ผศ.ดร.สุรศักดิ์ สุรนันทชัย
รศ.ดร.สุรศักดิ์ สุรนันทชัย
Surasak Suranuntchai. (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9211 โทรสาร 0-2872-9080
E-mail Address : surasak.sur@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
- ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering - University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) อังกฤษ
- ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
- ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Design, Materials and Manufacturing (DMM)
   - Computer Aided Modelling of Materials in Manufacturing
   - Metal Forming and Its Simulation
   - Mechanical Behavior of Materials
   - Composite Materials and Structures
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
หน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ [MTEC46-49] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
Analysis for Determining Optimal Parameters of Composite Materials in Production of Car Bumper Using the Numerical Method [IPUS50] หัวหน้าโครงการ
Application of Finite Element Modeling for Designing Dies and Analyzing Process Operations of Hot-Closed Dies Forging to Solve Over-Loaded Pressing Machines [IPUS50] หัวหน้าโครงการ
Study the Process and Problem in Forming of Sheet Metal High Tensile Strength Using Finite Element Modeling for Analysis [IPUS50] หัวหน้าโครงการ
Analysis for Determining Optimal Parameters of Composite Materials in Production of Car Bumper Using the Statistical Approach [IPUS49] หัวหน้าโครงการ
Application of the Finite Element Method for Sheet Metal Forming Analysis of Reinforcement Rear Floor Side Member Inner [IPUS48] หัวหน้าโครงการ
A Study for Analysing and Correcting the Defects in the Products under Forging Processes By Use of Computational Simulation [IPUS48] หัวหน้าโครงการ
Design and Production of Progressive Dies for Sheet Metal Forming Process by Use of Computer Simulation with the Finite Element Analysis Technique [สถาบันไทย-เยอรมัน48] หัวหน้าโครงการ
Application of the Finite Element Simulation for Analysing the Defects and Reducing the Time Try-Out of Dies in Sheet Metal Forming Process (Case Study: Thai Rung General Motor Co., Ltd.) [IPUS47] หัวหน้าโครงการ
The Study for Determination of Optimum Thickness of Workpieces Produced from EDPM Rubber under Compression Mold Process [IPUS47] หัวหน้าโครงการ
Study on the Effects of Parameters in the Deep Drawing Process of Aluminum Sheet Reflector Using Finite Element Method [บ.สยามการไฟฟ้า47] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับประเทศ
เอกชัย กิคิแก้วทวีเสริฐ, พงษ์กร รักการ, สุรศักดิ์ สุรนันทชัย และพงษ์ศักดิ์ ดุลยประพันธ์, 2554, "อิทธิพลของตัวแปรในการออกแบบ Fan gateที่มีผลต่อพฤติกรรมการไหลของโลหะเหลวในกระบวนการหล่อความดันสูง", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 147-164.
อุทัยวรรณ โกยกุล, อัญชลี มโนนุกุล และสุรศักดิ์ สุรนันทชัย, 2553, "Effects of Replacing Binder with Powder Space Holder on Properties of Metal Injection Moulded Foam”, วารสารโลหะ วัสดุ และแร่, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, หน้า 57-62.
สุรศักดิ์ สุรนันทชัย, 2546, "การทำแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวัสดุภายใต้การอัดขึ้นรูปทรงกระบอก แบบไปข้างหน้าสมมาตรรอบแกน; ส่วนที่ 1 : รูปแบบสมการการไหล", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 139-156.
สุรศักดิ์ สุรนันทชัย, 2545, "Determination of Bingham's Viscoplastic Constitutive Parameters for PRMMCs using Unit Cell Micromechanical Finite Element Analysis", Silpakorn University International Journal, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม, หน้า 133-156.
สุรศักดิ์ สุรนันทชัย, 2545, "An Energy Approach for Determining the Effective Mechanical Properties of Particulate-Reinforced Metal Matrix Composites", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 206-211.
สุรศักดิ์ สุรนันทชัย, 2545, "Estimation of Mechanical Properties in Elastic Regime of AA6061/SICP using Unit Cell Finite Element Analyses", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 119-127.
