ภารกิจของ "คณะทำงานส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการ"
 
"คณะทำงานส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการ" มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยเริ่มประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังต่อไปนี้
  • การกำหนดกลไกส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิชาการ ผลักดันและเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ
  • การคัดเลือก ทาบทาม และเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย หรือผลงานการประดิษฐ์ ให้ได้รับรางวัลประเภทบุคคลหรือประเภทผลงานทั้งในและต่างประเทศ
  • การให้ข้อมูล คำแนะนำ และข้อเสนอแนะแก่อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ในการช่วยเหลือให้ได้รับการสนับสนุนทุนหรือรางวัลเพิ่มมากขึ้น
  • การขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลหรือผลงานให้สมบูรณ์ในการเสนอให้ได้รับรางวัล


Copyright @2006 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center