ค้นหาโครงการวิจัย  

โครงการวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน

ทุนวิจัยหมวดเงินอุดหนุน ประจำปี 2547

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. การผสมและวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมเชิงตัวเลขเพื่อประยุกต์ใช้กับงานด้านการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ของประเทศไทย ดร.ธีรณี อจลากุล 217,220
2. การออกแบบและการหาแบบที่เหมาะสมที่สุดของระบบเครือข่ายแบบไร้สายโดยคำนึงถึงความเชื่อถือได้และคุณภาพของการบริการ (ระยะที่ 1) ผศ.ดร.นฤมล วัฒนพงศกร 185,645
3. การยับยั้งการออกซิเดชันที่ผิวแร่อาร์ซีโนไพไรต์ด้วยฟิล์มซิลิคอนอัลคอกไซด์ (ระยะที่ 2) รศ.ดร.วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา 316,360
4. การใช้กระบวนการเมมเบรนเพอร์แวปเพอเรชันในการเพิ่มความเข้มข้นเอทานอลที่ได้จากการหมัก ผศ.ดร.อนวัช สังข์เพ็ชร 152,630
5. การดูดซับไอระเหยไซลีนด้วยฟองแอฟรอนใน Packed column ดร.สมนึก จารุดิลกกุล
รศ.ดร.วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา
254,065
6. การสกัดสารนิมบินจากเมล็ดสะเดาโดยใช้โมดิฟายด์คาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวด ดร.สุวัสสา พงษ์อำไพ
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส
คุณละเอียด เพ็งโสภา
202,950
7. การแปรรูปและการศึกษาคุณสมบัติของน้ำส้มเข้มข้น ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส
ดร.สุวัสสา พงษ์อำไพ
คุณละเอียด เพ็งโสภา
207,420
8. การพัฒนาและศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตน้ำตาลมะพร้าว ดร.ปานจันทร์ หลงประดิษฐ์ 217,895
9. การพัฒนาเครื่องวัดความชื้นในเมล็ดธัญพืชและเมล็ดพืชโดยการตรวจรู้แบบไม่ทำลายใช้ความถี่ย่านไมโครเวฟ รศ.ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
อ.สุดชาย บุญโต
อ.วุฒิชัย สิทธิอัฐกร
310,525
10. คุณลักษณะการไหลและการอบแห้งของเครื่องอบแห้งแบบสเปาท์เตดเบดแบบเป็นจังหวะ ผศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 120,000
11. การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดคุณภาพมะม่วงโดยใช้วิธีวิเคราะห์ภาพ ผศ.ดร.อัมพวัน ตั๊นสกุล
คุณพูนพัฒน์ พูนน้อย
226,315
12. การจำลองกระบวนการฆ่าเชื้ออาหารเหลวในกระป๋องโดยการใช้น้ำตาลซูโครสเป็นตัวชี้วัด ผศ.สุวิช ศิริวัฒนโยธิน
ผศ.ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา
150,000
13. การศึกษาสมบัติค่าการนำไฟฟ้าของซูริมิแช่เยือกแข็งและผลของขนาดผลึกน้ำแข็ง ที่มีต่อกระบวนการละลาย ด้วยวิธี Ohmic ผศ.ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา
ผศ.สุวิช ศิริวัฒนโยธิน
173,685
14. กลไกการปลดปล่อยหยดน้ำมันจากโครงสร้างประกอบของไข่ขาวและแป้งมันสำปะหลัง ผศ.ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา
คุณปาริฉัตร หงสประภาส
114,500
15. วิธีการสร้างภาพถ่ายรังสีมุมกว้างจากภาพถ่ายรังสีแบบตั้งฉากเต็มทั้งปากโดยใช้การตรวจจับโพรงฟัน รศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย 187,895
16. การใช้กระบวนการซีเควนซิ่งแบทช์ที่จำกัดอากาศในการบำบัดน้ำทิ้งฟาร์มสุกรที่ผ่านการบำบัดแบบไร้อากาศแล้วเพื่อลดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ผศ.ดร.เฉลิมราช วันทวิน
คุณชาญยุทธ กถตสุนันท์กุล
275,360
รวม    3,312,465

