ค้นหาโครงการวิจัย  

โครงการวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน

ทุนวิจัยหมวดเงินอุดหนุน ประจำปี 2550 (งบอนุมัติก่อนหักค่าบริหารโครงการ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. พฤติกรรมของโครงข้อแข็งเหล็กเสริมด้วยองค์อาคารยึดรั้งบริเวณข้อต่อภายใต้แรงแผ่นดินไหว (ระยะที่ 2) ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
320,000
2. การศึกษาความสามารถในการบำบัดของสิ่งปนเปื้อนอินทรีย์ในน้ำโดยใช้นาโนฟิล์มของไททาเนียมไดออกไซด์ (ระยะที่ 2) ผศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
ผศ.จารุรัตน์ วรนิสรากุล
ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย
332,630
3. อุปกรณ์ตรวจสอบสายเคเบิลในอุตสาหกรรมขนส่งและโครงสร้างขนาดใหญ่โดยใช้วิธีการวัดการรั่วไหลของเส้นแรงแม่เหล็ก (ระยะที่ 2) ผศ.ดร.อาษา ประทีปเสน
ดร.ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์
คุณเชิดพงษ์ จอมเดช
212,630
4. การศึกษาความเหมาะสมของการบำบัดสารประกอบอินทรีย์คลอไรด์ที่เกิดจากอุตสาหกรรมกระดาษโดยการรีดิวซ์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ 184,210
5. การพัฒนาไมโครฟลูอิดิกชิบและแบคทีเรียไบโอเซนเซอร์เพื่อวัดความเป็นพิษของน้ำ ดร.ขวัญชนก วีระไวทยะ
อ.ศรีสุดา ธรรมวิชุกร
136,840
6. การพัฒนาโปรแกรมและอัลกอริทึมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลภาพจราจรจากกล้องตรวจการณ์แบบช่วงเวลาจริง ดร.ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์
ผศ.ดร.อาษา ประทีปเสน
287,890
7. ปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อคุณภาพของเครื่องดื่มฟักทองเพื่อสุขภาพ คุณวลัยพร ศรีชุมพวง
ผศ.ดร.นภาพร เชี่ยวชาญ
205,260
8. การลดความเค็มของไข่แดงเค็มจากวิธีการแยกดองเฉพาะไข่แดงสำหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ 263,160
9. การพัฒนาเครื่องสีเปลือกพริกไทยดำ ผศ.สุวิช ศิริวัฒนโยธิน
คุณวารุณี วารัญญานนท์
คุณพิชชา ศิริรัตน์
236,840
10. การศึกษาวิธีแบบฟอร์มอลสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในอินเทอร์เน็ตในระดับแอ๊พพริเคชั่น ผศ.ดร.ยงยุทธ เพิ่มพูนธนลาภ 89,470
11. การสกัดสารแอนติออกซิแดนท์จากผลิตภัณฑ์พลอยได้จากข้าว ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส
ผศ.ดร.สุวัสสา พงษ์อำไพ
ดร.อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ
226,320
12. การสกัดสารสำคัญทางการแพทย์จากสบู่ดำโดยใช้ของไหลเหนือวิกฤต ผศ.ดร.วีระ โลหะ
ผศ.ดร.สุวัสสา พงษ์อำไพ
226,320
13. การกำจัดฝุ่นด้วย Colloidal Gas Aphrons (CGA) ที่เตรียมจากสารลดแรงตึงผิวจากธรรมชาติที่อุณหภูมิสูง ผศ.ดร.สมนึก จารุดิลกกุล
รศ.ดร.วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา
194,740
14. การปรับปรุงการออกแบบถาดของหอกลั่นแบบวาล์วโดยใช้เทคนิค CFD ดร.บุณยพัต สุภานิช
218,020
15. การเตรียมหน้ากากเอกซเรย์จากเทอร์โมพลาสติกเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ ดร.จินดารัตน์ พิมพ์สมาน 148,420
16. การสกัดเซลลูโลสจากชานอ้อยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นโพลิเมอร์ชีวภาพ ดร.ปานจันทร์ ศรีจรูญ
163,160
17. การอบแห้งเห็ดฟางโดยใช้คลื่นไมโครเวฟร่วมกับสุญญากาศ รศ.ดร.อัมพวัน ตั๊นสกุล
คุณรณชัย ทองดีแท้ (นศ.ปโท)
231,580
18. การพัฒนาระบบการอบแห้งด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกลภายใต้สภาวะความดันต่ำ ผศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 163,160
19. ผลของกระบวนการฆ่าเชื้อและการเก็บรักษาต่อปริมาณวิตามินซีในน้ำฝรั่ง ผศ.ดร.นภาพร เชี่ยวชาญ
คุณวลัยพร ศรีชุมพวง
185,260
20. การสกัดสารเซซามินจากกากงา ผศ.ดร.สุวัสสา พงษ์อำไพ
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส
157,890
21. การศึกษาผลของการแพร่ของไนเตรทจากชิ้นสับปะรดสู่สารละลายน้ำเชื่อมที่มีต่อการหลุดลอกของดีบุกที่เคลือบผิวกระป๋อง ผศ.ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา
รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย
172,100
22. ผลของค่าการแพร่ความร้อนซึ่งเปลี่ยนตามอุณหภูมิที่มีต่ออัตราการแทรกผ่านความร้อน ผศ.สุวิช ศิริวัฒนโยธิน
คุณพิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ (นศ.ปโท)
111,000
23. การสังเคราะห์วัสดุรูพรุน (Porous materials) ระดับนาโนด้วยการประยุกต์ใช้โซลเจลเทคโนโลยีร่วมกับสาร templates และการประยุกต์ใช้ในการดูดซับสารระเหยอินทรีย์ (VOCs) (ระยะที่ 1) รศ.ดร.วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา
ผศ.ดร.สมนึก จารุดิลกกุล
240,000
24. การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปเม็ดสาคู: ผลของความเรียบผิวและความเร็วรอบของถังหมุนที่มีต่อคุณภาพของเม็ดสาคู ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์
คุณสุรีวรรณ ราชสม
252,630
25. การกำจัดสีย้อมจากน้ำล้างสีย้อมผ้าโดยแกลบที่ผ่านการปรับสภาพด้วยวิธีทางเคมี รศ.ดร.อนวัช สังข์เพ็ชร
95,790
26. การแยกผงถ่านออกจากยิปซั่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ข้างเคียงจากกระบวนการผลิตกรดมะนาวด้วยวิธีการลอยตะกอน ดร.จินดารัตน์ พิมพ์สมาน
132,630
รวม    5,187,950

