รศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์
ศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์
Navadol Laosiripojana (Prof.)

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2470-8309-10 ต่อ 4146, 0-2872-9014 โทรสาร 0-2427-9634
E-mail Address : navadol_l@jgsee.kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา ชื่อสถาบัน ประเทศ
2546 ปริญญาเอก Ph.D. Chemical Engineering Imperial College London สหราชอาณาจักร
2544 ปริญญาโท M.Sc. Chemical Engineering Imperial College London สหราชอาณาจักร
2542 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Fuel Cell Technology
   - Reaction Engineering
   - Energy Technology
   - Applied Catalysis
   - Hydrogen Production Technology
   - Material Science
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การออกแบบระบบผลิตไฮโดรเจนซึ่งใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ในประเทศไทยเป็นสารตั้งต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง [สกว.47] 2549 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง (SOFC) โดยใช้เชื้อเพลิงเป็นเอทานอล [MTEC46] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
โครงการศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคในการผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัดเพื่อใช้ประโยชน์ในเซลล์เชื้อเพลิง [ปตท.46] 2549 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การออกแบบระบบผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัดเพื่อใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงขนาด 1 kW [ปตท.49] หัวหน้าโครงการ
การสร้างระบบผลิตไฮโดรเจนจากเอทานอลที่หาได้ในประเทศไทยเพื่อใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง [MTEC] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
E-Journal
Pavasupree, S., Laosiripojana, N., Chuangchote, S., and Sagawa, T., 2011, "Fabrication and utilization of titania nanofibers from natural leucoxene mineral in photovoltaic applications", Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 50, (1 PART 3), Article ID 01BJ16.
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Daengprasert, W., Boonnoun, P., Laosiripojana, N., Goto, M., and Shotipruk, A., 2011, "Application of sulfonated carbon-based catalyst for solvothermal conversion of cassava waste to hydroxymethylfurfural and furfural", Industrial and Engineering Chemistry Research, Vol. 50, No. 13, pp. 7903-7910. (July 6)
Laosiripojana, N., Sutthisripok, W., Charojrochkul, S., and Assabumrungrat, S., 2011, "Steam Reforming of LPG Over Ni and Rh Supported on Gd-CeO2 and Al2O3: Effect of Support and Feed Composition", Fuel, Vol. 90, No. 1, January, pp. 136-141.
Choedkiatsakul, I., Charojrochkul, S., Kiatkittipong, W., Wiyaratn, W., Soottitantawat, A., Arpornwichanop, A., Laosiripojana, N., and Assabumrungrat, S., 2011, "Performance Improvement of Bioethanol-Fuelled Solid Oxide Fuel Cell System By Using Evaporation", International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 36, No. 8, April, pp. 5067-5075.
Boributh, S., Assabumrungrat, S., Laosiripojana, N., and Jiraratananon, R., 2011, "Effect of Membrane Module Arrangement of Gas–liquid Membrane Contacting Process on CO2 Absorption Performance: A Modeling Study", Journal of Membrane Science, Vol. 372, No. 1-2, pp. 75-86. (April 15)
Dedsuksophon, W., Faungnawakij, K., Champreda, V., and Laosiripojana, N., 2011, "Hydrolysis/Dehydration/Aldol-Condensation/hydrogenation of Lignocellulosic Biomass and Biomass-Derived Carbohydrates in The Presence of Pd/WO3-ZrO2 in a Single Reactor", Bioresource Technology, Vol. 102, No. 2, January, pp. 2040-2046.
Kiatkittipong, W., Wongsakulphasatch, S., Tintan, N., Laosiripojana, N., Praserthdam, P., and Assabumrungrat, S., 2011, "Gasoline upgrading by self-etherification with ethanol on modified beta-zeolite", Fuel Processing Technology, Vol. 92, pp. 1999-2004.
Khaodee, W., Wongsakulphasatch, S., Kiatkittipong, W., Arpornwichanop, A., Laosiripojana, N., and Assabumrungrat, S., 2011, "Selection of appropriate primary fuel for hydrogen production for different fuel cell types: Comparison between decomposition and steam reforming", International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 36, No. 13, July, pp. 7696-7706.
