างวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ
แหล่งรางวัล
มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Foundation for Research in Information Technology (FRIT)
วัตถุประสงค์
สนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียม ระดับสากล สามารถนำมาพัฒนาในเชิงธุรกิจและมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างประโยชน์ให้ กับประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสาร สนเทศอย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐและเอกชน
ลักษณะโครงงาน
 1. เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานเชิงประยุกต์ (applied) ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ไม่ว่าจะเป็น Software, Application Network, Communication หรือ Hardware เป็นต้น
 2. เป็นผลงานที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นเชิงธุรกิจหรือพัฒนามาใช้จริงในเชิงปฏิบัติได้
 3. เป็นผลงานที่กระทำขึ้นในประเทศไทย
 4. เป็นผลงานที่มีนักวิจัยหรือเจ้าของเป็นคนไทย
 5. เป็นผลงานเพื่อประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นสำคัญ
ขั้นตอนการสมัคร
 1. สมัครผ่านเวบไซต์ www.itprincessaward.com
  - Download แบบฟอร์มใบสมัครจากเว็บไซต์
  - กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร และบันทึกไฟล์ข้อมูลแบบฟอร์ม
  - จัดส่งไฟล์ข้อมูลแบบฟอร์มใบสมัครทาง Email address : admin@frit.or.th
  - จัดส่งเอกสารสำคัญต่างๆมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของมูลนิธิ
 2. สมัครผ่านทางไปรษณีย์
  - ขอแบบฟอร์มการสมัครได้ที่มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - จัดเตรียมเอกสารสำคัญ
  - จัดส่งเอกสารสำคัญต่างๆมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของมูลนิธิ
รางวัล
 1. ระดับบุคคลทั่วไป / นิติบุคคล ได้รับโล่พระราชทาน "เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" และ เงินรางวัลมูลค่า 1,000,000 บาท
 2. ระดับนิสิต นักศึกษา ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท
ติดต่อ
มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 18 โซน เอ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร กทม. 10900
แบบฟอร์มใบสมัคร

return topic

Revised: 6 March 2007/10:06:09
© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.