>

ค้นหาโครงการวิจัย  

โครงการวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน

ทุนวิจัยหมวดเงินอุดหนุน ประจำปี 2549

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. พฤติกรรมของโครงข้อแข็งเหล็กเสริมด้วยองค์อาคารยึดรั้งบริเวณข้อต่อภายใต้แรงแผ่นดินไหว (ระยะที่ 1) ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
ดร.อานนท์ วงแก้ว
466,315
2. การศึกษาความสามารถในการบำบัดของสิ่งปนเปื้อนอินทรีย์ในน้ำโดยใช้นาโนฟิล์มของไททาเนียมไดออกไซด์ (ระยะที่ 1) ผศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
ผศ.จารุรัตน์ วรนิสรากุล
ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย
543,160
3. อุปกรณ์ตรวจสอบสายเคเบิลในอุตสาหกรรมขนส่งและโครงสร้างขนาดใหญ่โดยใช้วิธีการวัดการรั่วไหลของเส้นแรงแม่เหล็ก (ระยะที่ 1) ผศ.ดร.อาษา ประทีปเสน
ดร.ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์
คุณเชิดพงษ์ จอมเดช
470,530
4. การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาหลักสูตรพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณสมชาย คงเมือง
คุณสุปรียา อ่อนอิงนอน
คุณพัชราภรณ์ มั่งทอง
คุณนิลุบล แหยมอุบล
คุณดาวใจ ศรีจันทร์
115,790
5. การทดลองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการขยายขนาดของช่องแตกกับอัตราการไหลผ่านช่องแตกของทำนบดินบนพื้นที่ภูเขา รศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี
445,790
6. การทดสอบความดันลดและลักษณะในการไหลของของเหลวบนถาดของหอกลั่นแบบวาล์ว ดร.บุณยพัต สุภานิช
200,000
7. การศึกษาจลนศาสตร์การเสียรูปของอาหารระหว่างการอบแห้งด้วยวิธีต่างๆ ผศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผศ.ดร.อัมพวัน ตั๊นสกุล
110,000
8. การศึกษาผลของน้ำตาลซูโครสต่อคุณลักษณะและอายุเก็บรักษาน้ำตาลมะพร้าว ดร.ปานจันทร์ ศรีจรูญ
281,050
9. ผลร่วมของกรดอะซิติกกับอุณหภูมิต่อการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์และปฏิกิริยาสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในกะหล่ำปลีตัดแต่งพร้อมบริโภค ผศ.ดร.นภาพร เชี่ยวชาญ
ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี
170,000
10. การสกัด [6] - Gingerol จากขิงพันธุ์ไทย (Zingiber officinale) ด้วยตัวทำละลาย ดร.สุวัสสา พงษ์อำไพ
ผศ.สุภาณี เลิศไตรรักษ์
คุณละเอียด เพ็งโสภา
213,000
11. การปรับปรุงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการถ่ายโอนความร้อนของอาหารขณะแช่แข็งด้วยระบบไครโอแมคคานิค ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี
125,000
12. ผลของการเคลือบเยื่อแผ่นด้วยโพลิเมอร์ชอบน้ำต่อฟลักซ์และฟาวลิงใน osmotic distillation ของน้ำผลไม้ ดร.อำไพ ชนะไชย
180,000
13. การศึกษาการถ่ายเทมวลในกระบวนการผลิตปลาอินทรีเค็ม ดร.จินดารัตน์ พิมพ์สมาน
ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์
188,000
14. แนวทางการปรับปรุงคุณภาพแป้งมันสำปะหลัง : ผลของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เหลือจากกระบวนการล้างต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งมันสำปะหลัง ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์
ผศ.ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์
216,840
15. การแยกสารอินทรีย์ระเหยง่ายออกจากน้ำและอากาศโดยเม็ดโพลิสไตรีน ผศ.ดร.อนวัช สังข์เพ็ชร
130,000
16. ผลของไนเตรทต่อการหลุดลอกของดีบุกในสับปะรดกระป๋อง ผศ.ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา
รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย
211,300
17. การสร้างตัวแบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในการเรียนการสอนทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชั่น อ.สนั่น สระแก้ว 110,455
รวม    4,177,230

