ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์
รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์
Bovornchok Poopat (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ / หัวหน้าวิศวกรรมอุตสาหการ / หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9674 โทรสาร 0-2470-9681
E-mail Address : bpoopat@yahoo.com
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2542 ปริญญาเอก Ph.D. Welding Engineering - The Ohio State University อเมริกา
2538 ปริญญาโท M.S. Welding Engineering - The Ohio State University อเมริกา
2534 ปริญญาตรี วศ.บ.
เกียรตินิยม
วิศวกรรม
อุตสาหการ
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Mechanical part design and production
   - Welding Technology
   - Plastic and Composites Joining Technology
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและนอกประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
เครื่องเชื่อมพลาสติกโดยใช้แสงอินฟราเรด [หมวดเงินอุดหนุน44] 2546 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาพฤติกรรมการหลอมละลายของโพลีเอธิลีน ในการเชื่อมแบบหมุน โดยการตรวจจับคลื่นเสียง [MTEC47] 2548 หัวหน้าโครงการ
การขัดแกะวัสดุเซรามิกส์และกระจกโดยคลื่นอัลตร้าโซนิก [MTEC47] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
หน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางการเชื่อมพลาสติกและวัสดุผสม [MTEC46-48] 2550 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
เครื่องตัดผ้าทอตราสัญลักษณ์ด้วยระบบอุลตร้าโซนิค [MTEC47] หัวหน้าโครงการ
หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมพลาสติกและวัสดุผสม [MTEC44,46] หัวหน้าโครงการ
เตาอบอินฟาเรดแบบกึ่งสุญญากาศ [สกว.44,46] หัวหน้าโครงการ
Developing Computer-controlled Infrared Welding Machine for Studying the Effect of the Welding Parameters on Joint Quality ผู้ร่วมโครงการ
Developing Through-Transmission Infrared Welding Machine to Further Study the Effect of Pigments on Infrared Absorption of Polymers and the Joint Quality ผู้ร่วมโครงการ
The Effect of Shielding Gas Flow Rates on Weld Quality in Plasma Arc and Gas Tungsten Arc Welding. ผู้ร่วมโครงการ
The Effect of Pulse Shape on Welding Profile and Welding Quality in GMAW for Rear Case Axle in Automotive Part ผู้ร่วมโครงการ
Developing the Computer-controlled and Data Acquisition Systems for Ultrasonic Testing : Immersion Technique ผู้ร่วมโครงการ
Developing A Heat Flux Sensor to Measure the Heat Flux Radiated from Infrared Heat Source ผู้ร่วมโครงการ
Research and Development of Commercial Ultrasonic Cutting for Woven Label and Calendering Machine ผู้ร่วมโครงการ
Effect of Carbon Black Content in PBT on Joint Strength of Hot Plate Welding Process ผู้ร่วมโครงการ
Ultrasonic Evaluation of Interfacial Property of Fiber-reinforced Composite Materials Ultrasonic Temperature Sensing by Using Thin Wire ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ
Teeravarunyou, S. and Poopat, B., 2009, “Computer Based Welding Training System”, International Journal of Industrial Engineering, Vol. 16, No. 2, pp. 116-125.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Poopat, B. and Warinsiriruk, E., 2006, "Investigation of Effect of Shielding Gas Composition and CTWD on Metal Transfer by using Acoustic Signal Analysis", The 1st South-East Asia International Institute of Welding Congress, November 21-22, Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 1-7.
Poopat, B. and Warinsiriruk, E., 2006, "Dynamic Behavior of Metal Transfer (Mode Change) in Mag-M Welding Process by Acoustic Signal Analysis", The 1st South-East Asia International Institute of Welding Congress, November 21-22, Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 542-548.
Poopat, B. and Pitayachaval, M., 2006, "Welding Procedure and Heat Treatment of Cobalt Base Alloy Type FSX 414", The 1st South-East Asia International Institute of Welding Congress, November 21-22, Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 278-286.
