โครงการกระตุ้นงานวิจัย มจธ. ในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

 บันทึกข้อความ "ขอเชิญลงทะเบียนหน่วยวิจัยและยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนภายใต้โครงการกระตุ้นงานวิจัย มจธ. ในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย"
 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง โครงการกระตุ้นงานวิจัย มจธ. ในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
 แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานของหน่วยวิจัย เพื่อการลงทะเบียนในระบบวิจัยของ มจธ. (แบบ กว.1)
 แบบขอรับการสนับสนุนทุนภายใต้โครงการกระตุ้นงานวิจัย มจธ. (แบบ กว.2)
 เอกสารที่ขอให้แนบเพิ่มเติมในการขอสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ และ/หรือ ครุภัณฑ์วิจัย ภายใต้โครงการกระตุ้นงานวิจัย มจธ. ในโอกาสครบรอบ 55 ปี
 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน
 เป้าหมายในการผลิตผลงานจากทุนพัฒนาห้องปฏิบัติการและจัดหาครุภัณฑ์
 แบบรายงานผลการดำเนินการภายใต้โครงการกระตุ้นงานวิจัย มจธ. ในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย


Copyright @2005 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center