กลุ่มวิทยาศาสตร์ว่าด้วยระบบของโลก (Earth Systems Science-ESS) มี รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร เป็นผู้ประสานงาน

ESS เป็นโครงการที่ได้รวบรวมบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจร่วมกันด้านระบบวิทยาศาสตร์โลก เพื่อใช้ความรู้ความสามารถช่วยเสริมสร้างความรู้และงานวิจัยแบบบูรณาการ แก้ไขและตอบสนองปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบน้ำ บรรยากาศ ดิน ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในระบบโลก เช่น ปัญหาโลกร้อน สภาพภูมิอากาศแปรปรวนและเปลี่ยนแปลง ความแห้งแล้ง น้ำแข็งละลาย น้ำท่วม ดินถล่ม การกัดเซาะของชายฝั่ง เป็นต้น

การทำงานของกลุ่มวิจัยเป็นแบบ Unit เชื่อมโยงด้วยกิจกรรม ผลักดันด้วยงานวิจัย การตีพิมพ์ การผลิตบัณฑิต กำหนดให้มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการใช้ความรู้อย่างบูรณาการโดยเน้น Area Based ซึ่งจะศึกษาวิจัยปัญหาด้านระบบวิทยาศาสตร์โลกในพื้นที่วิทยาเขตบางขุนเทียนและวิทยาเขตราชบุรี และเน้น Problem Based ซึ่งจะศึกษาวิจัยในเรื่องสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและการจัดการแหล่งน้ำ
แผนการดำเนินงานของกลุ่มวิจัยจะจัดทำโครงการวิจัย การประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมค่ายฤดูร้อน ESS-KMUTT รวบรวมผู้เชี่ยวชาญและฐานข้อมูลให้อยู่ที่เดียวกัน มีสถานีวิจัยและสังเกตการณ์นำความรู้สู่สังคมและอุตสาหกรรม สร้างหอคอยเพื่อตรวจวัดการแลกเปลี่ยนก๊าซที่จังหวัดราชบุรี การศึกษาปัญหาป่าชายเลนพื้นที่บางขุนเทียนและสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งด้วยระบบ MIKE 21 และพัฒนากลุ่มวิจัยเป็นศูนย์เฉพาะทางเพื่อศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ระบบโลกแห่ง มจธ.โดยเป็นแหล่งข้อมูลที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือจำนวนมาก และมีการสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับศูนย์ที่เกี่ยวข้องระดับโลก
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.ess.kmutt.ac.th


Copyright @2008 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center