สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน 19 โครงการ
 1. ผลของการจัดการดินต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณประชากรของเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas solanacearum ในดินและการเกิดโรคเหี่ยวของขิง
 2. การใช้CaCl2และสภาพบรรยากาศดัดแปลงต่อสภาพของขนและเปลือกเงาะเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลเงาะ
 3. การใช้ sodium bicarbonate, acetaldehyde และ acetic acid ในการควบคุมเชื้อรา Botryodiplodia theobromae สาเหตุโรคผลเน่าของเงาะ
 4. ผลของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้และการควบคุมสภาพบรรยากาศต่อการยืดอายุการเก็บรักษามะนาว
 5. ผลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีต่อการเก็บรักษาผลเงาะที่อุณหภูมิต่ำ
 6. การบำบัดสีน้ำกากส่าโรงงานสุราโดยใช้แบคทีเรีย
 7. การศึกษาเบื้องต้นผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการจัดการกากกัมมันตรังสีในประเทศไทย
 8. การปล่อยออกของก๊าซมีเทนจากแหล่งฝังกลบมูลฝอย
 9. การศึกษาคุณสมบัติน้ำทิ้งในโรงงานชุบโลหะ
10. การพัฒนาระบบส่งถ่ายยีนใน Mucor rouxii ATCC 24905
11. การใช้สาหร่าย Chlorella vulgaris ในการดักจับแร่ทองที่ผ่านกระบวนการไบโอลิชชิ่ง (ระยะที่ : 1)
12. การดูดซับโปรตีนบนเยื่อแผ่นเซรามิคชนิด Zirconia
13. การปรับปรุงสายพันธุ์เชื้อรา Aspergillus niger เพื่อใช้ในการผลิตกรดมะนาวจากแป้งและกากน้ำตาล
14. การผลิตสีผสมอาหารจากจุลินทรีย์ในน้ำหมักผักกาดดอง
15. การศึกษาคุณภาพของน้ำมะนาวในสภาวะของการเก็บและการแปรรูปเพื่อหาแนวทางในการผลิตน้ำมะนาวเชิงพาณิชย์
16. การศึกษาการผลิต Polysaccharide จากสาหร่ายเกลียวทอง
17. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การไหลในทางน้ำเปิด
18. การใช้ความเข้มข้นของ Inorganic phosphate(Pi)ควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนส่วนเปลือกหุ้มไวรัสไข้เลือดออก จากเซลล์เจ้าบ้านที่เป็นยีสต์ S. cerevisiae เป็นเซลล์เจ้าบ้าน
19. การโคลนและการศึกษาคุณสมบัติของยีนควบคุมการสร้าง Core Membrane Linker Phycobiliprotein ของ Spirulina PlatensisC1


return research42 topic

Revised: 23 February 2000
© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.