ผศ.ดร.มณิศรา ปีสาร
ผศ.ดร.มณิศรา พิริยวิรุตม์
Manisara Phiriyawirut (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9217 โทรสาร 0-2872-9080
E-mail Address : manisara.pee@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2548 ปริญญาเอก Ph.D. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
2543 ปริญญาโท วท.ม. เคมีอุตสาหกรรม พอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2541 ปริญญาตรี วท.บ. ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ - มหาวิทยาลัยศิลปากร ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Chemical Modification of Biopolymers
   - Polymers for Biomedical Applications
   - Polymer Blend and Polymer Composites
   - Degradable Polymers
   - Fiber Spinning
   - Biomaterials
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การศึกษาการขึ้นรูปและสมบัติของเส้นใยโปรตีนขนาดนาโนเมตรด้วยวิธีการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต [มจธ.48-49 รอบ1] 2551 หัวหน้าโครงการ
The Development of Plastic Food Containers from Polycarbonate [บ. PTT-Phenol จำกัด50] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
การลดการหดตัวของยางพื้นรองเท้าฟองน้ำจากยางพาราผสม เอทธิลไวนิล อะซิเตต [IRPUS 50] 2551 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนายางทนน้ำมันไบโอดีเซลโดยใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบร่วม [สกว.49] 2551 หัวหน้าโครงการ
การปรับปรุงสมบัติการทนน้ำมันไบโอดีเซลของยางผสมระหว่างยางพารากับยางฟลูออโรโดยการเติมพอลิไอโซพรีน-กราฟ-กรดมาเลอิก โมโนเมทิล เอสเทอร์ [สกว.50] 2551 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลของการเติมน้ำยางพาราที่มีต่อการปรับปรุงสมบัติทางกลของคอมพอสิตโฟมที่มีแป้งมันสำปะหลังและไคตินเป็นส่วนประกอบ [สกว.50] 2551 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาอิทธิพลของสารเพิ่มความเข้ากันได้ต่อสมบัติการทนน้ำมันและสมบัติเชิงกลของยางผสมระหว่างยางพารากับยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทธิลีน [สวก.50] 2551 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การปรับปรุงวิธีการเตรียมผงยางพาราขนาดเล็กที่ได้จากการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต [สกว.SPR52] หัวหน้าโครงการ
การควบคุมความเที่ยงตรงในการผลิตแม่พิมพ์ในงานขึ้นรูปด้วยแรงดันสุญญากาศ [TGI51] ผู้ร่วมโครงการ
การเตรียมและประเมินคุณสมบัติเส้นใยนาโนที่บรรจุกอลลิคเอซิค [ศูนย์นาโนเทค51] ผู้ร่วมโครงการ
การเตรียมและประเมินคุณสมบัติเส้นใยนาโนที่บรรจุซิริมาริน์ [สวก.พัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ 51] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลของการเติมเซลลูโลสไมโครไฟบริลที่มีต่อสมบัติทางกลของฟิล์มน้ำยางพารา [สกว.SPR51] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมผงยางพาราขนาดนาโนด้วยวิธีการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตเพื่อใช้เป็นสารเพิ่มความเหนียวในพอลิเมอร์ [สกว.SPR51] หัวหน้าโครงการ
การปรับปรุงสมบัติการยืดตัวของแผ่นพีวีซี (สำหรับงาน PVC Geomembrane) ด้วยการผสมกับวัสดุที่มีสมบัติเหมือนยาง [สกว.-สสว 50] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
Book Series
Phiriyawirut, M., Chotirat, N., Phromsiri, S., and Lohapaisarn, I., 2010, “Preparation and Properties of Natural Rubber - Cellulose Microfibril Nanocomposite Films”, Advanced Materials Research, Vol. 93-94. pp. 328-331.
Phiriyawirut, M., Rodchanacheewa, N., Nensiri, N., and Supaphol, P., 2008, "Morphology of Electrospun Mats of Soy Protein Isolate and Its Blend", Advanced Materials Research, Vol. 55-57, pp. 733-736.
