ดร.สุรศิษฐ์ โรจนนันต์
ผศ.ดร.สุรศิษฐ์ โรจนนันต์
Surasit Rojananan (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9218, 9213 โทรสาร 0-2872-9080
E-mail Address : surasit.roj@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2547 ปริญญาเอก Ph.D. Engineering Materials - The University of Sheffield สหราชอาณาจักร
2537 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมระบบการผลิต - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
2529 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Injection mould design by using CAD/CAE/CAM
   - Polymer fibre composite interface
   - Finite element analysis in fibre plastic composite
   - CAD/CAM and CNC machining.
   - Jig & Fixture Design
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การสร้างชิ้นส่วนแม่พิมพ์และอิเล็คโทรดทองแดรงสำหรับแม่พิมพ์พลาสติกโดยวิธี Rapid Tooling & Electroforming [ส.ไทย-เยอรมัน48-49] 2549 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การพัฒนาการผลิตวัสดุทางการแพทย์โดยการหลอมด้วยระบบอาร์ค (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน49-50] ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาอิทธิพลของการเคลือบผิวกลาสไฟเบอร์ที่มีต่อความสามารถในการเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุผสมกลาสไฟเบอร์โพลีเมอร์โดยกระบวนการ sizing (ระยะที่ 1-2) [มจธ.46-47รอบ2] หัวหน้าโครงการ
สาเหตุการเสียรูปของพั๊นซ์ในกระบวนการปั๊มขึ้นรูป [49] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับประเทศ
อภิรัฐ โกสิตานนท์, สิริพร โรจนนันต์, สุรศิษฐ์ โรจนนันต์ และสมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์, 2554, “อิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการหล่อแบบหมุนเหวี่ยงต่อการกระจายตัวและขนาดของรูพรุนในสังกะสีผสม”, วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 363-371.
สิริพร โรจนนันต์ อภิรัฐ โกสิตานนท์ และสุรศิษฐ์ โรจนนันต์, 2554, “อิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการหล่อแบบหมุนเหวี่ยงที่มีผลต่อการหดตัวของสังกะสีผสม”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม – กันยายน, หน้า 217-229.
สิริพร โรจนนันต์, สุรศิษฐ์ โรจนนันต์, เกรียงไกร แสงอำนาจเดช, สุริยงค์ ช้างนิล และอเนก พานแวววาว, 2551, "อิทธิพลของการอบบ่มที่มีต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของโลหะเงินผสม 93.7 Ag-6.0 Cu-0.3 Sn", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 399-410.
สุรศิษฐ์ โรจนนันต์, สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ, สิริพร โรจนนันต์, ธรนินทร์ ไชยเรืองศรี และสุทธาวัลย์ อิ่มอุไร, 2551, "อิทธิพลการแปรรูปเย็นและการอบอ่นที่มีผลต่อพฤติกรรมการดีดตัวกลับของอะลูมิเนียมแผ่น", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 411-424.
สิริพร โรจน์นันต์, สุรศิษฐ์ โรจนนันต์, วีรภัทร ธรรมเจริญ, ฉลลองชัย โพธินาแค และอภิชาติ ดารากัย, 2549, "กรณีศึกษาการแตกร้าวของโลหะเงินสเตอริงจากการรีดเย็นขึ้นรูป", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 515-526.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Rojananan S. and Rojananan, S., 2007, "The Effect of Precipitation Hardening on Microstructure of Al-10Ag Alloys", International Conference on Engineering, Applied Sciences, and Technology (ICEAST 2007), November 21-23, Swissêtel Le Concorde, Bangkok, Thailand.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สุรศิษฐ์ โรจนนันต์, 2553, “ขนาดและรูปร่างชิ้นงานเริ่มต้นที่เหมาะสมในกระบวนการตีขึ้นรูปร้อนของชิ้นงานตัวปะกับข้อต่อท่อสุญญากาศ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, จ.อุบลราชธานี.
สุรศิษฐ์ โรจนนันต์, 2553, “การพัฒนาการขึ้นรูปแผ่นไทเทเนียมโดยการใช้ยางสังเคราะห์เพื่อเป็นวัสดุฝังในทางการแพทย์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553, 13-15 ตุลาคม, โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, จ.อุบลราชธานี.
สิริพร โรจนนันต์, ศันสนีย์ ฉิมกุล และสุรศิษฐ์ โรจนนันต์, 2553, “อิทธิพลของอะลูมิเนียมผสมที่มีผลต่อความต้านทานความหมองของเงินสเตอร์ลิง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, จ.อุบลราชธานี.