Laosiripojana, N. and Assabumrungrat, S., 2011, "Conversion of Poisonous Methanethiol to Hydrogen-Rich Gas by Chemisorption/Reforming Over Nano-Scale CeO2: The Use of CeO2 as Catalyst Coating Material”, Applied Catalysis B: Environmental, Vol. 102, No. 1-2, pp. 267-275. (February1)
Laobuthee, A., Veranitisagul, C., Koonsaeng, N., Bhavakul, V., and Laosiripojana, N., 2010, “Catalytic Activity of Ultrafine CexGdySmzO2 Synthesized by Metal Organic Complex Method toward Steam Reforming of Methane”, Catalysis Communication, Vol. 12, No. 1, pp. 25-29.
Laosiripojana, N., Charojrochkul, S., Lohsoontorn, P., and Assabumrungrat, S., 2010, “Role and Advantages of H2S on the Catalytic Steam Reforming over Nano-scale CeO2-based Catalysts”, Journal of Catalysis, Vol. 276, No. 1, pp. 6-15.
Laosiripojana, N., Kiatkittipong, W., Charojrochkul, S., and Assabumrungrat, S., 2010, “Effects of Support and Co-fed Elements on Steam Reforming of Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) over Rh-based Catalysts”, Applied Catalysis A: General, Vol. 383, No. 1-2, pp. 50-57.
Laosiripojana, N., Kiatkittipong, W., Sutthisripok, W., and Assabumrungrat, S., 2010, “Synthesis of Methyl Esters from Relevant Palm Products in Near-critical Methanol with Modified-zirconia Catalysts”, Bioresource Technology, Vol. 101, No. 21, pp. 8416-8423.
Laosiripojana, N., Sutthisripok, W., Kim-Lohsoontorn, P., and Assabumrungrat, S., 2010, “Reactivity of Ce-ZrO2 (doped with La-, Gd-, Nb-, and Sm-) toward Partial Oxidation of Liquefied Petroleum Gas: Its Application for Sequential Partial Oxidation/steam Reforming”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 35, No. 13, pp. 6747-6756.
Raita, M., Champreda, V., and Laosiripojana, N., 2010, “Biocatalytic Ethanolysis of Palm Oil for Biodiesel Production Using Microcrystalline Lipase in Tert-butanol System”, Process Biochemistry, Vol. 45, No. 6, pp. 829-834.
Kiatkittipong, W., Suwanmanee, S., Laosiripojana, N., Praserthdam, P., and Assabumrungrat, S., 2010, “Cleaner Gasoline Production by Using Glycerol as Fuel Extender”, Fuel Processing Technology, Vol. 91, No. 5, pp. 456-460.
Chareonlimkun, A., Champreda, V., Shotipruk, A., and Laosiripojana, N., 2010, “Catalytic Conversion of Sugarcane Bagasse, Rice Husk and Corncob in the Presence of TiO2, ZrO2 and Mixed-oxide TiO2 under Hot Compressed Water (HCW) Condition”, Bioresource Technology, Vol. 101, No. 11, pp. 4179-4186.
Chareonlimkun, A., Champreda, V., Shotipruk, A., and Laosiripojana, N., 2010, “Reactions of C5 and C6-sugars, Cellulose, and Lignocellulose under Hot Compressed Water (HCW) in the Presence of Heterogeneous Acid Catalysts”, Fuel, Vol. 89, No. 10, October, pp. 2873-2880.
Chettapongsaphan, C., Charojrochkul, S., Assabumrungrat, S., and Laosiripojana, N., 2010, “Catalytic H2O and CO2 Reforming of CH4 over Perovskite-based La0.8Sr0.2Cr0.9Ni0.1O3: Effects of Pre-treatment and Co-reactant/CH4 on Its Reforming Characteristics”, Applied Catalysis A: General, Vol. 386, No. 1-2, pp. 194-200.