สุรศักดิ์ สุรนันทชัย, 2545, "การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์เชิงกลระดับจุลภาคของวัสดุเชิงประกอบที่มีโลหะเป็นเนื้อหลัก ซึ่งถูกเสริมความแข็งแรงด้วยอนุภาค", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 293-303.
สุรศักดิ์ สุรนันทชัย, 2544, "สิ่งตีพิมพ์ปริทัศน์ของผลของตัวเสริมความแข็งแรงแบบอนุภาคบนพฤติกรรม การแปรรูปของวัสดุเชิงประกอบที่มีโลหะเป็นเนื้อหลักพร้อมด้วยเทคนิคที่ใช้ในการทำแบบจำลอง", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 343-354.
สุรศักดิ์ สุรนันทชัย, 2544, "Fracture Prediction in Metal Forming Operations", Engineering Journal of Siam University, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-ธันวาคม, หน้า 28-33.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Suranuntchai, S. and Kritboonyarit, P., 2008, "Finite Element Simulation of Body Brake Booster for Quality Improvement", The 2nd Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2008), January 28-29, Hotel Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen.
Suranuntchai, S. and Kritboonyarit, P., 2006, "Finite Element Simulation of the Cold Forward Bar Extrusion of Particulate Reinforced Metal Matrix Composites", The Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2006), January 25-27, Sofitel Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand, pp. 316-321.
Suranuntchai, S. and Kritboonyarit, P., 2005, "Limit Diagrams for Process Parameters to Prevent Defects Formation during the Cold Forward Bar Extrusion Using FEM", The Small Engine Technology Conference (SETC) 2005, October 12-14, Sofitel Central Plaza, Bangkok, Thailand.
Suranuntchai, S., 2005, "Determination of the Rigidities of One-Dimensional Composite Laminates", The 3rd International Symposium Eco-Energy and Material Science and Engineering Symposium (EMSES), April 6-9, Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chiangmai, Thailand.
Suranuntchai, S., 2003, "Finite Element Modelling of an Axisymmetric Cold Forward Bar Extrusion of Ti-6Al-4V", The 12th International Pacific Conference on Automotive Engineering (IPC-12), April 1-4, BITEC, Bangkok, Thailand.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สุรศักดิ์ สุรนันทชัย และวิริทธิ์พล ปิติรุ่งโรจน์, 2549, "การประยุกต์ระเบียบวิธีทางไฟไนต์โวลูมเพื่อการทำแบบจำลองกรรมวิธีการรีดแผ่นแบนโดยอาศัยโปรแกรม MSC.SuperForge", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 3, 5-6 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ, หน้า 38-45.
ศุภชัย ผิวเกลี้ยง, กรุณา ตู้จินดา และสุรศักดิ์ สุรนันทชัย, 2549, "การใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อการดีดตัวกลับในการดัดงอรูปตัวยูของโลหะแผ่นซ้อน", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 3, 5-6 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ, หน้า 18-28.
สุรศักดิ์ สุรนันทชัย, 2547, "A Simple Approach for Modelling the Boundary Friction in Axisymmetric Forward Bar Extrusion", The 8th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE-8), 21-23 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 96.
สุรศักดิ์ สุรนันทชัย, 2547, "A Study of the Effects of Process Parameters to the Defects Formation in Forward Bar Extrusion using Finite Element Method", The 8th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE-8), 21-23 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 95.
กำพล ไพโรจน์กีรติกุล, สุรศักดิ์ สุรนันทชัย และกรุณา ตันวิสุทธิ์, 2547, "การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในการลากขึ้นรูปลึกชิ้นงานแผ่นอะลูมิเนียมสะท้อนแสงด้วยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 13, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมดวงตะวัน, จ.เชียงใหม่, หน้า 53.
สุรศักดิ์ สุรนันทชัย และบพิธ ทศเทพพิทักษ์, 2546, "Finite Element Analysis of the Ring Test Using DEFORM-2D", การประชุมวิชาการ "วิศวฯ มอ.วิชาการ", 21-22 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา, หน้า 1-7.
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
   ชุดอุปกรณ์จับยึดชิ้นทดสอบโลหะแผ่นเพื่อหาคุณสมบัติทางกลภายใต้สภาวะการกระทำแบบวัฏจักร Petty Patent No. 6661


return topic