ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์
ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์
Aluck Thipyarut (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9249 โทรสาร 0-2872-9118
E-mail Address : aluck.tha@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2545 ปริญญาเอก Ph.D. Chemical Engineering - Syracuse University สหรัฐอเมริกา
2542 ปริญญาโท M.S. Chemical Engineering - Syracuse University สหรัฐอเมริกา
2537 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเคมี - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Recombinant Protein Technology
   - Yeast Fermentation
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การวิจัยเชิงพาณิชย์เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตซาลาเปาในระดับอุตสาหกรรม [สกอ.47] 2548 หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวสารสนเทศในการปรับปรุงวิถีการสังเคราะห์ลิปิดของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 หัวหน้าโครงการ
การผลิตไข่แดงเค็มโดยใช้ความดันสูง [หมวดเงินอุดหนุน48] 2548 หัวหน้าโครงการ
การศึกษากระบวนการสังเคราะห์แป้ง Arabidopsis thaliana ในระดับจีโนม โดยวิธีการทางชีวสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของแป้ง [หมวดเงินอุดหนุน48] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
ผลของอุณหภูมิและความดันในระหว่างกระบวนการหุงข้าวต่อคุณภาพของข้าวสุก [หมวดเงินอุดหนุน48] 2549 หัวหน้าโครงการ
การประหยัดพลังงานไอน้ำและการใช้น้ำมันเตาในโรงงาน [สกอ.48] 2549 หัวหน้าโครงการ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในโรงงาน [สกอ.48] 2549 หัวหน้าโครงการ
การลดความเค็มของไข่แดงเค็มจากวิธีการแยกดองเฉพาะไข่แดงสำหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม [หมวดเงินอุดหนุน50] 2551 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของแครอทภายใต้สภาวะกระบวนการผลิตเหนือจุดเดือดสำหรับการผลิตอาหารสายยาง [หมวดเงินอุดหนุน49] หัวหน้าโครงการ
การปรับปรุงความสามารถในการผลิตลิปิดในยีสต์ โดยเทคนิคการวิเคราะห์เมตาโบลิกฟลักซ์ (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน47-48] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Thipayarat, A., 2007, "Quality and Physiochemical Properties of Banana Paste under Vacuum Dehydration", International Journal of Food Engineering, Vol. 3, No. 4, July.
Thipayarat, A., 2007, "Assessment of Decimal Reduction of Pathogens in Frozen Chicken Products using Surface Pasteurization", International Journal of Food Engineering, Vol. 3, No. 4, July.
Leelayuthsoontorn, P. and Thipayarat, A., 2006, "Textural and Morphological Changes of Jasmine Rice under Various Elevated Cooking Conditions", Food Chemistry, Vol. 96, No. 4, June, pp. 606-613.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Nopharatana, M., Vongsawasdi, P., and Thipayarat, A., 2006, "Effect of Particle Size of Rice Flour on Textural Properties of Rice Noodle", International Conference on Innovations in Food and Bioprocess Technologies, December 12-14, Asian Institute of Technology, Pathumthani, p. 781.
Sae-evo, S., Nopharatana, M., Vongsawasdi, P., and Thipayarat, A., 2006, "Effect of Sulfite Treatment on Physicochemical Properties of Cassava Starch", The 13th World Congress of Food Science and Technology, September 17-21, Nantes, France, pp. 1427-1428.
Nopharatana, M., Vongsawasdi, P., and Thipayarat, A., 2006, "Effect of Percentage of Damaged Starch on Textural Properties of Rice Noodle", The 13th World Congress of Food Science and Technology, September 17-21, Nantes, France.
Nopharatana, M., Vongsawasdi, P., and Thipayarat, A., 2006, "Effect of Particle Size of Rice Flour on Tensile Strength of Rice Noodle", The 13th World Congress of Food Science and Technology, September 17-21, Nantes, France, pp. 261-262.
Nopharatana, M., Vongsawasdi, P., and Thipayarat, A., 2006, "Effect of Particle Size of Rice Flour on Textural Properties of Rice Noodle", International Conference on Innovations in Food and Bioprocess Technologies, December 12-14, Asian Institute of Technology, Pathumthani, p. 781.
Archaworraritt, P. and Thipayarat, A., 2006, "Simple Evaluation of Pathogenic Reduction of Frozen Steamed Chicken Products during Surface Pasteurization", The 13th World Congress of Food Science and Technology, September 17-21, Nantes, France, pp. 425-426.
Archaworraritt, P. and Thipayarat, A., 2006, "Simple Surface Temperature Prediction on Frozen Cooked Chicken Nuggets during Surface Pasteurization", The 13th World Congress of Food Science and Technology, September 17-21, Nantes, France, pp. 1651-1652.
