รศ.ดร.บัณฑิต  ฟุ้งธรรมสาร
รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร
Bundit Fungtammasan (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ / รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2470-8309-10 ต่อ 4101 โทรสาร 0-2427-9623
E-mail Address : bundit_f@jgsee.kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2525 ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering - University of New South Wales ออสเตรเลีย
2520 ปริญญาตรี B.E.
(เกียรตินิยม)
Mechanical Engineering - University of New South Wales ออสเตรเลีย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
    - Combustion of a liquid waste containing high proportion of oxygen and nitrogen.
    - The effect of fuel-oxidant mixing on combustion efficiency and pollutant formation, especially NOx, will be investigated experimentally
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การจัดทำสถานภาพและภาพฉายอนาคตของเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม [BIOTEC 46] - หัวหน้าโครงการ
แผนที่นำทางการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อมหานครที่ยั่งยืน: พลังงานและสิ่งแวดล้อม [วช.47-48] - หัวหน้าโครงการ
การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการใช้พลังงานหมุนเวียนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในประเทศไทย (ฝ่าย 4) [สกว.48-51] - หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงานโครงการสำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยเชิงนโยบายพลังงาน [สกว.48] - หัวหน้าโครงการ
สถานภาพปัจจุบันและข้อเสนอสู่อนาคตด้านเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีเชื้อเพลิงในประเทศไทย [MTEC 48] - หัวหน้าโครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพลังงานทดแทนในกลุ่มประเทศสมาชิก FEALAC [ก.ต่างประเทศ 49] - หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
โครงการวิจัยเชิงนโยบายด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ [NRU 54] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Wannapeera, J., Fungtammasan, B., and Worasuwannarak, N., 2011, "Effects of Temperature and Holding Time during Torrefaction on the Pyrolysis Behaviors of Woody Biomass", Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, Vol. 92, No. 1, September, pp. 99-105.
Makmool, U., Jugjai, S., Tia, S., Laoonual, Y., Vallikul, P., and Fungtammasan, B., 2011, "Laser-Based Investigations of Flow Fields and OH Distributions in Impinging Flames of Domestic Cooker-top Burners", Fuel, Vol. 90, No. 3, March, pp. 1024-1035.
Yongyingsakthavorn, P., Dumouchel, C., Vallikul, P., and Fungtammasan, B., 2010, "Deconvolution with Maximum Entropy Solution to Determine Local Extinction Coefficient and Local Volume Concentration Values from Laser Diffraction Data", Particle and Particle Systems Characterization, Vol. 26, No. 4, January, pp. 187-198.
Cheenkachorn, K. and Fungtammasan, B., 2010, "An Investigation of Diesel-ethanol-biodiesel Blends for Diesel Engine: Part 1. Emulsion Stability and Fuel Properties”, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, Vol. 32, No. 7, pp. 637-644.
Cheenkachorn, K. and Fungtammasan, B., 2010, “Development of Engine Oil Using Palm Oil as a Base Stock for Four-stroke Engines”, Energy, Vol. 35, No. 6, June, pp. 2552-2556.
Cheenkachorn, K. and Fungtammasan, B., 2010, "An Investigation of Diesel-ethanol-biodiesel Blends for Diesel Engine: Part 2-emission and Engine Performance of a Light-duty Truck", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, Vol. 32, No. 10, January, pp. 894-900.
Cheenkachorn, K. and Fungtammasan, B., 2009, "Biodiesel as an Additive for Diesohol", International Journal of Green Energy, Vol. 6, No. 1, January, pp. 57-72.
Jirasuwankul, N., Fungtammasan, B., Valikul, P., Kuntanapreeda, S., Jugjai, S., and Burkhardt, H., 2009, “Analysis and Characterization of Premixed CH4/Air Flame Based on Invariant Transform of 2D CH*-Chemiluminescence Measurements”, Combustion Science and Technology, Vol. 181, No. 2, February, pp. 191-210.
Pipatmanomai, S., Fungtammasan, B., and Bhattacharya, S., 2009, “Characteristics and Composition of Lignites and Boiler Ashes and Their Relation to Slagging: The Case of Mae Moh PCC Boilers”, FUEL, Vol. 88, No. 1, January, pp. 116-123.