E-Journal
Phiriyawirut, M. and Phachamud, T., 2012, “Silymarin-loaded Cellulose Acetate Electrospun Fiber Mats: In Vitro Enzymatic Degradability and Cytotoxicity Tests” Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, Vol. 3, No. 2, April-June, pp. 432-445.
Phachamud, T. and Phiriyawirut, M., 2011, “Physical Properties of Polyvinyl Alocohol Electrospun Fiber Mat”, Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, Vol. 2, No. 2, April-June, pp. 675-684.
Phachamud, T. and Phiriyawirut, M., 2011, “In Vitro Cytotoxicity and Degradability Tests of Gallic Acid-loaded Cellulose Acetate Electrospun Fiber”, Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, Vol. 2, No. 3, July-September, pp. 85-98.
Phiriyawirut, M. and Phachamud, T., 2011, “Suitable Electrospinning Condition for Gallic Acid-loaded Cellulose Acetate Fiber”, Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, Vol. 2, No. 3, July-September, pp. 210-220.
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Phiriyawirut, M. and Phachamud, T., 2012, “Cellulose Acetate Electrospun Fiber Mats for Controlled Release of Silymarin” , Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 12, No. 1, pp. 793-799.
Phiriyawirut, M. and Phachamud, T., 2012, “Gallic Acid-loaded Celllulose Acetate Electrospun Nanofibers: Thermal Properties, Mechanical properties, and Drug Release Behavior”, Open Journal of Polymer Chemistry, Vol. 2, No. 1, February, pp. 21-29.
Phiriyawirut, M. and Maniaw, P., 2012, “Cellulose Microfibril from Banana Peels as a Nanoreinforcing Fillers for Zein Films”, Open Journal of Polymer Chemistry, Vol. 2, No. 2, May, pp. 56-62.
Phiriyawirut, M., Saenpong, P., Chalermboon, S., Sooksakoolrut, R., Pochanajit, N., Vuttikit, L., Thongchai, A., and Supaphol, P., 2008, "Isotactic Polypropylene/Wood Sawdust Composite: Effects of Natural Weathering, Water Immersion, and Gamma-Ray Irradiation on Mechanical Properties", Macromolecular Symposia, Vol. 264, No. 1, pp 59-66.
Peesan, M., Supaphol, P., and Rujiravanit, R., 2007, "Effect of Casting Solvent on Characteristics of Hexanoyl Chitosan/Polylactide Blend Films", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 105, No. 4, pp 1844-1852. [*จุฬา]
Peesan, M., Rujiravanit, R., and Supaphol, P., 2006, "Electrospinning of Hexanoyl Chitosan/Polylactide Blends", Journal of Biomaterials Science - Polymer Edition, Vol. 17, No. 5, pp. 547-565. [*จุฬา]
Peesan M., Sirivat, A., Supaphol, P., and Rujiravanit, R., 2006, "Dilute Solution Properties of Hexanoyl Chitosan in Chloroform, Dichloromethane, and Tetrahydrofuran", Carbohydrate Polymers, Vol. 64, No. 2, pp. 175-183. (11 May 2006) [*จุฬา]
Peesan, M., Supaphol, P., and Rujiravanit, R., 2005, "Preparation and Characterization of Hexanoyl Chitosan/Polylactide Blend Films", Carbohydrate Polymers, Vol. 60, No. 3, pp. 343-350. [*จุฬา]
Preechawong, D., Peesan, M., Rujiravanit, R., and Supaphol, P., 2005, "Characterization of Starch/Poly(L-Lactic acid) Hybrid Foams", Carbohydrate Polymers, Vol. 59, No. 3, pp. 329-337. [*จุฬา]
Preechawong, D., Peesan, M., Rujiravanit, R., and Supaphol, P., 2004, "Preparation and Properties of Starch/Poly(vinyl alcohol) Composite Foams", Macromolecular Symposia, Vol. 216, No. 1, pp. 217-227. [*จุฬา]
Preechawong, D., Peesan, M., Rujiravanit, R., and Supaphol, P., 2004, "Characterization of Starch/Poly(E-caprolactone) Hybrid Foams", Polymer Testing, Vol. 23, No. 6, September, pp. 651-657. [*จุฬา]
Peesan, M., Rujiravanit, R., and Supaphol, P., 2003, "Characterization of beta-Chitin/Poly(vinyl alcohol) Blend Films", Polymer Testing, Vol. 22, No. 4, June, pp. 381-387. [*จุฬา]
Wootthikanokkhan, J., Peesan, M., and Phinyocheep, P., 2001, "Atom Transfer Radical Polymerizations of (Meth)acrylic Monomers and Isoprene", European Polymer Journal, Vol. 37, No. 10, October, pp. 2063-2071.