คณะวิทยาศาสตร์
1. ตัวแบบเครือข่ายการเรียนรู้แบบอสมวารสำหรับวิชาสมการเชิงอนุพันธ์ (ระยะที่ 2) ผศ.ดร.วรนุช เกิดสินธุ์ชัย
อ.ชูเกียรติ วรสุชีพ
805,260
2. การทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์เก็บตัวอย่างก๊าซ NO2 และ SO2 ชนิดพาสซีพในภาคสนาม (ระยะที่ 2) (โครงการบูรณาการ) รศ.วินัย สมบูรณ์
ผศ.ดร.ภัณฑิรา เกตุแก้ว
ผศ.ดร.วรนุช เกิดสินธุ์ชัย
326,315
3. ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดของโรคซาร์ (ระยะที่ 1) ดร.วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์
ดร.เศรษฐภัทร ชินวิริยสิทธิ์
329,095
4. การนำสลัดจ์จากระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร (ระยะที่ 1) ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล
ผศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์
คุณสวลี ดีประเสริฐ
คุณปรินุช อ่านเปรื่อง
คุณเกียรติชัย ตั้งสิริวรกุล
405,430
5. ตัวกรองชีวภาพจากวัสดุธรรมชาติเพื่อกำจัดแอมโมเนียไนไตรท์และไนเตรทร่วมกับระบบเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำในสระหรือบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ระยะที่ 1) ผศ.ดร.สายพิณ ไชยนันทน์
รศ.ดร.สุรเชษฐ์ ชุติมา
ผศ.ดร.วิมลศิริ พรทวีวัฒน์
423,160
6. แบบจำลองการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขรายละเอียดสูงสำหรับประเทศไทย ดร.ดุษฎี ศุขวัฒน์
294,360
7. การพัฒนาชุดทดสอบรวดเร็วเพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันการล้างทำความสะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ/สารเคมีในโรงงานแปรรูปอาหารทะเล รศ.ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์
ผศ.ดร.วรนุช เกิดสินธุ์ชัย
ผศ.ดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์
ผศ.ดร.ภัณฑิรา เกตุแก้ว
369,810
8. ผลเฉลยเชิงตัวเลขของปัญหาซิงกูลาร์เพอเทอเบชัน (ระยะที่ 1) อ.ประพรรณพร รัตนะ
อ.สิริรัตน์ ขันติดิลกวงษา
รศ.ดร.สุวรรณ ถังมณี
199,280
9. การกำจัดสารระเหยอินทรีย์ด้วยวิธีการทางชีวภาพ (ระยะที่ 1) รศ.ดร.วรพจน์ สุนทรสุข
457,890
รวม    3,610,600

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
1. ชุดทดลองการแก้ไขค่าตัวประกอบกำลังทางไฟฟ้าต่ำและกระแสฮาร์มอนิคสูงสำหรับวงจรเรียงกระแสแบบสวิตชิ่ง (ระยะที่ 2) ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ 157,890
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีผลต่อเสถียรภาพของอาร์คของอุปกรณ์ตัดต่อวงจรในระบบสุญญากาศ (ระยะที่ 2) ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง 273,680
3. การศึกษาปัจจัยด้านกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของอิฐดินเผา ดร.ชูชัย สุจิวรกุล
อ.มงคล นามลักษณ์
ดร.ธีระวุฒิ มูฮำหมัด
ดร.ทวีชัย กาฬสินธุ์
260,000
4. การพัฒนารูปแบบห้องเรียนเสมือนจริงสำหรับการฝึกทักษะปฏิบัติการ กรณีศึกษาวิชาปฏิบัติการทางโลหะวิทยา ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล
อ.สันติรัฐ นันสะอาง
261,050
5. การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ระยะที่ 1) รศ.ดร.กัลยาณี จิตต์การุณย์
อ.สมชาย อรุณรุ่งรัศมี
อ.ชลาธิป ชื่นกุล
คุณธนานุวัฒน์ บายคายคม
รศ.จริยา เหนียนเฉลย
คุณสุธี พลอยสวัสดิ์ไชย
คุณศุภาพิชญ์ โชติโก
คุณพินิจ ประจันตวนิช
151,580
6. การพัฒนาเยื่อกระดาษผสมจากวัชพืชในประเทศ เพื่อทางเลือกใหม่ของบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก อ.ธนธร ทองสัมฤทธิ์
อ.พิชิต ขจรเดชะ
ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์
251,000
รวม    1,355,200

