คุณธิติมา วงษ์ชีรี
ดร.ธิติมา วงษ์ชีรี
Thitima Wongsheree (Researcher)

ตำแหน่ง นักวิจัย
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2470-9682 โทรสาร 0-2470-9680
E-mail Address : thitima.won@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2551 ปริญญาเอก ปร.ด. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ไทย
2538 ปริญญาโท วท.ม. วิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยว
- มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
ไทย
2534 ปริญญาตรี วท.บ. พืชสวน - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - การวิจัยเชิงสหวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
   - การวิจัยหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปฝักวานิลลา
   - การถ่ายทอดเทคโนโลยีในระบบเกษตรอุตสาหกรรม
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
การควบคุมโรคเหี่ยวของสตรอเบอรี่ Crown Rot โดยชีววิธี 2540 ผู้ร่วมโครงการ
การจัดการดินเพื่อลดการเกิดโรคเหี่ยวของขิงจากเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas solanacearum [BIOTEC41] 2541 หัวหน้าโครงการ
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชบางชนิดร่วมกับสารเคลือบผิวที่มีต่อโรคแอนแทรคโนสและโรคขั้วผลเน่าของมะม่วงในระหว่างการเก็บรักษา [มจธ.41] 2541 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาควบคุมการออกดอกของหอมแบ่งด้วยความร้อน [วช.41] 2542 หัวหน้าโครงการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูปผลผลิต [บศส.] 2542 หัวหน้าโครงการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ชนบท [มิยาซาวา] 2542 ผู้ร่วมโครงการ
ผลของการจัดการดินต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณประชากรของเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas solanacearum ในดินและการเกิดโรคเหี่ยวของขิง [วช.42] 2543 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลของกากจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นปุ๋ยชีวภาพ [วช.43] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต Bs ในอุตสาหกรรมโปรไบโอติก 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันตกฯ กรณีศึกษาตำบลเขาขลุง จ.ราชบุรี 2545 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาสถานภาพและความต้องการข้อมูลสารสนเทศภาคตะวันตก 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนากลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีระบบสุขลักษณะ อ.นาแห้ว จ.เลย [BIOTEC45] 2546 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาวิธีการลดระยะเวลาการบ่มฝักวานิลลาที่ผลิตในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง [สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ.ภายใต้ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ เพื่อรับรองงานมูลนิธิโครงการหลวง52] 2553 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาเทคนิคการตรวจโรคแอนแทรกโนสในผลมะม่วงระยะแก่เขียว (โครงการย่อยที่ 4 ในชุดโครงการวิจัยเรื่อง ผลของการฉายรังสีแกมมาต่อคุณภาพของผลมะม่วง) [ศูนย์นวตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว52] 2553 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การวิจัยพัฒนากระบวนการบ่มในการปรับปรุงคุณภาพของฝักวานิลลาที่ผลิตในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง [วช. พิเศษ 52] หัวหน้าแผนงานวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของเอนไซม์และจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารวานิลลินในระหว่างการบ่มฝักวานิลลา (หมวดเงินอุดหนุน53) หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีระบบสุขลักษณะ อ.นาแห้ว จ.เลย [BIOTEC46] หัวหน้าโครงการ
การวิจัยรูปแบบการผลิตและการจัดการที่เหมาะสมต่อการผลิตผักปลอดภัยสารพิษ กรณีศึกษา : กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัยสารพิษ จังหวัดราชบุรี [หมวดเงินอุดหนุน46] หัวหน้าโครงการ
เครื่องคัดขนาดและน้ำหนักมะม่วง ผู้ร่วมโครงการ
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลการพัฒนาชุมชนฯ หัวหน้าโครงการ
โครงการวิจัยรูปแบบการผลิตและการจัดการผักปลอดสารพิษราชบุรี หัวหน้าโครงการ
การศึกษาประสิทธิภาพของต้นไหลสตรอเบอรี่แบบล้างรากในแปลงปลูกและทดสอบพันธุ์สตรอเบอรี่ภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [มจธ.42] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับประเทศ
สิริพร สีแดง, ธิติมา วงษ์ชีรี, สุเมธ ท่านเจริญ, วันเพ็ญ วรวงศ์พงศา และชนะ พรหมทอง, 2553, "การผลิต การตลาดและการวิจัยวานิลลาในประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 469-472.
ธิติมา วงษ์ชีรี, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, เฉลิมชัย วงษ์อารี และเตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย, 2553, “คุณสมบัติและปริมาณของสารเมลานินจากเชื้อรา Colletrotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรกโนสของผลมะม่วง”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), หน้า 481-484.
