ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
    1. ลิขสิทธิ์ (Copyright)
กฎหมาย พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ความหมาย คุ้มครองงานที่สร้างสรรค์จากความคิดริเริ่มของตนเอง (Original) และมีการแสดงออกของความคิด (Expression of ideas)
ลักษณะงานที่ได้รับความคุ้มครอง งานสร้างสรรค์ 9 ประเภท คือ งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ และงานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ และแผนกศิลปะ
ระยะเวลาคุ้มครอง ตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์ + 50 ปี (กรณีทั่วไป)
การขอรับความคุ้มครอง ได้รับความคุ้มครองทันทีที่งานปรากฏ ไม่ต้องจดทะเบียน แต่แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

   2. ทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Industrial Property)
กฎหมาย -
ความหมาย การประดิษฐ์ คิดค้น ออกแบบ สร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทางอุตสาหกรรม
ลักษณะงานที่ได้รับความคุ้มครอง สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบผังภูมิวงจรรวม การคุ้มครองพันธุ์พืช ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ระยะเวลาคุ้มครอง -
การขอรับความคุ้มครอง -

    2.1 สิทธิบัตร (Patent)
กฎหมาย พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
ความหมาย หนังสือที่สำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้น (Invention) และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
ลักษณะงานที่ได้รับความคุ้มครอง 1. มีความใหม่
2. มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
3.สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม
ระยะเวลาคุ้มครอง 20 ปี หรือเท่าระยะเวลาที่ชำระค่าธรรมเนียมรายปี
การขอรับความคุ้มครอง จดทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา

    2.2 อนุสิทธิบัตร (Petty Patent)
กฎหมาย พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542
ความหมาย หนังสือที่สำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้น (Invention)
ลักษณะงานที่ได้รับความคุ้มครอง 1. มีความใหม่
2. สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม เป็นการคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีเทคโนโลยีไม่สูงพอที่จะขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ได้ แต่สามารถใช้ประโยชน์ได้ดี ใช้งานได้จริง ซึ่งเหมาะสมกับการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทย
ระยะเวลาคุ้มครอง 6 ปี และขอขยายเวลาคุ้มครองได้ 2 ครั้งๆละ 2 ปี (รวม 10 ปี)
การขอรับความคุ้มครอง จดทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา

    2.3 เครื่องหมายการค้า (Trade Mark)
กฎหมาย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
ความหมาย สิ่งที่ใช้กับสินค้า เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่าง หรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน
ลักษณะงานที่ได้รับความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วมที่
1. มีลักษณะเฉพาะ
2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายนี้
3. ไม่เหมือนหรือคล้ายกับของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี
ต่ออายุการจดทะเบียนครั้งละ 10 ปีรับแต่วันสิ้นอายุการจดทะเบียนเดิมหรือการจดทะเบียนที่ต่อครั้งสุดท้าย
การขอรับความคุ้มครอง จดทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา

    2.4 คุ้มครองการคุ้มครองพันธุ์พืช (Plants Varieties)
กฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
ความหมาย การส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์พืชขึ้นใหม่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม ส่งเสริมเกษตรกรรม อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์พันธุ์พืช เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษา และใช้ประโยชน์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืนและครบวงจรต่อไป
ลักษณะงานที่ได้รับความคุ้มครอง 1. พันธุ์พืชใหม่
2. พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
3. พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป
4. พันธุ์พืชป่า
ระยะเวลาคุ้มครอง พันธุ์พืชใหม่และพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
- พืชล้มลุก 12 ปี
- พืชยืนต้น 17 ปี
- พืชที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ 27 ปี
(เฉพาะพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่ขอโดยชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกร ขยายเวลาการคุ้มครองได้อีกครั้งละ 10 ปี)
พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า รัฐเป็นผู้มีสิทธิ
การขอรับความคุ้มครอง จดทะเบียนที่กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    2.5 แบบผังภูมิวงจรรวม (Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits)
กฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวม พ.ศ. 2543
ความหมาย การออกแบบผังภูมิ (ขั้นตอนการผลิตช่วงต้น) แผ่นบัง - ไมโครชิพ - วงจรรวมเป็นชิ้น DIEs (ช่วงกลางและช่วงปลาย)
ลักษณะงานที่ได้รับความคุ้มครอง แบบผังภูมิที่ได้รับการออกแบบ (topography) แผ่นบังหรืองานหน้ากาก (Mask work) ตัววงจรรวม (Integrated circuit) และผลิตภัณฑ์ที่วงจรรวมดังกล่าวประกอบอยู่ ที่ออกแบบขึ้นมาใหม่
ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี
การขอรับความคุ้มครอง จดทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา

    2.6 ความลับทางการค้า (Trade Secret)
กฎหมาย พ.ร.บ.ความลับทางการค้าพ.ศ. 2545
ความหมาย ความลับทางการค้าที่เป็นข้อมูลการค้าด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
ลักษณะงานที่ได้รับความคุ้มครอง เป็นข้อมูลทางการค้าที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เนื่องจากการเป็นความลับนั้น และได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาไว้เป็นความลับ
ระยะเวลาคุ้มครอง ไม่มีกำหนดระยะเวลาตราบเท่าที่ยังเป็นความลับอยู่
การขอรับความคุ้มครอง ไม่ต้องจดทะเบียน
(แจ้งข้อความเบื้องต้นแต่ไม่เปิดเผยในสาระสำคัญ หรือ เก็บไว้เป็นความลับ)

    2.7 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications)
กฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546
ความหมาย ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และสามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์นั้น ป้องกันความหลงผิดหรือสับสนของสาธารณชน และเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ผลิตสินค้าที่ได้รับความคุ้มครอง
ลักษณะงานที่ได้รับความคุ้มครอง - สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยตรง เช่น ส้มบางมด ครกอ่างศิลา เบลเยียมช็อกโกแลต
- สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยอ้อม เช่น ชาละวันหมายถึงจังหวัดพิจิตร กำแพงเมืองจีนหมายถึงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือหอนาฬิกา Big Ben ที่หมายถึงกรุงลอนดอนหรือประเทศอังกฤษ
ระยะเวลาคุ้มครอง ไม่มีกำหนดระยะเวลา
การขอรับความคุ้มครอง จดทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา

    2.8 ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge)
กฎหมาย - ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การแจ้งข้อมูลและขอรับบริการข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ลงวันที่ 7 พ.ย. 2545
- ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการแจ้งข้อมูลและขอรับบริการข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. 2545
ความหมาย ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
ลักษณะงานที่ได้รับความคุ้มครอง องค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่นไทย
- อาหารเครื่องดื่ม
- ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
- ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
- ผลิตภัณฑ์จากไม้ หิน โลหะ แก้ว เซรามิค ดินเผา เครื่องหนัง ฯลฯ
งานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย
- เรื่องเล่าพื้นบ้าน กวีนิพนธ์พื้นบ้าน ปริศนาพื้นบ้าน
- เพลงและดนตรีพื้นบ้าน
- ฟ้อนรำและละครพื้นบ้าน
- จิตรกรรมประติมากรรมหัตถกรรมพื้นบ้าน เครื่องแต่งกายและสิ่งทอพื้นบ้าน
ระยะเวลาคุ้มครอง ไม่มีกำหนดระยะเวลา
การขอรับความคุ้มครอง แจ้งข้อมูลที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Copyright @2005 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center