คณะพลังงานและวัสดุ
1. การพัฒนาเทคนิคใหม่การตรวจสอบการทางไฟฟ้าเคมีเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำที่อุณหภูมิและความชื้นสูง ด้วยสมบัติเทอร์โมอิเลคทริค (ระยะที่ 2) ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์
ดร.นันทน์ ถาวรังกูร
ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย
อ.ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์
ดร.อัษฎา จิระประยุกต์เลิศ
628,420
2. การชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้าของโลหะผสม เหล็ก-นิกเกิล-โครเมียม บนเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ เพื่อความต้านทานการกัดกร่อน (ระยะที่ 2) อ.ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์
ดร.นันทน์ ถาวรังกูร
ผศ.ดร.นุชธนา พูลทอง
อ.นภฉัตร ธารีลาภ
317,890
3. การอบแห้งเนื้อสัตว์โดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่งร่วมกับปั๊มความร้อน (ระยะที่ 2) ผศ.ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล
รศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร
345,260
4. การพัฒนาโรงเรือนต้นแบบเพื่อเกษตรกรรายย่อยและอุตสาหกรรมชนบท (ระยะที่ 2) ผศ.ดร.ศิริชัย เทพา
ผศ.ดร.รัตนชัย ไพรินทร์
คุณสงบ ขำโสภา
คุณศันสนีย์ แสนศิริพันธ์
350,000
5. ระบบทำความเย็นแบบดูดซับด้วยตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบฮีทไปต์ในท่อแก้วสุญญากาศที่ใช้ถ่านกัมมันต์เอทธานอลเป็นคู่สารทำงาน (ระยะที่ 2) ดร.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ
รศ.วารุณี เตีย
รศ.ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ์
ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย
คุณสุมาดา ภูพาดทอง
757,890
6. การพัฒนาและปรับปรุงสารดูดซับราคาถูกจากเคโอลินและกากตะกอนของเสียเพื่อใช้ในการกำจัดสีย้อมจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ (ระยะที่ 2) ผศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์
คุณสนธิรัตน์ กลั่นกรอง
คุณชนิสา หงอสุวรรณ
คุณสุกานดา กาสังข์
คุณสกล ศิริรัตน์
คุณจิตรพล เจริญวงศานนท์
285,600
7. การลดการถ่ายเทความร้อนในอาคารโดยใช้เทคนิคแบบผสม ดร.ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์
228,950
8. การศึกษาอากาศพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อนภายในสเปาเต็ดเบด (ระยะที่ 1) ดร.ธนิต สวัสดิ์เสวี
ดร.นริส ประทินทอง
480,130
9. การพัฒนาการผลิตวัสดุทางการแพทย์ โดยการหลอมด้วยระบบอาร์ค (ระยะที่ 1) ดร.สิริพร โรจนนันต์
ดร.สุรศิษฐ์ โรจนนันต์
1,723,280
10. การพัฒนาและทดสอบระบบฉนวนกันความร้อนนอกบ้านแบบสำเร็จรูปสำหรับภูมิอากาศของประเทศไทย (ระยะที่ 1) ดร.นริส ประทินทอง
ดร.ธนิต สวัสดิ์เสวี
คุณชัชพล ปิยะธรรมกุล
593,810
11. การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับของวัสดุเอ็ม ซี เอ็ม 41 สำหรับงานเก็บตัวอย่างอากาศ (ระยะที่ 1) ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร
คุณนุรักษ์ กฤษดานุรักษ์
คุณธนิตา อารีรบ
289,130
12. ประสิทธิภาพของระบบเอสบีอาร์ซึ่งใช้เชื้อแคนดิด้า ยูทิลลิส (ระยะที่ 1) รศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์
คุณนิติยา จันทร์อำภากุล
310,530
รวม    6,310,890