Mongkolbovornkij, P., Champreda, V., Sutthisripok, W., and Laosiripojana, N., 2010, “Esterification of Industrial-grade Palm Fatty Acid Distillate over Modified ZrO2 (with WO3-, SO4 -and TiO2-): Effects of Co-solvent Adding and Water Removal”, Fuel Processing Technology, Vol. 91, Vol. 11, pp. 1510-1516.
Wetwatana, U., Kim-Lohsoontorn, P., Assabumrungrat, S., and Laosiripojana, N., 2010, “Catalytic Steam and Autothermal Reforming of Used Lubricating Oil (ULO) over Rh- and Ni-Based Catalysts”, Industrial and Engineering Chemistry Research, Vol. 49, No. 21, pp. 10981-10985.
Dokmaingam, P., Assabumrungrat, S., Soottitantawat, A., and Laosiripojana, N., 2010, "Modelling of Tubular-designed Solid Oxide Fuel Cell with Indirect Internal Reforming Operation Fed by Different Primary Fuels", Journal of Power Sources, Vol. 195, No. 1, pp. 69-78. (January 1)
Dokamaingam, P., Laosiripojana, N., Soottitantawat, A., and Assabumrungrat, S., 2010, “Alternative Concept for SOFC with Direct Internal Reforming Operation: Benefits from Inserting Catalyst Rod”, AIChE Journal, Vol. 56, No. 6, pp. 1639-1650.
Petchmala, A., Laosiripojana, N., Jongsomjit, B., Goto, M., Panpranot, J., Mekasuwandumrong, O., and Shotipruk, A., 2010, “Transesterification of Palm Oil and Esterification of Palm Fatty Acid in Near- and Super-critical Methanol with SO4-ZrO2 Catalysts”, Fuel, Vol. 89, No. 9, pp. 2387-2392.
Tangchupong, N., Khaodee, W., Jongsomjit, B., Laosiripojana, N., Praserthdam, P., and Assabumrungrat, S., 2010, “Effect of Calcination Temperature on Characteristics of Sulfated Zirconia and Its Application as Catalyst for Isosynthesis”, Fuel Processing Technology, Vol. 91, No. 1, pp. 121-126.
Kim-Lohsoontorn, P., Brett, D.J.L., Laosiripojana, N., Kim, Y.-M., and Bae, J.-M., 2010, “Performance of Solid Oxide Electrolysis Cells Based on Composite La0.8Sr0.2MnO3 - yttria Stabilized Zirconia and Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3 Oxygen Electrodes”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 35, No. 9, pp. 3958-3966.
Khaodee, W., Tangchupong, N., Jongsomjit, B., Laosiripojana, N., Praserthdam, P., and Assabumrungrat, S., 2010, "Isosynthesis via CO Hydrogenation over SO4-ZrO2 Catalysts", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Vol. 16, No. 3, pp. 411-418. (May 25)
Assabumrungrat, S., Sonthisanga, P., Kiatkittipong, W., Laosiripojana, N., Arpornwichanop, A., Soottitantawat, A., Wiyaratn, W., and Praserthdam, P., 2010, “Thermodynamic Analysis of Calcium Oxide Assisted Hydrogen Production from Biogas”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Vol. 16, No. 5, pp. 785-789.
Piroonlerkgul, P., Kiatkittipong, W., Arpornwichanop, A., Soottitantawat, A., Wiyaratn, W., Laosiripojana, N., Adesina, A.A., and Assabumrungrat, S., 2010, “Technical and Economic Study of Integrated System of Solid Oxide Fuel Cell, Palladium Membrane Reactor, and CO2 Sorption Enhancement Unit”, Chemical Engineering and Processing, Vol. 49, No. 10, pp. 1006-1016.