คณะวิทยาศาสตร์
1. ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดของโรคซาร์ (ระยะที่ 2) ดร.วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์
ดร.เศรษฐภัทร ชินวิริยสิทธิ์
372,590
2. การนำสลัดจ์จากระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร (ระยะที่ 2) ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล
ผศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์
คุณสวลี ดีประเสริฐ
คุณปรินุช อ่านเปรื่อง
คุณเกียรติชัย ตั้งสิริวรกุล
391,750
3. ตัวกรองชีวภาพจากวัสดุธรรมชาติเพื่อกำจัดแอมโมเนียไนไตรท์และไนเตรทร่วมกับระบบเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำในสระหรือบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ระยะที่ 2) ผศ.ดร.สายพิณ ไชยนันทน์
รศ.ดร.สุรเชษฐ์ ชุติมา
ผศ.ดร.วิมลศิริ พรทวีวัฒน์
415,790
4. ผลเฉลยเชิงตัวเลขของปัญหาซิงกูลาร์เพอเทอเบชัน (ระยะที่ 2) อ.ประพรรณพร รัตนะ
อ.สิริรัตน์ ขันติดิลกวงษา
รศ.ดร.สุวรรณ ถังมณี
155,370
5. การกำจัดสารระเหยอินทรีย์ด้วยวิธีการทางชีวภาพ (ระยะที่ 2) รศ.ดร.วรพจน์ สุนทรสุข
478,950
6. โครงการพัฒนาระบบการเก็บเงินค่าผ่านทางแบบไม่ใช้ด่านเก็บเงิน อ.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ
อ.ชูเกียรติ วรสุชีพ