คณะวิทยาศาสตร์
1. การพัฒนาเครื่องสเปคโตรมิเตอร์เรืองรังสีเอกซ์สำหรับวัดความหนาของสารเคลือบบาง (ระยะที่ 2) รศ.วีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุล
คุณสหธรณ์ เนาวรัตน์พงษ์
คุณอัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
คุณชัชพล ปิยะธรรมกุล
คุณวรพจน์ อิงคสรรัตน์
324,320
2. นวัตกรรมใหม่ในการเผาพลอยแซฟไฟร์สีชมพูและสีเขียว (ระยะที่ 1) รศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
คุณพงศ์ทิพย์ วิโนทัย
445,320
3. การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่ปลอดเชื้อและสารเคมีตกค้างโดยใช้ระบบโอโซน (ระยะที่ 1) รศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
ผศ.ดร.ภัณฑิรา เกตุแก้ว
คุณชลอ ลิ้มสุวรรณ
648,760
4. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ด้วยวิธีการใช้สารเคมีและไม่ใช้สารเคมีในการฆ่าเชื้อโรค (ระยะที่ 1) รศ.นราพร หาญวจนวงศ์
ผศ.ดร.ภัณฑิรา เกตุแก้ว
ดร.ศิววรรณ พูลพันธุ์
273,495
5. การพัฒนาวิธีที่รวดเร็วในการประมาณจำนวนแบคทีเรียโดยใช้เครื่อง Catalasemeter อ.จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์ 320,335
6. การพัฒนาชุดทดสอบที่ใช้เทคนิค Immuno-magnetic Separation เพื่อตรวจหา Total Salmonella ที่พบมากในประเทศไทย ในตัวอย่างกุ้ง รศ.ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์
คุณพัชรี แก้วดวง
คุณอรุณ บ่างตระกูลนนท์
คุณสมเกียรติ บุญญะบัญชา
ดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์
415,075
7. การวิจัยและพัฒนาหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อการย่อยสลายสารอินทรีย์ในบ่อกุ้ง (ระยะที่ 1) ผศ.ดร.วรพจน์ สุนทรสุข
ดร.สรวิศ เผ่าทองสุข
280,380
8. ผลของความสดของเนื้อปลาต่อคุณสมบัติของโซลและเนื้อสัมผัสของลูกชิ้นปลา ผศ.ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์
ดร.มณฑิรา นพรัตน์
210,525
9. การใช้สารสกัดจากพืชเป็นสารกันบูดในการผลิตไวน์ ดร.วิมลศิริ พรทวีวัฒน์
ผศ.ดร.สายพิณ ไชยนันทน์
318,525
10. ไคโตซานจากจุลินทรีย์ : การผลิต คุณสมบัติ และการประยุกต์ใช้ (ระยะที่ 1) ผศ.ดร.วรพจน์ สุนทรสุข
ผศ.ดร.ลีณา สุนทรสุข
248,800
รวม    3,485,535

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บนระบบเครือข่ายที่ใช้หลักการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา กรณีศึกษา : วิชาพื้นฐานเทคโนโลยีในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ระยะที่ 2) รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล
รศ.ไพโรจน์ ตีรณธนากุล
ผศ.เสกสรรค์ แย้มพินิจ
ผศ.สุวรรณา สมบุญสุโข
382,840
2. สมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บรักษาพลังงานความร้อนในรูปความร้อนแฝง อ.ทวีวัฒน์ สุภารส 352,790
3. ชุดการสอนคอมพิวเตอร์อินเตอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย เรื่อง การพัฒนาและการออกแบบสื่อการสอน E-Learning ผศ.เสกสรรค์ แย้มพินิจ
258,840
4. การศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน รศ.ดร.สุมาลี จันทร์ชลอ
รศ.ดร.โชติ เพ็ชรชื่น
ดร.อำนวย เดชชัยศรี
ผศ.คมสัน จิระภัทรศิลป
396,505
5. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอินเตอร์แอคทีพมัลติมีเดียพร้อมชุดปฏิบัติการทดลองควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์การออกแบบวงจรรวมดิจิตอลโดยใช้เทคโนโลยีเอฟพีจีเอ อ.ขรรค์ชัย ตุลละสกุล 253,685
6. การพัฒนาโปรแกรมจำลองสถานการณ์แบบ Behavior-Based เพื่อการควบคุม Mobile Robot ผศ.ดร.สุรชัย สุขสกุลชัย
343,580
รวม    1,988,240

