สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน 11 โครงการ
 1. การแปลภาษาอังกฤษ-ไทยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอาศัยวิธีการเรียนรู้จากคลังประโยค
 2. ระบบการค้นคืนเอกสารภาษาไทยด้วยเทคนิคขั้นสูง ระยะที่ 2
 3. ระบบการอ่านออกเสียงเอกสารภาษาไทยโดยคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2
 4. ระบบฝึกสอนภาษาอังกฤษจากการบรรยายเหตุการณ์ ระยะที่ 2
 5. การสร้างภาพกราฟฟิคแบบสเตอริโอโดยใช้เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
 6. การทำซิมมูเลชั่นสำหรับระบบการควบคุมการจราจรของรถไฟฟ้า ระยะที่ 1
 7. เครื่องมือสำหรับค้นหาและแก้ไขปัญหาปฏิทินเวลา ปี ค.ศ. 2000
 8. การพัฒนาระบบการสร้างภาพเคลื่อนไหว ระยะที่ 3
 9. การสร้างโปรแกรมพิเศษสำหรับการเขียนแบบแผ่นคลี่ 3 มิติ
10. การจำลองและควบคุมเครื่องกัดควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟแวร์ช่วยออกแบบ
11. การพัฒนาโพรโตคอลแบบใหม่สำหรับระบบการจ่ายเงินผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบออฟไลน์


return research42 topic

Revised: 23 February 2000
© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.