ธิติมา วงษ์ชีรี, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ และเฉลิมชัย วงษ์อารี, 2542, "ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชบางชนิดร่วมกับสารเคลือบผิวที่มีต่อโรคแอนแทรคโนสและโรคขั้วผลเน่าของมะม่วงในระหว่างการเก็บรักษา", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 77-92.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Wongsheree, T., Wongs-Aree, C., Kaewchaem, P., and Khurnpoon, L., 2011, "Change in Polygalacturunase Activity during Vanilla Bean Development", Vanilla 2011 New Discoveries and Opportunities in Vanilla Science, November 9-10, Crowne Plaza, Jameburg, Newjursey, USA., p. 23. (Poster)
Wongsheree, T., Rittiron, R., Jitareerat, P., Wongs-Aree, C., and Phiasai, T., 2010, "Near Infrared Spectroscopic Analysis for Latent Infection of Colletrotrichum gloeosporioides, a Causal Agent of Anthracnose Disease in Mature-Green Mango Fruit", International Conference for a Sustainable Greater Mekong Subregion (GMSTEC 2010), August 26-27, The Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 341-343.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ธิติมา วงษ์ชีรี, เฉลิมชัย วงษ์อารี, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, วาริช ศรีละออง และพจนา แก้มแจ่ม, 2554, ”ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมเอมไซม์เบต้ากลูโคชิเดสกับปริมาณวานิลลินในระหว่างการบ่มฝักวานิลลา”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18-20 พฤษภาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ, หน้าที่ 108.
สิริพร สีแดง, ธิติมา วงษ์ชีรี, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, เฉลิมชัย วงษ์อารี และวาริช ศรีละออง, 2554, “การผลิต การตลาดและการวิจัยวานิลลาในประเทศไทย”, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554, 27-29 มกราคม, โรงแรมโฆษะ, จ.ขอนแก่น, หน้า 23-27. [โปสเตอร์]
ธิติมา วงษ์ชีรี, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, เฉลิมชัย วงษ์อารี, วาริช ศรีละออง และวัชระ พันธ์ทอง, 2553, “การเปลี่ยนแปลงประชากรจุลินทรีย์ในระหว่างการบ่มฝักวานิลลา”, การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1-3 กันยายน, โรงแรมดิเอ็มเพรส, จ.เชียงใหม่, หน้า 137. (โปสเตอร์)
ธิติมา วงษ์ชีรี, เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ และเฉลิมชัย วงษ์อารี, 2553, “การทำนายการเกิดโรคแอนแทรคโนสของผลมะม่วงระยะแก่เขียวด้วยการประมวลผลภาพ”, การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1-3 กันยายน, โรงแรมดิเอ็มเพรส, จ.เชียงใหม่, หน้า 115.
ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และธิติมา วงษ์ชีรี, 2553, “ผลกระทบของรังสีแกมมาต่อคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์สี่ในระหว่างการขนส่งและวางจำหน่าย”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11-14 พฤษภาคม, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, จ.พระนครศรีอยุธยา, หน้า 218. (โปสเตอร์)
ธิติมา วงษ์ชีรี, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, เฉลิมชัย วงษ์อารี, วาริช ศรีละออง และวัชระ พันธ์ทอง, 2553, "การใช้ตู้อบลมร้อนทดแทนการใช้แสงแดดในระหว่างการบ่มฝักวานิลลา”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11-14 พฤษภาคม, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, จ.พระนครศรีอยุธยา, หน้า 55.
ธิติมา วงษ์ชีรี, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, เฉลิมชัย วงษ์อารี, วาริช ศรีละออง และวัชระ พันธ์ทอง, 2553, "การศึกษาวิธีลดระยะเวลาการบ่มฝักวานิลลาที่ผลิตในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง”, การประชุมวิชาการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ภาคเหนือของประเทศไทย, 7-9 มกราคม, โรงแรมดิเอ็มเพรส, จ.เชียงใหม่, หน้า 104-105.
อัจฉรา ฉัตรแก้ว, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และธิติมา วงษ์ชีรี, 2552, “ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบขี้เหล็กต่อการยับยั้งการเจริญของเส้นใยและการงอกสปอร์ของเชื้อรา Fusarium sp. และ Lasiodiplodia theobromae”, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 3, 3-4 กันยายน, ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, หน้า 36. (Poster)
ธิติมา วงษ์ชีรี, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, เฉลิมชัย วงษ์อารี, วาริช ศรีละออง และวัชระ พันธ์ทอง, 2552, “ผลของความแก่ของฝักต่อปริมาณสารให้กลิ่นในฝักวานิลลา”, การสัมมนาทางวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่ง ชาติ ครั้งที่ 7, 19-20 สิงหาคม, โรงแรมอ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท, จ.กระบี่, หน้า 115.