คณะพลังงานและวัสดุ
1. การพัฒนาต้นแบบของเบดบรรจุเส้นใยธรรมชาติเพื่อควบคุมความชื้นในโรงเรือน (ระยะที่ 2) ศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ
คุณรัตนากร ระวังกุล
คุณจันจิรา อินทร์จันทร์
คุณสโรชา เจริญวัย
835,120
2. การผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ (ระยะที่ 2) รศ.ดร.โจเซฟ เคดารี
คุณณรงค์ วัชรเสถียร
คุณสมชาย มณีวรรณ์
636,430
3. การฆ่าเชื้อในดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ผศ.ดร.ศิริชัย เทพา
คุณสงบ ขำโสภา
420,335
4. หลังคารับรังสีอาทิตย์ราคาถูกซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการเป็นฉนวนกันความร้อน ศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ
คุณรัตนากร ระวังกุล
คุณจันจิรา อินทร์จันทร์
คุณสโรชา เจริญวัย
529,850
5. การลดความชื้นในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทอร์โมอิเล็กตริก (ระยะที่ 1) รศ.ดร.โจเซฟ เคดารี
คุณสมชาย มณีวรรณ์
คุณณรงค์ วัชรเสถียร
632,485
6. แนวทางใหม่ในการพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร้อนสำหรับการหมุนเวียนน้ำในคลอง (ระยะที่ 1) ศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ
คุณพงศกร เกิดช้าง
541,960
7. การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทางไฟฟ้ากลขนาดเล็ก ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย
คุณยงยุทธ วรรณา
321,580
8. การปรับปรุงพื้นผิวถ่านกัมมันต์โดยการออกซิเดชันทางเคมี เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อม อะนิลิน และโครเมียม ผศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์
คุณเฉลิมขวัญ ซาวปิง
154,735
9. การใช้ประโยชน์จากเมล็ดผลไม้ในฐานะเป็นสารโคแอกกูแลนด์ และโคแอกกูแลนด์เอด ผศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์
คุณรติกร แสงห้าว
170,000
10. การเตรียมแผ่นกรองเซรามิกที่เหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้จับเก็บฝุ่นจากแก๊สที่มีอุณหภูมิสูง (ระยะที่ 1) ผศ.ดร.มานะ อมรกิจบำรุง
รศ.ดร.ดุษฎี อุตภาพ
426,125
รวม    4,668,620