Jamsak, W., Assabumrungrat, S., Douglas, P.L., Laosiripojana, N., Suwanwarangkul, R., Charojrochkul, S., and Croiset, E., 2007, "Performance of Ethanol-Fuelled Solid Oxide Fuel Cells: Proton and Oxygen Ion Conductors", Chemical Engineering Journal, Vol. 133, No. 1-3, pp. 187-194. (September 15)
Vivanpatarakij, S., Assabumrungrat, S., and Laosiripojana, N., 2007, "Improvement of Solid Oxide Fuel Cell Performance by using Non-uniform Potential Operation", Journal of Power Sources, Vol. 167, No. 1, pp. 139-144. (May 1)
Laosiripojana, N. and Assabumrungrat, S., 2007, "Catalytic Steam Reforming of Dimethyl ether (DME) over High Surface Area Ce-ZrO2 at SOFC Temperature: The Possible use of DME in Indirect Internal Reforming Operation (IIR-SOFC)", Applied Catalysis A-General, Vol. 320, pp. 105-113. (March 22)
Laosiripojana, N. and Assabumrungrat, S., 2007, "Catalytic Steam Reforming of Methane, Methanol, and Ethanol over Ni/YSZ: The Possible use of these Fuels in Internal Reforming SOFC", Journal of Power Sources, Vol. 163, No. 2, pp. 943-951. (January 1)
Laosiripojana, N., Sutthisripok, W., and Assabumrungrat, S., 2007, "Reactivity of High Surface Area CeO2 Synthesized by Surfactant-assisted Method to Ethanol Decomposition with and without Steam", Chemical Engineering Journal, Vol. 127, No. 1-3, pp. 31-38. (March 1)
Laosiripojana, N., Assabumrungrat, S., and Charojrochkul, S., 2007, "Steam Reforming of Ethanol with Co-fed Oxygen and Hydrogen over Ni on High Surface Area Ceria Support", Applied Catalysis A-General, Vol. 327, No. 2, pp. 180-188. (August 15)
Promaros, E., Assabumrungrat, S., Laosiripojana, N., Praserthdam, P., Tagawa, T., and Goto, S., 2007, "Carbon Dioxide Reforming of Methane under Periodic Operation", Korean Journal of Chemical Engineering, Vol. 24, No. 1, January, pp. 44-50.
Laosiripojana, N. and Assabumrungrat, S., 2006, "Hydrogen Production from Steam and Autothermal Reforming of LPG Over High Surface Area Ceria", Journal of Power Sources, Vol. 158, No. 2, pp. 1348-1357. (25 August)
Assabumrungrat, S., Laosiripojana, N., and Piroonlerkgul, P., 2006, "Determination of the Boundary of Carbon Formation for Dry Reforming of Methane in a Solid Oxide Fuel Cell", Journal of Power Sources, Vol.159, No. 2, pp.1274-1282. (22 September)
Laosiripojana, N., Sangtongkitcharoen, W., and Assabumrungrat, S., 2006, "Catalytic Steam Reforming of Ethane and Propane over CeO2-doped Ni/Al2O3 at SOFC Temperature: Improvement of Resistance toward Carbon Formation by the Redox Property of Doping CeO2", Fuel, Vol. 85, No. 3, February, pp. 323-332.
Laosiripojana, N. and Assabumrungrat, S., 2006, "The Effect of Specific Surface Area on the Activity of Nano-scale Ceria Catalysts for Methanol Decomposition with and without Steam at SOFC Operating Temperatures", Chemical Engineering Science, Vol. 61, No. 8, April, pp. 2540-2549.