Yongyingsakthavorn, P., Vallikul, P., Fungtammasan, B., and Dumouchel, C., 2007, “Application of the Maximum Entropy Technique in Tomographic Reconstruction From Laser Diffraction Data to Determine Local Spray Drop Size Distribution”, Experiments in Fluids, Vol. 42, No. 3, March, pp. 471-481.
Makmool, U., Jugjai, S., Tia, S., Vallikul, P., and Fungtammasan, B., 2007, “Performance and Analysis by Particle Image Velocimetry (PIV) of Cooker-top Burners in Thailand”, Energy, Vol. 32, No. 10, October, pp. 1986-1995.
Punbusayakul, N., Charoensuk, J., and Fungtammasan, B., 2006, “Modified Sulfation Model for Simulation of Pulverized Coal Combustion", Energy Conversion and Management, Vol. 47, No. 3, February, pp. 253-272.
Jangsawang, W., Vallikul, P., Fungtammasan, B., and Kerdsuwan, S., 2005, “Effect of Secondary Air Supply Rate on the Combustion of Volatile Gas in a Controlled-air Incinerator”, International Journal of Energy Research, Vol. 29, No. 6, pp. 549-556.
Jangsawang, W., Fungtammasan, B., and Kerdsuwan, S., 2005, “Effects of Operating Parameters on the Combustion of Medical Waste in a Controlled-air Incinerator”, Energy Conversion and Management, Vol. 46, No. 20, December, pp. 3137-3149.
Suksankraisorn, K., Patumsawad, S., Vallikul, P., Fungtammasan, B., and Accary, A., 2004, "Co-combustion of Municipal Solid Waste and Thai Lignite in a Fluidized Bed", Energy Conversion and Management, Vol. 45, No. 6, April, pp. 947-962.
Suksankraisorn, K., Patumsawad, S., and Fungtammasan, B., 2003, "Combustion studies of High Moisture Content Waste in a Fluidized Bed", Waste Management, Vol. 23, No. 5, pp. 433-439.
วารสารระดับประเทศ
S. Tanchatchawal, P. Vallikul, and B. Fungtammasan, 2003, "Numerial Simulation of Turbulent Swirling Flows : the Case of an Axially – Rotating – Pipe Swirl Generator", The J. of KMITNB, Vol. 12, No. 3, pp. 30-39. (in Thai)
Kerdsuwan, S., Fungtammasan, B. and Goudeau, J.C., 1994, “A Study of Urban Wastes Incineration in a Rotary Kiln: Effect of Rotational Speed, Fill Fraction and Moisture Content of Temperature, Heat Transfer and Nox Emissions”, J. of KMITNB, Vol. 4, No. 2. (in Thai).
Fungtammasan, B. & Vallikul, P., 1988, “Furnace Analysis Applied to Aluminium Melting Furnaces: A Case Study”, J. of KMITNB, Vol. 1, No. 2, pp. 39-49.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Tantivoranukul, K., Vallikul, P., Fungtammasan, B., Yongyingsakthavornd, P., and Dumouchel, C., 2009, "Application of D2-law to Determine Time Evolution Drop-size Distribution Function of Bio-diesel drops and Their Burn-out Time", The 3rd International Conference on “Sustainable Energy and Environment (SEE 2009)”, May 19-22, BITEC, Bangkok, Thailand, p. 214.
Fungtammasan, B., 2008, "Recent Policies and Challenges in Sustainable Energy Development in Thailand", Renewable Energy Asia 2008, An International Conference & 4th SEE Forum Meeting, December 11-13, IIT Delhi, Delhi, India, pp. 12-25.
Jirasuwankul, N., Fungtammasan, B., Valikul, P., Kuntanapreeda, S., and Burkhardt, H., 2008, "Chracterization and Control of Non-Premixed CH4/Air Swirl Flame by CH*-Chemiluminescence Measurements and Flame Image Analysis", The 13th International Symposium on Flow Visualization (ISFV13) / The 12th French Congress on Visualization in Fluid Mechanics (FLUVISU12), July 1-4, Nice, France.
