research and Intellectual Property Promotion Center.