Laosiripojana, N. and Assabumrungrat, S., 2006, "Catalytic Steam Reforming of Ethanol over High Surface Area CeO2: The Role of CeO2 as an Internal Pre-reforming Catalyst", Applied Catalysis B-Environmental, Vol. 66, No. 1-2, pp. 29-39. (JUN 20)
Jamsak, W., Assabumrungrat, S., Douglas, P.L., Laosiripojana, N., and Charojrochkul, S., 2006, "Theoretical Performance Analysis of Ethanol-fuelled Solid Oxide Fuel Cells with Different Electrolytes", Chemical Engineering Journal, Vol. 119, No. 1, pp. 11-18. (JUN 1)
Laosiripojana, N. and Assabumrungrat, S., 2005, "Catalytic Dry Reforming of Methane over High Surface Area Ceria", Applied Catalysis B: Environmental, Vol. 60, No. 1-2, pp. 107-116. (1 September)
Laosiripojana, N. and Assabumrungrat, S., 2005, "Methane Steam Reforming Over Ni/Ce-ZrO2Catalyst: Influences of Ce-ZrO2 Support on Reactivity, Resistance toward Carbon Formation, and Intrinsic Reaction Kinetics", Applied Catalysis A: General, Vol. 290, No. 1-2, pp. 200-211. (18 August )
Laosiripojana, N., Sutthisripok, W., and Assabumrungrat, S., 2005, "Synthesis Gas Production from Dry Reforming of Methane over CeO2 Dope Ni/Al2O3: Influence of the Doping Ceria on the Resistance toward Carbon Formation", Chemical Engineering Journal, Vol. 112, No. 1-3, pp. 13-22. (September 1)
Assabumrungrat, S., Laosiripojana, N., Pavarajarn, V., Sangtongkitcharoen, W., Tangjitmatee, A., and Praserthdam, P., 2005, "Thermodynamic Analysis of Carbon Formation in a Solid Oxide Fuel Cell with a Direct Internal Reformer Fueled by Methanol", Journal of Power Sources, Vol.139, No. 1-2, pp. 55-60. (4 January)
Assabumrungrat, S., Sangtongkitcharoen, W., Laosiripojana, N., Arpornwichanop, A., Charojrochkul, S., and Praserthdam, P., 2005, "Effects of Electrolyte Type and Flow Pattern on Performance of Methanol-fuelled Solid Oxide Fuel Cells", Journal of Power Sources, Vol. 148, No. 15, pp. 18-23. (15 September)
Sangtongkitcharoen, W., Assabumrungrat, S., Pavarajarn, V., Loasiripojana, N., and Prasertdam, P., 2005, "Comparison of Carbon Formation Boundary in Different Modes of Solid Oxide Fuel Cells Fueled by Methane", Journal of Power Sources, Vol. 142, No. 1-2, pp. 75-80. (24 March)
Laosiripojana, N., Assabumrungrat, S., Pavarajarn, V., and Charojrochkul, S., 2004, "Thermodynamic Analysis for Solid Oxide Fuel Cell with Direct Internal Reforming Fueled by Ethanol", Chemical Engineering Science, Vol. 59, No. 24, December, pp. 6015-6020.
Ramírez-Cabrera, E., Laosiripojana, N., Atkinson, A., and Chadwick, D., 2003, "Methane Conversion over Nb-doped Ceria", Catalysis Today, Vol. 78, No. 1-4, pp. 433-438. [*UK]
วารสารระดับประเทศ
พรรณนิภา ดอกไม้งาม, ธนผล ปาลิกานนท์ และนวดล เหล่าศิริพจน์, 2550, "ผลกระทบของไฮโดรเจนซัลไฟด์คาร์บอนไดออกไซด์ และออกซิเจนต่อกระบวนการรีฟอร์มมิ่งมีเทนด้วยไอน้ำบนตัวเร่งปฏิกิริยา Ni/CeO2 และ Ni/Al2O3", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 35-48.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Laosiripojana, N. and Assabumrungrat, S., 2005, "Catalytic Steam Reforming of Ethane over CeO2-doped Ni/Al2O3: Improvement of Reactivity and Resistance toward Carbon Formation by the Doping of CeO2", International Hydrogen Energy Congress & Exhibition (IHEC 2005), July 13-15, Istanbul, Turkey.
Laosiripojana, N., Assabumrungrat, S., and Sutthisripok, W., 2005, "Catalytic Steam Reforming of Methane over Ni on High Surface Area CeO2 and Ce-ZrO2 Supports", The PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment (ICEE 2005), May 19-21, Novi Sad, Serbia &. Montenegro.
Laosiripojana, N., Sutthisripok, W., and Chadwick, D., 2005, "Catalytic Steam Reforming of High Surface Area CeO2 Fueled by Methane", International Hydrogen Energy Congress & Exhibition (IHEC 2005), July 13-15, Istanbul, Turkey.
