รายชื่อกลุ่มย่อยและคณะทำงานของกลุ่มคุณภาพอากาศในอาคารและการจัดการพลังงาน
 
คณะทำงานของกลุ่มคุณภาพอากาศในอาคารและการจัดการพลังงาน ประกอบด้วย

ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ์ 1. รศ.ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ์
    ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล 2. ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล
    รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.วนิดา พวกุล 3. รศ.ดร.วนิดา พวกุล
    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ผศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา 4. รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา
    รองอธิการบดี
ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร 5. ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร
    รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย 6. รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย
    
รศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 7. รศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
    
ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล 8. ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล
    
ผู้ประสานงานหลัก
ดร.จญาดา บุณยเกียรติ 9. ดร.จญาดา บุณยเกียรติ
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
กลุ่ม Solid (PM, Bio)
1. รศ.ดร.ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์
    
2. ผศ.ดร.มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์
    
3. ผศ.ดร.นงพงา คุณจักร
    
4. รศ.บุษยา บุนนาค
    
กลุ่ม Gas (VOCs, Combustion, Radon)
1. ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร
    ผู้ประสานงานกลุ่ม
2. รศ.ดร.วิทยา เทพไพฑูรย์
    
3. ผศ.จารุรัตน์ วรนิสรากุล
    
4. อ.ปัญญานีย์ พราพงษ์
    
กลุ่ม Energy and Thermal Comfort
1. รศ.วารุณี เตีย
    ผู้ประสานงานกลุ่ม
2. ดร.พัฒนะ รักความสุข
    
3. ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา
    
4. ดร.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ
    
กลุ่ม Tools (CFD, Flow Visualization, Control, Simulation)
1. ดร.ยศพงษ์ ลออนวล
    ผู้ประสานงานกลุ่ม
2. อ.วิสุทธิ์ ดามาพงษ์
    
3. ผศ.สุรชัย บวรเศรษฐนันท์
    
4. รศ.บันเทิง สุวรรณตระกูล
    
5. รศ.ดร.วันชัย อัศวภูษิตกุล
    
6. ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข
    
7. ผศ.ดร.พจน์ ตั้งงามจิตต์
    
8. อ.วุฒิชัย พลวิเศษ
    
กลุ่ม Aesthetics (Building Design)
1. อ.เอกวัฒน์ โอภาสพงษกร
    ผู้ประสานงานกลุ่ม
กลุ่ม Green Materials
1. ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์
    ผู้ประสานงานกลุ่ม
2. ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล
    
3. ดร.นันทน์ ถาวรังกูร
    
4. ดร.วิทวัส มิ่งวานิช
    Copyright @2008 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center