Coovatanachai, N. and Fungtammasan, B., 2007, “Policy Challenges in Bioenergy Development and Deployment in Thailand”, The 15th European Biomass Conference and Exhibition, May 7-11, International Congress Center, Berlin, Germany.
Siemers, W. and Fungtammasan, B., 2007, “Sustainable Biomass Energy in Thailand”, The 15th European Biomass Conference and Exhibition, May 7-11, International Congress Center, Berlin, Germany.
Yongyingsakthavorn, P., Hespel, C., Godard, G., Dumouchel, C., Vallikul, P., and Fungtammasan, B., 2006, “Experimental Validation of the Maximum Entropy Technique in Tomographic Reconstruction to Determine Local Spray Drop Size Distribution", The 10th International Congress on Liquid Atomization and Spray Systems (ICLASS 2006), August 27 - September 1, Kyoto Citizen's Amenity Plaza(Kyoto Terrse), Kyoto, Japan.
Pipatmanomai, S., Worasuwannarak, N., Fungtammasan, B., Bhattacharya, S., Bhakdisongkram, S., Paitoon, S., and Kitchotkul, A., 2006, “Study of Factors Influencing Slag Formation Potential of Lignite under Pulverised Fuel Combustion Conditions: Elemental Partitioning in Lignite Ashes and Slags", The 2nd Joint International Conference on “Sustainable Energy and Environment (SEE 2006)”, November 21-23, Swiss?tel Nai Lert Park, Bangkok, Thailand, pp. 855-860.
Schmitt, M., Gvozdenac, D., Menke, C., Fungtammasan, B., Vallikul, P., and Limmeechokchai, B., 2006, “Application of CHP Systems in Industries and Large Commercial Buildings in Thailand", The 2nd Joint International Conference on “Sustainable Energy and Environment (SEE 2006)”, November 21-23, Swiss?tel Nai Lert Park, Bangkok, Thailand, pp. 703-708.
Makmool, U., Jugjai, S., Tia, S., Valikul, P., and Fungtammasan, B., 2006, “PIV Applications to Thermal Performance of LPG Cooking Burners", The 2nd Joint International Conference on “Sustainable Energy and Environment (SEE 2006)”, November 21-23, Swiss?tel Nai Lert Park, Bangkok, Thailand, pp. 682-688.
Fungtammasan, B., Menke, C., and Coovattanachai, N., 2006, “Policy Research for the Promotion of R&D in Renewable Energy and Energy Efficiency in Thailand”, World Renewable Energy Congress-IX and Exhibition (WREC 2006), August 19-25, Florence Congress Centre, Florence, Italy.
Jirasuwankul, N., Fungtammasan, B., Vallikul, P., Kuntanapreeda, S., and Burkhardt, H., 2006, “An Approximation of Scalar Time-Series Data from Temporal 2D Images of CH*-chemiluminescence Measurements of Premixed CH4/Air Flames", The 2nd Joint International Conference on “Sustainable Energy and Environment (SEE 2006)”, November 21-23, Swiss?tel Nai Lert Park, Bangkok, Thailand, pp. 959-963.
Yongyingsakthavorn, P., Vallikul, P., Fungtammasan, B., and Dumouchel, C., 2005, “Maximum Entropy Reconstruction and Experimental Validation of Local Drop Size Distributions of Palm Oil Based Biodiesel Sprays”, The 20th Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, ICLASS - Europe 2005, September 5-7, Orleans, France, pp. 85-90.
Fungtammasan, B., Nitinai, P., and Charoensuk, J., 2004, “A Modified Sulfation Model for Incorporation into a CFD Code for the Simulation of Multi-phase Reacting Flows”, The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE)", December 1-3, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Hua Hin, Thailand, pp. 635-641.
Jirasuwankul, N., Fungtammasan, B., Vallikul, P., Kuntanapreeda, S., Lacour, C., Boukhalfa, A., Honore, D., and Burkhardt, H., 2004, “Statistical Description of Local Emission Coefficients of CH4-Air Flames from their CH-Chemiluminescence Measurements”, The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE)", December 1-3, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Hua Hin, Thailand, pp. 628-631.
