ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ มจธ.ที่ยื่นคำขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ปี 2551
เครื่องวัดปริมาณรังสีเอกซ์โดยใช้แอลดีอาร์ (LDR) เป็นเซนเซอร์ ผศ.นิธิ บุรณจันทร์
นายเนตร ภู่ประสม
0701005078 8 ต.ค. 50
เครื่องวัดอัตราปริมาณรังสีเอกซ์โดยใช้โซลาเซลล์เป็นเซนเซอร์ ผศ.นิธิ บุรณจันทร์
นายทศพล วรรักษ์กุลวงศ์
0703001116 8 ต.ค. 50
กรรมวิธีการตรวจวิเคราะห์สารประกอบเอมีนในผลิตภัณฑ์อาหารหมักโดยเอนไซม์โบรโมเปอร์ออกซิเดสจากสาหร่ายทะเล ดร.จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร
นางสาวรุ่งนภา ช่อทองดี
0701005360 24 ต.ค. 50
แผ่นสองขั้วแบบมีแผ่นกั้นตรงกลางสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน รศ.ดร.อภิชัย เทอดเทียนวงษ์
รศ.ดร.สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์
นางสาววิลาสินี ดิฐกมล
0701005361 24 ต.ค. 50
เครื่องมือวัดอัตรารั่วของวาล์วแบบพกพาโดยอาศัยวิธีอะคูสติกอิมีชชั่นและกรรมวิธีการประดิษฐ์ดังกล่าว ผศ.ดร.อาษา ประทีปเสน
ผศ.ดร.ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์
นายวาทิต แก้วแววน้อย
0701005834 15 พ.ย. 50
กรรมวิธีการผลิตมังคุดอบแห้งแบบแช่แข็งครบวงจร ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์
นางสาวสุภาภรณ์ เมธาวิริยะศิลป์
0801000391 28 ม.ค.51
กรรมวิธีการผลิตตัวเซลล์เชื้อเพลิงหรือชุดประกบเมมเบรน-อิเล็กโทรดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนโดยวิธีการขึ้นรูปขั้วอิเล็กโทรด แบบผสมผสาน รศ.ดร.อภิชัย เทอดเทียนวงษ์
รศ.ดร.สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์
นายวิมล สุจินโณ
0801000392 28 ม.ค.51
ระบบการหาตำแหน่งของแหล่งกำเนิดอะคูสติกอิมีชชั่นชนิดไม่ต่อเนื่องแบบประหยัดและกรรมวิธีการประดิษฐ์ดังกล่าว ผศ.ดร.อาษา ประทีปเสน
ผศ.ดร.ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์
คุณเชิดพงษ์ จอมเดช
0801000393 28 ม.ค.51
กรรมวิธีผลิตแผ่นผนังฉนวนซีเมนต์เยื่อกระดาษสำเร็จรูป นายวชิระ แสงรัศมี
ผศ.ดร.ปัญญา ศรีจันทร์
080300370 3 มี.ค. 51
ถาดปลูกต้นไม้ นายตับปิโอ เลหโตเน็น
นางดารณี เลหโตเน็น
ดร.โชคอนันต์ บุษราคัมภากร
นางสาวเพลินพิศ นิตรมร
080200923 18 มี.ค.51
แมกนิตรอนสปัตเตอริงคาโธค รศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
นายสุรสิงห์ ไชยคุณ
0801001314 18 มี.ค.51
เครื่องตัดยางรถยนต์ ผศ.สุรชัย บวรเศรษฐนันท์
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
0801002328 8 พ.ค.51
กรรมวิธีผลิตแกมมาโอไรซานอลบริสุทธิ์สูงจากแอซิดออยล์ นางสาวคณิศา กิตติรัตนไพบูลย์
นางศิริอร กลางสำโรง
รศ.นฤมล จียโชค
รศ.ดร.คณิต กฤษณังกูร
080300706 29 พ.ค. 51
กรรมวิธีการจำลองบริเวณกระทบร้อนของงานเชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมจุดแบบความต้านทาน ดร.อิศรทัต พึ่งอ้น 080300707 29 พ.ค. 51
