ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
Pichet Durongkaveroj (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์ / รักษาการที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนามหาวิทยาลัย
หน่วยงาน สถาบันและวิจัยนโยบาย สถาบันคลังสมองของชาติ
โทรศัพท์
E-mail Address : durong@mozart.inet.co.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2533 ปริญญาเอก Ph.D. Public Policy and Management - Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
2531 ปริญญาโท M.Sc. Public Policy and Management - Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
2527 ปริญญาโท M.Sc. Applied Solar Energy - Trinity University สหรัฐอเมริกา
2522 ปริญญาตรี B.E. Electrical Engineering - University of New South Wales ออสเตรเลีย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ระยะที่ 2 [สกอ.47] หัวหน้าโครงการ
การจัดทำนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544 - 2553 ของประเทศไทย (IT-2010) [NECTEC44,46] หัวหน้าโครงการ
บทบาทของอุดมศึกษาในระบบวิจัยแห่งชาติ [มูลนิธิสธ.46] หัวหน้าโครงการ
การปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาในเอเซีย - กรณีประเทศไทย [IIEP-UNESCO46] ผู้ร่วมโครงการ