อ.เจริญ สินอภิรมย์สราญ
384,210
7. การศึกษาความไวของกระบวนการผลิตไก่ต้มสุกต่อการปนเปื้อนเชื้อ Campylobacter jejuni รศ.ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์
คุณสุคันธา โอศิริพันธ์
ผศ.ดร.วรนุช เกิดสินธ์ชัย
ผศ. ดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์
290,530
8. การสกัดวิตามินอี (Tocopherols และ Tocotrienols) และโปร-วิตามินเอ จากใยปาล์มน้ำมันที่หีบแล้ว (ระยะที่ 1) รศ.ดร.วินัย สมบูรณ์
อ.ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว
รศ.ดร.วรรณา ตั้งเจริญชัย
ผศ.ดร.ภัณฑิรา เกตุแก้ว
ผศ.วิญญู จิตสัมพันธเวช
คุณมานิต วงค์สุรีรัตน์
319,160
9. การผลิตและการพัฒนาหัวเชื้อสำเร็จรูปพร้อมใช้สำหรับการผลิตอาหารสัตว์ประเภทปญ้าหมัก (ระยะที่ 1) รศ.ดร.อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์
ผศ.ดร.นงพงา คุณจักร
คุณสมศักดิ์ เภาทอง
301,430
10. การประยุกต์ใช้โอโซนในการล้างผักให้ปลอดสารพิษ อ.สุรพล บุญดวง
รศ.ปิยะรัตน์ พราหมณี
คุณนันทิชา เต๊กชื่น
รศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
354,020
รวม    3,463,800

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
1. การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ระยะที่ 2) รศ.ดร.กัลยาณี จิตต์การุณย์
อ.สมชาย อรุณรุ่งรัศมี
อ.ชลาธิป ชื่นกุล
คุณธนานุวัฒน์ บายคายคม
รศ.จริยา เหนียนเฉลย
คุณสุธี พลอยสวัสดิ์ไชย
คุณศุภาพิชญ์ โชติโก
คุณพินิจ ประจันตวนิช
175,580
2. การผลิตและพัฒนาหมึกพิมพ์สกรีนที่มีตัวทำละลายฐานน้ำมันถั่วเหลืองเพื่อสิ่งแวดล้อม อ.พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง
อ.ธนธร ทองสัมฤทธิ์
ผศ.ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์
158,950
3. ฐานข้อมูลนวัตกรรมทางการก่อสร้างคอนกรีตเสริมไม้ไผ่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล
อ.ธีระวุฒิ มูฮำหมัด
อ.มงคล นามลักษณ์
219,210
4. การเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ตรวจสอบโดยวิธีการฝึกอบรมด้วยข้อมูลป้อนก่อน ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล
ผศ.สันติรัฐ นันสะอาง
275,070
5. ชุดการพัฒนารูปแบบการเรียนผ่านอีเลิร์นนิ่งเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การถ่ายโยงการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
รศ.แสงเดือน ทวีสิน
ผศ.ดร.โสพล มีเจริญ
ผศ.เสกสรรค์ แย้มพินิจ
อ.สรกฤช มณีวรรณ
483,680
รวม    1,312,490

