รูปถ่าย
ดร.พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข
Pongsak Thungsuk. (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9815 โทรสาร 0-2470-9198
E-mail Address : pongsak.tue@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
- ปริญญาเอก Ph.D. Metallurgical and Materials Engineering - Colorado School of Mines สหรัฐอเมริกา
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ
   - การขึ้นรูปโลหะ
   - การศึกษาพฤติกรรมของวัสดุ ที่อุณหภูมิสูง
   - การวิเคราะห์ความเสียหาย
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Prateepasen, A., Jirarungsatean, C., and Thungsuk, P., 2005, "Effects of Sulfuric Acid Concentration on Acoustic Emission Signals Obtained from Uniform-Corrosion", The 3rd US-Japan Symposium on Advancing Applications and Capabilities in NDE, June 20-24, Maui Prince Hotel, Maui, Hawaii, USA, p. 41.
Jomdecha, C., Prateepasen, A., Kaewtrakulpong, P., and Thungsuk, P., 2004, "Corrosion-Source Location by an FPGA-PC Based Acoustic-Emission System", IEEE TENCON 2004, November, 21-24, Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chiangmai, Thailand.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สุทธิพงษ์ โสภา, พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข และจุลศิริ ศรีงามผ่อง, 2549, "อิทธิพลของอุณหภูมิทุบขึ้นรูปที่มีต่อความแข็งและโครงสร้างจุลภาคของวัสดุอลูมิเนียมผสม", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 3, 5-6 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ, หน้า 29-37.
รังสันต์ นุสติ, บรรจบ อรชร และพงษ์ศักดิ์ ถึงสุข, 2547, "การศึกษาผลกระทบของอัตราความเครียดและอุณหภูมิต่อพฤติกรรมทางกลของเหล็กกล้า S 45 C", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 13, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมดวงตะวัน, จ.เชียงใหม่, หน้า 93.
เฉลิมเกียรติ จิระรุ่งเสถียร, อาษา ประทีปเสน และพงษ์ศักดิ์ ถึงสุข, 2545, "การตรวจจับการกัดกร่อนด้วยอะคูสติกอิมีชชั่น", การประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2, 6-7 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 152-154.
เฉลิมเกียรติ จิระรุ่งเสถียร, อาษา ประทีปเสน และพงษ์ศักดิ์ ถึงสุข, 2545, "การหาตำแหน่งการเกิดการกัดกร่อนด้วยวิธีอะคูสติกอิมีชชั่น", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2545, 24-25 ตุลาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว, จ.กาญจนบุรี, หน้า 700-707.

return topic