Laoharatanahirun, A. and Thipayarat, A., 2006, "Salt and Moisture Diffusions in Salted Duck Yolk during Separated Yolk Brining Process", The 13th World Congress of Food Science and Technology, September 17-21, Nantes, France, pp. 975-976.
Thipayarat, A., 2006, "Effect of Elevated Isothermal Cooking on Color Degradation of Cooked Pork Ham", The 13th World Congress of Food Science and Technology, September 17-21, Nantes, France, pp. 1241-1252.
Thuethong, S. and Thipayarat, A., 2006, "Effect of Microwave Vacuum Drying conditions on Color and Shrinkage of Dried Shrimps", International Conference on Innovations in Food and Bioprocess Technologies, December 12-14, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, p. 212.
Chatchalermvit, C. and Thipayarat, A., 2006, "Physicochemical Alteration of Banana Paste Undergone Evaporative Dehydration", The 13th World Congress of Food Science and Technology, September 17-21, Nantes, France, pp. 1429-1430.
Tongta, A., Nimmarairat, K., Suwannarat, Y., Mekvichitsaeng, P., Thipayarat, A., and Eurwilaichitr, L., 2005, "Production of Recombinant Protein by High Cell Density Cultivation of Pichia pastoris", The 1st International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, March 22-25, Kosa Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Thipayarat, A. and Limpapaht, W., 2004, "Model Mechanism of Salted Duck Yolk Formation in Separated Yolk Brining Process", The 2nd International Conference on Innovations in Food Processings Technology and Engineering (ICFPTE'04), January 11-13 January 11-13, 2005, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 167-174.
Thipayarat, A. and Limpapaht, W., 2004, "Production of Salted Duck Yolk using Separated Yolk Brining Process", The 2nd International Conference on Innovations in Food Processings Technology and Engineering (ICFPTE'04), January 11-13 January 11-13, 2005, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 159-166.
Leelayuthsoontorn, P. and Thipayarat, A., 2004, "Cooking of Jasmine Rice under Elevated Conditions", The 2nd International Conference on Innovations in Food Processings Technology and Engineering (ICFPTE'04), January 11-13 January 11-13, 2005, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 150-158.
Leelayuthsoontorn, P. and Thipayarat, A., 2004, "Effect of Elevated Cooking Condition on Textural Changes of Cooked Jasmine Rice", The 2nd International Conference on Innovations in Food Processings Technology and Engineering (ICFPTE'04), January 11-13 January 11-13, 2005, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 102-109.
Thipayarat, A., Sirasoonthorn, K., and Nopharatana, M., 2003, "Development of a Prototype Device to Determine the End Point of Steamed Bun Proofing Process", The 8th Asean Food Conference, October 8-11, Hanoi, Vietnam.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ไผ่แดง ขวัญใจ และอาลักษณ์ ทิพยรัตน์, 2549, "ผลของการยืดอายุการเก็บไข่ขาวสดโดยการพาสเจอร์ไรซ์ต่อสมบัติเชิงหน้าที่", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 นวัตกรรมทางอาหาร, 15-16 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 44.
อนนต์ เลาหรัตนาหิรัญ และอาลักษณ์ ทิพยรัตน์, 2549, "การแพร่ของน้ำและเกลือในไข่แดงเค็มระหว่างกระบวนการผลิตไข่แดงเค็มโดยการแยกดองเฉพาะไข่แดง", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 นวัตกรรมทางอาหาร, 15-16 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 43.
อาลักษณ์ ทิพย์รัตน์ และวรพนิต ลิมปภาส, 2548, "อิทธิพลของสภาวะในการดองเค็มต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีกายภาพของไข่แดงเค็มในระหว่างการดองเฉพาะส่วนไข่แดง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
อาลักษณ์ ทิพย์รัตน์ และพงษ์ธร ลีละยุทธสุนทร, 2548, "อิทธิพลของอุณหภูมิและความดันในการหุงข้าวหอมมะลิต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพและโครงสร้างของข้าวในระหว่างการหุง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
อาลักษณ์ ทิพยรัตน์, Lajoie, C., และ Kelly, C., 2542, "Comparison of Physiological Characteristics of Pichia Pastoris between Traditional Suspended-Cell and Immobilized Whole-Cell Bioreactors", The 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and The 11th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology "New Era of Biochemical Engineering and Biotechnology", 15-18 พฤศจิกายน, กรุงเทพฯ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
   กรรมวิธีผลิตไข่แดงเค็มโดยการแยกดองเฉพาะส่วนไข่แดง Petty Patent No. 1813
รางวัลที่ได้รับ
"นวัตกรรมกระบวนการดองไข่แดงเค็มทันใจและผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แดงเค็มไร้ไข้หวัดนก"
รางวัลดีเยี่ยม รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2552 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
return topic