ศูนย์วิจัยด้านกลศาสตร์และวัสดุ
  Water Resources Engineering Research Lab.
  Corrosion of Reinforced Concrete Structures and Steel Structures
  ศูนย์วิจัยทางด้านกลศาสตร์ธรณีและการปรับปรุงสภาพดิน
  ห้องปฎิบัติการวิจัยตรรกะศาสตร์และการรักษาความมั่นคงในคอมพิวเตอร์
  Air Pollution Control
  Biochemical Engineering
  Membrane Technology
  Biological Nutrient Removal
  Combustion & Engines Research Laboratory (CERL)
  Fluid Mechanics and Turbomachinery Research Laboratory (FUTURE)
  ศูนย์วิจัยการปรับอากาศและการทำความเย็น (R-CAR)
  Centre of Operation for Computer Aided Research Engineering (COCARE)
  L. Food Technology (FTE) (ร่วมกับ สรบ.)


ศูนย์วิจัยด้านกลศาสตร์และวัสดุ
Center for Mechanics and Materials (MECMAT)

หัวหน้ากลุ่ม  ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล

แนะนำกลุ่ม
ศูนย์วิจัยด้านกลศาตร์จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยและการศึกษาในด้านกลศาสตร์ของโครงสร้างและวัสดุ โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลศาตร์การคำนวณ พลศาสตร์ของโครงสร้าง โครงสร้างทางวิศวกรรม และพฤติกรรมของวัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
MecMat. is constituted to research and study on Structural Mechanics and Materials. Our various interests point out on computational mechanics, structural dynamics, structural engineering, and structural materials

สถานที่ติดต่อ
ศูนย์วิจัยด้านกลศาสตร์และวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 5 ห้อง 310.
Center for Mechanics and Materials (MECMAT).
Department of Civil Engineering, CB5

เว็บไซต์ของกลุ่ม
www.kmutt.ac.th/mecmat


Water Resources Engineering Research Lab.

หัวหน้ากลุ่ม  Dr. Chaiyuth Chinnarasri

แนะนำกลุ่ม
The Water Resources Engineering Research Lab. (WAREE) is a center of excellence providing support to fundamental research and development with physical and numerical modeling and analysis services in hydraulics and coastal engineering. It was founded within the Department of Civil Engineering in 2000. Its mission is to enhance the national and international performance of the Faculty of Engineering of the King Mongkut’s University of Technology Thonburi in multidisciplinary research, training, and consultancy with a clear focus on hydraulics, water resources, and coastal zones. The research projects have been financial supported by the governmental sectors such as The Thailand Research Fund, The National Research Council of Thailand, Energy Policy and Planning Office, and Marine Department, and etc.

สถานที่ติดต่อ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา อาคารเรียนรวม 5
Department of Civil Engineering, CB5

เว็บไซต์ของกลุ่ม
-


Corrosion of Reinforced Concrete Structures and Steel Structures
การกัดกร่อนของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก

หัวหน้ากลุ่ม  ผศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์


แนะนำกลุ่ม  ศึกษาถึงพฤติกรรมการกัดกร่อน วิธีป้องกัน การบำรุงรักษา รวมถึงข้อพิจารณาต่างๆ ในการออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการกัดกร่อน ของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างเหล็ก

สถานที่ติดต่อ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา อาคารเรียนรวม 5
Department of Civil Engineering, CB5

เว็บไซต์ของกลุ่ม
-


ศูนย์วิจัยทางด้านกลศาสตร์ธรณีและการปรับปรุงสภาพดิน

หัวหน้ากลุ่ม  


แนะนำกลุ่ม  

สถานที่ติดต่อ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา อาคารเรียนรวม 5
Department of Civil Engineering, CB5

เว็บไซต์ของกลุ่ม
-


ห้องปฎิบัติการวิจัยตรรกะศาสตร์และการรักษาความมั่นคงในคอมพิวเตอร์
Logic and Security Laboratory

หัวหน้ากลุ่ม  รศ.ดร. ยงยุทธ เพิ่มพูนธนลาภ


แนะนำกลุ่ม
- วิธีการแบบฟอร์มอลสำหรับโพรโตคอลที่ใช้การเข้ารหัสข้อมูลและการรักษาความมั่นคงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Formal methods for Cryptographic Protocols and Network Security
- โพรโตคอลที่ใช้การเข้ารหัสข้อมูล
Cryptographic Protocols
- การรักษาความมั่นคงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Network security
- การเขียนโปรแกรมแบบตรรกศาสตร์ และตรรกศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
Logic Programming and Logics in Computer Science
  

