สถาบันวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และวัสดุวิศวกรรม
(Institute of Materials Sciences and Engineering Research - IMSER)

 
สถาบันวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และวัสดุวิศวกรรม (Institute of Materials Sciences and Engineering Research - IMSER) ประกอบด้วย 4 ศูนย์ย่อย ได้แก่

1.1 ศูนย์นวัตกรรมงานวิจัยด้านวัสดุ (Materials Research Innovation Center) มีศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นผู้ประสานงาน
1.2 ศูนย์วิศวกรรมวัสดุเชิงโครงสร้างนาโน (Nanostructure-based Materials Engineering Center) มี รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย เป็นผู้ประสานงาน
1.3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ระดับนาโนและวัสดุ (NanoScience and Materials Center) มี ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ เป็นผู้ประสานงาน
1.4 ศูนย์วิจัยด้านการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (Computational Science and Engineering Center) มี ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล เป็นผู้ประสานงาน

วัสดุศาสตร์เป็นศาสตร์หรือเทคโนโลยีต้นน้ำของหลากหลายอุตสาหกรรม วัสดุศาสตร์สมัยใหม่จะเป็นวัสดุที่เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้งาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซ่อมเสริมสุขภาพ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ได้ ช่วยทำให้การขนส่งรวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

งานวิจัยของกลุ่มจะเน้น Task-based Research (Structure, Properties, Design/Performance และ Processing) และ Material-based Research (Metal, Polymer, Ceramic และ Composite) โดยทำงานวิจัยตามความชำนาญและทำงานเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม พัฒนาการสอนรูปแบบใหม่ ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก สร้างวัฒนธรรมวิจัย ช่วยให้การเข้าถึงเครื่องมือวิจัยง่ายขึ้น ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ สร้างกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายและแสวงหาความร่วมมือจากต่างประเทศเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักมากขึ้น


Copyright @2008 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center