วารสารระดับประเทศ
Phiriyawirut, M., “Natural rubber/Fluoro Elastomer Blends: Curing Characteristics, Morphology, Mechanical Properties, Thermal Properties and Automotive Fuel Swelling Studies”, Walailak Journal Science & Technology, revision.
ชิดชนก มิตรอุปภัมภ์, มณิศรา ปีสาร, ปริญญา วรรณวานิชชัย, จิระวุฒิ จันเกษม, และพิชญ์ ศุภผล, 2546, "พัฒนาการของกระบวนการเป่าขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ PET", Industrial Technology Review, ปีที่ 118, ธันวาคม, หน้า 121-127.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Phiriyawirut, M., Maniaw, P., and Supaphol, P., 2011, “A Reinforcement for Beta-chitin Films from Banana Peels Cellulose Microfibril”, The 14th Asian Chemical Congress 2011 (14 ACC), September 5-8, Bangkok, Thailand, pp. 8-11.
Saingam, J., Pachamud, T., and Phiriyawirut, M., 2010, “Electrospinning Cellulose Acetate filled with Silymarin”, The International Conference on Materials Processing Technology (MAPT2010), January 5-6, The Westin Grande Sukhumvit, Bangkok, Thailand, pp. 234-238.
Phiriyawirut, M., Narasri, K., Apsornpasagorn, K., and Thongtankaew, W., 2009, “Preparation of Natural Rubber Fine-powder from Electrospinning for Polymer Toughness Modifier”, Asian Workshop on Polymer Processing (AWPP 2009), December 1-4, G Hotel, Penang, Malaysia.
Phiriyawirut, M. and Tooljinda, P., 2009, “Alpha-chitin Reinforced Tapioca Starch-based Composite Foam”, Asian Workshop on Polymer Processing (AWPP 2009), December 1-4, G Hotel, Penang, Malaysia.
Luamlam, S., and Phiriyawirut, M., 2008, “Improved Biodiesel Oil Resistance of Natural Rubber Blended with Chlorosulfonated Polyethylene by adding Poly (Vinyl Chloride)”, Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9, 2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 648-652.
Tooljinda, P. and Phiriyawirut, M., 2008, "Influence of Beta-Chitin and Natural Rubber Latex on Water Absorption of Biodegradable Starch-based Foam", Asian Workshop on Polymer Processing (AWPP 2008), August 26-29, Tokyo Institute of Technology, O-okayama, Meguro-ku, Tokyo, Japan, pp. 153-156.
Phiriyawirut, M., Limwongwatthananan, T., Kaemram, S., and Wiengkaew, S., 2008, "Improvement of B5-Biodiesel Oil Resistance of Natural Rubber/Fluoro Elastomer Blends by adding Epoxidized Natural Rubber", Asian Workshop on Polymer Processing (AWPP 2008), August 26-29, Tokyo Institute of Technology, O-okayama, Meguro-ku, Tokyo, Japan, pp. 149-152.
Phiriyawirut, M., Rodchanacheewa, N., Nensiri, N., and Supaphol, P., 2008, "Morphology of Electrospun Mats for Soy Protein Isolate and its Blend", International Conference on Smart Materials-Smart/Intelligent Materials and Nanotechnology and 2nd International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials (Smartmat-'08 & IWOFM-2), April 22-25, The Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand, p. 102.