กรรมวิธีการจำลองโลหะเชื่อมจากแม่พิมพ์ทองแดงขนาดเล็ก ดร.อิศรทัต พึ่งอ้น 0801002707 29 พ.ค. 51
ปฏิกรณ์ทรานเอสเทอริฟิเกชันเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเอสเทอร์ รศ.ดร.คณิต กฤษณังกูร
นางสาวภัทราภรณ์ แก้วกูล
0803000766 13 มิ.ย. 51
การพัฒนากรรมวิธีการงอกเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ/ หรือพันธุ์ชัยนาท 1 ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง รศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น
ผศ.ดร.ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์
ผศ.ดร.ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย
นางสาววัฒนา วัชรอาภาไพบูลย์
0801003028 13 มิ.ย. 51
บรรจุภัณฑ์ที่บริโภคได้จากแป้งข้าวเจ้าและ/หรือแป้งมันสำปะหลังผสมไคโตแซนสำหรับห่อทุเรียนพร้อมบริโภค รศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น
ผศ.ดร.ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์
นางสาวกนกกร ศรีอนันต์
0801003029 13 มิ.ย. 51
ปี 2550
กรรมวิธีการวัดขนาดและความเข้มข้นของอนุภาค ณ ตำแหน่งใด ๆ ด้วยเทคนิคการกระเจิงของแสงโดยใช้เทคนิค การคำนวณกลับด้วยวิธีเอนโทรปีสูงสุด
(ทรงสิทธิร่วมกับ สจพ./ มจธ.ดำเนินการ)
ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร
คุณปูมยศ วัลลิกุล
Christophe Domouchei
คุณพิสิฐ ยงยิ่งศักดิ์ถาวร
061003510 26 ก.ค.49
เครื่องประจุแบตเตอรี่จากการแผ่รังสีของเครื่องรับโทรทัศน์สี รศ.ดร.สุรชัย สุขสกุลชัย
ผศ.ขรรค์ชัย ตุลละสกุล
อ.ปัญญา มัฆะศร
0703000191 22 กพ.50
กรรมวิธีการผลิตจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ผสมเถ้าถ่านหิน
(ทรงสิทธิ์ร่วม ม.ขอนแก่น สกว. และ สจพ.)
ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
คุณสมิตร ส่งพิริยะกิจ
คุณเธียรศักดิ์ กลับประสิทธิ์
071002256 8 พ.ค.50
กรรมวิธีลดปริมาณการใช้สารหล่อลื่นในกระบวนการขึ้นรูปโลหะ ดร.สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ
0703000520 8 พ.ค.50
ระบบผนังสำเร็จรูปแบบแซนวิชบล็อก ดร.นันทน์ ถาวรังกูร
คุณพนัง วงษ์ธนสุภรณ์
ผศ.ดร.ปัญญา ศรีจันทร์
ผศ.ดร.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ
รศ.วารุณี เตีย
อ.มงคล นามลักษณ์
ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย
ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์
0701002828 8 พ.ค.50
กรรมวิธีการผลิตกัมมันต์จากซังข้าวโพด รศ.ดร.ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ
คุณอำพล อาวรณ์
ดร.วรนันต์ นาคบรรพต
0703000641 14 มิ.ย. 50
สูตรผลิตภัณฑ์ยางทนน้ำมันและกรรมวิธีการผลิต
(ทรงสิทธิร่วมสกว. ดำเนินการโดยจุฬาฯ)
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
คุณเอกชัย วิมลมาลา
รอ รอ