คณะพลังงานและวัสดุ
1. การศึกษาอากาศพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อนภายในสเปาเต็ดเบด (ระยะที่ 2) ดร.ธนิต สวัสดิ์เสวี
ดร.นริส ประทินทอง
คุณสุมล แซ่เฮง (นศ.ปโท)
196,970
2. การพัฒนาการผลิตวัสดุทางการแพทย์ โดยการหลอมด้วยระบบอาร์ค (ระยะที่ 2) ดร.สิริพร โรจนนันต์
ดร.สุรศิษฐ์ โรจนนันต์
820,570
3. การพัฒนาและทดสอบระบบฉนวนกันความร้อนนอกบ้านแบบสำเร็จรูปสำหรับภูมิอากาศของประเทศไทย (ระยะที่ 2) ดร.นริส ประทินทอง
ดร.ธนิต สวัสดิ์เสวี
คุณชัชพล ปิยะธรรมกุล
293,810
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับของวัสดุเอ็ม ซี เอ็ม 41 สำหรับงานเก็บตัวอย่างอากาศ (ระยะที่ 2) ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร
คุณนุรักษ์ กฤษดานุรักษ์
คุณธนิตา อารีรบ
263,500
5. ประสิทธิภาพของระบบเอสบีอาร์ซึ่งใช้เชื้อแคนดิด้า ยูทิลลิส (ระยะที่ 2) รศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์
คุณนิติยา จันทร์อำภากุล
262,100
6. การสร้างและวิเคราะห์อิเล็กโตรไลท์ YSZ และอาโนด Ni/YSZ สำหรับอุณหภูมิช่วงกลางของ Solid Oxide Fuel Cells ที่เตรียมโดยเทคนิคการพ่นเคลือบด้วยเปลวพลาสมา (ระยะที่ 1) ดร.ทิพบรรณ ปะละไทย
คุณชนินทร์ ดำรัสการ (นศ. ป.โท)
ดร.เก้ากันยา สุดประเสริฐ
576,840
7. กลไกการบำบัดโลหะหนักในระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ชนิดที่ให้น้ำไหลเหนือพื้นผิว (ระยะที่ 1) ดร.ศศิธร พุทธวงษ์
คุณตรีฉัตร ทวิสุวรรณ (นศ.ปโท)
คุณชาลินี ศักดิ์แสน (นศ.ปโท)
382,260
8. การพัฒนาการทดสอบการยิงทางกายภาพและทางสมือนสำหรับเสื้อเกราะต้านกระสุนปืนพก (ระยะที่ 1)* ดร.ทวีภัทร์ บูรณธิติ
ผศ.ดร.นุชธนา พูลทอง
537,890
9. การศึกษาการถ่ายเทความร้อนใน Planar Solid Oxide Fuel Cell ด้วยแบบจำลองทางพลศาสตร์ของไหล (ระยะที่ 1) ดร.เก้ากันยา สุดประเสริฐ
293,680
10. การกำหนดสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการปรับอากาศในอาคารบ้านพักอาศัย ผศ.กูสกานา กูบาฮา
335,260
รวม    3,962,880

