รูปถ่าย
ดร.กุศล พร้อมมูล
Kusol Prommul. (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9202 โทรสาร 0-2872-9080
E-mail Address : kusol.pro@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2543 ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering - University of Kansas สหรัฐอเมริกา
2537 ปริญญาโท M.S. Mechanical Engineering - The George Washington University สหรัฐอเมริกา
2533 ปริญญาตรี วท.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   -
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Prommul, K., Kaewtatip, P., and Arlai, T., 2004, "Investigation on the Influences of Cutting Parameters in CNC Machining of Rubber Wood with Integration of Neural Networks", The 2nd International Symposium on Wood Machining, July 5-7, Vienna, Austria, pp.123-129.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
กุศล พร้อมมูล, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และเทิดศักดิ์ อาลัย, 2547, "อิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ในการตัดไม้ยางพาราโดยใช้ใบมีดทังสเตนคาร์ไบด์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 13, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมดวงตะวัน, จ.เชียงใหม่, หน้า 74.
บพิธ บุปผโชติ, วารุณี เปรมานนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, กุศล พร้อมมูล และรัชนี ไพศาล, 2547, "กระบวนการอบที่เหมาะสมของเหล็กกล้าคาร์บอน 0.45 ในกรรมวิธีไฟน์แบลงค์", การประชุมวิชาการ 40 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 23-24 มกราคม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น, หน้า 69.
คมกริช ละวรรณวงษ์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, วารุณี เปรมานนท์ และกุศล พร้อมมูล, 2547, "การศึกษาการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัดที่มีรัศมีที่มุมแตกต่างกัน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 13, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมดวงตะวัน, จ.เชียงใหม่, หน้า 59.
เชษฐ อุทธิยัง, วารุณี เปรมานนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และกุศล พร้อมมูล, 2547, "Increase the Efficiency of Deep Drawing Process by Using Lubricants", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 70-72.
อรรถวุฒิ ขำสายทอง, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, วารุณี เปรมานนท์ และกุศล พร้อมมูล, 2547, "การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกรรมวิธีกดตัดและดันกลับของชิ้นงานที่มีรูปร่างเป็นมุมแตกต่างกัน", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ ครั้งที่ 1, 8 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำ, กรุงเทพฯ, หน้า 40-45.
เทิดศักดิ์ อาลัย, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และกุศล พร้อมมูล, 2546, "อิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ในการตัดไม้ยางพาราโดยใช้ใบมีดทังสเตนคาร์ไบด์", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 15-17 ตุลาคม, จ.ปราจีนบุรี.
กุศล พร้อมมูล, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, สุรพันธ์ สุวรรณกูฏ และเทิดศักดิ์ อาลัย, 2545, "การหาเงื่อนไขการตัดไม้ที่เหมาะสมของใบมีด PCD", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จังหวัดภูเก็ต, หน้า 526-530.


return topic