กลุ่มคุณภาพอากาศในอาคารและการจัดการพลังงาน (Indoor Air Quality and Energy Management - IAQE)

 
กลุ่มคุณภาพอากาศในอาคารและการจัดการพลังงาน (Indoor Air Quality and Energy Management - IAQE) มี ดร.จญาดา บุณยเกียรติ เป็นผู้ประสานงาน
งานวิจัยของกลุ่ม IAQE เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนในอาคาร ความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับผู้ที่อยู่ในอาคารมีเหลายสาเหตุ เช่น ความชื้น ก๊าซ สารตะกั่ว สี แร่ใยหิน Radon และ Biological Contaminant เป็นต้น กลุ่ม IAQE จะทำงานวิจัยในลักษณะของ Problem Based Project โดยร่วมกันหลายสาขาวิทยาการที่เน้นเรื่องสุขภาพ การกำจัดสารพิษ ความชื้น การไหลเวียนอากาศ วัสดุก่อสร้าง สภาพอากาศภายนอก ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยมีการสำรวจหรือมีผลงานวิจัยในเรื่องดังกล่าวไม่มากนัก นอกจากนี้การบังคับใช้กฎหมายยังไม่เข้มงวด
กลุ่ม IAQE จะสร้างความรู้เพื่อให้สังคมตระหนักถึงการรู้จักเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ การออกแบบโครงสร้างอาคาร การจัดทำระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอ โดยได้ตั้งเป้าหมายสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเพื่อทำวิจัย เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะให้เข้าถึงคนทุกกลุ่มทุกวัย กระตุ้นจิตสำนึกและความตระหนักในเรื่องคุณภาพอากาศในอาคาร โดยจะทำโฮมเพจและสร้างสื่อการ์ตูนสำหรับเด็ก การพัฒนาวัสดุปลอดภัยชนิดใหม่ ซึ่งกลุ่มวิจัยจะเริ่มทำวิจัยโดยใช้วิทยาเขตบางขุนเทียนเป็นโจทย์วิจัย ซึ่งผู้บริหารเห็นว่างานของกลุ่มวิจัยนี้มีความสำคัญ สามารถทำให้เกิดผล โดยจะเป็นประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตมนุษย์ จึงสนับสนุนให้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างศักยภาพและความสามารถ สร้างความรู้และความน่าเชื่อถือเผยแพร่สู่สังคม
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.iaqe.kmutt.ac.th/


Copyright @2008 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center