กรรมวิธีสังเคราะห์ซีโอไลต์จากสารละลายที่สกัดจากตะกอนที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำประปา รศ.ดร.วินัย สมบูรณ์
ผศ.กรวลัย พันธุ์แพ
นางสาววรัญญา ไพจิตร
0703000866 10 ส.ค.50
กรรมวิธีการทำไคตินปรับสภาพโดยใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ รศ.ดร.ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ
นางรุจิรา ดลเพ็ญ
นางนิรมล ศากยวงศ์
ดร.วรนันต์ นาคบรรพต
0703000867 10 ส.ค.50
อุปกรณ์สำหรับส่องขยาย นายตับปิโอ เลหโตเน็น
นางดารณี เลหโตเน็น
ดร.โชคอนันต์ บุษราคัมภากร
นางสาวเพลินพิศ นิตรมร
0702002081 10 ส.ค.50
อุปกรณ์สำหรับรดน้ำ นายตับปิโอ เลหโตเน็น
นางดารณี เลหโตเน็น
ดร.โชคอนันต์ บุษราคัมภากร
นางสาวเพลินพิศ นิตรมร
0702002082 10 ส.ค.50
อุปกรณ์สำหรับคีบ นายตับปิโอ เลหโตเน็น
นางดารณี เลหโตเน็น
ดร.โชคอนันต์ บุษราคัมภากร
นางสาวเพลินพิศ นิตรมร
0702002083 10 ส.ค.50
อุปกรณ์สำหรับวัดความสูง นายตับปิโอ เลหโตเน็น
นางดารณี เลหโตเน็น
ดร.โชคอนันต์ บุษราคัมภากร
นางสาวเพลินพิศ นิตรมร
0702002084 10 ส.ค.50
ภาชนะสำหรับแช่เมล็ดพันธุ์ นายตับปิโอ เลหโตเน็น
นางดารณี เลหโตเน็น
ดร.โชคอนันต์ บุษราคัมภากร
นางสาวเพลินพิศ นิตรมร
0702002085 10 ส.ค.50
คอลัมน์ขุยมะพร้าวสำหรับใช้ในการบำบัดโลหะหนักจากโรงงานอุตสาหกรรม รศ.ดร.ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ
นางสาวปิยะวรรณ หลีชาติ
นางสาวปรินดา สุขสบาย
ดร.วรนันต์ นาคบรรพต
070300989 6 ก.ย.50
ปี 2549
อุปกรณ์ตรวจจับสิ่งกีดขวางภาคพื้นดิน รศ.ดร.ธำรงรัตน์ อมรรักษา
ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร
คุณโอวาท เงินศรีตระกูล
คุณธนัตถ์พงษ์ สัจจาลักษณ์
106089 11 พ.ย. 48
กระบวนการการเตรียมเรซินแลกเปลี่ยนอิออนจากน้ำยางธรรมชาติเพื่อใช้ในการบำบัดโลหะหนักในน้ำเสีย รศ.ดร.เพลินพิศ บูชาธรรม 106090 11 พ.ย. 48
กรรมวิธีผลิตไบโอดีเซลผสมจากน้ำมันเมล็ดยางพารา รศ.ดร.คณิต กฤษณังกูร 107214 19 ธ.ค. 48
กรรมวิธีการผลิตวัสดุดูดซับเอ็มซีเอ็ม 41 จากขี้เถ้าแกลบ ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร
คุณพุทธพงศ์ สาหรพม
คุณนุรักษ์ กฤษดานุรักษ์
0503001578 19 ธ.ค. 48
อุปกรณ์ตรวจจับสิ่งกีดขวงเหนือระดับเอว รศ.ดร.ธำรงรัตน์ อมรรักษา 107621 30 ธ.ค. 48
เครื่องมือสอนการเชื่อมโลหะแบบอาร์คไฟฟ้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ดร.สกล ธีระวรัญญ
ผศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์
คุณฤทธิชัย เภาเนียม
108505 8 ก.พ. 49
กรรมวิธีผลิตน้ำมะกรูดผง ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์
คุณวราภรณ์ เมธาวิริยะศิลป์
0601001254 21 มี.ค. 49
กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุผสมระหว่างพอลิเอทธิลีนและเถ้าลอยที่ขึ้นรูปจากกระบวนการแม่พิมพ์หมุนเหวี่ยง รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
คุณอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์
0603000361 21 มี.ค. 49
กระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติของน้ำยางธรรมชาติเพื่อทำเป็นกาวยางน้ำ (Latex) รศ.ดร.เพลินพิศ บูชาธรรม 0601001490 31 มี.ค.49
กรรมวิธีการลดความเค็มของไข่แดงเค็มที่ผลิตโดยการดองเค็มแบบวิธีการแยกดองเฉพาะไข่แดง ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์
คุณอนนต์ เลาหรัตนาหิรัญ
0602001781 17 พ.ค.49
กระบวนการเหล็กประจุศูนย์/คาร์บอนไดออกไซด์
(ทรงสิทธิร่วม จุฬาฯ & Chia-Nan university)
ดำเนินการโดย สถาบันทรัพย์สินฯจุฬาฯ
คุณเฉลิมชัย เรืองชัยนิคม
ผศ.ดร.จินต์ อโณทัย
0601002641 8 มิ.ย. 49
ชุดอุปกรณ์ปลูกต้นไม้สำหรับเด็ก Let's Plant คุณตับปิโอ เลหโตเน็น
คุณดารณี เลหโตเน็น
ดร.โชคอนันต์ บุษราคัมภากร
คุณเพลินพิศ นิตรมร
0602001781 23 มิ.ย. 49
จักรยานโต๊ะทำงาน ดร.สกล ธีระวรัญญู
0602001782 23 มิ.ย. 49
สูตรผสมฟิล์มพอลิเมอร์โปร่งแสงสำหรับใช้ห่อหุ้มเซลล์แสงอาทิตย์และกรรมวิธีการผลิตฟิล์มพอลิเมอร์ดังกล่าว
(ทรงสิทธิร่วม+ดำเนินการโดย สวทช.)
รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ 0601002985 27 มิ.ย. 49
เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบสองลูกสูบ
(ทรงสิทธิร่วม สกว. ดำเนินการโดย มจธ.)
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
คุณบัญชา ค้งตระกูล
061003084 30 มิ.ย. 49
เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบลูกสูบกำลังคู่
(ทรงสิทธิร่วม สกว. ดำเนินการโดย มจธ.)
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
คุณบัญชา ค้งตระกูล
061003085 30 มิ.ย. 49
เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบลูกสูบกำลังสี่สูบ
(ทรงสิทธิร่วม สกว. ดำเนินการโดย มจธ.)
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
คุณบัญชา ค้งตระกูล
061003086 30 มิ.ย. 49
ระบบการผลิตกำลังด้วยเครื่องยนต์สเตอร์ลิงพลังงานแสงอาทิตย์
(ทรงสิทธิร่วม สกว. ดำเนินการโดย มจธ.)
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
คุณบัญชา ค้งตระกูล
061003087 30 มิ.ย. 49
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อขดสปริงติดครีบ
(ทรงสิทธิร่วม สกว. ดำเนินการโดย มจธ.)
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
คุณขวัญชนก ศรีสวัสดิ์
061003088 30 มิ.ย. 49
แคลอริมิเตอร์สำหรับวัดความเข้มรังสีอาทิตย์จากตัวรวมรังสีอาทิตย์
(ทรงสิทธิร่วม สกว. ดำเนินการโดย มจธ.)
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
คุณบัญชา ค้งตระกูล
061003089 30 มิ.ย. 49
ปี 2548
ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีสีและ/หรือที่มีโลหะหนักปนเปื้อนและกรรมวิธีสำหรับบำบัดน้ำเสียดังกล่าว รศ.ดร.ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ
ดร.วรนันต์ นาคบรรคพต
ผศ.ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์
คุณประไพ ธุระกิจ
0403001209 29 ต.ค.47
เครื่องตัดเสาเข็ม รศ.วีระชัย แก่นทรัพย์
คุณสิริศักดิ์ ดุษฎีวนิช
คุณพรรษวัฒน์ หลิมสกุล
คุณภานุมาศ ศุภกุล
0403001319 15 ธ.ค. 47
สูตรส่วนผสมสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุผสมพอลิพรอพิลีนและขี้เลื่อยไม้*** รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
คุณชนิดา โยธินวัฒนกำธร
098031 25 ก.พ.48
กระบวนการฟื้นสภาพเซมิคอนดัคเตอร์ที่ผ่านการใช้แล้วให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่
(ทรงสิทธิร่วมกับ สวทช.)
ผศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 099820 25 เม.ย.48
การผลิตวัสดุเคลือบผิวด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อใช้ในการกำจัดมลพิษและฆ่าเชื้อโรค
(ทรงสิทธิร่วมกับ สวทช.)
ผศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 099821 25 เม.ย.48
หมุดถนนกระพริบโดยใช้โซล่าร์เซลล์ ผศ.ดร.เรืองรอง สุลีสถิระ
คุณเสน่ห์ ศรีดาวเรือง
คุณกวี เผ่าสา
100378 13 พ.ค. 48
การใช้ไบโอดีเซลผสมเชื้อเพลิงดีเซลหมุนช้า (เชื้อเพลิงดีเซลเบอร์ 4) ในเครื่องดีเซลหมุนเร็ว รศ.ดร.คณิต กฤษณังกูร 100379 13 พ.ค. 48
พื้นรองเท้าดูดซับกลิ่น ผศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์
คุณศิริพงค์ คงชู
0503001087 31 ส.ค. 48
กรรมวิธีผลิตสารดูดซับ ผศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์
น.ส.สิริลักษณ์ เจียรากร
น.ส.สนธิลักษณ์ กลั่นกรอง
น.ส.ชนิสา หงอสุวรรณ
น.ส.สุชาดา กาสังข์
คุณพรชัย นนทเกล้า
0503001221 23 ก.ย. 48
ฟิล์มจากแป้งมันสะหลังและ/หรือ แป้งข้าวเจ้าสำหรับเคลือบผลไม้สดและกรรมวิธีสำหรับผลิตฟิล์มดังกล่าว ผศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น
ดร.ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์
น.ส.ภูริสา ทัศวิล
104552 23 ก.ย. 48
ปี 2547
เครื่องผ่าคั้นมะนาวแบบต่อเนื่อง อ.สาธิต จันทนปุ่ม 092131 7 ก.ค. 47
เครื่องล้างมะนาวแบบต่อเนื่อง อ.สาธิต จันทนปุ่ม 092132 7 ก.ค. 47
เครื่องทดสอบดินแบบหมุนเหวี่ยง ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์
092793 3 ส.ค. 47
อุปกรณ์และกระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องด้วยรังสีไมโครเวฟ รศ.ดร.คณิต กฤษณังกูร
ผศ.ดร.รัตนชัย ไพรินทร์
คุณวีรชัย เลิศสถาพรสุข
คุณภูธร เรืองยิ่ง
093069 16 ส.ค. 47
กระบวนการเฟนตอนไฟฟ้าดัดแปร ผศ.ดร.จินต์ อโณทัย
Mr. Ming-Chun Lu
093070 16 ส.ค. 47
สูตรอาหารเพื่อการผลิตไบโอ-เอธานอล (Bio-ethanol) โดยใช้ส่วนประกอบจากของเหลือโรงงานอุตสาหกรรม ผศ.ดร.สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล
ดร.วศิมน เรืองเล็ก
0403001071 30 ก.ย. 47
ปี 2546
เครื่องคัดแยกความสุกดิบของเนื้อทุเรียนอัติโนมัติ

รศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
คุณณัฐวุฒิ สอนอาจ
077231

11 ต.ค. 45

DNA Probe ที่จำเพาะต่อจุลินทรีย์ในกลุ่ม Methanogens**ดร.สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์
คุณวิวัฒน์ จูประพัทธศรี
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์
ผศ.ดร.ภาวิณี ชัยประเสริฐ
07898020 ธ.ค. 45เครื่องและวิธีการอบแห้งเมล็ดธัญพืชแบบพัลส์ฟูอิไดซ์เบด ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 080734 7 มี.ค. 46
กรรมวิธีการผลิตน้ำผลไม้ใสจากกล้วยโดยใช้เอนไซม์ มีการป้องกันการเกิดสีคล้ำด้วยไคโตซาน
และทำให้ใสด้วยการกรองแบบอัลตร้าและกรรมวิธีการผลิตไซรัปกล้วย
รศ.ดร.นพดล เจียมสวัสดิ์ 080957 17 มี.ค. 46
เครื่องบรรจุน้ำและปิดฝาฟอยล์ อ.นิธิ บุรณจันทร์
คุณวรรณภพ กล่อมเกลี้ยง
คุณนพดล สุ่มยง
คุณธรรมนูญ ตลาภา
คุณอนุพงษ์ ทับเกษตร
คุณราตรี ศรีดุรงคธรรมพ์
คุณประชากร ตาสุสี
030300428 7 พ.ค. 46
วัสดุผิวเคลือบสะท้อนความร้อนจากน้ำยางธรรมชาติ ดร.พัฒนะ รักความสุข 030300427 7 พ.ค. 46
เครื่องอบแห้งแบบส่งไปตามท่อโดยใช้ลม ผศ.วีระชัย แก่นทรัพย์
ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ ชุติมา
คุณสิทธิเดช กุลวงษ์
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
083234 20 มิ.ย. 46
นวัตกรรมการผลิตข้าวเกรียบพร้อมรับประทานไขมันต่ำ คุณเดือนเพ็ญ อภิรักษ์มณีกุล
คุณสิริพร แจ้งเสถียรสุข
คุณกนกวรรณ ฉัตรีรัตติชัย
คุณธนัชชา กรัตพงษ์
คุณวรชาติ ชวนัสพร
รศ.ดร.วรพจน์ สุนทรสุข
รศ.ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์
อ.จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์
083609 4 ก.ค. 46
เครื่องผลิตน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรเข้มข้นโดยวิธีแช่แข็ง ผศ.วีระชัย แก่นทรัพย์
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
084241 4 ส.ค. 46
ปี 2545
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อขดเป็นวง

ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
คุณไพศาล นาผล
070592

20 ธ.ค. 44

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสปริง

ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
คุณไพศาล นาผล
071098

10 ม.ค. 45

อุปกรณ์ทำความเย็นแบบดูดกลืนที่ดูดสารทำความเย็นลัดวงจร

ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
คุณอุทธร ตรีวิชาชัย

071941

22 ก.พ. 45

เครื่องและวิธีการตรวจหาความอ่อนแก่ของทุเรียน
แบบไม่ทำลายโดยใช้อัลตร้าโซนิก
รศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
คุณวุฒิวัฒน์ คงรัตนประเสริฐ
072060

1 มี.ค. 45

ระบบระบายอากาศในห้องใต้หลังคาโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์


รศ.ดร.โจเซฟ เคดารี
รศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ
คุณวิทยา พวงสมบัติ
0203000185


14 มี.ค. 45


มะนาวผงและกรรมวิธีสำหรับการผลิตคุณสุชาดา ไชยสวัสดิ์
คุณวลัยพร ศรีชุมพวง
คุณวราภรณ์ เมธาวิริยะศิลป์
ผศ.วีระชัย แก่นทรัพย์
07234714 มี.ค. 45อุปกรณ์ทำความเย็นแบบเพิ่มความดันทางด้านเข้าคอมเพรสเซอร์
ด้วยอีเจ็กเตอร์
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
คุณสมจินต์ ดิสวัสดิ์
073007