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
1. การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวเหนียว 3 สายพันธุ์ต่อคุณภาพสุราพื้นบ้าน (ระยะที่ 2) ผศ.ดร.ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย
ดร.ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์
ผศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น
คุณจินตนา ทำทอง
322,970
2. ผลของแสงต่อการสร้างและการพัฒนารูปร่างของสปอร์และความสัมพันธ์ต่อการสร้างกรดแกมม่าลิโนเลนิคในสปอร์ของ Mucor rouxii (ระยะที่ 2) ดร.ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์
คุณเกวลี จันทร์พันธุ์
142,000
3. การพัฒนากระบวนการผลิตเอธานอลจากวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (ระยะที่ 2) ผศ.ดร.สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล
ดร.วศิมน เรืองเล็ก
รศ.ดร.ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์
436,840
4. การพัฒนาการผลิตเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจากสาหร่ายทะเลไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม (ระยะที่ 2) ดร.จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร
รศ.ดร.กนก รัตนะกนกชัย
336,840
5. อิทธิพลของสารป้องกันความเครียดจากความร้อนสูง ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของส้มเขียวหวาน (ระยะที่ 2) ผศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น
ดร.ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์
372,630
6. การศึกษาการผลิตวุ้นเส้นจากแป้งพุทธรักษากินได้ (ระยะที่ 2) รศ.ดร.ดุษฎี อุตภาพ
ผศ.ดร.วิไล รังสาดทอง
ดร.จุรีรัตน์ พุดตาลเล็ก
411,000
7. การวิจัยและพัฒนาคุณภาพผักสดแปรรูปพร้อมบริโภค (ระยะที่ 2) รศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์
คุณชัยรัตน์ เตชวุฒิพร
ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์
คุณวิษณุ นิยมเหลา
คุณอินทิรา ลิจันทร์พร
คุณนันทิพา แก้วเพชร
285,980
8. การเพิ่มอายุการวางจำหน่ายและการรอดชีวิตของยีสต์ขนมปังแห้ง (ระยะที่ 2) รศ.ดร.ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์
ผศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน
362,220
9. ผลการฉายรังสีต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผลเศรษฐกิจ (ระยะที่ 2) (ชุดโครงการ) ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
738,870
9.1 ผลของการฉายรังสีต่อการยืดอายุการเก็บรักษาและกระบวนการสุกของผลไม้เศรษฐกิจ (ระยะที่ 2) ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์
ผศ.ดร.ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย
(290,380)
9.2 ผลของการทำ hot water treatments และรังสีแกมมาต่อการกำจัดแมลงวันผลไม้ และคุณภาพ หลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผลเศรษฐกิจ (ระยะที่ 2) ผศ.ดร.ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย
ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
คุณอิทธิกิจ จิรภัทรสกุล
คุณนกน้อย ชูคงคา
(423,490)
10. การกำจัดกลิ่นในน้ำมันพืช (ระยะที่ 1) ดร.กรณ์กนก อายุสุข
568,760
11. ผลของสภาพบรรยากาศดัดแปลงและอุณหภูมิต่ออายุการเก็บรักษาและอายุการวางจำหน่ายของผลแก้วมังกร ดร.วาริช ศรีละออง
ดร.เฉลิมชัย วงษ์อารี
รศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์
564,905
12. การแยกโปรตีน sericin จากน้ำทิ้งของอุตสาหกรรมไหม ดร.แสงชัย เอกประทุมชัย
ผศ.ดร.กนกวรรณ พุ่มพุทรา
ดร.เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง
คุณรบ น้อยอินทร์
414,740
13. รูปแบบการผลิตกลิ่นในผลมะม่วงระหว่างการเจริญเติบโตและเก็บรักษา ดร.เฉลิมชัย วงษ์อารี
รศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์
คุณสมโภช น้อยจินดา
334,210
14. ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำปักแจกันและคุณภาพของดอกกุหลาบ (ระยะที่ 1) ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์
รศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์
ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
ดร.เฉลิมชัย วงษ์อารี
คุณหนึ่งนภา รื่นเริงกลิ่น
341,810
15. ผลของไคโตซานและการใช้น้ำร้อนต่อการป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อ Collectotrichum sp. ในเมล็ดพันธุ์พริก (ระยะที่ 1) ผศ.ดร.ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย
ผศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น
ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์
คุณจามรี สิงห์แก้ว
360,170
16. การพัฒนาสารปรุงแต่งกลิ่นรสโปรตีนไฮโดรไลเซสจากกากถั่วเขียวด้วยเอนไซม์โปรติเอส (ระยะที่ 1) ดร.ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์
รศ.ดร.กนก รัตนะกนกชัย
ผศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น
ผศ.ดร.ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย
รศ.ดร.วรรณา ตั้งเจริญชัย
คุณไพลิน เพ็ชรทวีพรเดช
467,180
17. ผลของสภาพควบคุมบรรยากาศและบรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพขิงสดที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ (ระยะที่ 1) ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์
ดร.วาริช ศรีละออง
รศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์
368,760
18. การศึกษาผลของ passage effect ต่อประสิทธิภาพการผลิตแบคคิวโลไวรัสในเซลล์แมลง ผศ.ดร.กนกวรรณ พุ่มพุทรา
ดร.เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง
ดร.แสงชัย เอกประทุมชัย
คุณรบ น้อยอินทร์
380,380
19. สารสกัดลิโมนอยด์จากเมล็ดส้มที่ปนเปื้อนเชื้อราต่อการกำจัดหนอนกระทู้หอม (ระยะที่ 1) ผศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น
ดร.ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์
คุณขนิษฐา พงษ์ปรีชา
532,630
20. การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์แมนนาเนสและ ไซลาเนสจาก alkaliphilic Bacillus firmus K-1 เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการฟอกสีเยื่อกระดาษ ผศ.ดร.คิน เลย์ คู
รศ.ดร.กนก รัตนะกนกชัย
504,740
รวม    8,247,635

