ผศ.ดร.ศิรินทร ทองแสง
ผศ.ดร.ศิรินทร ทองแสง
Sirinthorn Thongsang (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9205 โทรสาร 0-2872-9080
E-mail Address : sirinthorn.tho@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2550 ปริญญาเอก ปร.ด. เทคโนโลยีวัสดุ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2544 ปริญญาโท วศ.ม. เทคโนโลยีวัสดุ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2540 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม
เครื่องมือและวัสดุ
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Rubber Technology
   - Plastic Recycling
   - PVC Technology
   - Polymer composites
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การผลิตและทดสอบวัสดุผสมพีวีซีกับขี้เลื่อยไม้ในกระบวนการอัดรีด [สกว.45-46] 2546 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาสมบัติของผลิตภัณฑ์พีวีซีโฟมแข็งและอ่อนจากวัสดุพีวีซีที่ใช้แล้ว (ระยะที่ 2) [มจธ.45-46] 2547 หัวหน้าโครงการ
สภาวะการผลิตและสมบัติของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่ง [สกว.46-47] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Thongsang, S., Sombatsompop, N., and Ansarifar, A., 2008, "Effect of Fly Ash Silica and Precipitated Silica Fillers on the Viscosity, Cure and Viscoelastic Properties of Natural Rubber", Polymers for Advanced Technologies, Vol. 19, No. 9, pp. 1296-1304. [*ป.เอก]
Thongsang, S. and Sombatsompop, N., 2007, "Dynamic Rebound Behaviour of Silica/Natural Rubber Composites: Fly Ash Particles and Precipitated Silica Fillers", Journal of Macromolecular Science. Part B: Physics, Vol. 46, No. 4, July, pp. 825-840. [*ป.เอก]
Thongsang, S. and Sombatsompop, N., 2006, "Effect of NaOH and Si69 Treatments on the Properties of Fly Ash Filled NR Composites", Polymer Composites, Vol. 27, No. 1, February, pp. 30-40. [*ป.เอก]
Sombatsompop, N, Thongsang, S, Markpin, T., and Wimolmala, E., 2004, "Fly-Ash Particles and Precipitated Silica as Fillers in Rubbers: Part 1. Untreated Fillers in NR and SBR Compounds", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 93, No. 5, pp. 2119-2130. [*ป.เอก]
Sombatsompop, N., Chaochanchaikul, K., Phromchirasuk, C., and Thongsang, S., 2003, "Effect of Wood Sawdust Content on Rheological and Structural Changes, and Thermo-Mechanical Properties of PVC/Sawdust Composites", Polymer International, Vol. 52, No. 12, pp. 1847-1855.
Sombatsompop, N. and Thongsang, S., 2001, "Rheology, Morphology, and Mechanical and Thermal Properties of Recycled PVC Pipes", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 82, No. 10, pp. 2478-2486.
วารสารระดับประเทศ
ศิรินทร ทองแสง และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2550, "Use of Fly Ash Particles from Various Sources in Thailand as Reinforcing Filler in NR Compounds", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, หน้า 77-89.
ศิรินทร ทองแสง, สืบพงษ์ สุวพนาวิวัฒน์, จักรพล สุพรรณเภสัช, สุทิน จันทวาศ, กฤษดา คำพันธ์ และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2548, "ผลกระทบของปริมาณพีวีซีที่ใช้แล้วและอุณหภูมิการผสมที่มีต่อสมบัติของผลิตภัณฑ์พีวีซีโฟม", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท., ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, หน้า 575-589.
กุลวดี สังข์สนิท, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และศิรินทร ทองแสง, 2545, "ความเป็นไปได้ในการนำขวดแชมพูและเศษเปลือกหุ้มสายไฟพีวีซีที่ใช้แล้วกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 119-127.
ศิรินทร ทองแสง, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และอำนวย ลาภเกษมสุข, 2544, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำท่อน้ำพีวีซีที่ใช้แล้วกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท., ปีที่ 23, ฉบับที่ 2 หน้า 275-289.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Thongsang, S. and Sombatsompop, N., 2005, "Effect of Filler Surface Treatment on Properties of Fly Ash/NR Blends", The Society of Plastics Engineers: Annual Technical Conference, (SPE ANTEC 2005), May 1-5, Hynes Convention Center, Boston, Massachusetts, USA., Vol. 51, pp. 2248-2252.
Thongsang, S. and Sombatsompop, N., 2001, "Mechanical, Thermal & Morphological Properties of Recycling PVC Products; Shampoo Bottles and Cables", International Polymer Symposium 2001 (IPS), October 16-18, Songkla, Thailand, p. 875.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ศิรินทร ทองแสง และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2550, "Dynamic Rebound Properties of NR Compounds Filled with Fly Ash Particles and Precipitated Silica", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาสาขาโพลิเมอร์ครั้งที่ 1, 10-11 พฤษภาคม, มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา. [* นศ.ป.เอก]
ศิรินทร ทองแสง และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2549, "การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของยางธรรมชาติที่เติมผงเถ้าลอยจากแหล่งต่างๆ ในประเทศไทยกับซิลิกาเกรดการค้า", การประชุมวิชาการวิจัยยางพาราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 24-26 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, จ.กรุงเทพฯ, หน้า 249-259. [* โครงการวิจัย]


return topic