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
1. การกำจัดกลิ่นในน้ำมันพืช (ระยะที่ 2) ดร.กรณ์กนก อายุสุข
รศ.ดร.คณิต กฤษณังกูร
325,600
2. ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำปักแจกันและคุณภาพของดอกกุหลาบ (ระยะที่ 2) ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์
รศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์
ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
ดร.เฉลิมชัย วงษ์อารี
คุณหนึ่งนภา รื่นเริงกลิ่น
248,130
3. ผลของไคโตซานและการใช้น้ำร้อนต่อการป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อ Collectotrichum sp. ในเมล็ดพันธุ์พริก (ระยะที่ 2) ผศ.ดร.ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย
ผศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น
ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์
คุณทักษอร บุญชู
287,200
4. การพัฒนาสารปรุงแต่งกลิ่นรสโปรตีนไฮโดรไลเซสจากกากถั่วเขียวด้วยเอนไซม์โปรติเอส (ระยะที่ 2) ดร.ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์
รศ.ดร.กนก รัตนะกนกชัย
ผศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น
คุณไพลิน เพ็ชรทวีพรเดช
336,130
5. ผลของสภาพควบคุมบรรยากาศและบรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพขิงสดที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ (ระยะที่ 2) ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์
ดร.วาริช ศรีละออง
376,040
6. สารสกัดลิโมนอยด์จากเมล็ดส้มที่ปนเปื้อนเชื้อราต่อการกำจัดหนอนกระทู้หอม (ระยะที่ 2) ผศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น
ดร.ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์
คุณขนิษฐา พงษ์ปรีชา
545,790
7. ผลของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้และการใช้สารต่อต้านอนุมูลอิสระต่ออาการสะท้านหนาวของพริกหวาน ดร.วาริช ศรีละออง
ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
รศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์
490,990
8. การปรับปรุงกระบวนการอบแห้งสมุนไพรเพื่อสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยรังสีอินฟาเรด เพื่อลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพแก่กระบวนการอบแห้ง ผศ.ดร.รัตนชัย ไพรินทร์
ผศ.ดร.ศิรินุช จินดารักษ์
ดร.กรณ์กนก อายุสุข
358,950
9. ผลของการใช้ความร้อนหลังการเก็บเกี่ยวและอุณหภูมิเก็บรักษาต่อคุณภาพและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงกลิ่นของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ ดร.เฉลิมชัย วงษ์อารี
รศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์
คุณหทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล
ดร.วาริช ศรีละออง
381,310
10. การพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 1) ผศ.ดร.สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล
รศ.ดร.ภาวิณี ชัยประเสริฐ
285,260
11. การคัดเลือกสายพันธุ์ Phaffia rhodozyma ที่ทนอุณหภูมิสูง (Thermotolerant) และสามารถผลิต Astaxanthin ได้สูง ดร.แสงชัย เอกประทุมชัย
ดร.เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง
ผศ.ดร.กนกวรรณ พุ่มพุทรา
คุณไวรุจน์ เดชมหิทกุล
คุณปุญญิศา วิจิตรศิริ
378,000
12. การเตรียมฟิล์มและสมบัติของฟิล์มจากแป้งพุทธรักษากินได้ (ระยะที่ 1) รศ.ดร.ดุษฎี อุตภาพ
ผศ.ดร.วิไล รังสาดทอง
ดร.จุรีรัตน์ พุดตาลเล็ก
273,160
13. การศึกษาหน้าที่ของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของแบคคิวไวรัสโดยการใช้เทคนิค RNA Interference (RNAi) ผศ.ดร.กนกวรรณ พุ่มพุทรา
ดร.เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง
ดร.แสงชัย เอกประทุมชัย
คุณพิพัฒน์ ไทรทอง
344,860
14. การลดการหลุดร่วงของผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยวด้วยกรดจิบเบอเรลลิค รศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์
คุณอินทิรา ลิจันทร์พร
ดร.วาริช ศรีละออง
คุณนันทิพา แก้วเพชร
359,850
15. การกำจัดกลิ่นมะพร้าวในน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ รศ.นฤมล จียโชค
ดร.กรณ์กนก อายุสุข
415,790
16. การผลิตเอนไซม์เอมีนออกซิเดสจากพืชพื้นบ้านไทยเพื่อการประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหารหมัก (ระยะที่ 1) ดร.จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร
รศ.ดร.กนก รัตนะกนกชัย
348,420
17. ประสิทธิภาพของสาร Methyl Cellulose Methyl Jasmonate และกรดจิบเบอเรลลิคในการยืดอายุการเก็บรักษาผลมังคุดเพื่อการส่งออก ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
ดร.เฉลิมชัย วงษ์อารี
ดร.วาริช ศรีละออง
253,940
18. สารถนอมอาหารจากขิงสกัดเพื่อเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำมันพืชและสารต้านแบคทีเรีย (ระยะที่ 1) ดร.ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์
ผศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น
ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
453,690
19. การศึกษาชนิดและปริมาณของสารที่มีในน้ำมันหอมระเหยของพืชตระกูลขิง ผศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น
ดร.ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์
คุณกฤติกา นรจิตร (นศ. ป.โท)
487,900
รวม    6,951,010

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1. การออกแบบปรับปรุงระบบโครงสร้างอาคารและผนังที่อยู่อาศัยประเภทอาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานครให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้สอยในอาคารโดยผู้พักอาศัย (ระยะที่ 2) อ.ชำนาญ ติรภาส
ผศ.สุภาวดี บุญยฉัตร
231,580
รวม    231,580