Kempegowda, R.S. and Laosiripojana, N., 2005, "Feasibility Study of Gas Purification using PSA to Enrich Methane in Biogas for NGV Application. Thailand Perspective", The 3rd Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES), April 6-9, Lotus Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai, Thailand.
Konchan, N., Therdthianwong, S., Therdthianwong, A., and Laosiripojana, N., 2004, "Study of Hydrogen Production from Natural Gas by Autothermal Reforming", The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE)", December 1-3, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Phachuapkhirikhan, Thailand, pp. 145-149.
Laosiripojana, N. and Assabumrungrat, S., 2004, "Hydrogen Production from Dry Reforming over CeO2 Doped NI/AL2O3 Fueled by Biogas", Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE 2004), December 1-3, Bangkok, Thailand.
Laosiripojana, N. and Assabumrungrat, S., 2004, "Methane Steam Reforming Performance and the Resistance toward Carbon Formation of Ni on High Surface Area CeO2 Support", Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE 2004), December 1-3, Bangkok, Thailand.
Laosiripojana, N., 2004, "Effect of Additional CeO2 on Steam Reforming Performance of Ni/ZrO2 Fueled by Natural Gas for Application in SOFC", The 6th European Solid Oxide Fuel Cell (SOFC)Forum, June 28 - July 2, Switzerland.
Laosiripojana, N., Assabumrungrat, S., and Charoj rochkul, S., 2004, "Catalytic Cracking of Methane, Methanol, and Ethanol by Ceria", The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE)", December 1-3, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Phachuapkhirikhan, Thailand, pp. 134-137.
Laosiripojana, N., Atkison, A., and Chadwick, D., 2004, "Steam Reforming of Methane over Doped LaCrO3- and LaFeO3-based Perovskites", The 6th European Solid Oxide Fuel Cell (SOFC)Forum, June 28 - July 2, Switzerland.
Laosiripojana, N., Chadwick, D., Tiong, L., Kershenbaum, L.S., and Atkison, A., 2004, "Ceria and Zirconia-based Catalysts for Integrated Internal Reforming SOFC", The 6th European Solid Oxide Fuel Cell (SOFC)Forum, June 28 - July 2, Switzerland.
Laosiripojana, N., Jamsaka, W., Assabumrungrat, S., Douglasb, P.L., and Charojrochkul, S., 2004, "Performance Analysis of Solid Oxide Fuel Cells with Direct Internal Reformer Fueled by Ethanol", Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE 2004), December 1-3, Bangkok, Thailand.
Laosiripojana, N., Rajesh, S.K., Singhto, W., Palikanon, T., and Pengyong, S., 2004, "Effects of H2S, CO2, and O2 on Catalytic Methane Steam Reforming over Ni Catalyst on CeO2 and Al2O3 Supports", The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE)", December 1-3, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Phachuapkhirikhan, Thailand, pp. 129-133.
Laosiripojana, N., Sangtongkitcharoen, W., Assabumrungrat, S., Pavarajarn, V., and Prasertdham, P., 2004, "Prediction of Boundary of Carbon Formation for Defferent Types of Solid Oxide Fuel Cells with Methane Feed", Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE 2004), December 1-3, Bangkok, Thailand.
Laosiripojana, N., Sutthisripok, W., and Chadwick, D., 2004, "Investigation of Suitable Pre-treatment Procedure for Methane Steam Reforming over Pd/Al2O3", The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE)", December 1-3, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Phachuapkhirikhan, Thailand, pp. 116-119.
Laosiripojana, N., Sutthisripok, W., and Sikong, L., 2004, "Effect of Additional CeO2 on Methanol Steam Reforming Performance of Ni/Al2O3 for Application in SOFC", Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE 2004), December 1-3, Bangkok, Thailand.
Laosiripojana, N., Watcharathamrongkul, K., and Assabumrungrat, S., 2004, "Hydrogen Production from Pd Membrane Reformer using Ni/Al2O3 as Methane Steam Reforming Catalyst", Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE 2004), December 1-3, Bangkok, Thailand.
