อ.เจริญ สุนทราวาณิชย์
ผศ.เจริญ สุนทราวาณิชย์
Charoen Soontravanich. (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ หัวหน้าศูนย์พัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรม
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9670 โทรสาร 0-2470-9676
E-mail Address : charoen.soon@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
- ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
- ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Operations Research
   - Operation Management
   - Quality Control
   - Simulation
   - Work Improvement
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การสำรวจทัศนคติของชุมชนรอบข้างต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี [มจธ.46รอบ1] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
วิบูลย์ สำราญรัมย์ และเจริญ สุนทราวาณิชย์, 2555, "การวิเคราะห์หาจำนวนพนักงานที่เหมาะสมของกระบวนการทดสอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ, 6-7 กันยายน, โรงแรม พูลแมน บางกอก คิง เพาเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 53.
จิรจิต กรรณล้วน, จิรานันท์ เลิศเมธาตฤณชาติ และเจริญ สุนทราวาณิชย์, 2555, "การปรับปรุงระบบควบคุมพัสดุคงคลังในโรงพยาบาล", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ, 6-7 กันยายน, โรงแรม พูลแมน บางกอก คิง เพาเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 42.
ณัฐสรัญ เฉลิมรักษ์, พีชานันท์ คุณากรสกุล, รพีพร ศรีบัวรอด และเจริญ สุนทราวาณิชย์, 2549, "การเปรียบเทียบสมรรถนะของกระบวนการผลิตโดยใช้เทคนิคการจำลองแบบปัญหา", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2549, 17-19 ธันวาคม, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล, กรุงเทพฯ, หน้า 108.
นิธิศ บริสุทธ์ และเจริญ สุนทราวาณิชย์, 2549, "การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการแห้งของชิ้นงานด้วยความร้อนเพื่อลดเวลาทำงานของกระบวนการล้างงานแบบอัตโนมัติของผลิตภัณฑ์ฐานกล่องใส่ฮาร์ดดิสก์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2549, 17-19 ธันวาคม, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล, กรุงเทพฯ, หน้า 121.
เจริญ สุนทราวาณิชย์, วุฒิพงศ์ เรืองแก้ว และอนันทวิทย์ ตู้จินดา, 2548, "การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตแท่นเครื่อง EDM", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 3-5 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 105-113.
เจริญ สุนทราวาณิชย์, กิตติภัท วิสุทธิแพทย์ และสมบุญ เจริญวิไลศิริ, 2548, "การประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนกิจกรรมกับโรงงานผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 3-5 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 1150-1159.
เจริญ สุนทราวาณิชย์, ณรงค์ เยาวรัตน์ และอัษฎา จิระประยุกต์เลิศ, 2548, "การลดต้นทุนการผลิตพลังงานในโรงงานเยื่อและกระดาษ", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 3-5 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 1142-1149.
เฉลิม สัมพันธ์ธนรักษ์ และเจริญ สุนทราวาณิชย์, 2547, "การลดเวลาการปรับตั้งเครื่องจักรด้วยการเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 13, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมดวงตะวัน, จ.เชียงใหม่, หน้า 32.
เจริญ สุนทราวาณิชย์, 2547, "แนวทางการลดความผันแปรของน้ำหนักไอศกรีมโดยแยกองค์ประกอบของความผันแปร", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 13, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมดวงตะวัน, จ.เชียงใหม่, หน้า 83.
เจริญ สุนทราวาณิชย์, 2547, "การเพิ่มผลิตภาพการผลิตในกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 13, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมดวงตะวัน, จ.เชียงใหม่, หน้า 32.
เจริญ สุนทราวาณิชย์, 2546, "การลดความเบี่ยงเบนของน้ำหนักไอศกรีมโดยอาศัยหลักการทางสถิติประยุกต์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2546, 21-22 ตุลาคม, โรงแรมทอปแลนด์, จ.พิษณุโลก.
เจริญ สุนทราวาณิชย์, 2546, "การลดเวลาผสมในกระบวนการผลิตครีมนวดผม", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2546, 21-22 ตุลาคม, โรงแรมทอปแลนด์, จ.พิษณุโลก.
เจริญ สุนทราวาณิชย์, 2544, "การจำลองแบบปัญหาการจัดสมดุลสายการผลิตกรณีที่เวลาเป็นแบบไม่แน่นอน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2544, 25-26 ตุลาคม, จ.อุบลราชธานี.
เจริญ สุนทราวาณิชย์, 2543, "การจำลองแบบปัญหาสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักการพาเรโต", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2543, 2-3 พฤศจิกายน,โรงแรม โกลเด้นแซนด์ ชะอำ, จ. เพชรบุรี.

return topic