กลุ่มวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวภาพ
(Bioscience and Bioengineering- BSBE)

 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวภาพ (Bioscience and Bioengineering- BSBE) โดยมี ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร เป็นผู้ประสานงาน

Biological Engineering เป็นหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพระดับ M.Sc., M.Eng, และ Ph.D. ซึ่งแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นที่เน้นแต่ Biomedical Engineering โดยได้เริ่มเปิดหลักสูตรเมื่อปี 2550 มีเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งของบุคลากร ร่วมมือกับแหล่งทุนวิจัยและองค์กรต่างประเทศ จัดสรรทรัพยากร (บุคลากรและงบประมาณ) สร้างความเข้าใจในการทำงานของระบบชีววิทยา สร้างหน่วยงานเฉพาะทางและหน่วยงานปฏิบัติการ สร้างผลิตภัณฑ์หรือแบบจำลองควบคุมการทำงาน วิเคราะห์ ทดสอบโดยใช้ศาสตร์บูรณาการและโจทย์วิจัยสาขา Biological Engineering จำนวน 4 ด้าน ได้แก่

1. Bioimaging
2. Biomechanics และ Biomaterials
3. System Biology & Bioinformatics
4. Biosensors & Nanobioengineering

ทั้ง 4 ด้านนี้จะเปิดเป็นวิชาเลือกให้กับคณะต่างๆ ได้ เช่น Biomechanics เป็นวิชาเลือกของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล Biosensors & Nanobioengineering เป็นวิชาเลือกของภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด เป็นต้น

สำนักงานของกลุ่มวิจัยและห้องเรียนอยู่ที่ชั้น 6 อาคารเรียนรวม 4 ปัจจุบัน มีนักศึกษาของหลักสูตร 5 คน ในอนาคตจะพัฒนากลุ่มวิจัยเป็น Biofunctional Mimic Center - BMiC เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านหลักสูตร การวิจัยและพัฒนา และการให้บริการวิชาการด้านวิศวกรรมชีวภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.bioeng.kmutt.ac.th/index.html


Copyright @2008 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center