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1. การออกแบบปรับปรุงระบบโครงสร้างอาคารและผนังที่อยู่อาศัยประเภทอาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานครให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้สอยในอาคารโดยผู้พักอาศัย (ระยะที่ 1) อ.ชำนาญ ติรภาส
ผศ.สุภาวดี บุญยฉัตร
150,000
รวม    150,000

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
1. การศึกษา Interaction ของกลุ่มจุลินทรีย์ที่คัดเลือกเพื่อเร่งกระบวนการผลิตมีเทน (ระยะที่ 2) คุณพรพรรณ พาณิชย์นำสิน
คุณจงกล พูนทวี
คุณวิวัฒน์ จูประพัทธศรี
377,000
2. การออกแบบและศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์เชื้อเพลิงแบบสังกะสี-อากาศ (ระยะที่ 2) คุณณัฐพล วงศ์เยาว์
รศ.ดร.อภิชัย เทอดเทียนวงษ์
260,000
3. การบริโภคผลไม้ของนกป่า ณ แปลงศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพระยะยาว มอสิงโต อุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่ : การศึกษาการแพร่กระจายเมล็ด และสังคมพืช (ระยะที่ 2) คุณวังวร สังฆเมธาวี
ดร.จอร์จ แอนดริว เกล
คุณแอนดรู เพียร์ซ
276,000
4. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของแครอทภายใต้สภาวะกระบวนการผลิตเหนือจุดเดือดสำหรับการผลิตอาหารสายยาง ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์
คุณสุวลักษณ์ อัศวสันติ
284,210
5. การพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์ Hansenula polymorpha ให้มีศักยภาพในการผลิตกรดไขมันจำเป็นในกลุ่ม [w]-3 และ[ w]-6 ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์
436,840
6. การพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากผิวของพืชตระกูลส้มเพื่อนำไปสู่การผลิตที่มีคุณภาพ คุณสรเสกข์ กุลมัย
ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์
คุณยิ่งศักดิ์ ไกลพินิจย์
คุณภรณี อ่อนนิ่ม
คุณวลัยพร ศรีชุมพวง
336,840
7. ระบบอุ่นน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเลี้ยงปลาในกระชัง (ระยะที่ 1) คุณอนุสรณ์ รัตนะธนโอภาส 190,600
8. Anaerobic co-digestion of organic industrial waste with pig manure in leach-bed reactor (ระยะที่ 1) ดร.ชินพงศ์ วังใน
คุณพรพรรณ พาณิชย์นำสิน
คุณศิรประภา ตรีเดช
ดร.สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์
469,470
9. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอของ Spirulina platensis C1 ด้วยการตรวจหา restriction enzyme คุณสุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์
คุณวัฒนา เชฐกุล
389,470
10. การวิเคราะห์วิถีเมตาโบลิซึมและการพัฒนาซอฟแวร์เพื่อค้นหาเป้าหมายใหม่ของยาต้านเชื้อวัณโรค ดร.อัศวิน มีชัย
คุณชิเน ธำมรงค์ธรรม
369,470
11. การศึกษาผลของสภาวะการผลิตน้ำส้มเข้มข้นด้วยวิธีระเหยแบบฟิล์มเคลื่อนที่ลง ที่มีต่อคุณภาพน้ำส้มในระดับต้นแบบ คุณปนัดดา นนทนำ
คุณศุภชัย บุญนำมา
ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์
คุณวิภาวดี สงัดกิจ
คุณอรุณี ทรัพย์เจริญเลิศ
คุณยอดธง ประสานตรี
252,630
12. การปรับปรุงกระบวนการขึ้นรูปเม็ดสาคูโดยใช้เครื่องขึ้นรูปแบบถังหมุนชนิดไม่ต่อเนื่อง คุณสุวลักษณ์ อัศวสันติ
ดร.อรรณพ นพรัตน์
คุณรัชนีพร อ้ายตั้ง
278,950
13. การบำบัดน้ำเสียสีรีแอคทีฟจากโรงงานสิ่งทอโดยใช้ถ่านขี้เลื่อย ดร.วรนันต์ นาคบรรพต
รศ.ดร.ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ
คุณปิยะวรรณ หลีชาติ
343,160
14. การค้นหายีน Nonribosomal peptide synthatase ที่สังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก wood rod (ระยะที่ 1) คุณอนุวัฒน์ เตชะฤทธิ์
ดร.จันทิรา ปัญญา
390,000
15. การทำแห้ง Lactic acid bacteria ให้อยู่ในรูปการค้า คุณขนิษฐา ณัฐนนท์วรกานต์
ดร.เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง
ผศ.ดร.กนกวรรณ พุ่มพุทรา
