ปฏิทินรางวัลประเภทบุคคล ผลงานวิจัย และการประดิษฐ์คิดค้น

ชื่อทุน เดือน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. Pritzker Architecture Prize (USA) . . . . . . . . . . . .
2. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ - วช. . . . . . . . . .
3. รางวัลผลงานวิจัย - วช. . . . . . . . . .
4. รางวัลวิทยานิพนธ์ - วช. . . . . . . . . .
5. Marcel Loncin Research Price . . . . . . . . . . .
6. PTIT Award ประเภท PTIT Scholar . . . . . . . . . . .
7. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) - สกว. . . . . . . . . . . .
8. Thailand Energy Awards บุคคล- พพ. . . . . . . . . . .
9. Thailand Energy Awards โครงการ- พพ. . . . . . . . . . .
10.นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น - มูลนิธิส่งเสริมวิทย์ . . . . . . . . . .
11.นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ -มูลนิธิส่งเสริมวิทย์ . . . . . . . . . .
12.ผลงานดีเด่นด้านการวิจัยฯพฤติกรรมไทย . . . . . . . . . .
13.Loreal for Female Scientist . . . . . . . . . .
14.รางวัล TTF Award (โตโยต้า+มธ.) . . . . . . . .
15.รางวัล Sven Brohult Award . . . ของทุก 3 ปี . . . . . . .
16.Thailand ICT Contest Festival . . . . . . . . . . .
17.บุคคล/หน่วยงาน/โครงการดีเด่นของชาติ . . . . . . . . . .
18.รางวัล The World Food Prize . . . . . . . . . . .
19.TWAS Prizes . . . . . . . . . . .
20.TWAS Prizes สำหรับนักวิทย์รุ่นเยาว์ . . . . . . . . . . .
21.ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น - สมาคมวิทย์ . . . . . . . . . .
22.รางวัลผลการประดิษฐ์คิดค้น - วช. . . . . . . . . . .
23.รางวัล Kalinga Prize . . . . ของทุก 2 ปี . . . . .
24.รางวัล Carlos J. Finlay Prize . . . . ของทุก 2 ปี . . . . .
25.รางวัล Javed Hussain Prize . . . . ของทุก 2 ปี . . . . .
26.รางวัล UNESCO Science Prize . . . . ของทุก 2 ปี . . . . .
27.Automotive Innovation Software . . . . . . . .
28.เมธีส่งเสริมนวัตกรรม (NIA) . . . . . . . . . . .
29.Sutan Qaboos Prize for Envi Preserva . . . . . ของทุก 2 ปี . . . . .
30.นักเทคโนโลยีดีเด่น - มูลนิธิส่งเสริมวิทย์ . . . . . . . . . .
31.นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ - มูลนิธิส่งเสริมวิทย์ . . . . . . . . . .
32.The Asia Pacific ICT Awards . . . . . . . . . .
33.รางวัลเจ้าฟ้าไอทีรัตนราชสุดาสารสนเทศ . . . . . . . . . .
34.นักโลหะวิทยาดีเด่น - นักโลหะวิทยารุ่นใหม่ . . . . . . . . . .
35.รางวัลทะกุจิ - มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ . . . . . . . . . . .
36.RIBA Award (UK) . . . . . . . . . .
37.ABU Robot Contest . . . . . . . . . . . .
38.รางวัลวิทย์และเทคโนโลยี - มูลนิธิโทเร . . . . . . . . . .
39.ประกวดสิ่งประดิษฐ์-ก.วิทย์+ธ.กรุงเทพ . . . . . . . . . . .
40.Development Cooperation Prize . . . . . . . . . . .
41.ทุนช่วยเหลือด้านวิทย์และเทคโนโลยี-โทเร . . . . . . . . . . .
42.โครงการนวัตกรรมแห่งประเทศไทย . . . . . . . . . . .
43. PTIT Award ประเภท PTIT Fellow . . . . . . . . . . . .
44. PTIT Award - Distinguish Fellow . . . . . . . . . . . .
45. PTIT Award - Lab/workshop . . . . . . . . . . . .
46. รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น . . . . . . . . . . . .
47. ประกวดงานวิจัยด้านวิศวฯการจราจร . . . . . . . . . . . .
47. สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทย์และเทคโนโลยี . . . . . . . . . . . .
48. RED DOT Award for product design . . . . . . . . . . . .

Copyright @2006 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center