สิริพร โรจนนันต์, ธน ทองกลม และสุรศิษฐ์ โรจนนันต์, 2553, “ลักษณะความเสียหายของมีดแกะลายบนเครื่องประดับทองคำขาว 18 กะรัต", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553, 13-15 ตุลาคม, โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, จ.อุบลราชธานี.
สิริพร โรจนนันต์, ดารณี ศึกสงคราม และสุรศิษฐ์ โรจนนันต์, 2553, “อิทธิพลของดีบุกและอินเดียมที่มีผลต่อสมบัติของโลหะผสมสีขาว", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553, 13-15 ตุลาคม, โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, จ.อุบลราชธานี.
สุรศิษฐ์ โรจนนันต์, 2552, "การศึกษาการฉีดชิ้นงานพลาสติกโดยใช้แม่พิมพ์ยาง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23, 4-7 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่, หน้า 328.
สุรศิษฐ์ โรจนนันต์, 2552, "อิทธิพลของอุณหภูมิ ความดันฉีดย้ำ และช่วงเวลาที่มีต่อความแข็งแรงของชิ้นงานฉีดพลาสติกบริเวณรอยต่อเชื่อม", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23, 4-7 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่, หน้า 50.
ปิยนุช พรรณนา, สิริพร โรจนนันต์ และสุรศิษฐ์ โรจนนันต์, 2552, "การศึกษาตัวแปรในการอัดอะลูมิเนียมผ่านดายช่องว่างเท่ากันที่เอียงเป็นมุม", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23, 4-7 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่, หน้า 48.
สุรศิษฐ์ โรจนนันต์, 2552, "ความสามารถในการรับแรงของเกลียวใน ที่ขึ้นรูปด้วยวิธีขึ้นรูปต้นแบบอย่างรวดเร็ว", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2552, 21-22 ตุลาคม, โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 1150-1155.
เกศราพร วทัญญู, สุรศิษฐ์ โรจนนันต์, สิริพร โรจนนันต์, นริศตา บุญลาโภ, พีรทิต จันทร์หอม และวีณัฐ เสือคง, 2552, "อิทธิพลของสารเคลือบผิวที่มีต่อการสึกหรอของแม่พิมพ์ขึ้นรูปแบบตีย่น", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2552, 21-22 ตุลาคม, โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 835-840.
ศุภสิทธิ์ สมชาย และสุรศิษฐ์ โรจนนันต์, 2551, "กรณีศึกษาการแก้ปัญหาการเกิดครีบในชิ้นงานฝาหลังโทรทัศน์", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 5, 7-8 มกราคม, โรงแรมนารายณ์, กรุงเทพฯ, หน้า 99-106.
ราชบาท ไชยวรรณ์ และ สุรศิษฐ์ โรจนนันต์, 2551, "การขึ้นรูปวัสดุผสมอีปอกซี่กับเส้นใยปาล์มที่เหลือใช้จากกระบวนการหีบน้ำมันปาล์ม", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22, 15-17 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, กรุงเทพฯ, หน้า 344-347.
สุรศิษฐ์ โรจนนันต์ และเสรษฐสิริ กลางเมือง, 2551, "การลดการสูญเสียพลาสติกในระบบป้อนเติมของแม่พิมพ์ฉีดโดยใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์ในการวิเคราะห์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22, 15-17 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, กรุงเทพฯ, หน้า 244-249.
สุวรรณ สวัสดิ์พีระ, สิริพร โรจนนันต์ และสุรศิษฐ์ โรจนนันต์, 2551, "อัตราการเย็นตัวที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของ Ti-13Zr-nNb", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22, 15-17 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, กรุงเทพฯ, หน้า 261-266.
สิริพร โรจนนันต์, สุรศิษฐ์ โรจนนันต์, วัชรา แก้วสระแสน, สุรพงศ์ นิลแสงศรี และอรรถพงศ์ เมฆา, 2551, "อิทธิพลของกรรมวิธีทางความร้อนที่มีผลต่อสมบัติทางกลของ Ti -15Mo-4Sn", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22, 15-17 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, กรุงเทพฯ, หน้า 162-168.
ภัคอาภา เที่ยงภักดิ์, สิริพร โรจนนันต์ และสุรศิษฐ์ โรจนนันต์, 2551, "Mechanical Properties of Beta Titanium Alloys for Biomaterials", การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 : โลหะวิทยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, 16-17 ตุลาคม, โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค, กรุงเทพฯ, หน้า 83-84.