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
1. ระบบอุ่นน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเลี้ยงปลาในกระชัง (ระยะที่ 2) คุณประยุทธ์ เนียมแตง 311,920
2. Anaerobic co-digestion of organic industrial waste with pig manure in leach-bed reactor (ระยะที่ 2) ดร.ชินพงศ์ วังใน
คุณพรพรรณ พาณิชย์นำสิน
คุณศิรประภา ตรีเดช
ดร.สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์
464,210
3. การค้นหายีน Nonribosomal peptide synthatase ที่ถอดระหัสเอนไซม์ที่สังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากรา (ระยะที่ 2) ดร.จิราภรณ์ จิรัคคกุล
คุณอนุวัฒน์ เตชะฤทธิ์
ดร.จันทิรา ปัญญา
คุณณมล แซ่เบ้
คุณจิรนันท์ กล่อมนรา
463,160
4. การใช้สารออกฤทธิ์จากราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Stemonaceae ในการควบคุมเชื้อที่ก่อโรคในพืช (ระยะที่ 2) ดร.ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล
คุณอัมพร ศุภตระกูล
257,370
5. การศึกษาปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟ้าของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสที่ถูกตรึงบนอนุภาคลาเทค ร่วมกับอนุพันธ์ฟีนอล (ระยะที่ 2) รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย
คุณพรรษมณฑ์ ริจิรวนิช
73,680
6. การประเมินอุปสงค์อุปทานด้านพลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในถิ่นทุรกันดาร กรณีศึกษา : พื้นที่ อ.บ่อเกลือ และ อ.เฉลิมพระเกียรติ (ระยะที่ 2) คุณสุกัญญา เพ็งมา 307,700
7. การศึกษาคุณลักษณะทางด้านการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายเกลียวทอง (Spirulina platensis พันธุ์กลาย) เพื่อหาสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการผลิตชีวมวล ดร.วิภาวรรณ เสียงดัง
ผศ.ดร.มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์
คุณรัตนา ชัยกล้าหาญ
คุณณัฐยาภรณ ชิระสุวรรณ
337,900
8. การเพิ่มปริมาณกรดแกมมาลิโนเลนิก (GLA) ในสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยวัฏจักรสว่าง-มืด คุณรัตนา ชัยกล้าหาญ
คุณณัฐยาภรณ ชิระสุวรรณ
ดร.วิภาวรรณ เสียงดัง
รศ.บุษยา บุนนาค
278,690
9. การพัฒนาระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอของ Spirulina platensis C1 ด้วยการป้องกัน restriction enzyme ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการส่งถ่ายดีเอ็นเอ คุณสุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์
คุณวัฒนา เจียมตน
439,470
10. การพัฒนากระบวนการแปรรูปเสาวรสครบวงจรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบเหสือใช้ ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์
คุณวราภรณ์ เมธาวิริยะศิลป์
คุณสุรชัย แก้วบุญเรือง
355,790
11. การลดและการควบคุมความชื้นของแป้งผลิตภัณฑ์จากกระบวนการอบแป้งมันสำปะหลังโดยใช้แบบจำลองทำนายล่วงหน้า คุณทนงค์ ฉายาวัฒนะ
ดร.อรรณพ นพรัตน์
คุณณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง
184,210
12. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิตและเก็บรักษาของใบบัวบกผง (Centella asiatica) คุณรัชนีพร อ้ายตั้ง
ผศ.ดร.นภาพร เชี่ยวชาญ
คุณทิศ อ้ายตั้ง
231,580
13. การผลิตสีผสมอาหารจากข้าว : ผลของระดับการเกิดเจลลาติไนซ์ต่อประสิทธิภาพการผลิตสี ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์
ผศ.ดร.อนันต์ ทองทา
คุณศนิ จิระสถิตย์
192,630
14. การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตมะขามผงด้วยเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย : ผลของสารช่วยอบแห้งและสภาวะการอบแห้งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี
ผศ.ดร.นภาพร เชี่ยวชาญ
คุณวลัยพร ศรีชุมพวง
115,790
15. การสร้าง Genomic DNA Library ของ Aspergillus Terreus เพื่อการโคลนยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารหอม 2-Acetyl-1-Pyrroline ผศ.ดร.ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์
คุณวาสนา เจียมตัว
426,320
16. การกระตุ้นการเจริญของเห็ดแครงในถังหมักขนาด 50 ลิตรให้ผลิตบีต้ากลูแคน ดร.ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล
ดร.เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง
382,110
17. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกาะตัว และการเจริญของเซลล์แมลง Spodoptera exigua บนเม็ดตัวกลางระดับไมโคร คุณไวรุจน์ เดชมหิทกุล
ดร.แสงชัย เอกประทุมชัย
ผศ.ดร.กนกวรรณ พุ่มพุทรา
ดร.เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง
442,100
18. การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิที่ใช้ในการเจริญของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ในระดับโปรตีโอม โดยใช้ two-dimensional gel electrophoresis คุณกฤติญา เกรียงศักดิ์ศรี
ดร.อภิรดี หงส์ทอง
ผศ.ดร.อัศวิน มีชัย
397,370
19. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวสารสนเทศในการสร้างแบบจำลองเชิงคุณภาพของ Arabidopsis เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของแป้ง คุณเตวิช วรปรีดา
รศ.ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ [ที่ปรึกษา]
373,680
20. รูปแบบการเริ่มต้นระบบที่เหมาะสมต่อกลุ่มจุลินทรีย์ในฟิล์มชีวเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบลูกผสม ดร.เบญจพร สุรารักษ์
คุณประทิน กุลละวาณิชย์
368,420
21. แนวทางการลดการสูญเสียแป้งมันสำปะหลังด้วยโพสทไซโคลน ดร.วรินธร สงคศิริ
221,050
22. การกำจัดโลหะหนักจากน้ำเสียฟอกย้อมสังเคราะห์โดยใช้แกลบ คุณปิยวรรณ หลีชาติ
รศ.ดร.ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ
ดร.วรนันต์ นาคบรรพต
288,420
23. การพัฒนาไฮโดรไซโคลนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแยกแป้งสำหรับหน่วยแยกแป้งมันสำปะหลัง ดร.อรรณพ นพรัตน์
ดร.วรินธร สงคศิริ
นายสงกรานต์ ทิพย์วงศ์
นายถาวร รัตติทิวาพาณิชย์
221,050
24. การพัฒนาไบโอเซ็นเซอร์ชนิดพิมพ์สกรีนเพื่อตรวจวัดยาปราบศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (ระยะที่ 1) ดร.พรพิมล ศรีทองคำ
คุณกฤษณพร ชื่นรังสิกุล
277,890
25. การสร้างโมเดลเครือข่ายการควบคุมการสังเคราะห์กรดไขมันจำเป็นชนิดกรดแกมม่าลิโนเลนิคของรา Mucor rouxii ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง
รศ.ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์
445,260
26. การศึกษาหน้าที่และการใช้ Substrate ของเอนไซม์ Fatty Acid Elongases ของรา Mucor rouxii ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง 385,790
27. การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษในแหนมโดยใช้สมุนไพรในครัวเรือน ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์
คุณยิ่งศักดิ์ ไกรพินิจ
คุณวราภรณ์ เมธาวิริยะศิลป์
คุณพัชรินทร์ จันต๊ะวงค์
400,000
28. การค้นหายีนที่ใช้ในสังเคราะห์สารต้านมะเร็งจากรา Xylaria sp. โดยอาศัยเทคนิคทางอณูชีววิทยาและชีวสารสนเทศ คุณณมล แซ่เบ้
ดร.สมชาย พงษ์พัฒนกิจโชติ
405,260
29. แนวทางการเพิ่มผลผลิตกรดแกมม่าลิโนเลนิค จากรามิวคอร์ รอคซิไอน์ โดยการหมักแบบกึ่งกะในอาหารเหลว รศ.ดร.ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์
คุณนุชาสินี นวลขำ
320,000
30. การศึกษาชนิดและการเปลี่ยนแปลงของประชากรจุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา คุณนิมารดี บุญอาพัทธิ์เจริญ
ดร.สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์
ผศ.ดร.มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์
484,210
31. การศึกษาเครือข่ายควบคุมการทำงานของยีนในเชื้อมาลาเรียเพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการหาเป้าหมายของยา ผศ.ดร.อัศวิน มีชัย
254,740
32. การศึกษาคุณสมบัติของ intein ของยีน DnaX ของ Spirulina platensis C1 เพื่อใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์โปรตีน คุณวัฒนา เจียมตน
รศ.ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์
ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง
482,890
33. ผลของการดำเนินระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพแบบลูกผสมต่อพฤติกรรมของจุลินทรีย์แต่ละ Trophic Level คุณนันทิยา เปปะตัง
รศ.ดร.ภาวิณี ชัยประเสริฐ
369,470
34. การศึกษาผลของการกระจายอุณหภูมิของตู้อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบความร้อนร่วมต่อคุณภาพของกล้วยน้ำว้าอบแห้ง คุณชัยเวท ริมเขต
423,160
35. การพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากขิงในเชิงพาณิชย์ คุณยิ่งศักดิ์ ไกรพินิจ
ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์
คุณวราภรณ์ เมธาวิริยะศิลป์
คุณสุรชัย แก้วบุญเรือง
คุณประเสริฐ หมาดรักษา
324,210
36. Elimination of Cyanogeniic Glycosides in Cassava Starch by Cyanide Releasing Enzyme for Both Local and Export Markets as a Cosmetic Grade (Phase1) ผศ.ดร.คิน เลย์ คู
รศ.ดร.กนก รัตนะกนกชัย
377,890
37. สถานภาพและการอนุรักษ์ของหมีควายและหมีหมาในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประเทศไทย นายดุสิต งอประเสริฐ
คุณพนารัตน์ เจริญไชย
ดร.จอร์จ แอนดริว เกล
ดร.Hang Lee
498,950
รวม    12,584,340