ยิ่งศักดิ์ ไกรพินิจ, อัญรัตน์ เห็นแจ้ง, อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์, ธิติมา วงษ์ชีรี, ปิยทัศน์ ทองไตรภพ และดาราวรรณ ทองบุตร, 2544, "ผลของการจัดการดินต่อการเปลี่ยนแปลงของเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas solanacearum ในดินและการเกิดโรคเหี่ยวของขิง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16-18 ตุลาคม, หาดใหญ่, จ.สงขลา, หน้า 652.
ศุภชัย บุญนำมา, ดาราวรรณ ทองบุตร, สุชาดา ไชยสวัสดิ์, ธนวัฒน์ ถิรวศิน, ธิติมา วงษ์ชีรี, สรเสกข์ กุลมัย และวราภรณ์ เมธาวิริยะศิลป์, 2544, "การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต Bacillus subtilis (Bs) ในอุตสาหกรรมโพรไบโอติค", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16-18 ตุลาคม, หาดใหญ่, จ.สงขลา, หน้า 719.
ธิติมา วงษ์ชีรี, 2544, "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูปผลผลิต" การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 2, 2-4 มีนาคม 2544 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา, หน้า 2-3
ธิติมา วงษ์ชีรี, ทศพร ทองเที่ยง และปิยทัศน์ ทองไตรภพ, 2544, "การศึกษาควบคุมการออกดอกของหอมแบ่งด้วยความร้อน" การประชุมวิชาการ มมส. ครั้งที่ 1, 8-9 มิถุนายน 2544 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม อ.ขามเรียง จ.มหาสารคาม
ธิติมา วงษ์ชีรี, ผ่องเพ็ญ จิตต์อารีรัตน์ และอภิรดี อุทัยรัตนกิจ, 2543, "การจัดการดินเพื่อลดการเกิดโรคเหี่ยวของขิงจากเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas solanacearum", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26, 18-20 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 544.
ธิติมา วงษ์ชีรี, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ และเฉลิมชัย วงษ์อารี, 2542, "ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชบางชนิดร่วมกับสารเคลือบผิวที่มีต่อโรคแอนแทรกโนสและโรคขั้วผลเน่าของมะม่วงในระหว่างการเก็บรักษา", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมอมรินทร์ลากูน, จ.พิษณุโลก.
ทศพร ทองเที่ยง, ธิติมา วงษ์ชีรี และรัตติกาล ธัญหล้า, 2542, "การควบคุมโรคเหี่ยวของสตรอเบอรี Crown Rot โดยชีววิธี 2. การศึกษาการเกิดโรคเหี่ยวของต้นสตรอเบอรี่และการทดสอบการควบคุมโรคโดยใช้เชื้อรา Trichderma harzianam M4", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ณ โรงแรมอมรินท์ลากูน จ.พิษณุโลก 20-22 ตุลาคม 2542
บทความที่ได้รับรางวัล
- รางวัลดี รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และหลังการเก็บเกี่ยว - ธิติมา วงษ์ชีรี, เฉลิมชัย วงษ์อารี, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, วาริช ศรีละออง และพจนา แก้มแจ่ม, 2554,”ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมเอมไซม์เบต้ากลูโคชิเดสกับปริมาณวานิลลินในระหว่างการบ่มฝักวานิลลา”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18-20 พฤษภาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ, หน้าที่ 108.
- รางวัลการนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ ระดับดี สาขาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว - ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และธิติมา วงษ์ชีรี, 2553, “ผลกระทบของรังสีแกมมาต่อคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์สี่ในระหว่างการขนส่งและวางจำหน่าย”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11-14 พฤษภาคม, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, จ.พระนครศรีอยุธยา, หน้า 218.
- รางวัลการนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย ระดับดีเด่นสาขานวัตกรรมทางพืชสวนและการแปรรูป - ธิติมา วงษ์ชีรี, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, เฉลิมชัย วงษ์อารี, วาริช ศรีละออง และวัชระ พันธ์ทอง, 2553, "การใช้ตู้อบลมร้อนทดแทนการใช้แสงแดดในระหว่างการบ่มฝักวานิลลา”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11-14 พฤษภาคม, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, จ.พระนครศรีอยุธยา, หน้า 55.


return topic