Phiriyawirut, M., 2008, "Preparation of Biodiesel Oil Resistance Rubbers from Natural Rubber/Fluoro Elastomer Blends", The 2nd South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, February 26-27, Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia, pp. 50-55.
Peesan, M., Sooksakoolrut, R., Chalermboon, S., Thongchai, A., and Supaphol, P., 2007, “Effect of Gamma-radiation on Mechanical Properties of Polypropylene / Wood Sawdust Composite”, The 2nd International Conference on Advanced in Petrochemicals and Polymers (ICAPP 2007), June 25-28, The Imperial Queens Park, Bangkok, Thailand, p. BC-O11.
Phiriyawirut, M., Supaphol, P., and Rujiravanit, R., 2007, "Selective Enzymatic Degradation of Hexanoyl Chitosan/polylactide Blend Films", The 21th Symposium on Chitin and Chitosan, July 26-27, Kobe, Japan, p. PO-47.
Phiriyawirut, M., Pochanajit, N., Vuttikit, L., Saenpong, P., and Supaphol, P., 2007, "Mechanical Behaviors of Injection Molded Polypropylene /Wood Sawdust Composites in Naturally Weathering and Water Immersion", International Symposium in Science and Technology at Kansai University 2007, July 31 - August 1, Kansai University Centenary Memorial Hall, Senriyama Campus, Osaka, Japan, pp. 32-34.
Peesan, M., Supaphol, P., and Rujiravanit, R., 2007, "Modification of Polylactide by Solution-Cast Blends from Polylactide and Hexanoyl-Chitosan", The 1st South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, February 27-28, Bangkok, Thailand.
Peesan, M., Pochanajit, N., Vuttikit, L., Saenpong, P., and Supaphol, P., 2006 "Effect of Naturally Weathering and Water Immersion on Mechanical Properties of Polypropylene/Wood Sawdust Composites", Asian Workshop on Polymer Processing (AWPP) 2006, December 6-8, Rama Gardens Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 253-256. (Poster)
Peesan, M., Harachai, K., Jatha, E., and Supaphol, P., 2006, "Electrospinning of Zein Protein Nanofibers", Asian Workshop on Polymer Processing (AWPP) 2006, December 6-8, Rama Gardens Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 181-184. (Poster)
Peesan, M., Anuvat S., Supaphol, P., and Rujiravanit, R., 2005, "Dilute Solution Properties of Hexanoyl Chitosan in Chloroform, Dichloromethane, and Tetrahydrofuran", The 8th SPSJ International Polymer Conference, July 26-29, Fukuoka, Japan.
Peesan, M., Blackwell J., Supaphol, P., and Rujiravanit, R., 2005, "Characteristic of Hexanoyl Chitosan/polylactide Blend Films Cast from Different Solvents", The 8th SPSJ International Polymer Conference, July 26-29, Fukuoka, Japan.
Peesan, M., Rujiravanit, R., and Supaphol, P., 2005, "Morphological Study of Electrospun Hexanoyl Chitosan/polylactide Blend as a Function of the Solvent", The 8th SPSJ International Polymer Conference, July 26-29, Fukuoka, Japan.
Peesan, M., Supaphol, P., and Rujiravanit, R., 2004, "Thermal Behavior and Physical Properties of Hexanoyl Chitosan/Polylactic Acid Blend Films", SmartMat-'04, International Conference on Smart Materials, December 1-3, Chiang Mai, Thailand, p. 98.
Peesan, M., Supaphol, P., and Rujiravanit, R., 2004, "Preparation and Characterization of Hexanoyl Chitosan/Polylactide Blend Films", The 6th International Conference of the European Chitin Society, August 31 - September 3, Congress Center - Hotel IOR, Poznan, Poland, p. II.2.
Preechawong, D., Peesan, M., Rujiravanit, R., and Supaphol, P., 2003, "Preparation and Characterization of Starch-Based Composite Foams", The 8th Pacific Polymer Conference, November 24-27, Queen Sirikit National Convention, Bangkok, Thailand, pp. 122-123.
