ดร.สมบุญ เจริญวิไลศิริ
ผศ.ดร.สมบุญ เจริญวิไลศิริ
Sombun Charoenvilaisiri. (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9199 โทรสาร 0-2470-9198
E-mail Address : sombun_cha@yahoo.com, sombun.cha@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2543 ปริญญาเอก Ph.D. Metallurgical Engineering Foundry Engineering University of Alabama อเมริกา
2537 ปริญญาโท M.S. Metallurgical Engineering Ferrous Processing Colorado School of Mines อเมริกา
2531 ปริญญาตรี วศ.บ.
เกียรตินิยม
อันดับ 1
วิศวกรรม
อุตสาหการ
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - วิศวกรรมการหล่อโลหะ
   - Metal Casting
   - Solidfication of Metals
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
Thin Wall Compacted Graphite Irons Casting (AFS Funding Project) 2543 ผู้ร่วมโครงการ
Thin Wall Ductile Irons Casting (AFS Funding Project) 2542 ผู้ร่วมโครงการ
A to D Transition on Directional Solidification of Grey Cast Iron 2539 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนากระบวนการหลอมเหลวเศษอะลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ (ระยะที่ 1) : การศึกษาความเป็นไปได้ [MTEC44] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาเทคโนโลยีการหล่อโลหะแมกนีเซียมผสม [MTEC46] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
หน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางหล่อโลหะ [MTEC46-47] ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาโลหะผสมสำหรับการปรับสภาพเกรนให้ละเอียดเพื่อใช้ในงานหล่อโลหะอะลูมิเนียมผสม [MTEC46] ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษากรรมวิธีการผลิตเหล็กหล่อกราไฟต์ตัวหนอนในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเหล็กหล่อกราไฟต์ก้อนกลมโดยกรรมวิธีผสมแมกนีเซียมในแบบหล่อ (ระยะที่ 2) [มจธ.46] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเครื่องต้นแบบของเครื่องทำไส้แบบ หัวหน้าโครงการ
พฤติกรรมการแข็งตัวและโครงสร้างสุดท้ายของเหล็กหล่อชนิดต่างๆ [สกว.45-46] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาอิทธิพลและประสิทธิภาพของการทำอินนอคคูเลชั่นในการหล่อเหล็กหล่อเทา [MTEC45-46] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาและพัฒนากรรมวิธีการผลิตเหล็กหล่อกราไฟท์ตัวหนอนในประเทศไทย [MTEC45] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Charoenvilaisiri, S., Stefanescu, D.M., Ruxanda, R.E., and Piwonka, T.S., 2001, "Thin Wall Compacted Graphite Iron Casting", AFS Transaction, Vol. 110, pp. 1113-1130.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Stefanescu, D.M., Ruxanda, R., Dix, L.P., and Charoenvilaisiri, S., 2002, "The Metallurgy and Tensile Mechanical Properties of Thin Wall Spheroidal and Compacted Graphite Irons", The 7th International Symposium Science & Processing of Cast Iron, September 4-6, Barcelona, Spain.
Charoenvilaisiri, S. and Iriyapichart, A., 2002, "Development of Compacted Graphite Iron Castings in Thailand", The 65th World Foundry Congress, October 20-24, Gyeongju, Korea, pp. 225-234.
Stefanescu, D.M., Charoenvilaisiri, S., Ruxanda, R.E., and Piwonka, T.S., 2001, "Thin Wall Compacted Graphite Iron Casting", The World Conference-Compacted Graphite Iron, Ronneby, Sweden, June 7-8.
Charoenvilaisiri, S. and Stefanescu, D.M., 2001, "The Possibility on Prediction of Graphite Shape in Mg-Treated Irons by Means of Thermal Analysis", The 7th Asian Foundry Congress, October 12-15, Taipei, Taiwan, pp. 91-100.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
พงษ์พันธุ์ โคตรประทุม, อัษฎา จิรประยุกต์เลิศ และสมบุญ เจริญวิไลศิริ, 2549, "การลดปริมาณผลิตภัณฑ์บกพร่องในกระบวนการหล่อชิ้นงานขึ้นรูปอะลูมิเนียม", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2549, 17-19 ธันวาคม, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล, กรุงเทพฯ, หน้า 119.
เจริญ สุนทราวาณิชย์, กิตติภัท วิสุทธิแพทย์ และสมบุญ เจริญวิไลศิริ, 2548, "การประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนกิจกรรมกับโรงงานผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 3-5 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 1150-1159.
เทพธำรง ว่องวิริยกุล และสมบุญ เจริญวิไลศิริ, 2547, "การศึกษาอิทธิพลของอัตราการเย็นตัวต่อรูปร่างกราไฟท์ของเหล็กหล่อกราไฟท์ตัวหนอน", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการหล่อโลหะไทย ครั้งที่ 2, 20 พฤศจิกายน, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 14-1 ถึง 14-11.
อภิชาต อิริยาภิชาติ และสมบุญ เจริญวิไลศิริ, 2545, "การศึกษากระบวนการผลิตและคุณสมบัติของเหล็กหล่อกราไฟต์ตัวหนอน", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จังหวัดนครราชสีมา, หน้า 265-266.
สมบุญ เจริญวิไลศิริ และสมจิตร์ อัปมะโท, 2545, "การตรวจส่วนผสมทางเคมีของการหลอมเหล็กหล่อเทา โดยการใช้หลักการ Thermal Analysis", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2545, 24-25 ตุลาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว, จ.กาญจนบุรี, หน้า 694-699.
ปิยรัตน์ ราชฉวาง และสมบุญเจริญวิไลศิริ, 2545, "การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในกระบวนการทำอินนอคคูเลชั่นในงานหล่อเหล็กหล่อเทา", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2545, 24-25 ตุลาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, หน้า 738-745.
สมบุญ เจริญวิไลศิริ และเปล่งศักดิ์ พลายเวช, 2545, "การศึกษาอิทธิพลของการเย็นตัวระหว่างการแข็งตัวของน้ำโลหะเหล็กหล่อเทา ด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางความร้อน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2545, 24-25 ตุลาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว, จ.กาญจนบุรี, หน้า 746-752.
สมบุญ เจริญวิไลศิริ, 2545, "การออกแบบกล่องทำปฏิกิริยาในงานหล่อเหล็กหล่อแกรไฟต์ก้อนกลมด้วยวิธี Inmold Process", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2545, 24-25 ตุลาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, กรุงเทพฯ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว, จ.กาญจนบุรี, หน้า 753-759.
ปิยรัตน์ ราชฉวาง และสมบุญเจริญวิไลศิริ, 2545, "การหาวิธีการตรวจวัดประสิทธิภาพของกระบวนการอินนอค คูเลชันในงานหล่อเหล็กหล่อเทา", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการหล่อโลหะไทย ครั้งที่ 1, 13 กันยายน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
สมบุญ เจริญวิไลศิริ, 2544, "การศึกษาและจัดทำเครื่องต้นแบบสำหรับตรวจหาส่วนผสมทางเคมีและโครงสร้างทางจุลภาคภายหลังการแข็งตัวอย่างสมบูรณ์ของน้ำโลหะเหล็กหล่อ", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรมประจำปี 2544, 25-26 ตุลาคม, หน้า 366-372.
อภิชาต อิริยาภิชาติ และสมบุญ เจริญวิไลศิริ, 2544, "การศึกษากรรมวิธีการผลิตเหล็กหล่อกราไฟท์ตัวหนอนในประเทศไทย", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรมประจำปี 2544, 25-26 ตุลาคม, หน้า 359-365.

return topic