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
1. โรงเรือนพลาสติกสำหรับการปลูกไม้ดอกในระบบไฮโดรโปนิค (ระยะที่ 2) ผศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น
ผศ.ดร.ศิริชัย เทพา
271,390
2. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบำบัดขยะอินทรีย์ (ระยะที่ 2) ผศ.ดร.สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล
ผศ.ดร.ภาวิณี ชัยประเสริฐ
303,820
3. อิทธิพลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมที่ปลูกแบบไฮโดรโปนิคในโรงเรือนพลาสติก ผศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น
อ.ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์
คุณขนิษฐา พงษ์ปรีชา
336,695
4. อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการสะสมไนเตรทของผักกาดหอมที่ปลูกในระบบ ไฮโดรโปนิคในโรงเรือนพลาสติก ผศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น
ดร.สรรลาภ สงวนดีกุล
คุณจีราวรรณ ศรียาภัย
224,590
5. การปลดปล่อยน้ำตาลและกรดอินทรีย์ของรากข้าวเจ้า 5 พันธุ์ ผศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น
รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร
266,695
6. การศึกษาความสามารถในการควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อราและการสร้างแอฟลาทอกซิน B1 ในข้าวกล้อง 5 พันธุ์โดยการรมด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ ดร.ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์
ผศ.ดร.ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย
ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์
ผศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น
คุณอินทิรา ลิจันทร์พร
314,760
7. การผลิตไซลาเนสทนด่างจาก alkaliphilic thermophilic Bacillus sp. สายพันธุ์ C-1 เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ รศ.ดร.กนก รัตนะกนกชัย
คุณจักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ
ผศ.ดร.คิน เลย์ คู
322,970
8. การผลิตเอนไซม์ไลเปสจากกากรำข้าวเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม (ระยะที่ 1) รศ.นฤมล จียโชค
รศ.ดร.คณิต กฤษณังกูร
504,320
9. การผลิตกลิ่นข้าวหอมมะลิโดย Aspergillus awamori (ระยะที่ 2) รศ.ดร.ดุษฎี อุตภาพ
ผศ.ดร.วิไล รังสาดทอง
ดร.จุรีรัตน์ พุดตาลเล็ก
221,000
10. การพัฒนาเทคนิคการโคลน PCR product โดยตรงเพื่อการทำพันธุวิศวกรรมของแบคคิวโลไวรัส ดร.กนกวรรณ พุ่มพุทรา
ดร.สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์
ดร.เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง
อ.ปิยพล อนุพุทธางกูร
301,430
11. ดัชนีการเก็บเกี่ยวของสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองที่เหมาะสมต่อการยืดอายุการเก็บรักษาและคุณภาพการรับประทานสด (ระยะที่ 2) ผศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์
คุณเจือจันทร์ ตั้งเจิมทอง
คุณพนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย
คุณอินทิรา ลิจันทร์พร
คุณวิษณุ นิยมเหลา
474,105
12. ผลของ Superatmospheric oxygen และ Antitranspirant ต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของมังคุด ผศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์
ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์
คุณวิษณุ นิยมเหลา
515,770
13. ผลของการทำ Pulsing และ 1-MCP ต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันไม้ตัดดอกวงศ์ขิง ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์
ผศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์
คุณวิษณุ นิยมเหลา
คุณชัยรัตน์ เตชวุฒิพร
ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
433,440
14. การป้องกันการเกิดสีน้ำตาลของลิ้นจี่โดยการใช้สารเคลือบไคโตซาน (ระยะที่ 1) ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
รศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์
คุณชัยรัตน์ เตชวุฒิพร
คุณวิษณุ นิยมเหลา
คุณอินทิรา ลิจันทร์พร
497,240
15. การประเมินความเสี่ยงของเชื้อจุลินทรีย์ในผักและผลไม้แปรรูปพร้อมบริโภค ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์
คุณวิษณุ นิยมเหลา
คุณชัยรัตน์ เตชวุฒิพร
รศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์
496,970
รวม    5,485,195

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1. การใช้ไม้เนื้ออ่อนโตเร็วในประเทศไทยเป็นองค์ประกอบในโครงสร้างไม้ (ระยะที่ 3) อ.สุภาวดี บุญยฉัตร
ผศ.ดร.วินัย อวยพรประเสริฐ
ดร.สัจจา บุญยฉัตร
649,095
2. การใช้ไม้ประสานจากไม้โตเร็วอาบน้ำยาเป็นคานหลักในโครงสร้าง (ระยะที่ 2) อ.สุภาวดี บุญยฉัตร
คุณสุชาติ ไทยเพ็ชร์
ผศ.ดร.วินัย อวยพรประเสริฐ
ดร.สัจจา บุญยฉัตร
ดร.สัจจา บุญยฉัตร
คุณสุวรรณา อ่ำเผือก
คุณบุญส่ง สมเพาะ
995,790
รวม    1,644,885

สำนักคอมพิวเตอร์
1. การสำรวจความพร้อมสำหรับการจัดการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบเสมือนของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระยะที่ 2) คุณกัลยา ทั้งวงศ์เจริญ
คุณจีราวรรณ สีม่วง
178,950
รวม    178,950