Peesan, M., Rujiravanit, R., and Supaphol, P., 2003, "Preparation and Characterization of Blend Films from Beta-Chitin and Poly(vinyl alcohol)", An International Conference on Advances in Petrochemicals and Polymers in the New Millennium, July 23-25, Le Royal Meridien Hotel, Bangkok, Thailand, p. 17.
Peesan, M., Rujiravanit, R. and Supaphol, P., 2002, "Physical Properties of -Chitin/Poly(vinyl alcohol) Blend Films", The 5th Asia Pacific Chitin and Chitosan Symposium & Exhibition, March 13-15, Bangkok, Thailand, pp. 236-241.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ปริชาติ มาเนี่ยว และมณิศรา พิริยวิรุตม์, 2552, "การสกัดเซลลูโลสไมโครไฟบริลจากเปลือกกล้วยด้วยสารละลายกรดและเบส", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 6, 6-7 มกราคม 2552, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซด์, กรุงเทพ, หน้า 74-79.
ธารินี คล้ำจุ้ย และมณิศรา พิริยวิรุตม์, 2552, "การปรับปรุงสมบัติการยืดตัวของแผ่นพีวีซีสำหรับงานปูบ่อด้วยการผสมกับวัสดุที่มีสมบัติเหมือนยาง", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 6, 6-7 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซด์, กรุงเทพ, หน้า 58-65.
มณิศรา พิริยวิรุตม์, ถลัชนันท์ ลิ่มวงศ์วัฒนานันท์, สราวุธ แกรมรัมย์ และสิริธาดา เวียงแก้ว, 2551, “Influent of Polyisoprene-graft-maleic Acid Monomethyl Ester on B5-Biodiesel Oil Resistance of Natural Rubber/ Fluoro Elastomer Blends”, การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 16-19 กันยายน, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 521-523.
บำรุง เลิศลอยกุลชัย และมณิศรา พิริยวิรุตม์, 2551, "การศึกษาผลของน้ำยางธรรมชาติและผงขี้เลื่อยที่มีต่อสมบัติของโฟมแป้งมันสำปะหลัง", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 5, 7-8 มกราคม, โรงแรมนารายณ์, กรุงเทพ, หน้า 128-137.
พรทิพย์ ทูลจินดา และมณิศรา พิริยวิรุตม์, 2551, "การศึกษาสมบัติของคอมพอสิตโฟมที่มีแป้งมันสำปะหลังและเบตา-ไคตินเป็นส่วนประกอบ",การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 5, 7-8 มกราคม, โรงแรมนารายณ์, กรุงเทพ, หน้า 120-127.
สวรรยา เหลื่อมล้ำ และมณิศรา พิริยวิรุตม์, 2551, "การศึกษาอิทธิพลของเอทธิลีน-เมธิลอะไครเลท โคพอลิเมอร์ต่อสมบัติการทนน้ำมันและสมบัติเชิงกลของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทธิลีน", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 5, 7-8 มกราคม, โรงแรมนารายณ์, กรุงเทพ, หน้า 112-119.
มณิศรา พิริยวิรุตม์, นภาศิริ โรจนชีวะ, นริสา เณรศิริ และพิชญ์ ศุภผล, 2550, "การปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตของโปรตีนสกัดเข้มข้นจากถั่วเหลือง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งชาติ ครั้งที่ 5, 8 กรกฏาคม, โรงแรมทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 38-42.
มณิศรา ปีสาร, ฐิติกร บริสุทธิ์, ธีรภัทร อยู่ถนอม, พินณิษา สิมมาเคน และจตุพร วุฒิกนกกาญจน์, 2550, "สมบัติทางกลและการทนต่อน้ำมันของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์และยางธรรมชาติกับยางคลอโรพรีน", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 4, 4-5 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ, หน้า 40-45.
มณิศรา ปีสาร, รัตนา รุจิระวนิช, และพิชญ์ ศุภผล, 2549, "Electrospinning of Hexanoyl Chitosan/Polylactide Blends", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 3, 5-6 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ, หน้า 52-66.