Poopat, B. and Khansomboon, A., 2006, "Residual Stress Analysis of Dissimilar Joining of Heating Tube", The 1st South-East Asia International Institute of Welding Congress, November 21-22, Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 526-536.
Poopat, B. and Vaitoonkiat, E., 2006, "Study of Heat Generation and Dynamic Loss Modulus Estimation of PVC during Ultrasonic Molding", The 1st South-East Asia International Institute of Welding Congress, November 21-22, Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 620-629.
Poopat, B. and Supakan, T., 2006, "Study of Rejuvenation of Microstructure in GTD 111 Nickel Based Superalloy", The 1st South-East Asia International Institute of Welding Congress, November 21-22, Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 725-737.
Wongsuwan, M. and Poopat, B., 2006, "Effect of Magnetic ARC Oscillation Parameters on Weld Profile in GTAW of Carbon Steel", The 1st South-East Asia International Institute of Welding Congress, November 21-22, Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 136-142.
Wattanathum, P. and Poopat, B., 2006, "Effect of Shielding Gas Velocity on Weld Geometry and Mechanical Properties in Paw", The 1st South-East Asia International Institute of Welding Congress, November 21-22, Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 555-562.
Phounium, R. and Poopat, B., 2006, "Feedback System for Welders in Real Time Controlling Weld Quality", The 1st South-East Asia International Institute of Welding Congress, November 21-22, Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 343-351.
Pitaknorachon, S. and Poopat, B., 2006, "ARC Force and Weld Penetration in Double-Side Flux Cored ARC Welding", The 1st South-East Asia International Institute of Welding Congress, November 21-22, Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 417-426.
Pitaknorachon, S. and Poopat, B., 2006, "Diffusion Bonding of Stainless Steel ASTM A240 Grade 304 in Double-Side Flux Cored ARC Welding", The 1st South-East Asia International Institute of Welding Congress, November 21-22, Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 653-661.
Poopat, B., Warinsiriruk, E., and Seenawat, M., 2005, "Investigation of Process Control Technique of HDPE Pipe Spin Welding by Using Acoustic Signal Analysis", The 3rd US-Japan Symposium on Advancing Applications and Capabilities in NDE, June 20-24, Maui Prince Hotel, Maui, Hawaii, USA, p. 32.
Poopat, B., 2001, "Computer Simulation of Hot Plate Welding of HDPE", The 4th UICEE Annual Conference on Engineering Education, February 7-10, Bangkok, Thailand.
Poopat, B., Benatar, A., and Park, J.B., 2000, "Comparative Study of Contact and Non-contact Hot Plate Welding of HDPE", Conference Proceedings, Volume I- Processing, ANTEC 2000, May 7-11, Orlando, Florida, USA.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ใหม่ น้อยพิทักษ์, มงคล สีนะวัฒน์ และบวรโชค ผู้พัฒน์, 2549, "Study of Parameters Affecting Ultrasonic Molding Quality of LDPE", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 31 มีนาคม - 1 เมษายน, อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, จ.ปทุมธานี, หน้า 243-245.
ฤทธิชัย เภาเนียม และบวรโชค ผู้พัฒน์, 2549, "On-Line Quality Mornitoring of Welding Defect Susceptibility in SMAW", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 31 มีนาคม - 1 เมษายน, อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, จ.ปทุมธานี.
สมพร เพียรสุขมณี และบวรโชค ผู้พัฒน์, 2549, "Ultrasonic Slitting Machine: Factors Affecting Wearing of Ultrasonic Cutting Blade", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 31 มีนาคม - 1 เมษายน, อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, จ.ปทุมธานี
เอกชัย วารินศิริรักษ์ และบวรโชค ผู้พัฒน์, 2549, "Investigation of Metal Transfer of ER70S-6 Filler metal in MAG-M Welding by Acoustic Signal Detection", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 31 มีนาคม - 1 เมษายน, อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, จ.ปทุมธานี
นรินทร์ อินต๊ะวงศ์ และบวรโชค ผู้พัฒน์, 2549, "Penetration and Bead Shape of SUS304 Stainless Steel Double-Side Flux Cored Arc Welding Joint", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 31 มีนาคม - 1 เมษายน, อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, จ.ปทุมธานี
สมพร เพียรสุขมณี และบวรโชค ผู้พัฒน์, 2547, "Analysis of Welding Parameters in Through Transmission Laser Welding", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 137-139.
