การส่งบทความเพื่อลงพิมพ์


ข้อแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
ชื่อเรื่อง กระชับ ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ
ชื่อผู้เขียน

ระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และหน่วยงานที่สังกัดของผู้เขียนทุกคน
บทคัดย่อ

บทคัดย่อต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่คนละหน้า เนื้อหาในบทคัดย่อควรระบุวัตถุประสงค์โดยย่อ ผลการวิจัย และบทสรุปโดยย่อ
บทนำ กล่าวถึงเฉพาะภูมิหลังของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและวัตถุประสงค์การวิจัย
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ ควรเขียนบรรยายให้สามารถทำการทดลองซ้ำได้
ผลการทดลอง
มีทั้งการเขียนบรรยายผล และมีรูปภาพหรือตารางที่ชัดเจนประกอบคำอธิบาย (ถ้ามี)
วิจารณ์ผล กล่าวเน้นการค้นพบที่สำคัญและความเกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยที่เคยมีผู้ค้นคว้าไว้ก่อน
สรุป เขียนบรรยายหรือสรุปโดยย่อถึงผลงานที่สำคัญและต้องการเน้น นอกจากนี้ยังอาจให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน
เอกสารอ้างอิง การอ้างอิงให้ใช้ระบบตัวเลขให้กำหนดหมายเลขเอกสารไว้ในวงเล็บใหญ่ [ ] ท้ายข้อความที่อ้างอิง การอ้างอิงถึงชื่อบุคคลให้ระบุหมายเลขในวงเล็บใหญ่ท้ายนามสกุล ถ้ามีผู้แต่ง 2 คน ให้ใส่นามสกุลทั้งสอง หากอ้างอิงซ้ำรายการเดิมให้ใช้หมายเลขเดิม การอ้างอิงจากแหล่งตีพิมพ์ต่างๆ ให้เป็นดังนี้
วารสาร : Chucheepsakul, S., Bunchareon, S., and Huang, T., 1995, "Elastica of Simple Variable-Arc-Length Beam Subjected to End Moment," Journal of Engineering Mechanics, ASCE, Vol. 121, No. 7, pp. 767-772.
หนังสือ : Kemf, J. 1987, Numerical Software Tools in C, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, pp.178-180.
รายงานการประชุมวิชาการ : Chucheepsakul, S. and Huang, T., 1990. "Static Equilibrium of Marine Cables by a Variational Method," Proceedings of the First Pacific/Asia Offshore Mechanics Symposium, ISOPE, Vol. 1. pp. 329-334.
เอกสารอ้างอิงภาษาไทย : แปลเอกสารอ้างอิงนั้นเป็นภาษาอังกฤษตามรูปแบบข้างต้น และวงเล็บท้ายเอกสารอ้างอิงว่า (In Thai)
ตารางและรูป
ให้แยกตารางและรูปไว้ในส่วนท้ายของบทความ อย่าแทรกตารางและรูปในเนื้อหาของบทความ
ตาราง: ให้ระบุลำดับที่ของตาราง ใช้คำว่า "ตารางที่..." และมีคำอธิบายใส่ไว้เหนือตารางไม่ต้องขีดเส้นใต้ รูป: ให้ระบุลำดับที่ของรูป ใช้คำว่า "รูปที่..." และมีคำอธิบายใส่ไว้ใต้รูป ไม่ต้องขีดเส้นใต้

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือในการตรวจสอบประเด็นดังต่อไปนี้
1. บทความนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น
2. บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ OpenOffice, Microsoft Word, RTF, หรือ WordPerfect
3. มีการให้ URLs สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
4. บทความพิมพ์โดยใช้ตัวอักษรแบบ Browallia UPC ขนาด 16 pt. ในกรณีที่เป็นบทความภาษาไทย และ Times New Roman ขนาด 12 pt. ในกรณีที่เป็นบทความภาษาอังกฤษ
5. บทความเตรียมตามข้อกำหนดของวารสารฯ ทั้งในแง่ของรูปแบบและการอ้างอิง
6. ขอให้สืบค้นบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง ที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารฯ และวิจารณ์เนื้อหาของบทความที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่จะส่ง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการพิจารณาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วอย่างครอบคลุม อันจะทำให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
7. กรุณาใส่เลขหน้าและเลขบรรทัดในไฟล์บทความด้วยทุกครั้ง
8. ขอให้ท่านทำการจัดรูปแบบบทความเป็น 2 คอลัมน์ พร้อมทั้งจัดวางคำให้ถูกต้อง


วิธีการส่ง
ส่งไฟล์ MS-Word ของบทความมายัง e-mail : journal@kmutt.ac.th และกรุณาเสนอชื่อ นามสกุล และที่อยู่อีเมล์ ของผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านซึ่งสามารถประเมินบทความได้มาด้วยreturn topic

Revised: 27 September 2012/14:33:28
Copyright @2005 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center