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. บทบาทเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดราชบุรีต่อการบูรณาการอาชีพการเลี้ยงโคนม กรณีศึกษา : ชุมชน หุบมะกล่ำ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (ระยะที่ 3) (โครงการบูรณาการ ระยะเวลา 3 ปี) คุณพรรณปพร กองแก้ว
ดร.ทศพร ทองเที่ยง
คุณจิระพันธุ์ เนื่องจากนิล
ดร.อรรณพ นพรัตน์
779,470
2. การศึกษาความสัมพันธ์ของความสามารถกระบวนการของวิสาหกิจที่ประกอบกิจกรรมระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 กับวิสาหกิจทั่วไป (ระยะที่ 2) คุณเกษมศักดิ์ ศรีธาราธร
คุณองศา ศักดิ์ทอง
63,160
3. การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานของสวนส้ม กรณีศึกษาสวนส้มบางมด พื้นที่ทุ่งครุ-บางขุนเทียน คุณวาสนา มานิช
คุณปิยทัศน์ ทองไตรภพ
คุณพรรณปพร กองแก้ว
คุณสุพร วงศ์จินดา
324,210
รวม    1,166,840

สำนักสวนอุตสาหกรรม
1. การศึกษาสภาวะการแปรรูปน้ำส้มด้วยวิธีอบแห้งแบบพ่นฝอยที่มีต่อคุณภาพของส้มผงในระดับโรงงานต้นแบบ คุณศุภชัย บุญนำมา
คุณวิภาวดี สงัดกิจ
คุณอรุณี ทรัพย์เจริญเลิศ
294,740
2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้บริการอุตสาหกรรมโดยใช้ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ : กรณีศึกษาสวนอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณโสภิดา บุญเอนกทรัพย์
ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์
คุณดาราวรรณ ทองบุตร
คุณธีระศักดิ์ ลือชาพงศ์ทิพย์
355,790
3. การศึกษาเปรียบเทียบผลของกรรมวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอ คุณอรุณี ทรัพย์เจริญเลิศ
คุณทนงค์ ฉายาวัฒนะ
ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์
คุณวิภาวดี สงัดกิจ
252,630
รวม    903,160

ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
1. การประเมินการรับรู้ระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณนฤมล เฉลยถ้อย
ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์
คุณเพ็ญประภา บัวลอย
ึคุณอัญชลี ฉิมพาลี
282,100
รวม    282,100

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
1. การแปลงขนาดในการควบคุมระยะไกลผ่านอุปกรณ์ควบคุมแบบมีแรงเสมือนป้อนกลับ ดร.ถวิดา มณีวรรณ์
คุณเกษมศักดิ์ โชคธนะตรัย
191,580
รวม    191,580

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
1. การประเมินวงจรชีวิตเชิงปริมาณของคาร์บอนและการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโรงงานไม้อัดไทยโดยใช้พลังงานชีวมวลแทนพลังงานฟอสซิล อ.อำนาจ ชิดไธสง
คุณสุภาวรรณ เพ็ชรศรี
267,370
รวม    267,370

Revised: 25 Jีune 2007/12:00:28
Copyright @2005 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center