Yongyingsakthavorn, P., Vallikul, P., Fungtammasan, B., Dumouchel, C. and Joulain, P., 2004, “An Investigation on Line-of-Sight and Local Drop Size Distributions of Palm Oil Based Biodiesel Sprays Using Laser Diffraction Data” The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE)", December 1-3, 2004, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Hua Hin, Thailand: pp. 325-330.
Suksankraison, K., Sripinproh, K., Vallikul, P., and Fungtammasan, B., 2003, "Dynamic System Identification of Gaseous Emissions during Co-combustion of Lignite and Municipal Solid Waste in a Fluidized Bed", PSU-NV International Conference on Energy and the Environment, December 11-12, Hat Yai, Thailand.
Suksankraisorn, K., Patumsawad, S., Vallikul, P., Fungtammasan, B., and Accary, A., 2003, "Co-combustion of Lignite and Municipal Solid Waste in a Fluidized Bed : Influence of Air Staging", The 2nd Regional Conference on Energy Technology Towards a Clean Environment (RCETCE), February 12-14, Phuket, Thailand.
Suksankraisorn, K., Vallikul, P., Fungtammasan, B., Accary, A., and Gadio, R., 2003, "Effect of Air Staging Schemes on Fluidized Bed Combustion of Lignite: the Mean Temperature and their Spectrum Analyses", The 2nd Regional Conference on Energy Technology Towards a Clean Environment (RCETCE), February 12-14, Phuket, Thailand.
Suksankraisorn, S., Patumsawad, S., Vallikul, P., Fungtammasan, B., and Accary, A., 2011, “Co-combustion of Lignite and Municipal Solid Waste in a Fluidized Bed: Emission of Nitrogenous Species”, The 27th International technical Conference on Coal Utilization and Fuel Systems”, March 4-7, Clearwater, Florida, USA.
Pansang, S., Vallikul, P., Kerdsuwan, S., and Fungtammasan, B., 2000, “Characteristics of Flame-Front Propagation through a Solid-Waste and Lignite Mixture in a Fixed Bed Reactor”, The 1st Regional Conference on Energy Towards a Clean Environment, December 1-2, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
Fungtammasan, B., Chaiyatas, K., and Kerdsuwan, S., 1998, “An Experimental Investigation of Waste Solvent Combustion in a Rotary Kiln”, The 4th Asian-Pacific International Symposium on Combustion and Energy Utilization, December 8-11, Bangkok, Thailand.
Fungtammasan, B., 1997, “Engineering Education in Thailand: A Perspective”, Regional Colloquium on Engineering and Technology Education for the 21st Century, Suranaree University of Technology, February 11-14, SUT, Nakhon Ratchasima, Thailand.
Fungtammasan, B., Jittreepit, P., Torero, J. and Joulain, P., 1995, “An Experimental Study of the Combustion Characteristics of Sawdust in a Cyclone Combustor”, European - ASEAN Conference on Combustion of Solids and Treatment of Products, February 16-17, Melia Hotel, Hua Hin, Thailand.
Fungtammasan, B., 1994, “Energy Utilization and Cost-saving Potentials in an Iron Foundry”, The 5th Asean Conference on Energy Technology, April 25-27, The Tara-Impala Hotel, Bangkok, Thailand.
Fungtammasan, B. and Jongchitpaisan, P., 1992, “Application of Energy – Saving Measures in a Steelmill”, The 3rd ASEAN Science & Technology Week (TASTW), September 17-24, The Mandarin, Singapore.
Fungtammasan, B. et al, 1990, “A Computer Program for Energy and Availability Analysis of Thermal Power Plants”, International Conference on Energy and Environment, November 27-30, Bangkok, Thailand.
Fungtammasan, B. and Limmeechokchai, B., 1987, “Computer Simulation of Building Thermal Performance”, The 4th ASEAN Energy Conference, November 5–7, Raffles City Convention Centre, Singapore.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
อุษา มากมูล, สุวิทย์ เตีย, ปูมยศ วัลลิกุล, บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร และสำเริง จักรใจ, 2549, “Performance and Diagnostic by PIV of LPG Cooking Burners in Thailand”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่, จ.นครราชสีมา.
