รูปถ่าย
ศ.ดร.สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ
Sutasn Thipprakmas (Prof.)

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9218 โทรสาร 0-2872-9080
E-mail Address : sutasn.thi@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2548 - Post-doctoral - - Nippon Institute of Technology ญี่ปุ่น
2547 ปริญญาเอก D.Eng. Mechanical Engineering - Nippon Institute of Technology ญี่ปุ่น
2544 ปริญญาโท M.Eng. Mechanical Engineering - Nippon Institute of Technology ญี่ปุ่น
2538 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศกรรมอุตสาหการ - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - CAD/CAM/CAE/CAO
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การศึกษาการไหลและโครงสร้างจุลภาคของวัสดุในกระบวนการตัดละเอียด (ระยะที่ 1-2) [มจธ.47 รอบ 2-48 รอบ2] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Thipprakmas, S., Jin, M., Tomokazu, K., Katsuhiro, Y and Murakawa, M., 2008, "Prediction of Fineblanked Surface Characteristics Using the Finite Element Method (Fem)", Journal of Materials Processing Technology, Vol. 198, No. 1-3, March, pp. 391-398.
Thipprakmas, S., Rojananan, S., and Paramaputi, P., 2008, "An Investigation of Step Taper-Shaped Punch in Piercing Process Using Finite Element Method", Journal of Materials Processing Technology, Vol. 197, No. 1-3, pp. 132-139. (February 1)
Thipprakmas, S. and Rojananan, S., 2008, "Investigation of Spring-go Phenomenon using Finite Element Method", Materials & Design, Vol. 29, No. 8, pp. 1526-1532.
Hayashi, M., Jin, M., Thipprakmas, S., Murakawa, M., Hung, J-C., Tsai, Y-C, and Hung, C-H., 2003, "Simulation of Ultrasonic-Vibration Drawing Using the Finite Element Method (FEM)", Journal of Materials Orocessing Technology, Vol. 140, pp. 30-35. [*NIT]
Murakawa, M., Thipprakmas, S., and Jin, M., 2003, "Investigation of The Relationship between Shaved Surface and Shaving Allowance", Journal of JSTP, pp. 53-57. [*NIT]
Thipprakmas, S., Jin, M., and Murakawa, M., 2002, "Relationship between Blanking Conditions and Products in Counterblanking Processes", Advanced Technology of Plasticity, Vol. 1, pp. 889-894. [*NIT]
Murakawa, M., Thipprakmas, S., and Jin, M., 2002, "Relationship between Blanking Conditions and Products in Counterblanking Processes", Transactions of NAMRI/SME, Vol. 30, pp. 71-78. [*NIT]
Thipprakmas, S., Jin, M., and Murakawa, M., 2002, "Investigation of Relationship Between Blanking Conditions and Characteristics of Edges of Products Blanked by Two-Step Counter Blanking Processes", Journal of JSTP, pp. 43-47. [*NIT]
Murakawa, M., Jin, M., Kohinata, T., and Thipprakmas, S., 2001, "Precision Shearing of Steel Channel Sections", Transactions of NAMRI/SME, Vol. 29, pp. 97-104. [*NIT]
วารสารระดับประเทศ
สุรศิษฐ์ โรจนนันต์, สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ, สิริพร โรจนนันต์, ธรนินทร์ ไชยเรืองศรี และสุทธาวัลย์ อิ่มอุไร, 2551, "อิทธิพลการแปรรูปเย็นและการอบอ่นที่มีผลต่อพฤติกรรมการดีดตัวกลับของอะลูมิเนียมแผ่น", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 411-424.
สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ, สิริพร โรจนนันต์ และประวิตร ปรมาภูติ, 2551, "ความสัมพันธ์ของมุมเอียงเทเปอร์และผิวงานตัดในกระบวนการตัดเฉือนด้วยสเตปเทเปอร์พั๊นซ์ โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 63-74.
สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ, สิริพร โรจนนันต์ และประวิตร ปรมาภูติ, 2550, "ความสัมพันธ์ของระยะเผื่อเชฟและผิวงานตัดในกระบวนการตัดเฉือนด้วยสเตปเทเปอร์พันช์โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 463-473.
สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ, มาซาฮิโกะ จิน และมาซาโอะ มูราคาวา, 2550, "การวิเคราะห์การไหลของเนื้อวัสดุของรอยฉีกขาดในงานตัดไฟน์แบลงค์", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 293-300.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Thipprakmas, S., Jin, M., and Murakawa, M., 2002, "Relationship Between Blanking Conditions and Products in Counterblanking Processes", The 7th ICTP, pp. 889-894. [*NIT]
Murakawa, M., Jin, M., and Thipprakmas, S., 2001, "Three-Dimensional Finite-Element Simulation of Fine Blanking", The 7th NUMIFORM, pp. 977-981. [*NIT]
Jin, M., Thipprakmas, S., Noguchi, H., Hayashi, M., and Murakawa, M., 2001, "Finite-Element Simulation of Ultrasonic Wire Drawing Process", The 7th NUMIFORM, pp. 475-479. [*NIT]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
เทอดศักดิ์ อยู่ฤทธิ์, วารุณี เปรมานนท์,พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์,สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ และคมกริช ละวรรณวงษ์, 2550, “การลดการดีดตัวกลับของโลหะแผ่นในการดัดแบบตัวยู”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2550, 24-26 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลภูเก็ตซิตี้, จ.ภูเก็ต.
สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ, สิริพร โรจนนันต์ และประวิตร ปรมาภูติ, 2549, "การศึกษาผิวงานตัดในกระบวนการตัดเฉือนด้วยสเตปเทเปอร์พั้นช์โดยวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์", The 1st Production Research and Innovation National Conference (PRI NC' 06), 25-26 พฤศจิกายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ.
