ดร.กรุณา ตู้จินดา
Karuna Toojinda. (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9216 โทรสาร 0-2872-9080
E-mail Address : ikarisut@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2545 ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering - University of London อังกฤษ
2541 ปริญญาตรี B.E. Mechanical Engineering - University of London อังกฤษ
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Wear
   - Finite Element Techniques
   - Contact Mechanics
   - Stress Analysis of Thin films
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การวิจัยและพัฒนาประเก็นเสื้อสูบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล [ส.ยานยนต์46] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
หน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ [MTEC46-49] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
พัฒนาวิธีการในการทำนายอายุการใช้งานของเครื่องมือตีขึ้นรูปโลหะด้วยคอมพิวเตอร์ (ระยะที่ 1-2) [มจธ.45-46] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Tunvisut, K., O'Dowd, N.P. and Busso, E.P., 2001, "Use of Scaling Functions to Determine Mechanical Properties of Thin Coatings from Microindentaion Tests", International Journal of Solids and Structure, Vol. 38, No. 2, January, pp. 335-351.
วารสารระดับประเทศ
สุรเชษฐ์ ชุติมา, กรุณา ตันวิสุทธิ์, วีระชัย วิวัฒนพงศ์พันธ์ และเบญจรัตน์ หงษ์คำมี, 2547, "ข้อพิจารณาในการออกแบบจานเบรกสำหรับรถยนต์ 1", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 191-212.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Tunvisut, K., O'Dowd, N.P. and Busso, E.P., 2000, "Determination of Mechanical Properties from Indentation Tests", The 4th International Conference on Modern Practice in Stress and Vibration Analysis, September 5-7, Nottingham, United Kingdom.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ศุภชัย ผิวเกลี้ยง และกรุณา ตู้จินดา, 2549, "การสังเคราะห์หน่วยสำหรับสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ส่งผลต่อการดีดตัวกลับในการดัดงอรูปตัวยูโลหะแผ่นซ้อน", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 3, 5-6 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ, หน้า 46-51.
ศุภชัย ผิวเกลี้ยง, กรุณา ตู้จินดา และสุรศักดิ์ สุรนันทชัย, 2549, "การใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อการดีดตัวกลับในการดัดงอรูปตัวยูของโลหะแผ่นซ้อน", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 3, 5-6 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ, หน้า 18-28.
กำพล ไพโรจน์กีรติกุล, สุรศักดิ์ สุรนันทชัย และกรุณา ตันวิสุทธิ์, 2547, "การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในการลากขึ้นรูปลึกชิ้นงานแผ่นอะลูมิเนียมสะท้อนแสงด้วยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 13, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมดวงตะวัน, จ.เชียงใหม่, หน้า 53.
วิศาลศาสตร์ สัตนา และกรุณา ตู้จินดา, 2547, "การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการป้องกันการรั่วของปะเก็นด้วยคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 2 : ภายใต้การทดสอบการรั่วเนื่องจากได้รับความร้อน", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 19-21 ตุลาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า 222.
วิศาลศาสตร์ สัตนา และกรุณา ตู้จินดา, 2547, "การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการป้องกันการรั่วของปะเก็นด้วยคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 1 : ภายใต้การทดสอบการรั่วเนื่องจากได้รับความดัน", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 19-21 ตุลาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า 222-223.


return topic