11 เม.ย. 45

ระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนที่ดูดสารทำความเย็นร้อนยวดยิ่ง
ลัดวงจร
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
คุณอุทธร ตรีวิชาชัย
073714

15 พ.ค. 45

เครื่องและวิธีการอบแห้งผลิตภัณฑ์ด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง


ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
ผศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร
คุณสำราญ ธิช่างทอง
074604


19 มิ.ย. 45


ถาดรองน้ำที่เพิ่มการระเหยน้ำที่ละลายมาจากแผงคอยล์เย็นของตู้เย็น

ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
คุณบุญอนันต์ อนันต์เสาวภาคย์
076050

26 ส.ค. 45

ปี 2544
ชุดสำเร็จ(package)ระบบทำความเย็นด้วยเทอร์โมอิเล็กตริค


รศ.ดร.โจเซฟ เคดารี
รศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ
คุณปัญญา ยอดโอวาท
061155


10 ต.ค. 43


ระบบปรับอากาศด้วยเทอร์โมอิเล็กตริค


รศ.ดร.โจเซฟ เคดารี
รศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ
คุณปัญญา ยอดโอวาท
061446


31 ต.ค. 43


เครื่องและวิธีการอบแห้งเมล็ดพืชแบบสเปาเต็ดเบดศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
รศ.วารุณี เตีย
อ.สมบูรณ์ เวชกามา
คุณฐานิตย์ เมธิยานนท์
0614981 พ.ย. 43รีโมทคอลโทรลสำหรับโทรทัศน์ด้วยเสียงภาษาไทยรศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
คุณปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
คุณโอฬาร จรุงพรสวัสดิ์
คุณพงษ์ศักดิ์ อยู่ยงสิน
06469629 มี.ค. 44เครื่องและวิธีการตรวจหาความอ่อนแก่ของทุเรียนแบบไม่ทำลาย
โดยใช้การสั่นสะเทือน
รศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
คุณวุฒิรัตน์ คงรัตนประเสริฐ
065211

26 เม.ย. 44

เครื่องควบคุมพัดลมด้วยการปรับความเร็วตามสภาวะแวดล้อม
แบบอัตโนมัติ

รศ.ดร.โจเซฟ เคดารี
รศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ
คุณณรงค์ วัชรเสถียร
065212


26 เม.ย. 44


หัวส้วมประหยัดน้ำคุณสิทธิชัย วงศ์ธนสุภรณ์
คุณปรีดา บุญเกิด
คุณปกาศิต เกิดเกลื่อน
คุณปองพล ภูมิวิเศษ
06568718 พ.ค. 44คอนกรีตบล็อกซึ่งได้รับการปรับปรุงช่องระบายอากาศเพื่อ
การประหยัดพลังงานและป้องกันการมองลอดผ่านจากภายนอก

รศ.ดร.โจเซฟ เคดารี
รศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ
คุณมัณฑนา รังสิโยภาส
066075


6 มิ.ย. 44


เครื่องคัดผลมะม่วงโดยน้ำหนักเป็นเกณฑ์คุณกล้าณรงค์ ศิลานาม
คุณณรงศักดิ์ แสนละมุล
คุณสาธิต นิลใย
ผศ.วีระชัย แก่นทรัพย์
0667524 ก.ค. 44เครื่องสีผิวถั่วลิสงอ.เลิศศักดิ์ เหมยากร
คุณวุฒิชัย เลอเกียรติจรัส
คุณสนทยา สุรบรรณ์
คุณสุรกิจ ตันติพิทักษ์กุล
06714020 ก.ค. 44พัดลมปรับอากาศด้วยเทอร์โมอิเล็กทริคโมดูล


รศ.ดร.โจเซฟ เคดารี
รศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ
คุณณรงค์ วัชรเสถียร
068457


