ผลของการทำ hot water treatments และรังสีแกมมาต่อการกำจัดแมลงวันผลไม้ และคุณภาพ หลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผลเศรษฐกิจ (ระยะที่ 1-2) *
Effects of Hot Water Treatments and Gamma Irradiation on Fruits Flies Disinfestation and Quality of Mangoes and Banana cv. "Kuaw Khai" (Phase 1-2)


ผศ.ดร.ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย  (หัวหน้าโครงการ)
Songsin Photchanachai. (Asst. Prof.)
สายวิชาเทคโนโลยหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
Apiradee Uthairatanakij. (Lecturer)
คุณอิทธิกิจ จิรภัทรสกุล*
Ittikit Jirapattarasakul.
คุณนกน้อย ชูคงคา*
Noknoi Chookongka

หมายเหตุ * เปลี่ยนผู้ร่วมวิจัยในระยะที่ 2 คือ ดร.วาริช ศรีละออง คุณบัณฑิตา ยงค์ คุณสุนีย์ จันทร์ศรี
ปรับชื่อเรื่อง ผลของการทำ hot water treatments และรังสีแกมมาต่อการกำจัดแมลงวันผลไม้ และคุณภาพของมะม่วง และกล้วยไข่ภายหลังการเก็บเกี่ยว

ทุนหมวดเงินอุดหนุนประจำปี 2548 งบประมาณ 472,760 บาท
ทุนหมวดเงินอุดหนุนประจำปี 2549 งบประมาณ 423,490 บาท

ความสำคัญและที่มาของการวิจัย

ปัจจุบันการส่งออกผัก และผลไม้เพื่อจำหน่ายในต่างประเทศมีข้อจำกัดมากมาย โดยเฉพาะเรื่องการปนเปื้อนของสารเคมี สารพิษ ตลอดจนแมลงต่างๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีความพยายามศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว สารกัมมันตรังสีและรังสี ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานนิวเคลียร์ ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เนื่องจากรังสีสามารถกำจัดแมลงได้ทุกระยะการเจริญเติบโต แต่ข้อจำกัดในการใช้รังสีกับผลิตผลทางการเกษตร คือ รังสีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลผลิตได้ ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายโดยตรงในระดับของโมเลกุลของเซล เป็นองค์ประกอบของเซลล์เมมเบรนเปลี่ยนแปลงไปและชักนำให้เกิดอาการ semipermeability ซึ่งอาการนี้จะเกิดขึ้นเร็วแตกต่างกัน แต่จะส่งผลทำให้ผลผลิตเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว
มะม่วง และกล้วยไข่เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศอย่างแพร่หลายนอกจากนี้ยังจัดเป็นผลไม้ที่สำคัญและศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย สังเกตจากปริมาณการส่งออก พบว่ามีปริมาณการส่งออกของผลไม้หลายชนิดรวมทั้ง มะม่วง และกล้วยไข่ ไปจำหน่ายยังต่างประเทศลดลง สาเหตุประการหนึ่งที่สำคัญคือ การปนเปื้อนของแมลงวันผลไม้ วิธีการที่ผู้ส่งออกนิยมปฏิบัติ คือ การใช้สารเคมี แต่ในปัจจุบันสารเคมีหลายชนิดถูกห้ามใช้ เนื่องจากมีพิษตกค้างทั้งในผลิตผล และสิ่งแวดล้อม การฉายรังสีเป็นเทคนิคที่สามารถกำจัดแมลงวันผลไม้ได้ผลดีที่สุด แต่ข้อจำกัดของการฉายรังลี คือ ชักนำกระบวนการสุกให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันปริมาณของรังสีแกมมาที่เหมาะสมและสามารถควบคุมแมลงวันผลไม้ในมะม่วงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป และนำมาใช้ในหลายประเทศ ส่วนในกล้วยไข่นั้นยังไม่มีรายงานปริมาณฉายรังสีที่เหมาะสม การทำ Hot water treatments เป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับการศึกษาทั้งในมะม่วง มะละกอ กล้วย และผลผลิตอื่นๆ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาผลของการทำ Hot water treatments ก่อนการฉายรังสีให้กับผลผลิตในระดับที่ใช้ควบคุมแมลงวันผลไม้ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา และรักษาคุณภาพของผลผลิต และเพื่อส่งเสริมการส่งออกและลดปริมาณการใช้สารเคมีต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อศึกษาการผลของการทำ Hot water treatments ร่วมกับการฉายรังสีแกมมาที่สามารถกำจัดแมลงวันผลไม้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสีรระ และชีวเคมีของมะม่วง
  2. เพื่อศึกษาผลของการทำ Hot water treatments ร่วมกับการฉายรังสีที่สามารถกำจัดแมลงวันผลไม้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระ และชีวเคมีของกล้วยไข่

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

  1. ทราบผลของการทำ Hot water treatments ร่วมกับการฉายรังสีแกมมาที่สามารถกำจัดแมลงวันผลไม้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระ และชีวเคมีของมะม่วง
  2. ทราบผลของการทำ Hot water treatments ร่วมกับการฉายรังสีที่สามารถกำจัดแมลงวันผลไม้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระ และชีวเคมีของกล้วยไข่
  3. สามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ใยเชิงพณิชย์ได้
  4. เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยกับผลผลิตชนิดอื่นๆ ต่อไป
return topic

Revised: 25 August 2004/ 14:32:29
© 2004 by Research and Intellectual Property Promotion Center.