M. Murakawa, M. Jin, S. Thipprakmas, T. Kanaizuka and K. Yamamoto, 2004, "Study on Sheet Forging (1st Investigation of Flanging Characteristics)", The 55th Japanese Joint Conference for the Technology of Plasticity, pp. 331-332. [*NIT]
M. Murakawa, S. Thipprakmas and M. Jin, 2004, "FEM Analysis of Material Slip on Shearing Tools (5th Report: FEM Analysis and Experiment on Tool Wear)", The 55th Japanese Joint Conference for the Technology of Plasticity, pp. 427-428. [*NIT]
S. Thipprakmas, M. Jin and M. Murakawa, 2004, "FEM Simulation of Fine Blanked Surface", The 55th Japanese Joint Conference for the Technology of Plasticity, pp. 429-430. [*NIT]
M. Jin, S.Thipprakmas, M. Murakawa, N. Matsumoto and T. Nakamura, 2004, "Study on Structure Optimization of Laminating Type Blanket for Offset Printing (2" Construction and Evaluation of FEM Model), The 113th Autumn Conference Japanese Society of Printing Science and Technology, pp. 42-43. [*NIT]
M. Murakawa, S. Thipprakmas and M. Jin, 2004, "FE-Analysis of Material Slip on Shearing Tools (4th Report: Relationship Between-Wear of Tools and Slip Amount), The 2004 Japanese Spring Conference for the Technology of Plasticity, pp. 319-320. [*NIT]
M. Jin, M. Hayashi, S. Thipprakmas and M. Murakawa, 2003, "Fundamental Study on Ultrasonic Forging", The 2004 Japanese Spring Conference for the Technology of Plasticity, pp. 85-86. [*NIT]
M. Murakawa, S. Thipprakmas and M. Jin, 2002, "Study on the Relationship between Blanking Conditions and Performance in Combined Process of Fine Blanking and Sheet Forging", The 53rd Japanese Joint Conference for the Technology of Plasticity, pp.311-312. [*NIT]
M. Murakawa, S. Thipprakmas, and M. Jin, 2002, "FE-Analysis of Material Slip on Shearing Dies (3rd Report: Relationship Between Die Cutting Edge Condition and Slip Amount)", The 53rd Japanese Joint Conference for the Technology of Plasticity, pp. 313-314. [*NIT]
M. Jin, M. Hayashi, S. Thipprakmas, M. Murakawa, T.C. Hung, Y.C. Tsai, and C. Hung, 2002, "Study on FEM Simulation of Ultrasonic Wire Drawing", The 53rd Japanese Joint Conference for the Technology of Plasticity, pp. 325-326. [*NIT]
N. Matsumoto, T. Nakamura, K. Ikezawa, M. Jin, S.Thipprakmas and M. Murakawa, 2002, "Study on Structure Optimization of Laminating Type Blanket for Offset Printing (1st Investigation of FEM Model for Paper Feed Analysis)", The 109th Fall Conference Japanese Society of Printing Science and Technology, pp. 58-61. [*NIT]
M. Murakawa, S. Thipprakmas, and M. Jin, 2002, "FE-Analysis of Material Slip on Shearing Dies (2nd Report: Relationship Between Shearing Conditions and Material Slip)", The 2002 Japanese Spring Conference for the Technology of Plasticity, pp. 23-24. [*NIT]
M. Murakawa, S. Thipprakmas, and M. Jin, 2001, "FE-Analysis of Material Slip on the Dies During Shearing Process", The 52nd Japanese Joint Conference for the Technology of Plasticity, pp. 63-64. [*NIT]
S. Thipprakmas, M. Jin, and M. Murakawa, 2001, "Investigation of the Success Range in 3-Step Counter- Blanking by FEM", The 52nd Japanese Joint Conference for the Technology of Plasticity, pp. 65-66. [*NIT]
S. Thipprakmas, M. Jin, and M. Murakawa, 2001, "Finite-Element Simulation of Shaving", The 2001 Japanese Spring Conference for the Technology of Plasticity, pp. 169-170. [*NIT]
S.Thipprakmas, M. Jin and M. Murakawa, 2000, "Investigation of Success range of Burr-free blanking by FEM in Various Counter-blanking Method", The 51st Japanese Joint Conference for the Technology of Plasticity, pp. 63-64. [*NIT]
M. Jin, S. Thipprakmas, N. Matsumoto, S. Souma, and M. Murakawa, 2000, "Design Optimization of Die and Punch for Bending of Spring Materials", The 51st Japanese Joint Conference for the Technology of Plasticity, pp. 481-482. [*NIT]
มาซาโอะ มุระคาวะ, มาซาฮิโกะ จิน, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และสุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ, 2543, "Effects of Profile of Tool Shape on the Precision of a Fine Blanking Product", The 2000 Spring Conference for the Technology of Plasticity, 26-28 พฤษภาคม, โตเกียว, ญี่ปุ่น, หน้า 165-166.
มาซาโอะ มุระคาวะ, สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และมาซาฮิโกะ จิน, 2543, "Study of the Relation between Blanking Condition and Sheared Edge in Reciprocating Blanking Process", The 2000 Spring Conference for the Technology of Plasticity, 26-28 พฤษภาคม, โตเกียว, ญี่ปุ่น, หน้า 167-168.
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
   กรรมวิธีลดปริมาณการใช้สารหล่อลื่นในกระบวนการขึ้นรูปโลหะ Patent No. 6318
   กรรมวิธีการเพิ่มคุณภาพชิ้นงานขึ้นรูปโลหะแผ่นของกระบวนการดัดด้วยการประยุกษ์ใช้การกดย้ำด้านข้าง Patent No. 7330

return engineer topic