18 ก.ย. 44


เครื่องกำเนิดอุณหภูมิลูกคลื่นแบบไซน์ด้วยเทอร์โมอิเล็กทริค
โมดูล

รศ.ดร.โจเซฟ เคดารี
รศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ
คุณวันชัย ฉิมฉวี
068458


18 ก.ย. 44


หลังคาสิ่งปลูกสร้างที่มีการระบายอากาศและการใช้แสง
โดยวิธีธรรมชาติ

รศ.ดร.โจเซฟ เคดารี
รศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ
คุณจอมภพ แววศักดิ์
0103000534


18 ก.ย. 44


ปี 2543
เครื่องอบแห้ง Microwave Vacuum Rotary Dum Dryer ผศ.วีระชัย แก่นทรัพย์ 053870 10 พ.ย. 42
ระบบการออกแบบขนาดท่อคาปิลลารี่ที่ใช้ในระบบปรับอากาศ
และระบบทำความเย็น
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
คุณวรเชษฐ ภิรมย์ภักดี
056550
29 มี.ค. 43
อุปกรณ์กำจัดน้ำที่ควบแน่นในเครื่องปรับอากาศคุณสิทธิชัย วงษ์ธนสุภรณ์
คุณทวีพล พีรทรัพย์
คุณอารี อารีฟ
คุณกนกวรรณ รุจิวณิชเทพ
05753310 พ.ค. 43เตาและวิธีการเผาเศษวัสดุเกษตรเพื่อกำเนิดพลังงานความร้อน
ที่ปลอดมลพิษด้วยห้องเผาไหม้ระบบลมหมุนวน 2 ห้อง
(เตาเผาแกลบแบบไซโคลน)
ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์


058380


16 มิ.ย. 43


บ้านที่มีกรอบอาคารเป็นฉนวนและระบายความร้อนด้วย
วิธีระบายอากาศแบบธรรมชาติ
รศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ
รศ.ดร.โจเซฟ เคดารี
059628

11 ส.ค. 43

ระบบร่วมผลิตไฟฟ้าด้วยเทอรโมอิเลกตริคโดยใช้ความร้อน
จากไอเสียรถยนต์

รศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ
รศ.ดร.โจเซฟ เคดารี
คุณปัญญา ยอดโอวาท
059629


11 ส.ค. 43


ระบบร่วมผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยเทอร์โมอิเล็กตริคโดย
ใช้ความร้อนจากการสันดาปของ LPG และ NGV

รศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ
รศ.ดร.โจเซฟ เคดารี
คุณปัญญา ยอดโอวาท
059630


11 ส.ค. 43


วัสดุก่อสร้างเพื่อประหยัดพลังงาน


รศ.ดร.โจเซฟ เคดารี
รศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ
คุณบริสุทธิ์ สุทธิสงค์
060568


21 ก.ย. 43


ปี 2542
เครื่องมือวัดความดันแบบเข็มสปริงสำหรับการวัดความดัน
ของพอลิเมอร์ในเครื่องคาปิลารี่รีโอมิเตอร์

รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
คุณนเรศ อินต๊ะวงค์
คุณนริศ อินต๊ะวงค์
047983


25 ธ.ค. 41


เครื่องกำเนิดพลังงานความร้อนแบบเตาเผาแกลบ
(การออกแบบผลิตภัณฑ์)
ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

051897

23 ก.ค. 42

เครื่องอบข้าวและเมล็ดพืชแบบเคลื่อนที่ได้
(การออกแบบผลิตภัณฑ์)
ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

051901

26 ก.ค. 42

ปี 2541
เครื่องตรวจวัดความแข็งภายในของมังคุดโดยรังสีอินฟาเรดรศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
ดร.บัณฑิต ทิพากร
Mr.Makoto Okuda
Mr.Haruo Hirose
0459223 ก.ย. 41
Revised: 2 July 2008/10:48:28
Copyright @2005 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center