อ.อรจีรา เดี่ยววณิชย์
Onnjira Deawwanich. (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9216 โทรสาร 0-2872-9080
E-mail Address : onnjira.tha@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2543 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมโลหการ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
2541 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมโลหการ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Materials Processing
   - Solidification and Thermo-physical Behavior of Liquid Metals
   - Thermo-physical properties of Lead-free solder
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
การศึกษาผลของธาตุผสมที่มีต่อสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์และสมบัติทางกายภาพและความร้อนของโลหะดีบุกเจือเงิน [MTEC46] 2548 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
ผลของธาตุผสมที่มีต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัตอิทางกายภาพและความร้อนของโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรด A356 [มจธ.46-47] หัวหน้าโครงการ
การวิจัยและพัฒนาประเก็นเสื้อสูบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล [ส.ยานยนต์46] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับประเทศ
Patama Visuttipitukuil, อรจีรา ธนูเทพ และอิทธิพล เดี่ยววณิชย์, 2541, "Refinement of Primary Silicon in Hypereutectic Aluminum-Silicon Alloys", วารสารโลหะ วัสดุ และแร่, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, มิถุนายน, หน้า 45-52. (*Chula)
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Pengjam, N., Sartryne, C., Indokmai, J., Thanudape, O., and Diewwanit, I., 2003, "Effect of Quenching on Thermal Expansion and Microstructure of Tool Steels", Heat Treatment and Surface Engineering in the Production of Automotive Components, January 27-30, Grand Pacific Hotel, Bangkok, Thailand.
Thanudape, O., Diewwanit, I., and Umeda, T., 2003, "Grain Refinement of Silicon in Hyper-eutectic Al-Si Systems; Phosphorus Solubility and a Thermodynamic Assessment of the Al-Si-P Ternary System", The 8th Asian Foundry Congress (AFC-8), October 17-20, Bangkok, Thailand, pp. 219-233.
Thanudape, O., 2001, "Dissolved Phosphorus Content in Hypereutectic Al-Si Melt and Primary Silicon Refinement", The 138th Japan Foundry Engineering Society, May, Tokyo, Japan. (*Chula)
Thanudape, O., 1999, "Refinement of Primary Silicon in Hypereutectic Aluminum-Silicon Alloys", APEC/ITIT Symposium on High Performance Metal Matrix Composites for Manufacturing Technology of Advanced Materials, March, Tsukuba, Japan. (*Chula)
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
อติพล ปลั่งแสงมาศ, ปัฐพงศ์ ราโช, ฒีรโชค สุพรรณพงศ์ และอรจีรา เดี่ยววณิชย์, 2547, "ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติแรงดึง ความแข็งและระยะห่างระหว่างแขนของเดนไดร์ททุติยภูมิของโลหะผสม A356", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการหล่อโลหะไทย ครั้งที่ 2, 20 พฤศจิกายน, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 11-1 ถึง 11-9.
ปัฐพงศ์ ราโช, อติพล ปลั่งแสงมาศ, ฒีรโชค สุพรรณพงศ์ และอรจีรา ธนูเทพ, 2547, "On The Relationship Between Mechanical Properties and Secondary Dendrite Arm Spacing of Aluminum-Silicon-Magnesium A356", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 307-309.
อรจีรา ธนูเทพ, 2543, "Dissolved Phosphorus Content in Hypereutectic Al-Si Alloys", The 1st Thailand Materials Science and Technology Conference, July 19-20, Bangkok, Thailand.


return topic

Revised: 14 September 2005/14:23:31