Laosiripojana, N., Watcharathamrongkul, K., and Assabumrungrat, S., 2004, "Methane Steam Reforming Performance on Selective Hydrogen Permeable Menbrane Reformer Using CeO2 as a Reforming Catalyst", The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE)", December 1-3, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Phachuapkhirikhan, Thailand, pp. 123-128.
Rajesh, S.K. and Laosiripojana, N., 2004, "Mechanism to Promote Energy Efficient Alternative Fuel Transportation Systems Based on Pollution Control Economics", The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE)", December 1-3, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Phachuapkhirikhan, Thailand, pp. 945-948.
Laosiripojana, N. and Chadwick, D., 2003, "Stability and Carbon Resistance of Ceria-based Materials for Application in Indirect Internal Reforming of Methane in Solid Oxide Fuel Cell (SOFC)", PSU-UNS International Conference 2003 "Energy and the Environment", December 11-12, Songkhla, Thailand.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
Shivanahalli K. Rajesh และนวดล เหล่าศิริพจน์, 2548, "Comparative Study of Desulphurization of Natural Gas and Biogas by using Activated Carbon & ZnO for SOFC Fuel Cell Application", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27-28 ตุลาคม, โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 60.
Shivanahalli K. Rajesh และนวดล เหล่าศิริพจน์, 2548, "High Temperature Desulphurization of H2S from Biogas using CeO2 Adsorbent for Solidoxide Fuel Cell Application", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27-28 ตุลาคม, โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 59.
ธนพล ปาลิกานนท์, นวดล เหล่าศิริพจน์, สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ และสุมิตรา จรสโรจน์กุล, 2548, "การเปรียบเทียบคุณสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยา Ceria(CeO2) และ Ceria-Zirconia (Ce-ZrO2) ที่เตรียมโดยวิธี Precipitation และ Surfactant Assisted Methods", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27-28 ตุลาคม, โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 24.
พรรณนิภา ดอกไม้งาม, นวดล เหล่าศิริพจน์ และสุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์, 2548, "การผลิตไฮโดรเจนจากกระบวนการรีฟอร์มมิ่งเมทานอลด้วยน้ำบนตัวเร่งปฏิกิริยา Ni/CeO2", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27-28 ตุลาคม, โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 26.
วัฒนะ สิงโต, นวดล เหล่าศิริพจน์, สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ และสุมิตรา จรสโรจน์กุล, 2548, "การเปรียบเทียบผลของการผลิตไฮโดรเจนโดยวิธีรีฟอร์มมิ่งด้วยน้ำจากเอทานอล โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด Ni/Ce-ZrO2 และ Ni/Al2O3", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27-28 ตุลาคม, โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 25.
สุวิทย์ เป้งย้อง, นวดล เหล่าศิริพจน์, สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ และสุมิตรา จรสโรจน์กุล, 2548, "ผลของชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ต่อการเสื่อมสภาพของขั้วอาโนดของเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง (Solid Oxide Fuel Cell, SOFC)", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27-28 ตุลาคม, โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 41.
รางวัลที่ได้รับ
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2015 TRF-Thomson Reuters Research Excellence Award จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2010 TRF-CHE-SCOPUS Researcher Award สาขา Engineering & Multidisciplinary Technology Category
รางวัล "นักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น"
โครงการ "การผลิตเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่อันประกอบด้วย Gas-to-Liquid (GTL), Biomass-to-Liquid (BTL), ก๊าซสังเคราะห์ (Synthesis gas) และ Dimethyl Ether (DME) จากวัตถุดิบประเภทต่างๆ ในประเทศไทย"
รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2550
ผลงาน : การออกแบบระบบผลิตไฮโดรเจนซึ่งใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ในประเทศไทย
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2548
ผลงาน : การออกแบบระบบผลิตไฮโดรเจนซึ่งใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ในประเทศไทยเป็นสารตั้งต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์แข็ง

return engineer topic