สถานที่ติดต่อ
ห้อง 1102 ชั้น 11 อาคารวิศววัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. โทรศัพท์ 02-4709087, โทรสาร 02-8725050, อีเมล์ yongyuth.per@kmutt.ac.th
Department of Civil Engineering, CB5

room 1102, floor 11, VisawaWattana Building, Department of Computer Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, tel. 02-4709087, fax. 02-8725050, email yongyuth.per@kmutt.ac.th
เว็บไซต์ของกลุ่ม
http://www.cpe.kmutt.ac.th/lab/logic/


Air Pollution Control

หัวหน้ากลุ่ม  ผศ.ดร.วิทยา เทพไพฑูรย์


แนะนำกลุ่ม  เป็นการวิจัยประยุกต์ พัฒนากระบวนการที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรม รวมทั้งการหาข้อมูล สำหรับการออกแบบอุปกรณ์ในระดับอุตสาหกรรม

สถานที่ติดต่อ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี อาคารเรียนรวม 1

เว็บไซต์ของกลุ่ม
-


Biochemical Engineering

หัวหน้ากลุ่ม  รศ.ดร.วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา


แนะนำกลุ่ม  Bioreactor Design, Bioremediation of Contaminated Soil and Water Bioseparation, Waste Treatment, Biopolymer Surfactant-based separation

สถานที่ติดต่อ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี อาคารเรียนรวม 1

เว็บไซต์ของกลุ่ม
-


Membrane Technology

หัวหน้ากลุ่ม  ดร.อนวัช สังข์เพ็ชร


แนะนำกลุ่ม  Our group explores a wide variety of challenging research in collaboration with leading international researchers. Current research activities exist in almost all established areas of this technology including microfiltration, ultrafiltration, reverse osmosis, nanofiltration, pervaporation, and gas separations. Of particular interest to our research group is also the innovative synthesis and evaluation of novel membranes.

สถานที่ติดต่อ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี อาคารเรียนรวม 1

เว็บไซต์ของกลุ่ม
-


Biological Nutrient Removal

หัวหน้ากลุ่ม  รศ.ดร.เฉลิมราช วันทวิน


แนะนำกลุ่ม  เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการกำจัดไนโตรเจน และฟอสฟอรัสโดยทางชีวภาพ

สถานที่ติดต่อ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์ของกลุ่ม
-


Combustion and Engines Research Laboratory (CERL)
ห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องยนต์และการเผาไหม้

หัวหน้ากลุ่ม  รศ.ดร. สมชาย จันทร์ชาวนา


แนะนำกลุ่ม
วิสัยทัศน์: มุ่งสู่ ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัยทางด้านวิทยาการการเผาไหม้
เป้าหมาย: การเข้าใจคุณลักษณะการเผาไหม้ซึ่งนำไปสู่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงความร้อนและการเผาไหม้และการลดมลพิษและก๊าซเรือนกระจก
ข้อมูลเบื้องต้น: ห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องยนต์และการเผาไหม้เน้นการออกแบบ วิเคราะห์ และพัฒนาอุปกรณ์ที่มีการเผาไหม้ภายนอก ได้แก่ เตาอบ เตาหุงต้ม เตาเผา รวมทั้งอุปกรณ์ที่มีเผาไหม้ภายใน ได้แก่ เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด เครื่องยนต์แนวคิดใหม่ สำหรับเชื้อเพลิงหลักและทางเลือก การวิจัยจะเน้นการทดลองและการทำแบบจำลองคณิตศาสตร์รวมทั้งการวิจัยเชิงนโยบาย

สถานที่ติดต่อ
ชั้น 5 อาคารวิศวะวัฒนะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เว็บไซต์ของกลุ่ม
http://cerl.kmutt.ac.th


Fluid Mechanics and Turbomachinery Research Laboratory (FUTURE)
ห้องปฏิบัติการวิจัยกลศาสตร์ของไหลและเครื่องจักรกลเทอร์โบ