ดร.แสงชัย เอกประทุมชัย
คุณรบ น้อยอินทร์
327,370
16. การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพประสิทธิภาพสูงในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม คุณจงกล พูนทวี
คุณวิไลลักษณ์ จีนศรี
ดร.วรินธร สงคศิริ
427,370
17. การยืดอายุการเก็บรักษาปลาหมอเทศแดดเดียวทอดโดยการบรรจุภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปร คุณวลัยพร ศรีชุมพวง
ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์
คุณภาวิณี พัฒนจันทร์
188,420
18. การแยกยีนที่เกี่ยวข้องกับวิถีการสังเคราะห์สารต้านมะเร็ง depudecin จากรา Xylaria sp. คุณณมล แซ่เบ้
ดร.จันทิรา ปัญญา
363,160
19. ศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ พื้นที่เพาะเลี้ยงชายฝั่ง กรุงเทพฯ รศ.บุษยา บุนนาค
ดร.สรวิศ เผ่าทองสุข
ผศ.ดร.สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล
คุณภาวิณี พัฒนจันทร์
422,000
20. การใช้สารออกฤทธิ์จากราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Stemonaceae ในการควบคุมเชื้อที่ก่อโรคในพืช (ระยะที่ 1) ดร.ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล
คุณอัมพร ศุภตระกูล
284,950
21. การศึกษาเอนไซม์ในวิถีการสังเคราะห์แป้งโดยการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงเปรียบเทียบด้วยเทคนิคทางชีวสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของแป้ง คุณเตวิช วรปรีดา 374,740
22. การแยกกรดแลคติกให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีเอสเทอร์ริฟิเคชั่น ดร.เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง
ดร.ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์
ผศ.ดร.กนกวรรณ พุ่มพุทรา
ดร.แสงชัย เอกประทุมชัย
คุณวรรณี สีลิ้นจี่
277,890
23. การศึกษาปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟ้าของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสที่ถูกตรึงบนอนุภาคลาเทค ร่วมกับอนุพันธ์ฟีนอล (ระยะที่ 1) รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย
คุณพรรษมณฑ์ ริจิรวนิช
253,680
24. แนวทางการลดเวลาในการผลิตข้าวหุงสุกในระดับอุตสาหกรรม ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์
ผศ.ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์
200,000
25. การศึกษาการผลิตกรดแกมม่าลิโนลินิคใน Esherichia coli โดยยีน desD จาก Spirulina platensis และ cytochrome b5 domain จาก Mucor rouxii คุณมธุรา สิริจันทรัตน์
ดร.อภิรดี หงส์ทอง
คุณ Sanjuka Subudhi
คุณภาวิณี เกิดฤทธิ์
415,790
26. การเปรียบเทียบการผลิตว่านหางจระเข้อบแห้งแบบแช่แข็งและอบแห้งแบบพ่นฝอย
ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์
คุณวราภรณ์ เมธาวิริยะศิลป์
คุณวิภาวดี สงัดกิจ
313,350
27. การศึกษาอณูชีววิทยาของยีน fatty acid elongase เพื่อการปรับปรุงการผลิตกรดไขมันในรา Mucor rouxii ATCC24905 คุณสุกัญญา จีนเหนาะ
ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง
321,050
28. การประเมินอุปสงค์อุปทานด้านพลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในถิ่นทุรกันดาร กรณีศึกษา : พื้นที่ อ.บ่อเกลือ และ อ.เฉลิมพระเกียรติ (ระยะที่ 1) คุณศันสนีย์ แสนศิริพันธ์ 269,810
29. การศึกษาผลของสภาวะการแปรรูปน้ำมะนาวด้วยวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอย (spray drying) ที่มีผลต่อคุณภาพของมะนาวผงในระดับโรงงานต้นแบบ คุณทนงค์ ฉายาวัฒนะ
ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์
คุณวิภาวดี สงัดกิจ
คุณยอดธง ประสานตรี
คุณปนัดดา นนทนำ
คุณอรุณี ทรัพย์เจริญเลิศ
273,680
30. การใช้กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อศึกษาชนิดของสัตว์ผู้ล่าที่เข้าทำลายรังนกในป่า คุณแอนดรู เพียร์ซ
ดร.จอร์จ แอนดริว เกล
คุณกรกช พบประเสริฐ
307,760
รวม    9,675,660