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
1. การสร้างแบบจำลองเชื้อวัณโรคบนคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาหาเป้าหมายใหม่ของยา ดร.อัศวิน มีชัย
คุณชิเน ธำมรงค์ธรรม
286,430
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพน้ำกับแพลงค์ตอนและผลผลิตในบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติ พื้นที่บางขุนเทียน รศ.บุษยา บุนนาค
ดร.นฤมล วิเธอร์ ฮาร์วีย์
ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์
คุณภาวิณี พัฒนจันทร์
349,810
3. การปรับปรุงความสามารถในการผลิตลิปิดในยีสต์โดยเทคนิคการวิเคราะห์เมตาโบลิกฟลักซ์ (ระยะที่ 1) ดร.วศิมน เรืองเล็ก
ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์
401,430
4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งถ่ายยีนโดยวิธี electroporation ในรา Mucor rouxii สายพันธุ์ที่สร้างกรดไขมันไม่อิ่มตัวจำเป็น ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์
493,010
5. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสังเคราะห์กรดไขมันจำเป็นและการ เปลี่ยนรูปร่างของรา Mucor rouxii คุณรวิสรา รื่นไวย์
ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง
473,475
6. การแปรรูปผลผลิต Bacillus subtilis (Bs)เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง คุณดาราวรรณ ทองบุตร
ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์
ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์
รศ.ดร.วรพจน์ สุนทรสุข
คุณวราภรณ์ เมธาวิริยะศิลป์
336,840
7. การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถละลายฟอสเฟตในดินเพื่อนำไปใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ ดร.ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล
คุณทัศนีย์ ยุทธสิทธิ์โยธิน
191,915
8. ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นไซม์ไลติกกับกระบวนการย่อยสลายตัวเองของ Aspergillus oryzae รศ.ดร.ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์
คุณสุนันทา ลิ้มโปเจริญชัย
321,430
9. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวสารสนเทศในการปรับปรุงวิถีการสังเคราะห์ลิปิดของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์
คุณชิเน ธำมรงค์ธรรม
350,905
10. การเพิ่มศักยภาพของ Spirulina platensis ในการสังเคราะห์กรดไขมันไม่อิ่มตัวจำเป็น กรดแกมม่าลิโนเลนิค โดยการดัดแปลง desD gene ที่สร้างเอนไซม์ [Delta]6 desaturase คุณอภิรดี หงส์ทอง
คุณมธุรา สิริจันทรัตน์
382,485
11. การศึกษาผลของการขาดไนโตรเจนต่อโครงสร้างและการแสดงออกของยีนไฟโคบิลิโซมของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Spirulina platensis C1 คุณวัฒนา เชฐกุล
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์
350,905
12. การพัฒนา DNA Probes จำเพาะสำหรับใช้ในการตรวจสอบจุลินทรีย์ในกลุ่ม Butyric acid, Propionic acid, Lactic acid และ Ethanol-consuming bacteria โดยใช้เทคนิค 16S rDNA Fluorescent In Situ Hybridization คุณวิวัฒน์ จูประพัทธศรี
ดร.สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์
ผศ.ดร.ภาวิณี ชัยประเสริฐ
366,695
13. การใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวมวลเพื่อผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนด้วยปฏิกิริยาปฏิรูป ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์
รศ.ดร.อภิชัย เทอดเทียนวงษ์
คุณนัฐพงษ์ น้อยบัวงาม
312,630
14. การศึกษาการคายน้ำและการหายใจของส้มที่เคลือบผิวเพื่อการเก็บรักษาด้วยไคโตซาน ที่มี degree deacetylation ต่างๆ กัน ดร.จินดารัตน์ พิมพ์สมาน
ดร.มณฑิรา นพรัตน์
ผศ.ดร.อนันต์ ทองทา
190,000
15. การใช้ไฮโดรคอลลอยด์เพื่อรักษาคุณภาพของอาหารหลังทอด คุณถิรนันท์ คุณานพรัตน์
ผศ.สุวิช ศิริวัฒนโยธิน
คุณเพียงโสม ชาญชัยวรวิทย์
113,685
16. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายเครื่องมือวิจัยพัฒนา คุณวราภรณ์ เมธาวิริยะศิลป์
ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์
คุณผกาวัลย์ วิมุกตะลพ
คุณสิทธิชัย ฉันท์เฉลิมพร
คุณวรสิทธิ์ รัตนบุญญกร
296,840
17. ทุ่งกังหันลมต้นแบบสำหรับบริเวณความเร็วลมต่ำ คุณอุสาห์ บุญบำรุง
คุณดอกรัก ผ่องฉวี
คุณสงบ ขำโสภา
คุณนิวัฒน์ จิตว่องวิศวะ
357,560
รวม    5,576,045

กองแผน
1. ประสิทธิภาพการจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล (ระยะที่ 2) คุณสุรัตน์ ชุ่มจิตต์
อ.สุภาวดี บุญยฉัตร
คุณธนพัต พงศ์พิบูลย์วัฒนา
1,021,640
รวม    1,021,640

Revised: 3 June 2005/10:48:28
Copyright @2005 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center