Suksankraisorn, S., Patumsawad, s., Kerdsuwan,S., Fungtammasan, B. and Accary, A., 2002, “Effect of MSW Mass Fraction on Sulphur Emission during the Co-combustion of MSW with Thai Lignite in a Fluidized Bed”, The 1st National Environmental Conference, January 17-19, Chiangmai.
Suksankraisorn, S., Patumsawad, S., Vallikul, P., Fungtammasan, B. and Accary, A., 2002, “SO2 Emission and Control of Thai Lignite in a Fluidized Bed Combustor”, The 1st National Environmental Conference, January 17-19, Chiangmai.
Tanchachawal, T., Vallikul, P. and Fungtammasan, B., 2001, “Numerical Simulation of Turbulent Swirling Flows: the Case of an Axially-Rotating-Pipe Swirl Generator”, The 15th National Mechanical Engineering Network Conference, November 27-29, Bangkok.
Suksankraisorn, S., Patumsawad, s., Vallikul, P., Fungtammasan, B. and Accary, A. 2001, “Combustion Characteristics of Thai Lignite in a Fluidized Bed”, The 15th National Mechanical Engineering Network Conference, November 27-29, Bangkok.
Ketnuy, J., Vallikul, P. and Fungtammasan, B., 2000, “Numerical Pixel Decomposition Technique for Reconstructing Turbulent – Flame Property Profiles,” The 14th National Mech. Eng. Conf. November, Chiang Mai.
Meekunnasombat, P., Ketnuy J., Vallikul P., and Fungtammasan B., 1999, "Evaluation of An Algrithm for Discrete Tomographic Reconstruction of Turbulent Flame-property Profiles from Limited Data", The 13th National Mech. Eng. Conf., December, Pattaya, Cholburi.
Wirasaet, D., Vallikul, P., Fungtammasan, B., and Sukkaset, P., 1988, “On Resolving One-dimensional PDEs with Wavelet Collocation Technique”, The 12th National Mech. Eng. Conf., November 11-13, Chulalongkorn University, Bangkok.
Meekunnasombat, P., Fungtammasan, B., and Vallikul, P., 1998, “A New Approach for Reconstructing Probability Density Functions in Turbulent Flames from Tomographic Data”, The 12th National Mech. Eng. Conf., November 11-13, Chulalongkorn University, Bangkok.
Wirasaet, D., Vallikul, P., Fungtammasan, B. and Sukkaset, P., 1997, “Finite Difference Solutions to the Burgers Equation and Applications to Wavelet Analysis”, The 11th National Mech. Eng. Conf., December 11-12, Bangkok.
Meekunnasombat, P., Fungtammasan, B., and Vallikul, P., 1997, “Evaluation of and Algorithm for Tomographic Reconstruction of Flame-Property Profiles”, The 11th National Mech. Eng. Conf., November, Mahanakorn University, Bangkok.
Fungtammasan, B., Chinvorarat, S., Chouychai, T., and Hungsprueg, S., 1996, “Analysis of Valve-Closure Caused Pressure-Transients and their Structural Effects on a Pipe Junction”, The 10th National Mech. Eng. Conf., May, Nakorn Nayok.
Kerdsuwan, S. and Fungtammasan, B., 1995, “A Study of the Optimum Conditions for the Burning of Municipal Waste in a Rotary Kiln: Waste from Industrial Food Company”, The 9th National Mech. Eng. Conf., November, Chiang Mai.
Fungtammasan, B. and Nanamchok, S., 1995, “The Effect of Air-Staging on the Combustion of Sawdust in a Cyclone Combustor”, The 9th National Mech. Eng. Conf., November, Chiang Mai.
Fungtammasan, B. and Lertchintanakij, 1994, “An Experimental Investigation of the Thermal Characteristics of a Cylindrical Furnace Fired with Sawdust from a Cyclone Combustor”, The 8th National Mech. Eng. Conf. October, Bangkok.
Fungtammasan, B., 1987, “An Experimental Study on the Use of Physic-Nut Oil as a Fuel Substitute for Small Diesel Engine”, His Majesty’s 5th Cycle Commemorative Conf. On USAID Science Research Award Grantees, July, Nakorn Pathom.
รางวัลที่ได้รับ
รางวัล PTIT Award ประเภทที่ 2 PTIT Fellow ประจำปี 2554-2555 จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

return topic