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. บทบาทเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดราชบุรีต่อการบูรณาการอาชีพการเลี้ยงโคนม กรณีศึกษา : ชุมชน หุบมะกล่ำ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (ระยะที่ 2) (โครงการบูรณาการ ระยะเวลา 3 ปี) คุณกชกร กองแก้ว
ดร.ทศพร ทองเที่ยง
ดร.อรรณพ นพรัตน์
2,195,785
2. การศึกษาความสัมพันธ์ของความสามารถกระบวนการของวิสาหกิจที่ประกอบกิจกรรมระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 กับวิสาหกิจทั่วไป (ระยะที่ 1) คุณเกษมศักดิ์ ศรีธาราธร
คุณองศา ศักดิ์ทอง
157,890
รวม    2,353,675

สถาบันการเรียนรู้
1. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สำหรับอาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ระยะที่ 2) รศ.ดร.อภิชัย เทอดเทียนวงษ์
คุณดวงหทัย วิวัฒน์รัตน์
คุณเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์
คุณไกรศิลา กานนท์
396,840
รวม    396,840

ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์
คุณเพ็ญประภา บัวลอย
คุณนภา แพทย์รอบรู้**
คุณนฤมล เฉลยถ้อย
คุณฐิริกร หอมเดชนะกุล**
227,370
รวม    227,370

Revised: 6 July 2005/16:00:28
Copyright @2005 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center