มณิศรา ปีสาร, รัตนา รุจิระวนิช, และพิชญ์ ศุภผล, 2548, "Morphological Study of Electrospun Hexanoyl Chitosan/Polylactide Blend", US-Thai Symposium on Biomedical Engineering in Thailand: Moving toward International Standards, 12-15 ธันวาคม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, หน้า 122.
หนังสือวิชาการ
มณิศรา พิริยวิรุตม์, ชรินรัตน์ น้อยจิ๋ว, ดำรงศักดิ์ บุรกิจภาชัย และเฉลิมเกียรติ เกษก้อน, “ผลของสารลดแรงตึงผิวและน้ำมันละหุ่งต่อการขึ้นรูปผงยางพาราขนาดเล็กจากกระบวนการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต”, วิจัยยางพารา เล่มที่ 6 โครงการวิจัยแห่งชาติ, มิถุนายน 2554, หน้า 193-204.
มณิศรา พิริยวิรุตม์, นาถนภา โชติรัตน์, ศิริกุล พรหมศิริ และอิงอร โลหะไพศาล, “การศึกษาผลของการเติมเซลลูโลสไมโครไฟบริลที่มีต่อสมบัติทางกลของฟิล์มน้ำยางพารา”, วิจัยยางพารา เล่มที่ 5 โครงการวิจัยแห่งชาติ, มิถุนายน 2554, หน้า 242-251.
มณิศรา พิริยวิรุตม์, เกษรา นราศรี, คัชลินี อัปสรภาสกร และวรัญญู ทองแท่นแก้ว, “การเตรียมเม็กยางพาราขนาดเล็กด้วยวิธีการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตเพื่อใช้เป็นสารเพิ่มความเหนียวในพอลิเมอร์”, วิจัยยางพารา เล่มที่ 5 โครงการวิจัยแห่งชาติ, พฤษภาคม 2553, หน้า 377-383.
มณิศรา พิริยวิรุตม์, ถลัชนันท์ ลิ่มวงศ์วัฒนานันท์, สราวุธ แกมรัมย์ และ สิริธาดา เวียงแก้ว, “การปรับปรุงสมบัติการทนน้ำมันไบโอดีเซลของยางผสมระหว่างยางพารากับยางฟลูออโรโดยการเติมพอลิไอโซพรีน-กราฟ-กรดมาเลอิก โมโนเมทิล เอสเทอร์”, วิจัยยางพารา เล่มที่ 4 โครงการวิจัยแห่งชาติ, พฤษภาคม 2552, หน้า 33-40.
มณิศรา พิริยวิรุตม์ และสวรรยา เหลื่อมล้ำ, “การศึกษาอิทธิพลของสารเพิ่มความเข้ากันได้ต่อสมบัติการทนน้ำมันและสมบัติเชิงกลของยางผสมระหว่างยางพารากับยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทธิลีน”, วิจัยยางพารา เล่มที่ 4 โครงการวิจัยแห่งชาติ, พฤษภาคม 2552, หน้า 119-132.
มณิศรา พิริยวิรุตม์, พรทิพย์ ทูลจินดา และ ปาริชาติ มาเนี่ยว, “การศึกษาผลของการเติมน้ำยางพาราที่มีต่อการปรับปรุงสมบัติทางกลของคอมพอสิตโฟมที่มีแป้งมันสำปะหลังและไคตินเป็นส่วนประกอบ”, วิจัยยางพารา เล่มที่ 4 โครงการวิจัยแห่งชาติ, พฤษภาคม 2552, หน้า 196-204.
มณิศรา พิริยวิรุตม์, คันธารัตน์ โพธิผล และวีระศักดิ์ ภิรมย์กิจ, “การเตรียมยางทนน้ำมันไบโอดีเซลผสมยางพารากับยางฟลูออโร”, วิจัยยางพารา เล่มที่ 3 โครงการวิจัยแห่งชาติ, พฤษภาคม 2551, เลขหน้า 130-138.


return topic