การผลิตเอนไซม์ไลเปสจากกากรำข้าวเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม (ระยะที่ 1-2)
Production of Lipase from Defatted Rice bran for Industrial Application (Phase 1-2)


รศ.นฤมล จียโชค  (หัวหน้าโครงการ)
Narumon Jeyashoke. (Assoc. Prof.)
รศ.ดร.คณิต กฤษณังกูร
Kanit Krisnangkura. (Assoc. Prof.)
ห้องปฏิบัติการลิปิด คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ทุนหมวดเงินอุดหนุน ประจำปี 2546 งบประมาณ บาท
ทุนหมวดเงินอุดหนุน ประจำปี 2547 งบประมาณ 504,320 บาท


ความสำคัญและที่มาของการวิจัย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการกสิกรรมเป็นหลัก และมีการทำนาเป็นอาชีพที่สำคัญ ในปีหนึ่งๆ สามารถผลิตข้าวเปลือกได้ประมาณปีละ 20-22 ล้านตัน สีเป็นข้าวสารประมาณ 16 ล้านตัน และจำได้รำข้าวเป็นผลผลิตพลอยได้ประมาณ 1.12 ล้านตัน ซึ่งรำข้าวนี้นอกจากใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับทำน้ำมันรำข้าว หรือใช้เป็นอาหารสัตว์แล้วยังเป็นแหล่งของเอนไซม์ไลเปสที่สำคัญด้วย โดยเอนไซม์ไลเปสนี้เป็นเอนไซม์ที่สามารถเร่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเอซิลกลีเซอรอล (acylylycerol) และสามารถเร่งปฏิกิริยาสังเคราะห์เอซิลกลีเซอรอลซึ่งเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับได้ด้วยปฏิกิริยาการสังเคราะห์ ได้แก่ ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน (esterification) ของกรดและแอลกอฮอล์ ปฏิกิริยาอินเตอร์เอสเทอรฟิเคชัน (interesterification) และทรานซ์เอสเทอริฟิเคชัน (transecterification) นอกจากนี้ไลเปสยังสามารถทำงานในตัวทำละลายอินทรีย์ได้ ในปัจจุบันจึงมีการใช้ไลเปสในกระบวนการการทางอุตสาหกรรมมาก
จากงานวิจัยต่างๆ เห็นได้ว่าเอนไซม์ไลเปสมีคุณสมบัติต่างกันในบางงานวิจัย ซึ่งอาจเนื่องมาจากแหล่งของไลเปสจากรำข้าวพันธุ์ต่างกัน ในงานวิจัยนี้จึงศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างเอนไซม์จากรำข้าวในประเทศไทยสายพันธุ์ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไลเปซไปใช้งาน และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่กากรำข้าวซึ่งเป็นของเหลือใช้จากโรงงานผลิตน้ำมันรำข้าว

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อศึกษาวิธีการสกัดเอนไซม์ที่ให้ปริมาณเอนไซม์สูงสุด
  2. เพื่อศึกษาปริมาณและความจำเพาะของเอนไซม์ไลเปส ในรำข้าวสายพันธุ์ต่างๆที่เป็นสายพันธุ์ส่งเสริม
  3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติอื่นๆ ของเอนไซม์ไลเปสเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

  1. ทำให้ทราบปริมาณและคุณสมบัติของเอนไซม์ไลเปสในรำข้าวแต่ละสายพันธุ์ เพื่อจะได้นำไปใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์
  2. สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับกากรำข้าว
  3. สามารถผลิตเอนไซม์ราคาถูกเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

return topic

Revised: 22 July 2003/13:43:10
© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.