ชาลิณี สิริแสงสว่าง และบวรโชค ผู้พัฒน์, 2547, "การวัดแอมปลิจูดในการสั่นที่หัวเชื่อมของเครื่องเชื่อมพลาสติกแบบอัลตราโซนิก", การประชุมวิชาการ 40 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 23-24 มกราคม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น, หน้า 15.
เอกชัย วารินศิริรักษ์, บวรโชค ผู้พัฒน์ และมงคล สีนะวัฒน์, 2547, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณคลื่นเสียงและความแข็งแรงทางกลของพอลิเอธิลีนความหนาแน่นสูงในกระบวนการเชื่อมพลาสติกแบบหมุน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 13, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมดวงตะวัน, จ.เชียงใหม่, หน้า 16.
สุนทร นันทพล และบวรโชค ผู้พัฒน์, 2547, "การวิเคราะห์การลดความเสี่ยงต่อการเกิดรอยร้าวของแนวเชื่อมทนแรงดึงสูง ASTM A 572 เกรด 50: กรณีศึกษาอุปกรณ์ช่วยติดตั้งส่วนบนของแท่นเจาะก๊าซธรรมชาติ", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 13, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมดวงตะวัน, จ.เชียงใหม่, หน้า 57.
สมพร เพียรสุขมณี และบวรโชค ผู้พัฒน์, 2547, "การศึกษาค่าตัวแปรในการเชื่อมเลเซอร์แบบส่องทะลุผ่านด้วย Nd-YAG Laser ในอะคริลิก", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 13, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมดวงตะวัน, จ.เชียงใหม่, หน้า 57.
นรินทร์ อินต๊ะวงค์, บวรโชค ผู้พัฒน์ และมงคล สีนะวัฒน์, 2547, "การจำลองการไหลวนของอนุภาคซิลิคอนคาร์ไบด์ของฮอร์นในการเชื่อมโดยคลื่นเสียงความถี่สูง", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 13, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมดวงตะวัน, จ.เชียงใหม่, หน้า 55.
เอกชัย วารินศิริรักษ์, บวรโชค ผู้พัฒน์ และมงคล สีนะวัฒน์, 2547, "Classification of Welding Phase Behavior of High Density Polyethylene in Spin Welding by Acoustic Signal Technique", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 394-396.
สมพร เพียรสุขมณี และบวรโชค ผู้พัฒน์, 2547, "Analysis of Welding Parameters in Through Transmission Laser Welding", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 137-139.
ศุภชัย รุ่งเรืองวุฒิกุล, ปรีชา ลีลานุกรม และบวรโชค ผู้พัฒน์, 2544, "การประยุกต์ใช้วิธีการบัญชีต้นทุนกิจกรรมเพื่อประมาณต้นทุนการผลิต : กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2544, 25-26 ตุลาคม, โรงแรมเนวาด้า แกรนด์, จ.อุบลราชธานี, หน้า 755-765.
วิษณุ อิสระธานันท์ และบวรโชค ผู้พัฒน์, 2544, "การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตโดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรมในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2544, โรงแรมเนวาด้า แกรนด์, จ.อุบลราชธานี, 25-26 ตุลาคม, หน้า 764-771.
บวรโชค ผู้พัฒน์, 2544, "การประเมินคุณสมบัติของรอยต่อกาวด้วยคลื่นอัลตราโซนิค", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16-18 ตุลาคม, หาดใหญ่, จ.สงขลา, หน้า 767.
บวรโชค ผู้พัฒน์, 2543, "Contact Hot Plate Welding of Polycarbonate", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 2-3 พฤศจิกายน, โรงแรมโกลเด้นแซนด์ส, ชะอำ, จ. เพชรบุรี, หน้า 512-517.


return topic