สุรศิษฐ์ โรจนนันต์, 2550, "การศึกษาความเรียบผิวเปรียบเทียบระหว่างอิเลคโทรดทองแดงจากกระบวนการรีด และอิเลคโทรดทองแดงจากกระบวนการอิเลคโตรฟอร์มในการสปาร์คด้วยอีดีเอ็ม", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21, 17-19 ตุลาคม, โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช, จ.ชลบุรี, หน้า 25.
สุรศิษฐ์ โรจนนันต์ และสิริพร โรจนนันต์, 2550, "ผลของความแตกต่างของระดับความดันฉีดต่อช่วงเวลาภายหลังการเติมเต็มโพรงแบบที่มีต่อชิ้นงานฉีดพลาสติกพอลีโพพิลีนโดยวิธีไฟไนท์อิลิเมนท์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 24-26 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลภูเก็ตซิตี้, จ.ภูเก็ต, หน้า 566-571.
สิริพร โรจนนันต์, สุรศิษฐ์ โรจนนันต์ และสุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ, 2550, "กรณีศึกษาสาเหตุการเสียรูปของพั๊นช์ในกระบวนการปั๊มขึ้นรูป", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21, 17-19 ตุลาคม, โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช, จ.ชลบุรี, หน้า 26.
สิริพร โรจนนันต์, สุรศิษฐ์ โรจนนันต์, เกรียงไกร แสงอำนาจเดช, สุริยงค์ ช้างนิล, และเอนก พานแวววาว, 2550, "อิทธิพลของการอบบ่มที่มีผลต่อโครงสร้างและความแข็งของเงินสเตอร์ลิง", การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 100.
สุรศิษฐ์ โรจนนันต์ และสิริพร โรจนนันต์, 2550, "การวิเคราะห์อิทธิพลของชนิดทางเข้าและความเร็วฉีดที่มีต่อการหดตัวของชิ้นงานฉีดชนิดพอลีพอพิลีนโดยวิธีไฟไนท์อิลิเมนท์", การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 93.
สุรศิษฐ์ โรจนนันต์ และสิริพร โรจนนันต์, 2550, "การศึกษาความหนาของเปลือกทองแดงอิเลคโตรฟอร์มในการสปาร์คขึ้นรูปชิ้นงานในกระบวนการ Electro discharge machine (EDM)", การประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 4, 4-5 มกราคม,โรงแรมริเวอร์ไซต์, กรุงเทพฯ, หน้า 46-50.
สิริพร โรจนนันต์, สุรศิษฐ์ โรจนนันต์, เชาวนันต์ บุดดาเคย, ประพจน์ ชื่นมณี และสมชาย พัฒน์สินศิริ , 2550, "อิทธิพลของอุณหภูมิอบอ่อนที่มีผลต่อการดีดตัวกลับของอะลูมิเนียมผสมแมงกานีส", การประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 4, 4-5 มกราคม,โรงแรมริเวอร์ไซต์, กรุงเทพฯ, หน้า 33-39.
สุรศิษฐ์ โรจนนันต์, สิริพร โรจนนันต์, ทิพบรรณ ปะละไทย, ศักดา ฉายพุดซา, ธนกฤต คงสิน และอุเทน เที่ยงธรรม, 2549, "การศึกษาการสึกหรอเปรียบเทียบระหว่างอิเล็คโทรดทองแดงจากกระบวนการรีดและจากกระบวนการอิเลคโตรฟอร์มในการขึ้นรูปโลหะโดยการสปาร์คด้วยอีดีเอ็ม", The 1st Production Research and Innovation National Conference (PRI NC' 06), 25-26 พฤศจิกายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ.
สุรศิษฐ์ โรจนนันต์, 2538, "ความน่าเชื่อถือของการใช้ CAD/CAE ออกแบบการไหลของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก", การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Industrial Engineering for the Year 2000's, 8-10 พฤศจิกายน, หน้า 212-229.
บทความที่ได้รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ ประเภทการนำเสนอบทความยอดเยี่ยม - “การพัฒนาการขึ้นรูปแผ่นไทเทเนียมโดยการใช้ยางสังเคราะห์เพื่อเป็นวัสดุฝังในทางการแพทย์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553, 13-15 ตุลาคม, โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, จ.อุบลราชธานี.


return topic