หัวหน้ากลุ่ม  ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ


แนะนำกลุ่ม
นักวิจัยในห้องปฎิบัติการวิจัยมุ่งเน้นการนำศาสตร์ทาง การถ่ายเทความร้อนและมวล กลศาสตร์ของไหล และเธอร์โมไดนามิกส์ มาประยุกต์ในการพัฒนาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนให้มีสมรรถนะสูงขึ้น โดยเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น ความรู้ใหม่ต่างๆที่ได้จากงานวิจัยพื้นฐานเหล่านี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบอุปกรณ์ให้มีสมรรถนะสูงขึ้นได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโดยตรง
คณะวิจัย ได้ศึกษาวิธีพัฒนา คอนเดนเซอร์ และ อีวาโปเรเตอร์ ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่อยู่ในวงจรการปรับอากาศและการทำความเย็น ให้สามารถแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่าง สารทำความเย็นกับอากาศได้ดียิ่งขึ้น การศึกษาทำทั้งจากการทดลองและจากการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่างของงานวิจัยได้แก่ การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบใหม่ๆซึ่งอาจเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต การศึกษาถึงผลของ รูปร่างและวัสดุที่ใช้ทำ extended surface ต่อสมรรถนะทางการถ่ายเทความร้อน และการลดลงของความดันของอากาศขณะไหลผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ทั้งที่ภาวะที่ผิวท่อด้านนอกของคอนเดนเซอร์มีสภาพแห้ง และที่ภาวะที่ผิวท่อเปียกจากการควบแน่น
คณะวิจัยยังได้ศึกษาในส่วนอุปกรณ์ขยายตัวซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งในวงจรการปรับอากาศและทำความเย็น อาทิ การนำอีเจ็กเตอร์ และ การนำท่อคาปิลลารีทั้งแบบแอเดียแบติก และ แบบ นอนแอเดียแบติก มาใช้เป็นอุปกรณ์ขยายตัว โดยได้พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อจำลองการไหลของสารทำความเย็นในท่อคาปิลลารี ซึ่งมีการการไหลสองสถานะเป็นกลไกสำคัญ แบบจำลองดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการออกแบบหาขนาดท่อคาปิลลารีที่เหมาะสมที่ใช้กับสารทำความเย็นประเภทต่างๆ ที่ทำงานที่ภาวะต่างๆตามแต่กำหนด และเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานในภาคสนาม คณะวิจัยได้พัฒนา แผนภูมิ เพื่อใช้เลือกขนาดท่อคาปิลลารี ที่เหมาะสมกับสารทำความเย็นและภาวะการใช้งานจริง
คณะวิจัยได้ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะในการไหลของสารทำความเย็นทางเลือกใหม่ทั้งจากการทดลองและจากการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ทั้งในด้านการถ่ายเทความร้อนและด้านกลศาสตร์ของไหล ในขณะที่สารทำความเย็นระเหย และควบแน่นภายในท่อเรียบและท่อ enhanced tube ผลลัพธ์จากการศึกษาทางด้านการถ่ายเทความร้อนจะอยู่ในรูปของสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน สำหรับในเชิงกลศาสตร์ของไหลจะเสนอผลในรูปของ รูปแบบการไหลสองสถานะซึ่งเป็นไปได้หลากหลายรูปแบบการไหล แฟกเตอร์ความเสียดทาน และ ความดันลด สหสัมพันธ์ที่พัฒนาได้ สามารถนำไปใช้ในการออกแบบอีวาโปเรเตอร์ และ คอนเดนเซอร์ ได้โดยตรง นอกจากนั้นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมาสามารถนำไปเป็นแนวทางและใช้ดัดแปลงเพื่อการออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่มีลักษณะแตกต่างออกไปได้
คณะนักวิจัยยังได้ศึกษาการเดือดของสารทำความเย็นประเภทต่างๆขณะไม่มีการไหลโดยมุ่งพัฒนา boiling curve ข้อมูลดังกล่าวจะทำให้เข้าใจถึงกลไกการเดือดของสารทำความเย็นชนิดต่างๆ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่จะนำสารทำความเย็นนั้นๆไปใช้ นอกจากสารทำความเย็นปกติแล้ว คณะวิจัย ได้พยายามศึกษา คุณสมบัติของสารทำความเย็นทางเลือกใหม่ที่น่าจะมีศักยภาพ อาทิ ไฮโดรคาร์บอน หรือ ของไหลนาโน ซึ่งคาดหมายว่าจะเป็นของไหลชนิดใหม่ที่มีศักยภาพในการเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

สถานที่ติดต่อ
ห้องปฏิบัติการวิจัยกลศาสตร์ของไหล, วิศวกรรมอุณหภาพ และ การไหลหลายเฟสภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โทร. 0-2 470 9115, โทรสาร 02 470 9111, E-mail address: somchai.won@kmutt.ac.th

เว็บไซต์ของกลุ่ม
-


ศูนย์วิจัยการปรับอากาศและการทำความเย็น (R-CAR)

หัวหน้ากลุ่ม  


แนะนำกลุ่ม  

สถานที่ติดต่อ
ชั้น 5 อาคารวิศวะวัฒนะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เว็บไซต์ของกลุ่ม
-


Centre of Operation for Computer Aided Research Engineering (COCARE)

หัวหน้ากลุ่ม  


แนะนำกลุ่ม  

สถานที่ติดต่อ
ชั้น 5 อาคารวิศวะวัฒนะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เว็บไซต์ของกลุ่ม
-


Food Technology and Food Engineering
ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเทคโนโลยีอาหารและวิศวกรรมอาหาร

หัวหน้ากลุ่ม  ดร.อัมพวัน ตั๊นสกุล


แนะนำกลุ่ม  1.  มุ่งเน้น Thermal Processing Technology
  2.  มุ่งเน้น Engineering Properties of Food

สถานที่ติดต่อ
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

เว็บไซต์ของกลุ่ม
-


Copyright @2011 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center