แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

  ใบสมัครเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (แบบ วจ-1)
  ใบสมัครเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ (แบบ วจ-3)
  ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ (แบบ กค.1001) สำหรับพนักงาน
  ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ (แบบ กค.1006) สำหรับพนักงาน
  ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) สำหรับข้าราชการ
  แบบรายงานการเดินทางการปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัย (แบบ กค. 1002)
  แบบฟอร์มประกาศโครงการแหล่งทุนภายนอก
  แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
  แบบฟอร์มจดหมายขอเปิดบัญชี
Revised: 05 July 2010/18:06:09