ผศ.จุลศิริ ศรีงามผ่อง
ผศ.จุลศิริ ศรีงามผ่อง
Chulsiri Sringamphong. (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9201 โทรสาร 0-2872-9080
E-mail Address : chulsiri.sri@kmutt.ac.th, ichuhong@chaiyo.com
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2515 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม
อุตสาหการ
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - การออกแบบและสร้างเครื่องจักรการเกษตร
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การวิเคราะห์ตัวแปรในการลากขึ้นรูป 2528 หัวหน้าโครงการ
อุตสาหกรรมเครื่องมือและแนวทางการพัฒนา 2528 ผู้ร่วมโครงการ
Field Measurement of Soil Wing, Windmil Couple to Wooden-Paddle Pump 2529 ผู้ร่วมโครงการ
การเปรียบเทียบการศึกษาเวลาและคุณภาพชิ้นงานโดยใช้แม่พิมพ์ตัดแบบต่างๆ 2543 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาอิทธิพลของรัศมีภายในการลากขึ้นรูปกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2544 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาและการสร้างเรือทำความสะอาดพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งและเพิ่มออกซิเจนในน้ำ 2544 หัวหน้าโครงการ
การออกแบบเชิงปรับปรุงและทดสอบปั๊มดูดเลน 2544 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาอิทธิพลระยะห่างของตำแหน่งครอว์บีดจากขอบของดายที่มีผลต่อการลากขึ้นรูปงานกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าของเหล็กกล้าไร้สนิม 2544 ผู้ร่วมโครงการ
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมขึ้นรูปโลหะแผ่น [MTEC44,46] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
การสำรวจสถานะและความสามารถทางเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะแผ่นของประเทศไทยและต่างประเทศ [MTEC47] 2549 หัวหน้าโครงการ
การปรับปรุงแม่พิมพ์ผลิตชิ้นส่วนฝาครอบเก้าอี้โรงภาพยนตร์เพื่อเพิ่มผลผลิต [ส.ไทยเยอรมัน48-49] 2549 หัวหน้าโครงการ
หน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ [MTEC46-49] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การสำรวจและการปรับปรุงเครื่องดูดน้ำและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน [สกอ.47] หัวหน้าโครงการ
การวิจัยและพัฒนาเครื่องผลิตอาหารกุ้งและปลาที่มีขนาดเล็กสำหรับเกษตรกร [ก.วิทย์46-47] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาอิทธิพลของการกระเด้งตัวกลับของชิ้นงานในการดัดงอขึ้นรูป หัวหน้าโครงการ
การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์เจาะรูด้านข้างของชิ้นงานกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส หัวหน้าโครงการ
การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์สำหรับฉีดพลาสติก PCTA หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สุทธิพงษ์ โสภา, พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข และจุลศิริ ศรีงามผ่อง, 2549, "อิทธิพลของอุณหภูมิทุบขึ้นรูปที่มีต่อความแข็งและโครงสร้างจุลภาคของวัสดุอลูมิเนียมผสม", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 3, 5-6 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ, หน้า 29-37.
วิศิษฐ์ เปี่ยมใจ, เสนีย์ ศิริไชย และจุลศิริ ศรีงามผ่อง, 2549, "การศึกษาอิทธิพลของสารหล่อลื่นในกรรมวิธีการรีดขึ้นรูปเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 3, 5-6 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ, หน้า 137-141.
เสนีย์ ศิริไชย, จุลศิริ ศรีงามผ่อง และอภิชาต ตันกิม, 2549, "การศึกษามุมดายที่เหมาะสมในการผลิตแท่งบัสบาร์ทองแดง", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 3, 5-6 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ, หน้า 153-158.
องอาจ อิทธิสิริศักดิ์, เดช พุทธเจริญทอง และจุลศิริ ศรีงามผ่อง, 2549, "การวิเคราะห์สารหล่อลื่นโดยกรรมวิธีการรีดขึ้นรูป Ironing ของเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 304", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 3, 5-6 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ, หน้า 142-146.
จุลศิริ ศรีงามผ่อง, กอบสิน ทวีสิน และวิจักษณ์ นิลพานิช, 2549, "การสำรวจสถานะและความสามารถทางเทคโนโลยีเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะแผ่นในประเทศไทยและต่างประเทศ", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 3, 5-6 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ, หน้า 110-129.
ไพรัตน์ เอี่ยมศิริ, เดช พุทธเจริญทอง และจุลศิริ ศรีงามผ่อง, 2549, "การออกแบบสร้างแม่พิมพ์ตัดและพิมพ์ลายชิ้นส่วนเครื่องประดับจี้", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 3, 5-6 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ, หน้า 88-95.
เอกวุฒิ มณีประสาท, ธีรนันท์ ศรีทองแก้ว, เสธรัฐ กิจสกุล, จุลศิริ ศรีงามผ่อง และสมโชค สนธิแก้ว, 2546, "การปรับปรุงแม่พิมพ์สร้างแบบหล่อในการผลิตชิ้นงานหัวหมุนเปิด-ปิดก๊อกน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิต", งานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 1, 26-27 เมษายน, ฟอร์จูนทาวน์, กรุงเทพฯ, หน้า 384-391.
เฉลิมพล ศรีบำรุงวงค์, ภูชิต อุ่นเมือง, สรยุทธ โชติช่วง และจุลศิริ ศรีงามผ่อง, 2546, "การปรับปรุงแม่พิมพ์ผลิตชิ้นงานหูกระต่ายเพื่อเพิ่มผลผลิต", งานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 1, 26-27 เมษายน, ฟอร์จูนทาวน์, กรุงเทพฯ, หน้า 377-383.
เชาวลิต จิตผล, สันติชัย คำภา, วิทยา ดาวดอน, จุลศิริ ศรีงามผ่อง และพีระวัฒน์ สมนึก, 2546, "การปรับปรุงแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกฝากระปุกเครื่องสำอางโดยใช้วัสดุ PCTA", งานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 1, 26-27 เมษายน, ฟอร์จูนทาวน์, กรุงเทพฯ, หน้า 202-210.
ดิลก ศรีประไพ และจุลศิริ ศรีงามผ่อง, 2545, "การจำลองการขึ้นรูปถ้วยทรงกระบอกด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ แบบไดนามิค เอ็คพลิซิท / ยืดหยุ่น-พลาสติก", การประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2, 6-7 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 79-82.
วารุณี เปรมานนท์, จุลศิริ ศรีงามผ่อง, ไพฑูรย์ โกวิทยวงษ์ และJan Weikert, 2544, "การศึกษาอิทธิพลของรัศมีดายในการลากขึ้นรูปกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส", การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2544, 25-26 ตุลาคม, โรงแรมเนวาด้า แกรนด์, จ.อุบลราชธานี.
ไพบูลย์ หาญมล, วารุณี เปรมานนท์, จุลศิริ ศรีงามผ่อง และJan Weikert, 2544, "การศึกษาอิทธิพลระยะห่างของตำแหน่งดรอว์บีดจากขอบของดายที่มีผลต่อการลากขึ้นรูปงานกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าของแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 28-30 พฤศจิกายน, กรุงเทพฯ, หน้า MM-66 ถึง MM-70.


return topic